Prehľad zmien a noviniek v Money S3 bez účtovníctva a miezd

Prehľadný prehľad zmien a noviniek v Money S3.

Verzia 19.600 – v distribúcii od 27.06.2019

Nová funkcia Automatické vypnutie programu

Zjednodušte si správu Money

 • Ak vykonávate Údržbu dát, či Zálohovanie pravidelne pomocou naplánovaných akcií v S3 Automaticu, nová funkcia Automatické vypnutie programu vám ešte viac zjednoduší správu vašich dát. Už sa nestane, že sa zálohovanie nespustí, pretože sa niektorý používateľ zabudol odhlásiť z terminálu.

Funkcia automatické vypnutie programu je k dispozícii na karte Money / Možnosti a nastavenia. Tu môžete nastaviť presný čas vypnutia programu. A rovnako nastaviť čas, počas ktorého sa bude zobrazovať upozornenie na blížiace sa ukončenie programu. V prípade, ak v nastavenú dobu prebieha nejaká programová činnosť, ktorú nie je možné prerušiť, potom program čaká než sa činnosť ukončí. Či sa po ukončenej operácii program vypne je možné zvoliť nastavením času Maximálneho oneskorenia. Ak sa činnosť ukončí pred stanoveným časom, potom sa program vypne.

Vylepšenia v dokladoch

 • Do tlačových formulárov Pokladničných dokladov sme doplnili premenné Pečiatka a podpis z Nastavenia agendy.
 • Do zoznamu Faktúr vystavených a zoznamu Typov faktúr vystavených sme pridali nový stĺpec Doprava / vyskladnenie.
 • V zozname položiek Faktúr vystavených a prijatých, Pokladničných dokladov, Bankových dokladov, Interných dokladov, Pohľadávok a Záväzkov sa teraz zobrazuje počet merných jednotiek na štyri desatinné miesta.

Nové stĺpce v skladových zoznamoch

 • Do zoznamu Skladových pohybov sme pridali nový stĺpec Konečný príjemca. Podľa tejto premennej je možné v zozname aj Filtrovať.
 • V zozname Skladových inventúr je nový stĺpec Číslo riadku a súčasne sme premenovali stĺpec Číslo na Inventúra.

Ostatné

 • Pri načítaní elektronického výpisu z účtu je možné zmeniť používanú službu homebankingu bez obmedzení.
 • Všetky XML Definície importu a exportu, ktoré sú z Pripravených zoznamov nie je možné meniť. Doteraz sme vás na túto vlastnosť neupozorňovali. Od verzie 19.600 sa pri otvorení pripravenej definície zobrazí upozornenie: Vykonané zmeny v definíciách XML prenosov, ktoré sú súčasťou pripravených zoznamov sa po vypnutí programu zrušia. Ak si želáte definície zachovať, skopírujte ju.
 • Poštový klient S3 už odosiela aj prílohy, ktoré sú vo formáte Microsoft Office 97-2003.
 • Pokročilom filtri všetkých zoznamov sme pri dátovom poli Spôsob platby rozšírili ponuku výberu operátorov.

Verzia 19.500 – v distribúcii od 29.05.2019

Automatické generovanie Kódov partnera v Adresári

 • Pripravili sme novú funkciu automatického generovania Kódu partnera v Adresári. Táto funkcia zabezpečí, že  každej adrese (resp. kontaktnej osobe) bude automaticky priradený jedinečný identifikátor. Výhodne ho môžete využiť napríklad pri XML výmene dát.  Doplnili sme zároveň nové kontroly na vyplnenie Kódu partnera na adrese a Kontaktnej osobe.
 • Nastavenia pre automatické generovanie a kontroly sú k dispozícii na karte Money / Nastavenie agendy / Adresár.
 •  Kód partnera pre všetky alebo vybrané adresy, resp. kontaktné osoby môžete vygenerovať aj dodatočne pomocou hromadnej operácie Generovanie kódu partnera (Adresár / Hromadné operácie / Hromadné zmeny vybraných údajov adresy).

Rozšírené pripravené zoznamy

 • Zoznam štátov je teraz súčasťou Pripravených zoznamov. Používateľsky doplnené štáty sú označené ikonou  a pri synchronizácii sa neprepisujú.

Vylepšenia v dokladoch

 • Do vyúčtovacích faktúr vystavených sa po pridaní položky Odpočet zálohy do poľa Objednávka číslo po novom prenesie číslo objednávky zo zálohovej faktúry.
 • Zálohové faktúry, ktoré vznikli z Objednávkových dokladov nebolo možné po úhrade ručne vyúčtovať. Funkcie v zozname faktúr Vytvoriť doklad / Vyúčtovať zálohy bola funkčná. Problém sa mohol objaviť iba v prípade vytvorenej vyúčtovacej faktúry, kde sa po vložení odpočtu zálohy pomocou voľby Pridať položku / Odpočet zálohy, nepridali jej položky.
 •  Ak je na Karte adresára iba jedna Kontaktná osoba, ktorá má uvedený E-mail, potom sa do predajných dokladov do záložky Spojenie prevezme E-mail Kontaktnej osoby. Ak tu nie je vyplnený, prevezme sa E-mail z Karty adresára.
 •  Pri vkladaní duplicitných skladových Zásob do dokladov je teraz možné zrušiť celý výber zásob tlačidlom Späť.

Výmena dát

 • Doteraz sa program k chybne formátovaným alebo inak z pohľadu XML parsera chybným dátam správal tak, že pri pokuse o ich import zobrazil chybovú hlášku „Chyba pri načítaní XML súboru“. Tento dialóg sme upravili, po novom sa bude pri takýchto chybách zobrazovať hlásenie: „Vstupný súbor „cesta k súboru“ nie je platným XML dokumentom. Príčinou môžu byť neplatné znaky ASCII tabuľky s kódom 0 až 31, ktoré nesmú byť súčasťou XML dokumentu (viď Pomoc). Skontrolujte obsah súboru a znova opakujte jeho import.“ V Pomoci sú tieto Neplatné znaky uvedené.
 • Upravili sme XML import, tak aby dokázal importovať aj nevalidné elementy, ktoré majú podľa XSD schém obsahovať číselnú hodnotu. Ak je element prázdny, automaticky sa naplní hodnotou 0. Šablóna náhľadu pri takýchto dátach zobrazuje namiesto sumy skratku NaN – Not a Number.

Verzia 19.402 – v distribúcii od 14.05.2019

Výmena dát

 • XML import Zákaziek je už možné dokončiť, aj v prípade, ak vstupné dáta neobsahujú všetky dátumy, ktoré je možné na Zákazke zadať.
 • Odstránili sme ťažkosti s prevodom skladových položiek na položky neskladové. Táto funkcia sa najčastejšie používa v priebehu importu z formátu ISDOC, kde používateľ rozhoduje, čo sa stane s položkami, ktoré na sklade ešte nemá. Na neskladové sa v niektorých prípadoch prevádzali aj položky, ktoré už používateľ na sklade mal.

Detaily zákaziek

 • V zozname Zákaziek, v spodnej záložke Doklady, mohlo dôjsť k chybovému hláseniu pri vykresľovaní dokladov v stromčekovej štruktúre.

Verzia 19.401 – v distribúcii od 06.05.2019

Našepkávač firiem

 • Adresné údaje vašich obchodných partnerov už nemusíte zadávať ručne alebo vyhľadávať podľa IČO. Prácu vám zjednoduší zrýchlené vyhľadávanie adresy podľa názvu firmy. Po zadaní aspoň troch znakov názvu adresy Money automaticky začne vyhľadávať firmu v Adresári a v externých databázach firiem. Vyhľadané firmy sa zobrazujú v roletovej ponuke. Po výbere firmy sa automaticky jej doplnia kontaktné údaje, IČO, DIČ a IČ DPH. Novú funkciu sme pridali na všetky doklady a využiť ju môžete aj pri pridávaní novej adresy v Adresári a pri zakladaní Novej agendy.

Ostatné

 • V Zozname neuhradených dokladov je teraz možné radiť a filtrovať doklady podľa poľa Popis.
 • Na karte Zásoby / Podrobnosti je teraz možné opäť zrušiť firmu vybranú ako Posledný dodávateľ.
 • V Money S3 Kase sme doplnili miestnu ponuku (pop-up menu) o informácie k zásobe, ktoré zobrazujú Pohyby, Objednávky, Výrobné čísla a Štatistiku.
 • Ak používateľ nevyplní pri tvorbe agendy názov, potom sa bude agenda po novom označovať ako <agenda bez názvu> do doby, než používateľ riadne vyplní v Nastavení agendy jej názov. Bude tak lepšie viditeľná pri výbere agendy v zozname agend a ostatných miestach, ktoré s týmto zoznamom pracujú.

