Daňový kalendár

Mesiac

Typ daneAktuality

30.05.2016

Viac podnikateľov bude môcť používať VRP

Dňa 1. júla 2016 nadobudne účinnosť novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice (zákona č. 289/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov). Touto novelou sa (okrem iného) mení aj znenie § 4a, ktorý upravuje požiadavky na virtuálnu registračnú pokladnice. Podľa súčasnej právnej úprav

29.05.2016

Pripravuje sa vládny návrh novelizácie zákon o dani z príjmov

V nadväznosti na Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky a jej plán legislatívnych úloh na 2. polrok 2016, Ministerstvo financií SR pripravuje vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dani z príjmov (zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov).

26.05.2016

Pozemky pro rodinné domy bez DPH

V Parlamentu byl předložen senátní návrh na novelizaci zákona o DPH. Konkrétně jde o jeho § 56, který obsahuje ustanovení k osvobození pozemků. Od roku 2016 se zdaňují některé pozemky, které před tímto datem byly při převodu osvobozeny.

25.05.2016

Započítanie pohľadávok a protihodnota za tovar/službu v peniazoch

Podľa § 580 a nasledujúcich ustanovení Občianskeho zákonníka (zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) jedným zo spôsobov zániku záväzku je aj započítanie pohľadávok - v dôsledku uplatnenia tohto inštitútu totižto dochádza k zániku vzájomne sa kryjúcich pohľadávok veriteľa a dlžníka.

24.05.2016

Zoznamy daňových dlžníkov budú zverejňované mesačne

Dňa 1. mája 2016 nadobudlo účinnosť novelizované znenie § 52 ods. 1 písm. a) daňového poriadku (zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní v znení neskorších predpisov). Od uvedeného dňa platí, že Finančné riaditeľstvo SR vypracúva zoznamy daňových dlžníkov „podľa stavu k poslednému dňu kalendárn

23.05.2016

Dovoz tovaru z tretích krajín pri vstupe v roku 2016

Kvôli dostupnosti zahraničných trhov dochádza k častejšiemu obchodovaniu medzi podnikateľmi z rôznych krajín aj mimo Európskej únie. V rámci toho je potrebné vedieť, s ktorými úradmi je potrebné komunikovať a aké povinnosti je nutné dodržať. V EÚ funguje voľný pohyb tovaru a členské štáty môžu prijí