Daňový kalendár

Január 2013

Január 2014

Február 2014

Marec 2014

Apríl 2014

Máj 2014

Jún 2014

Júl 2014

August 2014

September 2014

Október 2014

November 2014

December 2014

Mesiac

Typ dane

 1. Všetky typy
 2. Daň vyberaná zrážkou (4)
 3. Daň z motorových vozidiel (7)
 4. Daň z pridanej hodnoty (16)
 5. Daň z príjmov (2)
 6. Daň z příjmů (10)
 7. Daň zo záv.č. a fun.požit. (1)
 8. Daň zo závislej činnosti (4)
 9. Spotrebná daň z elektriny (6)
 10. Spotrebná daň z liehu (9)
 11. Spotrebná daň z min. oleja (6)
 12. Spotrebná daň z piva (5)
 13. Spotrebná daň z tabak. výrob. (6)
 14. Spotrebná daň z uhlia (6)
 15. Spotrebná daň z vína (6)
 16. Spotrebná daň zo zemn. plynu (6)


Aktuality

16.04.2014

Chceli by ste začať podnikať v Poľsku? Povieme vám aká právna forma je najvýhodnejšia

Novely Zákonov o DPH a dani z príjmov, ktoré vstúpili do platnosti od januára 2014, zaviedli mnoho zmien, ktoré podnikateľským subjektom značne skomplikovali život a mali negatívny dopad aj na atraktívnosť Slovenska ako miesta pre nové investície. V nadväznosti na novoprijaté opatrenia premýšľa viac

16.04.2014

Daňové priznanie nečinnej právnickej osoby

S.r.o.-čka bola založená v roku 2013, ale za rok 2013 nevykazovala žiadnu činnosť, nemala žiadne výnosy, náklady.

13.04.2014

Zaplatenie zájazdu na MS v hokeji zamestnancovi - nedaňový náklad?

Nášmu zamestnancovi sme zaplatili zájazd na MS v hokeji, aj dvom našim obchodným partnerom.

13.04.2014

Pokuta uložená zamestnávateľovi za nepodanie mesačného daňového prehľadu

Správca dane za nesplnenie daňových povinností uloží alebo vyrubí zamestnávateľovi, ktorý je platiteľom dane, pokutu za príslušný správny delikt. Za správny delikt sa považuje aj nesplnenie niektorej z povinností nepeňažnej povahy napr. nepodanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň

10.04.2014

Opatrenie ustanovujúce sumu všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2013

Splnomocňovacie ustanovenie § 11 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov ukladá Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky povinnosť každoročne vydať opatrenie podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky (ďalej len „šta

10.04.2014

Poukázanie podielu zaplatenej dane vo výške 2% na osobitné účely sa blíži - termín je do 30.4.2014

Zamestnanec, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie, je oprávnený vyhlásiť na predpísanom tlačive Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, predloženom miestne príslušnému správcovi dane do 30. apríla 2014 po skončení zdaňovacieho obdobia roku 201