Verzia 19.300 – v distribúcii od 23.03.2019

Pripravili sme Money na eKasu

Finančná správa zavádza novú povinnosť – všetky bločky, evidované v registračných pokladniciach sa musia odosielať on-line na server finančnej správy eKasa. Komunikovať so serverom eKasa sú oprávnené iba certifikované on-line registračné pokladnice alebo virtuálna registračná pokladnica. Povinnosť používať certifikovanú on-line registračnú pokladnicu majú od 1. 4. 2019 všetky nové podnikateľské subjekty a tí, ktorí si po 1.4. prvýkrát otvoria prevádzku s hotovostným predajom. Do 1.7.2019 musia vymeniť alebo upgradovať aktuálne používané zariadenia na on-line registračnú pokladnicu všetci podnikatelia.

Money je na nové požiadavky evidencie dokladov pripravené:

 • Pripravili sme nový ovládač, pomocou ktorého bude Money komunikovať s on-line registračnými pokladnicami (tzv. eKasa klientami). K dispozícii je v zozname Pokladničných komponentov. Evidencii v on-line registračnej pokladnici budú podliehať rovnaké doklady ako sa evidovali doteraz vo fiskálnych tlačiarniach a elektronických registračných pokladniciach.
 • To znamená Skladové predajky (určené pre predaj tovaru a služieb zo skladu) a Pokladničné doklady (úhrady faktúr, zálohových faktúr a úhrady preberaných dodacích listov).

V nastavení nového pokladničného komponentu môžete:

 • pomocou typov dokladov a číselných radov obmedziť, ktoré vystavované predajky a pokladničné doklady sa budú odosielať do on-line registračnej pokladnice.
 • nastaviť parametre napojenia na aplikáciu FCU, ktorá je sprostredkovateľom komunikácie medzi Money a on-line registračnou pokladnicou
 • zadať identifikačné údaje pokladnice: kód pokladnice, typ pokladnice a adresu prevádzky. Tieto údaje bude program využívať, ak budete vytvárať náhradný doklad (paragónu) pre zákazníka, v situácii, keď je on-line registračná pokladnica mimo prevádzky.
 • Pre účely správneho odosielania bločkov do eKasy sme upravili Kartu zásoby – na Kartu zásoby sme pridali nový výberový zoznam Typ položky pre eKasa. Tu si môže voliť, či je daná karta vratný obal, prípadne či ide o pomocnú kartu, prostredníctvom ktorej evidujete na predajke prijatý preddavok alebo zľavovú poukážku.
 • Na Skladové predajky a Pokladničné doklady sme doplnili novú záložku eKasa, na ktorej sa zobrazujú dôležité údaje ako je číslo dokladu v eKase (Money si ho prevezme od on-line registračnej pokladnice po zaevidovaní dokladu v pokladnici a na serveri eKasa).

Na tejto záložke máte možnosť zadať Identifikátor kupujúceho a Číslo pôvodného dokladu eKasa, ku ktorému sa vzťahuje vrátenie tovaru alebo oprava dokladu.

 • Na položkách Predajky a normálnych položkách Pokladničného dokladu sa rovnako zobrazuje záložka eKasa, kde môžete zadať číslo pôvodného dokladu v eKase a upraviť typ položky, ktorý chcete odoslať do eKasy.
 • Na Predajkách a Pokladničných dokladoch sú dostupné nové funkcie:

Odoslať e-mailom – tlačidlom Odoslať e-mailom určíte, že účtenku z on-line registračnej pokladnice chcete odoslať zákazníkovi e-mailom. V takom prípade sa doklad v Money uloží, odošle do on-line pokladnice a táto ho na zvolenú e-mailovú adresu odošle, účtenka sa na tlačiarni nevytlačí.

Paragón – tlačidlom Paragón zapnete špeciálny režim odoslania dokladu do on-line registračnej pokladnice. Slúži na dodatočné odoslanie dokladov, ktoré ste vypísali ručne v čase, keď bola vaša on-line pokladnica mimo prevádzky. Špeciálny režim umožňuje náhradný doklad pri poruche on-line pokladnice vytvoriť a vytlačiť aj priamo z Money.

UPOZORNENIE: Záložky eKasa na doklade a položkách dokladov a všetky nové funkcie sú k dispozícií až po nastavení prepojenia s on-line registračnou pokladnicou. To znamená, že používateľ má priradený v nastavení pokladničných komponentov aktívny pokladničný komponent On-line registračná pokladnica (e-kasa klient).

 • Všetky nové údaje a funkcie sú prístupné aj v module Money S3 Kasa.

Pre korektnú komunikáciu so serverom eKasa budete potrebovať:

 • aktuálnu verziu Money S3 (verzia 19.300 a vyššie) pripravenú na nové požiadavky eKasy
 • licenciu na komunikáciu s on-line registračnou pokladnicou pre aplikáciu FCU verzie 2.0, ktorá je sprostredkovateľom komunikácie
 • certifikovanú on-line registračnú pokladnicu – zo strany Money budú podporované riešenia od doteraz podporovaných výrobcov (BOWA, ELCOM, VAROS), ak budú certifikované. Do uzávierky verzie 19.300 nebolo k dispozícii žiadne certifikované zariadenie týchto výrobcov.

Podrobné informácie ako postupovať pri prechode na eKasu nájdete na našich internetových stránkach https://www.money.sk/ekasa/ alebo nás kontaktujte telefonicky na 02 492 12323.

Vylepšenia vo Financie

Prečíslovanie bankových výpisov

 • Do Hromadných operácií / Hromadné prečíslovanie dokladov v zozname Bankových dokladov sme pripravili novú funkciu, ktorá vám umožní prečíslovať aj čísla bankových výpisov.

Správa dát

 • Pri aktualizácii programu sa teraz zobrazuje voľba na vykonanie zálohy všetkých agend. Ak pred prevodom nebude záloha vykonaná, potom nebude možné v prípade neočakávanej udalosti obnoviť dáta do pôvodného stavu.
 • Od verzie 19.300 neumožňujeme takzvaný „downgrade“ programu, teda návrat na nižšiu verziu Money S3. Tento spôsob je v súčasnej dobe nebezpečnejší ako kedykoľvek predtým, a to z toho dôvodu, že s každou novou verziou dochádza k vnútornej modernizácii programu a niektoré dáta sa nenávratne prevádzajú do nového formátu, ktorý staršie verzie nepodporujú.
 • Funkcia Vytvorenia záložnej kópie teraz obsahuje dva varianty: Vytvorenie záložnej kópie všetkých agend (odporúčaná voľba) a Vytvorenie záložnej kópie iba aktuálnej agendy. Na kartu Vytvorenie záložnej kópie všetkých agend a Naplánovanie opakovaných akcií sme pridali možnosť zálohovať spoločné dáta a tlačové formuláre.
 • Prechodom na verziu 19.300 dochádza k prevodu všetkých tabuliek spadajúcich pod Forms a Brows do databázy SQLite, ktorá sa zálohuje spoločne s agendou a spoločnými dátami. Týmto prevodom sa teda automaticky zálohujú aj všetky nastavenia používateľského prostredia programu.

Ostatné

Možnosti a nastavenia

 • V Používateľskej konfigurácii / Fakturácia môžete teraz využívať nové nastavenia Typu faktúry pred vystavením. Samostatné nastavenia sme pridali pre normálne faktúry, zálohové faktúry a daňové doklady k prijatej platbe.
 • Do Zoznamu používateľov sme pridali novú kontrolu, ktorá vyžaduje, aby mal aspoň jeden z používateľov nastavenú voľbu Prihlasovať sa heslom Money S3.
 • V nastavení výmeny dát s iDokladom sme sprístupnili import skladových predajok z iDokladu do Money S3. Nastavenia importu si môžete prispôsobiť.

Obchod

 • Do zoznamu Faktúr vystavených sme doplnili novú funkciu na vizualizáciu odoslanej faktúry vo formáte PDF e-mailom pomocou Poštového klienta S3. Tlačidlom Väzby sa zobrazí okno s mapou dokladov – tu teraz nájdete aj informácie o stave odoslania e-mailu, dátum a čas odoslania. Kliknutím na väzbu sa otvorí poštová správa. Súčasne v zozname Faktúr vystavených môžete filtrovať doklady, ktoré boli odoslané e-mailom. V zozname faktúr sa zobrazuje stĺpec Odoslané so stavom Áno (odoslané) a Nie (neodoslané).

Adresár

 • Na Karte adresára je nová záložka E-mail, kde sme pridali nové polia pre uvedenie e-mailovej adresy Komu, Kópia a Skrytá. Ak je vyplnená e-mailová adresa na danom riadku, tak sa popis poľa zmení na odkaz a kliknutím na neho sa otvorí nová správa v nastavenom poštovom klientovi z Používateľskej konfigurácie.

Správa skladu

 • Výsledky funkcie Prepočet obstarávacích cien sa teraz zapisujú do zoznamu Histórie akcií s programom. Do histórie sa zapisuje výsledok funkcií Vykryť dodávky a Prepočet obstarávacích cien a to vo variantoch pre všetky zásoby, iba pre vybrané zásoby alebo pre konkrétnu zásobu.

