Daňový kalendár

Január 2013

Január 2014

Február 2014

Marec 2014

Apríl 2014

Máj 2014

Jún 2014

Júl 2014

August 2014

September 2014

Október 2014

November 2014

December 2014

Mesiac

Typ dane

 1. Všetky typy
 2. Daň vyberaná zrážkou (11)
 3. Daň z motorových vozidiel (16)
 4. Daň z pridanej hodnoty (56)
 5. Daň z príjmov (2)
 6. Daň z příjmů (27)
 7. Daň zo záv.č. a fun.požit. (1)
 8. Daň zo závislej činnosti (12)
 9. Spotrebná daň z elektriny (20)
 10. Spotrebná daň z liehu (31)
 11. Spotrebná daň z min. oleja (20)
 12. Spotrebná daň z piva (19)
 13. Spotrebná daň z tabak. výrob. (20)
 14. Spotrebná daň z uhlia (20)
 15. Spotrebná daň z vína (20)
 16. Spotrebná daň zo zemn. plynu (20)


Aktuality

20.11.2014

Novela zákona o dani z príjmov bola prezidentom podpísaná 18.11.2014

Novela zákona o dani z príjmov je už podpísaná prezidentom SR.

19.11.2014

Ak vám daňová povinnosť k miestnym daniam vznikne do konca decembra tohto roku, postupujte podľa zákona v znení účinnom do 14.10.2014

Pred pár týždňami (15.10.2014 ) nadobudol účinnosť zákon č. 268/2014 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov – zverejnený bol v čiastke 85/2014 Zbierky zákonov SR.

18.11.2014

Región V4 sa pripravuje na efektívnejší boj proti daňovým a colným únikom

Pod záštitou vlády Slovenskej republiky v dňoch 13. a 14. novembra 2014 Finančné riaditeľstvo SR (FR SR) zorganizovalo medzinárodnú konferenciu Spoluprácou k zvýšeniu efektivity a konkurencieschopnosti regiónu, na ktorej sa zúčastnilipredstavitelia colných a daňových správ Českej republiky, Maďarska

17.11.2014

Zdaňovanie výnosov z dlhopisov a pokladničných poukážok vyplatených FO

Pomaly, ale neodvratne sa blíži koniec roku a následne aj termín podávania daňových priznaní k dani z príjmov za prebiehajúce zdaňovacie obdobie. Preto nezaškodí pripomenúť si, že s nástupom tohto roku došlo k zmene v zdaňovaní výnosov z dlhopisov a pokladničných poukážok.

16.11.2014

Výška úrokov z omeškania od 1.1.2015

V čiastke 94/2014 Zbierky zákonov SR bolo zverejnené Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 303/2014 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka (konkrétne ustanovenia § 369 ods. 2 a § 369c ods

13.11.2014

Aké zmeny prinesie novelizovaný Obchodný zákonník od nového roka?

Národná rada SR schválila 21. októbra 2014 avizovanú novelu Obchodného zákonníka, ktorá nadobudne účinnosť od 1. januára 2015. Advokátska kancelária Accace Legal, ktorá sa špecializuje na obchodné a pracovné právo, Vám prináša prehľad najdôležitejších zmien.