Daňový kalendár

Január 2015

Február 2015

Marec 2015

Apríl 2015

Máj 2015

Jún 2015

Júl 2015

August 2015

September 2015

Október 2015

November 2015

December 2015

Mesiac

Typ dane

 1. Všetky typy
 2. Daň vyberaná zrážkou (4)
 3. Daň z motorových vozidiel (6)
 4. Daň z pridanej hodnoty (24)
 5. Daň z příjmů (10)
 6. Daň zo závislej činnosti (4)
 7. Spotrebná daň z elektriny (8)
 8. Spotrebná daň z liehu (20)
 9. Spotrebná daň z min. oleja (8)
 10. Spotrebná daň z piva (7)
 11. Spotrebná daň z tabak. výrob. (12)
 12. Spotrebná daň z uhlia (8)
 13. Spotrebná daň z vína (8)
 14. Spotrebná daň zo zemn. plynu (8)


Aktuality

27.04.2015

Z príjmov za výkup kovového odpadu sa daň bude vyberať zrážkou

V čiastke 27/2015 Zbierky zákonov SR bol zverejnený zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Medzi zákony, ktoré sa zákonom č. 79/2015 Z. z. menia a dopĺňajú, patrí aj zákon o dani z príjmov (zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov). Táto novela zákona o

26.04.2015

Nariadenie vlády SR o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej k zaplatenej DPH

Dňa 15. apríla 2015 vláda SR svojim uznesením č. 195/2015 schválila návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej k zaplatenej dani z pridanej hodnoty. Tento návrh bol vypracovaný vzhľadom na nutnosť riešiť aktuálne probl

22.04.2015

Zamestnávateľ má oznamovaciu povinnosť voči Sociálnej poisťovni aj vtedy, ak jeho zamestnankyňa počas materskej dovolenky nepoberá materské

Zamestnávateľ, ktorého zamestnankyňa porodila dieťa, ale nemá nárok na dávku materské, pretože nesplnila podmienku 270 dní platenia poistného za dva roky, je povinný na povinnosť Registračným listom FO oznámiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne: začiatok materskej dovolenky, a to do 8 dní od za

20.04.2015

Zmeny v nárokoch na úrazové dávky žiakov stredných a študentov vysokých škôl

Dňa 1.4.2015 nadobudol účinnosť článok IX zákona č. 61/2015 Z.z. (o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov), ktorým sa zmenil a doplnil aj zákon o sociálnom poistení (zákon č. 461/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov).

19.04.2015

Návrh novely zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa momentálne nachádza návrh novely zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Zámerom novely zákona o dani z pridanej hodnoty je zlepšiť podmienky uplatňovania dane z pridanej hodnoty pre malé a stredné podniky a uľahčiť plnenie daňových povinností z

19.04.2015

Skontrolujte si, či ste pokladničný doklad vo VRP vyhotovili správne

Systém virtuálnej registračnej pokladnice (ďalej len „VRP“) je v prevádzke od 1. apríla tohto roku. Prevažná väčšina podnikateľov, ktorí sa rozhodli evidovať svoje hotovostné tržby vo VRP nemá problém s vyhotovovaním pokladničných dokladov. No Finančná správa Slovenskej republiky (ďalej