Servis

 • Na dokladoch Servisy a Opravy môžete využívať Používateľské polia.

Výmena dát XML

 • Upravili sme štandardné exporty do XML, tak aby akceptovali výstupné kódovanie Windows-1250, v prípade, ak je toto kódovanie nastavené v transformačnej šablóne pre export. Výstupný XML súbor je potom, v nastavenom kódovaní. V ostatných prípadoch zostáva vo výstupných súboroch kódovanie UTF-8 s BOM. Táto úprava sa týka exportov dokladov a zoznamov a rovnako aj tlačových zostáv.

Verzia 19.202 – v distribúcii od 25.02.2019

Ostatné

 • V situácii ak bola inštalácia Money neštandardne vykonaná do systémového adresára Program Files alebo Program Files (x86) a program bol spustený pod používateľským oprávnením (user), dochádzalo k chybe pri vytváraní zálohy dát. Chyba sa prejavila iba v tejto kombinácii.
 • Pri cyklickom Vytváraní zálohy dát (manuálne alebo v S3 Automatic) se bude automaticky (bez otázky) prepisovať nasledujúca záloha v prípade, ak bol dosiahnutý nastavený počet záloh.
 • V zozname Vystavených a Prijatých faktúr mohlo dôjsť pri nastavení kurzora na Daňový doklad, ktorý vznikol pri úhrade Proforma faktúry k stavu, kedy program neodpovedal. Dôvodom bolo zacyklenie zisťovania väzby, túto funkciu sme upravili. V rovnakej situácii, keď bol doklad vygenerovaný k úhrade zálohovej faktúry k tomuto stavu nedochádzalo.

Verzia 19.200 – v distribúcii od 18.02.2019

Používateľské polia už aj na nákupných dokladoch

 • Funkcie pre tvorbu Používateľských polí sme pridali aj do zoznamov nákupných dokladov. Vlastné polia tak môžete využívať aj na Prijatých faktúrach alebo Vystavených objednávkach.

Jednoduchšie párovanie úhrad pri importe bankového výpisu

 • Párovanie úhrad pri interaktívnom režime importu Výpisu z účtu sme upravili tak, aby bolo jednoduchšie. Po novom sa hradené doklady načítajú ešte pred vytvorením Bankového dokladu. Na zobrazenom doklade tak uvidí popis z hradeného dokladu, prípadne Stredisko, Zákazku alebo Činnosť.

Vylepšenia v dokladoch a zoznamoch

Informácia o predaji pod obstarávaciu cenu

 • Do predajných dokladov, vrátane odberateľských objednávok, sme do zoznamu položiek pridali nový stĺpec „P“. V tomto stĺpci sa v prípade, že je predajná cena skladovej položky nižšia než obstarávacia cena zobrazí varovná informačná ikona. Varovanie (Pozor, niektoré položky dokladu predávate za cenu, ktorá je nižšia ako cena obstarávacia) sa zobrazuje iba pri pridávaní alebo editácii položky, pri ukladaní dokladu sa už nezobrazí. Upravil sme aj správanie sa programu pri vybavovaní zdrojových dokladov do cieľových. Typicky Objednávka prijatá do Faktúry vystavenej. V prípade, ak preberaný doklad obsahuje jednu alebo viac položiek, ktoré idú svojou predajnou cenou pod obstarávaciu cenu, program na to upozorní iba jedným súhrnným varovaním. Doteraz sa zobrazoval varovný dialóg pre každú položku, ktorá sa predávala pod cenu, samostatne.

Nové premenné pre tlačové formuláre

 • Do tlačových formulárov Skladových a Objednávkových dokladoch, ktoré obsahujú adresu Konečného príjemcu sme doplnili nové premenné Konečný príjemca (telefónne a mobilné spojenie, IČO, IČ DPH a bankové údaje). Všetky tieto premenné je možné vložiť do vami používaných formulárov pomocou Editora formulárov, k dispozícii sú v tlačových oddieloch Titul a Záverečná sumácia.
 • V tlačovej zostave Výpis stavu zásob v bežnom režime je možné k jednotlivým dodávkam tlačiť aj číslo príjmového dokladu. Ide o premennú Číslo dokladu v tlačovom oddiele Dodávka. Túto premennú môžete vložiť do vami používaných formulárov pomocou Editora formulárov

Triedenie v Inventúrnych dokladoch

 • Zaviedli sme nové možnosti zoraďovania položiek Inventúrnych dokladov. Po novom je možné položky triediť aj podľa premenných: Katalóg, PLU a Čiarový kód.

Export zmazaných a stornovaných dokladov v XMLDE

 • Modul XML Data Exchange, pokročilé riešenie dátovej výmeny XML, teraz umožňuje aj export stornovaných a zmazaných dokladov. Podporované sú Faktúry prijaté a vystavené, Pokladničné, Bankové a Interné doklady, Pohľadávky a Záväzky. Export nových tagov môžete zapnúť v Konfigurácii spracovania pre export.

Ostatné

 • Na zjednodušenie komunikácie medzi používateľmi a technickou podporou Money S3 sme zaviedli novú funkciu kopírovania textu informačných, varovných alebo chybových hlásení Money. Používateľ môže kliknúť kurzorom na modrý hyperlink Kopírovať text, ktorý je na každom hlásení umiestnený vpravo dole, alebo použiť skratku Ctr.+C a celý textový obsah hlášky sa skopíruje do schránky. Odtiaľ je možné ho skopírovať do ľubovoľného textového editora funkciou vložiť alebo Ctrl+V.
 • Na karte Nastavenia agendy / záložka Adresár popis poľa Duplicita kódu sme pre lepšiu prehľadnosť premenovali na Duplicitu kódu partnera (EAN).

Verzia 19.101 – v distribúcii od 05.02.2019

Ostatné

Sklad

 • V zoznamoch Zásoby na sklade a Kmeňové karty je funkcia Stav zásoby, pomocou ktorej jednoducho zistíte na ktorých skladoch a v akom množstve sa daná zásoba vyskytuje. Pôvodne boli informácie o sklade zastúpené jeho číslom, po novom sa zobrazuje názov skladu.
 • Upravili sme zobrazovanie Vlajok v zozname Zásoby na sklade. Vlajky sa v zozname zásob nachádzajú na pôvodnom mieste a korektne sa zobrazujú vo všetkých Skladoch a Cenníkoch.
 • Upozornenie: Zmeny vo vlajkách uskutočnené v zozname Zásoby na sklade vo verzii 19.100 je potrebné opraviť manuálne.

Verzia 19.100 – v distribúcii od 15.01.2019

Používateľské polia

Prispôsobte Money vašim potrebám

 • Chýba vám dôležitý údaj na faktúre alebo zásobe, pridajte si ho ako Používateľské pole. Vo vybraných zoznamoch dokladov a na skladových zásobách teraz môžete definovať vlastné Používateľské polia. Môžete ich zobraziť v zoznamoch dokladov a ich (skladových) položkách pomocou Výberu stĺpcov, filtrovať alebo exportovať do XML. Používateľské polia môžete jednoducho definovať v karte vybraného dokladu na záložke Používateľské polia, resp. Používateľské polia zásoby na položkách dokladov.
 • Zoznam všetkých Používateľských polí, ktoré ste si pridali je k dispozícii v novom zozname na karte Money / Možnosti a nastavenia / Správa zoznamov – Používateľské polia.

Upravená funkcia krátenia stravného v Knihe jázd

 • Upravili sme výpočet krátenia stravného pri automatickom prepočte náhrad v Cestovnom príkaze. Pri automatickom výpočte náhrad sa krátenie realizuje vždy zo základnej sadzby náhrady (suma za najvyššie časové pásmo) platnej pre daný deň. V prípade, ak náklad typu stravné pridávate ručne na Karte nákladu, môžete zadať priamo sumu, o ktorú chcete stravné krátiť.

Verzia 19.000 – v distribúcii od 01.01.2019

Jednoduché založenie účtovného roka

 • Zjednodušili sme pre vás založenie nového účtovného roka. V Sprievodcovi pridaním nového účtovného roka si teraz môžete vybrať, či sa má nový účtovný rok vytvoriť automaticky s prednastavenými hodnotami, alebo si ho vytvoríte a nastavíte sami, tak ako doteraz.
 • Pripravili sme nové Pripravené zoznamy pre založenie nového roka 2019.

Vytvorenie novej agendy zo zálohy v jednom kroku

 • Doteraz bolo nutné pri obnove zálohy agendy najskôr vytvoriť prázdnu agendu a až v nej obnoviť dáta zo zálohy. Teraz môže priamo v Sprievodcovi pridaním novej agendy vybrať možnosť Vytvoriť novú agendu zo zálohy (LZ alebo ZIP) a Money vykoná tieto operácia v jednom kroku.

