Daňový kalendár

Január 2013

Január 2014

Február 2014

Marec 2014

Apríl 2014

Máj 2014

Jún 2014

Júl 2014

August 2014

September 2014

Október 2014

November 2014

December 2014

Mesiac

Typ dane

 1. Všetky typy
 2. Daň vyberaná zrážkou (10)
 3. Daň z motorových vozidiel (15)
 4. Daň z pridanej hodnoty (48)
 5. Daň z príjmov (2)
 6. Daň z příjmů (25)
 7. Daň zo záv.č. a fun.požit. (1)
 8. Daň zo závislej činnosti (11)
 9. Spotrebná daň z elektriny (18)
 10. Spotrebná daň z liehu (28)
 11. Spotrebná daň z min. oleja (18)
 12. Spotrebná daň z piva (17)
 13. Spotrebná daň z tabak. výrob. (18)
 14. Spotrebná daň z uhlia (18)
 15. Spotrebná daň z vína (18)
 16. Spotrebná daň zo zemn. plynu (18)


Aktuality

23.10.2014

Splnenie povinnosti registrácie zamestnanca v sociálnej poisťovni zamestnávateľom

Sociálna poisťovňa na svojom webovom sídle zverejnila informáciu, v ktorej zamestnancov upozorňuje na možnosť overiť si, či ich zamestnávateľ si riadne a včas splnil povinnosť zamestnanca zaregistrovať v SP a či za neho riadne a včas odvádza poistné.

22.10.2014

Nový vzor daňového priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje od 1.1.2015

V súlade s § 99d ods. 4 zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (zákon č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov) Ministerstvo financií SR vypracovalo a v októbri t.r. predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh opatrenia, ktor

21.10.2014

Nový vzor daňového priznania k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie roku 2015

V súlade s § 15 ods. 5 daňového poriadku (zákon č. 563/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov) a v nadväznosti na pripravovaný nový zákon o dani z motorových vozidiel Ministerstvo financií SR vypracovalo a v októbri t.r. do medzirezortného pripomienkového konania predložilo návrh opatrenia, ktorým s

20.10.2014

Poučenie na vyplnenie súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty od 1.10.2014

Vo Finančnom spravodajcovi č. 10/2014 bolo zverejnené oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/20939/2014-731 o vydaní poučenia na vyplnenie súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty.

20.10.2014

Novela zákona o stimuloch pre výskum a vývoj - navrhovaná účinnosť 1.1.2015

Ministerstvo financií SR pripravilo návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o stimuloch pre výskum a vývoj (zákon č. 185/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov).

19.10.2014

Krabicový softvér a zrážková daň podľa zákona o dani z príjmov v roku 2014

Na základe ustanovenia § 16 ods.1 písm. e) bod 1 zákona č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z.n.p. (ďalej iba „zákon o dani z príjmov“) sa za príjem zo zdrojov na území Slovenskej republiky daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou považujú aj príjmy z úhrad od daňovníkov s neobmedzenou