Vylepšenia v Účtovníctve

Vzájomné zápočty

 • Po vytvorení Vzájomného zápočtu a vygenerovaní Interných dokladov sa po novom automaticky vytvorí ku každému dokladu Pripojený dokument Dohoda o vzájomnom započítaní záväzkov a pohľadávok vo formáte PDF.

Práca s úhradami

 • Na hradiacom Internom doklade v Zozname hradených dokladov sa v spodnej časti zobrazuje Súčet úhrad vykonávaných týmto dokladom. Súčet úhrad sa preberá aj na cenový panel Interného dokladu. Súčet úhrad sa preberá ak Interný doklad hradí iba pohľadávky alebo záväzky alebo interné doklady a ak Interný doklad neobsahuje položky.
 • Do Zoznamu neuhradených dokladov sme pridali nové rýchle filtre pre Vystavené faktúry a Prijaté faktúry – Len v hotovosti a Len prevodom. Súčasne sú v zozname k dispozícii nové stĺpce: Spôsob platby, Hradiť na, Hradiť z, Stredisko, Zákazka a Činnosť.

Nové funkcie v dokladoch a skladoch

Doklady

 • Do zoznamu Položiek faktúr prijatých / vystavených a do karte Vystavenej faktúry a Prijatej faktúry v zozname položiek sme doplnili nové stĺpce Číslo zdrojového dokladu a Druh zdrojového dokladu (napr. väzba faktúra vystavená na objednávku prijatú alebo vyúčtovanie zálohy). Obe tieto premenné je možné vložiť do vami používaných formulárov pomocou Editora formulárov.
 • Na Faktúry vystavené / prijaté, na všetky Objednávkové doklady a ich Typy dokladov sme pridali novú voľbu Spôsobu platby – inkasom.

Sklad

 • Vytvorenie skladu je teraz jednoduchšie. V prípade, ak v agende neexistuje Sklad a vy zvolíte Pridať novú zásobu alebo Pridať skupinu, Money vás automaticky vyzve na jeho založeniu a otvorí kartu Skladu na editáciu. Po uložení Skladu se otvorí Karta zásoby na vyplnenie.

Prehľadnejší zoznam Pripojených dokumentov

 • Zaktualizovali sme zoznam Pripojených dokumentov tak, aby bol prehľadnejší a jednoduchší na používanie.

Nové možnosti výmeny dát v XMLDE

 • Do názvu súboru, ktorý sa generuje pri exporte do XML môžete teraz doplniť novú premennú – číslo dokladu. Doplňovanie čísla vyexportovaného dokladu k názvu výstupného súboru nastavíte v Konfigurácii spracovania XML exportu. Táto voľba sa v Definícii exportu nachádza na záložke Ostatné. Funkcia je použiteľná iba pre export jedného dokladu, pri exporte množiny dokladov sa nastavenie ignoruje.

Verzia 18.801 – v distribúcii od 13.11.2018

Vylepšenia v dokladoch

 • Optimalizovali sme funkciu, ktorá automaticky mení typ ceny na „iba základ“ v prípade, ak ide o faktúry obchodných partnerov z EU. Táto funkcia bola doteraz závislá iba na existencii kódu štátu v Nastavení agendy.
  Ak bol vo firme v Nastavení agendy nastavený kód štátu, potom program vždy dokázal jednoznačne určiť, či ide alebo nejde o dodanie tovaru z členského štátu EÚ a automaticky nastaviť Typ ceny zásob na „iba základ“. Zmenou algoritmu dokážeme túto situáciu vyhodnocovať aj bez kódu štátu a to tak pri tvorbe Prijatých faktúr, tak aj pri vystavovaní Pokladničných dokladov z dodacích listov.
 • Vloženie pripravených výrobných čísel do príjmových dokladov je možné vykonať troma spôsobmi: potvrdením vo výberovom okne klávesom Enter, kliknutím myši na tlačidlo OK alebo dvojklikom. V niektorých situáciách dochádzalo pri použití dvojkliku k vloženiu nesprávneho počtu merných jednotiek. Funkciu sme upravili tak, aby sa aj pri tomto spôsobe práce doplnili vždy správne počty merných jednotiek.
 • Upravili sme funkčnosť Hromadného preúčtovania dokladov (Faktúry vystavené a prijaté, Daňové doklady k prijatej platbe) a Hromadného prečíslovania pokladničných dokladov.
 • Vo Faktúrach prijatých a príjmových Skladových dokladoch vystavených v cudzej mene sme prepracovali výpočet nákupnej ceny po aplikovaní zľavy na položkách pomocou hromadných operácií. Nákupná cena sa tak prepočítava a dopĺňa do Karty zásoby rovnako ako pri ručnom zadaní zľavy.

Verzia 18.800 – v distribúcii od 29.10.2018

Nové údaje na Adresných skupinách

 • Do Skupín adresára sme pridali nové nastavenia (záložky Podrobnosti, Účtovníctvo a Obchod na internete). Všetky údaje (napr. Adresné kľúče, Cenové hladiny, Výška kreditu), ktoré si na skupine nastavíte, sa automaticky prevezmú do nových Kariet adresára. Takto bude vytváranie nových adries ešte jednoduchšie. V Hromadných operáciách s Adresárom je teraz možné toto nastavenie prevziať aj zo Skupiny.

Vylepšenie XML výmeny dát

 • Doplnili sme novú funkciu, ktorá umožňuje XML export posledného alebo stáleho dodávateľa na Karte zásoby. Funkcia je dostupná v rámci XML exportu zo zoznamu Zásoby na sklade, tak aj v rámci exportu pomocou modulu E-shop konektor.

Nová funkcia pre správu dát

 • Funkcie Verifikácie dát / Adresár sme rozšírili o kontrolu pre obnovu adresy z rôznych typov dokladov. Teraz je k dispozícii aj funkcia pre obnovu kontaktnej osoby z faktúr, skladových dokladov, objednávok a zoznamu zamestnancov.

Verzia 18.702 – v distribúcii od 08.10.2018

Jednoduchá výmena údajov s Predajňou SQL

 • Zjednodušili sme výmenu dát medzi pokladničných systémom Predajňa SQL a Money S3. Synchronizáciu zásob s Predajňou SQL a import predajok, či dodacích listov spustíte priamo z Money S3. Naraz obslúžite všetky predajné miesta. Nové prepojenie Money S3 s programom Predajňa SQL si môžete nastaviť na karte Money / Možnosti a nastavenia / Externé aplikácie. Nové funkcie na výmenu dát medzi Money S3 a Predajňou SQL sme doplnili aj do programu S3 Automatic. Exporty zásob do Predajne SQL a import dokladov do Money S3 tak môžu prebiehať úplne automaticky.

Vylepšenia v module Sklad

 • Pomocou Importu z Excelu v zozname Zásob na sklade teraz naskladníte aj zásoby s výrobnými číslami.
 • Na skladových položkách všetkých dokladov je možné meniť záručnú dobu zásoby. Pôvodná hodnota uložená na Kmeňovej karte zásoby (táto sa implicitne dosadzuje na položky dokladov) sa nezmení.

Tlač kópie posledného fiskálneho dokladu

 • Po novom podporujeme tlač kópie posledného pokladničného dokladu vytlačeného z fiskálnej tlačiarne. Tlač kópie dokladu si môžete prednastaviť v Používateľskej konfigurácii.

Ostatné

Správa tlače

 • Kompletne sme zrevidovali ponúkané typy čiarových kódov. Pri najčastejšie používaných typoch kontrolujeme, či je hodnota zadaná správne. Typy čiarových kódov sú teraz obsiahnuté aj v exportovaných súboroch typu XML a XLS.
 • Automaticky generovaný text správy k odosielanému dokladu sa teraz vkladá do pripravenej premennej, ktorú je možné vložiť do vlastnej šablóny a prispôsobiť si tak odosielanú správu podľa svojej potreby.

Výmena dát

 • Po novom si môžete vybrať, či sa na cenníkových položkách prevzatých z Money bude v iDoklade sledovať stav zásoby. Nová voľba je k dispozícii v nastavení prepojenia s iDokladom.
 • Upravili sme funkcie importu dokladov z iDokladu tak, aby reagoval aj na neštandardné situácie, napr. záporné alebo nulové množstvá, ktoré môže používateľ v iDoklade zadať. Všetky položky so záporným množstvom program vyhodnotí a naimportuje ako vratky.
 • Money používa nový XML parser na transformáciu dokumentov. Podporujeme najnovšie technológie, napr. XSLT verzie 2.0 a 3.0, XQuery 3.1 a XPath 2.0 a 3.1. V súvislosti s týmito zmenami sme vykonali aj testy spätnej kompatibility s existujúcimi šablónami. Všetky transformácie by teraz mali prebiehať rýchlejšie.
 • Pri exporte do Excelu sme upravili formát exportovaného dátumu. Ak do exportu do Excelu vstupuje aj pole obsahujúce dátum, je toto pole automaticky nastavené ako dátový typ „dátum“ aj v Exceli.

Verzia 18.601.1 – v distribúcii od 13.09.2018

Sťahovanie kurzového lístka NBS (ECB)

 • Upravili sme sťahovanie kurzového lístka ECB. Po novom kurzový lístok ECB (denný aj za vybrané obdobie) sťahujeme zo zabezpečenej https stránky, na ktorej je aktuálne umiestnený.

Verzia 18.601 – v distribúcii od 03.07.2018

Skladové doklady so zloženými kartami

 • Pri vystavení skladových dokladov, ktoré obsahovali zložené karty sa zapínala kontrola, či je alebo nie je niektorý z komponentov skrytou zásobou. Podobne sa program správal aj pri vytváraní skladovej výrobky, v situácii, keď výrobok obsahoval zásobu typu „služba“ alebo zloženú kartu. Tieto kontroly sme upravili.

Verzia 18.600 – v distribúcii od 26.06.2018

Vylepšenia v dokladoch

Viac možností odosielania dokladov cez Mail(PDF)

 • Rozšírili sme možnosti funkcie Mail(PDF) v zozname Faktúr vystavených a v zozname Objednávok vystavených. Teraz si môžete priamo pri odosielaní dokladu mailom zvoliť, či chcete okrem PDF dokumentu, pripojiť aj dátový súbor vo formáte ISDOC alebo Xml-Money. Tieto dátové súbory si príjemca e-mailu môže načítať do svojho účtovníctva.

Pôvodne bolo možné nastaviť odosielanie dátových súborov v Používateľskej konfigurácii, z nej sme túto funkciu odstránili.

Nové tlačové zostavy pre faktúry a skladové doklady

 • Do zoznamu Faktúr vystavených a zoznamu Skladových dokladov sme pridali novú tlačovú zostavu, ktorá vám umožní vytlačiť súčasne Doklad so zaúčtovaním aj dodávkami.

Súčty dokladov

 • Vo vybraných zoznamoch (Účtovný denník, Peňažný denník, Pokladničné a Bankové doklady, Faktúry vystavené a ich položky, Pohľadávky, Záväzky, Interné doklady, Objednávkové doklady, Skladové doklady a Skladové pohyby) sú podporované súčty dokladov. Karty súčtov je teraz možné nielen zobraziť, ale aj vytlačiť alebo vyexportovať do Excelu.

Jednoduchšie založenie novej agendy

Rozšírené preberanie údajov z inej agendy

 • Pri zakladaní Novej agendy môžete teraz z existujúcej agendy (a roku) prevziať jej Používateľskú konfiguráciu a Nastavenie účtovného roka. Prevzatie týchto údajov je voliteľné, stačí zapnúť príslušný prepínač v sprievodcovi pridaním novej agendy.
 • Pri zakladaní novej agendy môžete prevziať z existujúcej agendy aj jej Bankové účty a pokladnice. Samozrejme nepreberajú sa ich počiatočné stavy a kurzy, a rovnako ani bankové účty s duplicitnou skratkou. Naopak prípadná duplicitná pokladnica „POK“ sa preberá.

Ostatné

 • S3 Automatic teraz umožňuje všetkým používateľom výber prednastavených Definícií exportu/importu pre úlohy XML prenosy – export dat a XML prenosy – import dat. Rovnako umožňuje zmeniť cestu pre Výstupný / Vstupný súbor.

Verzia 18.500.1 – v distribúcii od 31.05.2018

Vyššia suma stravného od 1. 6. 2018

 • Réžia / Jazdy a cestovné náhrady / Sadzby domáceho stravného – Od júna sa zvýšili sumy domáceho stravného pre všetky časové pásma. Ak používate modul Kniha jázd a cestovné náhrady, nové sadzby sú pre vás k dispozícii v Pripravených zoznamoch. Do vašej agendy ich prevezmete pomocou Tlačidla Pripravený zoznam v menu Nastavenie jázd / Sadzby domáceho stravného.

Verzia 18.500 – v distribúcii od 21.05.2018

Pripravte sa na GDPR – anonymizácia dát a nové typy aktivít

Dôležitou zásadou pri ochrane osobných údajov je spracovávať ich iba po nevyhnutnú dobu. Osobné údaje, pre ktoré už nemáte zákonný alebo iný dôvod ich evidovať je potrebné zlikvidovať.

Preto sme pripravili novú funkciu Anonymizáciu dát, ktorá vám pomôže jednoducho odstrániť osobné údaje z adresára firiem aj z dokladov.

Funkcia je k dispozícii na karte Money / Správa dát a na karte Obchod / Adresár. Využiť môžete dva režimy:

 • Anonymizácia v adresári a na dokladoch s väzbou na adresár
 • Anonymizácia na dokladoch bez väzby na adresár

Na karte anonymizácie vyberiete adresy alebo doklady a zvolíte údaje, ktoré sa majú anonymizovať (napr. telefón, mobil, e-mail, a pod.) Program prechádza všetky účtovné roky danej agendy. Odporúčame vám vždy najskôr spustiť Test anonymizácie, ktorý celú funkciu simuluje a vypíše protokol o vykonaných zmenách. Nová funkcia Anonymizácia dát je v Prístupových právach pre všetkých používateľov neprístupná.

VAROVANIE: Zvážte, ktorým používateľom povolíte funkciu Anonymizácie dát. Ide o zásah do vašich dát a vykonané zmeny nie je možné vrátiť späť.

POZOR: Anonymizácia dát je nevratný proces! Táto funkcia anonymizuje adresné údaje v adresári firiem a na dokladoch. Keďže ide aj o výkon práva na zabudnutie osobných údajov, nevykonáva sa nikdy pred spustením tejto funkcie záloha dát.

Na zjednodušenie evidenčných povinností súvisiacich s GDPR sme do Money S3 pridali nový Druh aktivity pre GDPR. Do pripravených zoznamov sme doplnili nové Typy aktivít (GDPR súhlas, GDPR zmluva, GDPR oprávnený záujem a GDPR zákon), ktoré môžete využiť pre evidenciu účelov, pre ktoré spracovávate osobné údaje svojich obchodných partnerov. Nové Typy aktivít prevezmete do vašej agendy pomocou tlačidla Pripravený zoznam (menu Obchod / Adresár / tlačidlo Aktivity / Karta aktivity / Typ aktivity).

Jednoduchšia úhrada faktúr platobnou kartou

 • Úhradu faktúry, ktorá bola platená platobnou kartou, už nie je potrebné vytvárať ručne. V Používateľskej konfigurácii si teraz môžete nastaviť automatické vytváranie pokladničných dokladov pri úhrade faktúry platobnou kartou. V prípade, ak bude na faktúre nastavený typ platby „plat. kartou“ Money automaticky pri vystavení dokladu kontroluje, či ste si zvolili správnu pokladnicu (druh „platby platobnou kartou“). A ak ste si zapli vytváranie dokladov, po uložení faktúry sa zároveň vytvorí príjmový alebo výdavkový pokladničný doklad, rovnako ako v prípade platby v hotovosti.

Vylepšenia nástrojov na správu tlačových zostáv

Nástroje Porovnanie výtlačkov a Prehliadač tlačových záloh sme prepracovali – dostali novú vizuálnu podobu s novými ovládacími prvkami. Spoločne s touto zmenou sme vylepšili otváranie súborov v Prehliadači tlačových záloh.

Verzia 18.401 – v distribúcii od 04.05.2018

Pripravte sa na GDPR – obmedzenie exportov a rozšírená história akcií s programom

Jednou z možností ako znížiť riziko úniku osobných údajov, ktoré evidujete, je obmedzenie prístupu k dátovým exportom a tlačovým zostavám. Ide napr. o export zoznamu adresára, zoznamu dokladov do excelu, či exporty zoznamov zamestnancov a mzdových zostáv.

Na karte Prístupových práv môžete teraz povoliť alebo zakázať používateľovi export dát. Obmedzenie je možné nastaviť pre všetky zoznamy a tlačové zostavy uvedené v stromčekovej štruktúre prístupových práv jednotne, alebo povoliť / zakázať export vybraných zoznamov a zostáv.

Aby ste mali viac informácií o práci s osobnými údajmi v Money S3, pripravili sme pre vás rozšírené sledovanie akcií, ktoré používatelia vykonali v programe Money S3. V Nastavení agendy / História akcií si môžete zapnúť funkciu na sledovanie akcií typu tlač, export, či otváranie zoznamov v adresári a mzdovej agende. Všetky akcie sa zobrazujú v zozname História akcií v nových záložkách Tlač, Exporty zo zoznamu a Otvorenie zoznamu.

ODPORÚČANIE: Administrátor programu Money S3 by mal zvážiť prístup jednotlivých používateľov pre nastavenie a sledovanie akcií s programom. Ide o prístupové práva na karte Nastavenie prístupových práv v stromčekovej štruktúre Nástroje / Nastavenie / Agenda a súčasne zoznam História akcií, ktorý sa nachádza na karte Nastavenia prístupových práv na záložke Ďalšie nastavenia, voľba Sledovanie histórie akcií vrátane možnosti mazania.

Verzia 18.301 – v distribúcii od 11.04.2018

Prevod prístupových práv

 • Upravili sme overenie prístupových práv pomocou hesla, v prípade, ak používate silné heslo (heslo má viac ako 10 znakov).

Tlač faktúr v režime prenesenia daňovej povinnosti

 • Podľa usmernenia Finančnej správy pri fakturácií v režime prenesenia daňovej povinnosti nie je dodávateľ povinný uvádzať sadzbu DPH. Upravili sme preto štandardné tlačové formuláre vystavených faktúr (2010VDAN, 2010VFAK a 2010VFAV). Ak je položka faktúry v režime prenesenia (na položke alebo hlavičke faktúry je použité členenie DPH s kolónkou „Prenesenie daňovej povinnosti (tuzemsko) – neovplyvňuje priznanie k DPH“), sadzba DPH na vytlačenej faktúre nebude uvedená.
  Ak používate vlastné formuláre vystavených faktúr, môžete v Editore formulárov pridať podmienku pre tlač premennej Sadzba DPH v oddiele Položka 1. úrovne. (v záložke Objekt nastavíte Tlačiť iba v prípade ak je Prenesenie daňovej povinnosti = Nie)

Podrobný návod o režime prenesenia daňovej povinnosti nájdete tu.

Verzia 18.300 – v distribúcii od 23.03.2018

Pripravte sa na GDPR – bezpečnejšie heslá

Každý administrátor programu Money S3 musí určiť, kto bude mať prístup k osobným údajov v Money S3. Pomocou Prístupových práv môžete nastaviť prístup k osobným údajom iba oprávneným používateľom (napr. Karta zamestnanca, Karta mzdy, atď.). V rámci prípravy na GDPR (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) sme pre vás pripravili nové funkcie Prístupových práv. Ide predovšetkým o možnosť prihlasovania sa do Money S3 pomocou bezpečnejšieho hesla. Po novom môžete nastaviť silu hesla (nízka, stredná, vysoká) a tiež upozornenie na časovú platnosť hesla. Alebo využite prihlasovanie do Money priamo pomocou používateľa Windows.

Jednoduchšia fakturácia v režime prenesenia daňovej povinnosti

Pre používateľov, ktorí predávajú komodity v režime tuzemského prenesenia daňovej povinnosti sme pripravili nové funkcie, ktoré im fakturáciu zjednodušia.

Do nastavenia členení DPH sme doplnili novú kolónku DPH: „Prenesenie daňovej povinnosti (tuzemsko) – neovplyvňuje priznanie k DPH“. Táto kolónka slúži na jednoznačnú identifikáciu režimu prenesenia na dokladoch. Je prednastavená na pripravených členeniach 12U 00PDP a 12U 00OPR. V prípade, ak používate vlastné Členenia DPH, pri prevode dát do novej verzie sa automaticky nastaví na členeniach, ktoré majú vyplnený predmet plnenia a smerujú do oddielu A.2 alebo C.1 Kontrolného výkazu DPH.

Pri tlači vystavených faktúr, ktoré obsahujú položky v režime prenesenia sa na faktúru automaticky dopĺňa text „Prenesenie daňovej povinnosti“ a celková suma základu za položky v tomto režime sa na faktúre zobrazuje samostatne a je oddelená od súm položiek v bežnom režime.

Pre správne zobrazovanie textov a rozlíšenie základov položiek v režime prenesenia a bežnom režime je potrebné dodržať nasledujúce podmienky:

– na faktúre (pri kombinovaných dokladoch na položke faktúry) je nastavené členenie DPH s kolónkou „Prenesenie daňovej povinnosti (tuzemsko) – neovplyvňuje priznanie k DPH“

– položky v režime prenesenia majú nastavený typ ceny „iba základ“ a základnú sadzbu DPH (20%)

Premenné súvisiace s režimom prenesenia daňovej povinnosti sme doplnili na štandardné formuláre 2010VDAN, 2010VFAK a 2010VFAV. Na vlastné formuláre môžete premenné doplniť.

Kontrolu režimu prenesenia daňovej povinnosti, ktorú poznáte s vystavených riadnych faktúr sme pridali aj na Vystavené zálohové faktúry. Ak vystavíte tuzemskému platiteľovi zálohovú faktúru, na ktorej sú položky v režime prenesenia a je na nich vyčíslená DPH, Money vás na takúto situáciu upozorní.

Komfortnejšia práca s viacerými monitormi

Ak pri práci s Money používate viacero monitorov, môžete si teraz v Používateľskej konfigurácii vybrať monitor na ktorom sa budú nové okná zobrazovať alebo obnoviť predvolené nastavenie okien. Nové funkcie sú dostupné v Používateľskej konfigurácii pod tlačidlom Nové okná v sekcii Nastavenie zobrazenia. Vybrať si môžete z nasledujúcich možností: Monitor s hlavným oknom, Hlavný systémový monitor, Posledný použitý monitor a Monitory 11 – N. Implicitne zostáva po aktualizácii nastavená možnosť Monitor s hlavným oknom, teda tak, ako Money fungovalo doteraz.

Upozornenie: Nastavenie je viazané na používateľa, nie na jeho Používateľskú konfiguráciu a premieta sa do všetkých agend!

Poznámka: V prípade možnosti Monitory 1-N ide o zoznam vašich pripojených monitorov číslovaných zľava doprava tak, ako sú zoradené.

Vylepšenia importu dokladov z Excelu

Do modulu Import dokladov z Excelu sme pridali nové funkcie pre import adries. Import adresy ako vnoreného objektu sme upravili tak, aby sme mohli adresu automaticky prepojiť s Adresárom. V sprievodcovi importom dokladov je teraz nová záložka Adresa, tu nájdete všetky polia, ktoré je možné importovať v rámci adresy. Nastavenie importu je zhodné s nastavením importu z XML – adresy je možné párovať podľa IČO, kódu partnera, bankového účtu alebo GUID. Režim spracovania umožňuje nové adresy buď pridať do Adresára, pričom v doklade má adresa automaticky väzbu na Adresár, alebo adresy do Adresára neimportovať, tým pádom nedochádza k väzbe. Pri importe existujúcich adries môžete vybrať či sa majú aktualizovať alebo ponechať bez zmien. Zmeny sa týkajú iba dokladov, ktoré je možné z Excelu importovať. Ide o pohľadávky, záväzky, faktúry vystavené a faktúry prijaté.

Ostatné

 • Účtovníctvo / Tlačové zostavy / Stav záväzkov a pohľadávok – V tlačovej zostave Stav záväzkov a pohľadávok máte možnosť vybrať si, od ktorého roku sa bude zostava vytvárať (napr. iba minulý a aktuálny). Takto si môžete obmedziť prehľadávanie údajov v starých rokoch, kde už nie sú žiadne nevysporiadané záväzky a pohľadávky a tlač zostavy zrýchliť.
 • Money / Vytvorenie zálohy – Tlačové formuláre s príponou FRE (pre Export do Excelu) sú teraz súčasťou zálohovania dát, ak máte v zapnutú voľbu Formuláre v Nastavení agendy / Zálohovanie.
 • Obchod / Doklady – Pri tvorbe a kopírovaní dokladov program vždy kontroluje nastavenie numerických hodnôt (Nastavenie účtovného roka / Všeobecné) pre konštantný, variabilný a špecifický symbol. Ak je nastavené používanie iba numerických hodnôt, iné znaky sa z týchto symbolov odoberú.
 • Na kartu Nastavenie agendy / Údaje o firme sme doplnili novú záložku Fakturačná adresa. Údaje z tejto záložky sa budú plniť v adresnom paneli pre dodávateľa vystavených faktúr.

Verzia 18.201 – v distribúcii od 22.02.2018

Filter vystavených a prijatých faktúr

 • Upravili sme funkčnosť rýchleho filtra „Len neuhradené“ v zozname Vystavených a prijatých faktúr, tak aby sa kontrolovali aj neuhradené faktúry v cudzej mene.

Verzia 18.200 – v distribúcii od 09.02.2018

Automatické odosielanie upomienok pomocou S3 Automatic

 • Pripravili sme novú funkciu, ktorá vám pomôže znížiť počet neuhradených faktúr a ušetriť čas, ktorý by ste museli venovať zábudlivým odberateľom.
  Ak vystavíte faktúru a Váš zákazník Vám ju neuhradí včas, S3 Automatic mu automaticky pošle upomienku e-mailom za Vás.
  Nová úloha Upomienky – automatické odosielanie upomienok je k dispozícii priamo v module S3 Automatic. Čas a podmienky odosielania upomienok si môžete nadefinovať podľa vlastných potrieb.
 • V Adresári môžete určiť, ktorým firmám sa automatické upomienky budú odosielať a ktoré budú z toho odosielania vyňaté. Na Karte adresára v záložke Účtovníctvo je k dispozícii prepínač Odosielať upomienky pomocou S3 Automatic. Príznak (vypnutý /zapnutý) môžete nastaviť aj hromadne.
 • Vylepšili sme aj samotný aparát zoznamu upomienok, kde je teraz nová funkcia aj pre manuálne odosielanie Upomienok pomocou tlačidla Mail. Môžete využiť už nadefinované Karty exportu tlače vo formáte PDF alebo HTML alebo si vytvoriť vlastné Karty exportu tlače.

Ostatné

 • Money / Používateľská konfigurácia – presunuli sme nastavenie pre odosielanie dokladov na samostatnú kartu Ostatné / Poštový klient – možnosti emailu.
 • Účtovníctvo – Vo všetkých účtovných dokladoch – Pokladničné, Bankové, Interné, Záväzky a Pohľadávky (Formát položky Normálne ) sme rozšírili počet desatinných miest v poli Cena a Počet MJ na 4, tak ako je to na fakturačných a skladových dokladoch.
 • Sklad / Tlačové zostavy – Intrastat – Vo výkaze Intrastat sme zaktualizovali funkciu kumulácie položiek, ktorých hodnota nepresahuje prah transakcie. V sprievodcovi tlačou môžete zvoliť, či sa takéto položky majú kumulovať a vstupovať do Intrastatu pod spoločným kódom alebo nie. Ak je zapnutý prepínač Tovar, ktorého fakturovaná hodnota nepresahuje …, budú sa položky (s rovnakým kódom KN a Štátom určenia/odoslania), ktorých celková fakturovaná suma nepresiahne čiastku zadanú v sprievodcovi uvádzať súhrnne pod spoločným kódom.

Verzia 18.101 – v distribúcii od 01.02.2018

Kontrola kurzov cudzích mien v zostave Stav hotovosti a Stav bankových účtov

 • Upravili sme kontrolu dátumu zadaných kurzov cudzích mien v tlačovej zostave Pokladnica / Stav hotovosti a Banka / Stav bankových účtov. Pri generovaní zostavy pre bankové účty alebo pokladnice v cudzích menách sa vyžaduje účtovný kurz ku dňu, za ktorý sa stav zisťuje.

Verzia 18.100 – v distribúcii od 19.01.2018

Pripravené zoznamy pre rok 2018

 • Aktualizovali sme zoznam daňových povinností pre rok 2018. Daňový kalendár máte k dispozícii v Money Dnes.
 • Doplnili sme nové kódy kombinovanej nomenklatúry platné od roku 2018. Zaktualizovali sme zoznam kódov, ktoré sa v roku 2018 už nepoužívajú. Všetky neplatné kódy kombinovanej nomenklatúry sú označené znakom „!“ v popise kódu.

Jednoduchšia práca s nepeňažnými platidlami pri hotovostnom predaji

 • Upravili sme funkciu Platieb nepeňažným platidlom tak, aby viac vyhovovala vašim požiadavkám. V prípade, ak je na Skladovej predajke použité platidlom (napríklad platobná karta) potom sa automaticky pri jeho výbere prevezme celá suma k úhrade na toto platidlo. Ak ide o platbu ceninou (napríklad formou stravných lístkov), potom sa automaticky počíta a doplní počet kusov, zostatok sumy k úhrade zostáva v hotovosti.

Vylepšenia Editora formulárov

 • Pre jednoduchšiu prácu s formulármi sme pridali nové klávesové skratky: Uložiť všetko – CTRL+SHIFT+S, priblíženie formulára – CTRL+SCROLL UP, vzdialenie formulára – CTRL+SCROLL DOWN.
 • Pri premenných Hodnota určená vzorcom sú teraz na výber zo zoznamu premenných dostupné všetky číselné premenné v rámci oddielu a nie je teda potrebné mať ich vytiahnuté na formulári.
 • Upravili sme správanie sa podfarbenia stránky (dokumentu). Teraz sa zobrazuje nezávisle na ohraničení stránky.
 • Editor formulárov teraz umožňuje výber medzi FRM a FRE formulármi pomocou rozbaľovacieho zoznamu a správne ukladá šablónu pre export do Excelu ako FRE.

Verzia 18.001 – v distribúcii od 01.01.2018

Pripravené zoznamy pre nový rok 2018

 • Pripravili sme nové Pripravené zoznamy pre založenie roka 2018. K dispozícii sú mzdové konštanty platné od januára 2018. Do agendy ich prevezmete prostredníctvom funkcie Synchronizácia účtovných konštánt.

Nová funkcia v module S3 Automatic

Na dôležité povinnosti vás upozorní e-mailom

 • Do Money S3 Automatic sme pridali novú úlohu Pripomienkovač – aktuálny stav pripomienok. Pomocou tejto úlohy zistíte, v ktorých agendách ste ešte nepodali daňové priznanie alebo nezaúčtovali mzdy. Upozornenia na dôležité povinnosti vám S3 Automatic zašle priamo do e-mailu. Sami si môžete zvoliť kedy a ako často sa má úloha spúšťať.

Optimalizovaný zoznam bankových dokladov

 • Optimalizovali sme zoznam Bankových dokladov. Práca so zoznam je teraz rýchlejšia, najmä v sieťovej prevádzke.
 • Upravili sme zoznam Bankových dokladov, tak aby bolo možné pridávať položky bankového dokladu v agendách neplatiteľov DPH a realizovať úhrady bankovými dokladmi pomocou tlačidla Úhrady. Zoznam reaguje aj na zmeny Používateľskej konfigurácie.

Ostatné

 • Optimalizovali sme funkčnosť licenčného servera pre Windows Server 2016. Zároveň sme pridali novú funkciu Spustiť ako správca. Funkcie spustenia a zastavenia služby servera sú dostupné iba v prípade, že je licenčný server spustený ako správca (čo po reštarte počítača nie je). Touto novou funkciou odpadá zložité vypínanie licenčného servera a jeho opätovné zavedenie. Jedným kliknutím sa automaticky reštartuje a zapne v režime správcu.Verzia 17.901 – v distribúcii od 15.11.2017

Jednoduchý filter v Bankových dokladoch

 • Upravili sme jednoduchý filter Bankových dokladov tak, aby bolo možné použiť filtračné kritérium „podľa bankového účtu“.

Money S3 Kasa

 • V Money S3 Kase sa teraz ukladá používateľské nastavenie stĺpcov.

Verzia 17.900 – v distribúcii od 30.10.2017

Pokročilé kontroly v Pripomienkovači

Pripomenieme vám nezadané alebo neuhradené doklady

 • Funkciu Pripomienkovač ste mali prvýkrát k dispozícii vo verzii 17.800. Vo verzii 17.900 sme Pripomienkovač rozšírili o Pokročilé kontroly. Nová funkcia vám umožní nadefinovať si vlastné dôležité udalosti, na ktoré vás bude Money upozorňovať. Pripravené sú 3 druhy kontrol, ktoré môžete pri nastavení vlastných pripomienok využiť:

Neuhradené doklady – Money Vás upozorní na neuhradené vystavené alebo prijaté faktúry po splatnosti a zoznam neuhradených dokladov zobrazí v Exceli.

Nezadané doklady – Kontrolu nezadaných dokladov využijete pri pravidelne sa opakujúcich faktúrach. Pripomenie Vám, že ste ešte nevyfakturovali nájomné Vašim zákazníkom alebo naopak, že Vám chýba mesačná faktúra za telefóny.

Vybaviteľné objednávky – Pomocou tejto kontroly získate prehľad o objednávkach, pre ktoré máte tovar na sklade. Money ich automaticky vyhľadá, zobrazí v zozname a môžete ich priamo zo zoznamu vyfakturovať.

Obnovenie zálohy dát priamo z archívu ZIP

 • Vylepšili sme funkcie obnovy dát, po novom máte možnosť obnoviť zálohu priamo z archívu ZIP, a to i zaheslovanú. Prieskumník vyvolaný cez Obnovenie zo záložnej kópie automaticky filtruje súbory záloh vo formáte *.lz a *.zip.

Nové možnosti Editora formulárov

 • V Editore formulárov sme pre vás pripravili niekoľko nových funkcií, ktoré vám zjednodušia prípravu vlastných tlačových výstupov:

– Pomocu ikon šípok doľava a doprava môžete vrátiť alebo zopakovať poslednú vyhľadávanú operáciu.

– V zozname premenných je nový rozšírený filter pre vyhľadávanie .

– Funkcia Rozdeliť po znakoch rozdelí premennú alebo zoskupenie na premenných na jednotlivé znaky. Pre každý znak sa vytvorí samostatný objekt.

– Vo Vlastnostiach premennej môžete určiť hodnotu premennej vzorcom.

Podrobnosti nájdete v Pomoci programu Editor formulárov.

Automatické založenie pokladnice a nepeňažných platidiel v novej agende

 • Pri založení novej agendy Money automaticky vytvorí v zozname Bankových účtov a pokladníc (karta Money / Možnosti a nastavenia / Správa zoznamov) hotovostnú pokladnicu so skratkou POK a pokladnicu pre platby kartou so skratkou KARTA. Hotovostná pokladnica (POK) bude nastavena i na karte Money / Možnosti a nastavenie / Používateľská konfigurácia.
 • Rovnako sa pri založení novej agendy vytvoria v zozname Nepeňažných platidiel (karta Money / Možnosti a nastavenia / Správa zoznamov) vytvoria nové záznamy pre nepeňažné platidlá, a to pre platbu kartou a platbu ceninou.

Ostatné

 • V Používateľskej konfigurácii / Ostatné / Adresár môžete nastaviť, či sa po načítaní údajov z databázy firiem má automaticky na Kartu adresára stiahnuť aj logo firmy.
 • Správa dát / Verifikačná kontrola v jednoduchom účtovníctve na karte Účtovníctvo / Úhrady / Kontrolovať väzby úhrad na zaúčtovanie a Kontrolovať väzby zaúčtovania na úhrady dokáže kontrolovať doklady a ich úhrady pri použití ľubovoľnej sadzby DPH, a to aj používateľsky definované vďaka modulu Editácia zahraničných sadzieb DPH.
 • Účtovníctvo / Banka – V zozname Bankových dokladov je možné vytlačiť zostavu Kniha bankových dokladov, ktorú môžete obmedziť podľa dátumu „od – do“. Filter zostavy sme upravili tak, aby rešpektoval toto nastavenie a filtrovali sa iba doklady, ktoré do obdobia „od – do“ patria.
 • Obchod / Predaj / Nákup – Dobropis s položkami s výrobnými číslami už nezostáva uzamknutý a je možné ho zmazať.

Verzia 17.801 – v distribúcii od 27.09.2017

Pripomienkovač

Upozorníme vás na dôležité povinnosti

 • Do Money S3 sme pridali novú funkciu Pripomienkovač, ktorý vám pripomenie dôležité daňové a mzdové povinnosti. Jeho úlohou je upozorňovať na blížiace sa termíny podania Priznania k DPH, Kontrolného výkazu, Súhrnného výkazu, Priznania k DPH MOSS, výkazu Intrastat a Spracovania miezd. Zobrazovanie pripomienok si môžete prispôsobiť v karte Nástroje / Plánovanie. Pre každého používateľa sa upozornenie zobrazuje jedenkrát denne pri prihlásení do Money alebo zmene agendy.

Funkciu Pripomienkovača budeme postupne rozširovať o ďalšie kontroly a pripomienky.

Vyúčtovanie zálohy na faktúre prevzatej z objednávky

 • Vylepšili sme funkciu Vytvoriť doklad / Faktúru v zozname Objednávok. Ak k Objednávke (platí pre Objednávky, Ponuky, Dopyty prijaté a vystavené) existuje uhradená zálohová faktúra, na finálnej faktúre, ktorá vznikne z objednávky (po kliknutí na Vytvoriť doklad / Faktúru) Money automaticky pridá odpočet príslušnej zálohovej faktúry.

Verzia 17.700 – v distribúcii od 26.07.2017

Jednoduchšia evidencia použitého tovaru na sklade

Na Kartu zásoby (Kmeňovú kartu, Skladovú skupinu, Sklad) sme pridali nové nastavenie Osobitná úprava DPH, ktoré vám umožní jednoduchšie evidovať tovar alebo služby, ktoré podliehajú špeciálnemu režimu DPH, pri ktorom sa zdaňuje prirážka. Tento režim sa uplatňuje napr. pri predaji použitého tovaru, umeleckých predmetov alebo cestovných služieb. Po nastavení osobitnej úpravy na Karte zásoby program automaticky nastaví 0 % sadzby DPH pre predaj a nákup. Informácie o osobitnej úprave sa preberajú do vystavených faktúr a skladových dokladov. Pri tlači dokladov, ktoré obsahujú položky s osobitnou úpravou sa v poznámke položky automaticky dopĺňa text „úprava zdaňovania prirážky“.

Pre správne vykazovanie použitého tovaru, umeleckého diela, zberateľského predmetu alebo cestovnej služby v Priznaní k DPH a Kontrolnom výkaze DPH, je potrebné vytvoriť Interný doklad, kde sa rozpíše základ a DPH z prirážky s príslušným Členením DPH.

Verzia 17.600 – v distribúcii od 28.06.2017

Informácie o obchodných partneroch z databázy FinStat

Dôležité finančné údaje o obchodných partneroch teraz získate priamo z Money S3. Pripravili sme pre Vás prepojenie na databázu firiem Finstat.sk. Nová funkcia vám umožní vyhľadať informácie o stave firmy on-line na stránke služby alebo zobraziť základné údaje o vašom obchodnom partnerovi v Money S3. Funkcia je dostupná v Adresári a na Karte firmy.

Základné údaje sú poskytované bezplatne. Pre získanie komplexných informácií môžete využiť zvýhodnené predplatné pre používateľov Money S3. Prístupové kódy k platenej verzii zadáte v menu Money / Možnosti a nastavenia / Externé aplikácie.

Výmena XML dát aj cez FTP server

Modul XML Data Exchange teraz umožňuje dátovú výmenu prostredníctvom FTP servera. Prepojenie na FTP server nastavujete v Definícii exportu a importu. Všetky dáta sa v priebehu exportu / importu automaticky archivujú v novom priečinku FTPServer, umiestnenom v inštalačnom priečinku „Data“.

Nová kontrola vo verifikáciách dát

Do verifikácie dát (záložka Objednávky / Kontrolovať zásoby) sme doplnili novú automatickú kontrolu minulých rokov. Ak existujú v minulom roku stále platné objednávky, program ich zahrnie do výpočtu predpokladaného stavu zásob.

Ostatné

Ak používate viac certifikátov v systémovom úložisku, môžete na konkrétnom Certifikáte definovať Popisný názov (v zozname Certifikátov vo Windows). Tento názov sa po novom zobrazuje aj pri výbere certifikátu zo systémového úložiska v Money S3, čo zabezpečí jednoduchšiu orientáciu v certifikátoch.

Verzia 17.501 – v distribúcii od 13.06.2017

 • Upravili sme export tlačových zostáv do formátu PDF (karta Nastavenie tlače / Export / export tlače do PDF), tak aby sa podkladové obrázky a texty prenášali z formulára do PDF dokumentu v plnej veľkosti.

Verzia 17.500 – v distribúcii od 30.05.2017

Hromadné prečíslovanie bankových a interných dokladov

Pripravili sme novú funkciu, ktorá vám umožní hromadne prečíslovať Bankové a Interné doklady. Pomocou tejto funkcie môžete hromadne zmeniť čísla uložených dokladov podľa vami zvolených podmienok.

Ďalšie novinky vo verzii

 • Spoločnosť Bisnode ukončila produkt Lustrátor, preto sme podporu tejto služby odobrali aj z ponuky Money S3.
 • Import faktúr vo formáte ISDOC teraz automaticky na vytvorenom doklade dopĺňa dátum Uplatnenia DPH podľa pracovného dátumu v Money.
 • Zásobám, ktoré boli vytvorené pri importe z formátu ISDOC, sa automaticky nastavuje sadzba DPH.

Verzia 17.400 – v distribúcii od 27.04.2017

Jednoduchšie vyhľadávanie v inventúrnych dokladoch

Do Inventúrneho dokladu sme doplnili stĺpce Katalóg, PLU a Čiarový kód. Pomocou novej voľby Vyhľadať zásobu môžete vyhľadávať položky inventúrneho dokladu aj podľa ďalších parametrov.

Nové možnosti automatického generovania objednávok

Funkciu Generovanie objednávok sme vylepšili tak, aby bolo možné pri automatickom generovaní zohľadniť aj exspirované objednávky. Ak chcete využiť túto funkciu, v sprievodcovi generovaním zapnite prepínač Zahrnúť exspirované objednávky.

Vylepšené vyhľadávanie v Adresári

Do Adresára sme pridali nové funkcie pre hľadanie firiem podľa názvu – spustíte ho pomocou tlačidla Vyahľadať firmu a hľadanie v zozname kontaktných osôb, ktoré spustíte pomocou tlačidla Vyhľadať osobu.

Automatické nastavenie cudzích mien v nových agendách

Pri založení novej agendy (voľba Z pripravených zoznamu alebo Neplniť) vopred nastaví používanie Cudzích mien pre denný kurz. Vo variante Z agendy sa preberá nastavenie Cudzích mien podľa zvolenej agendy. Súčasne s nastavením kurzov sa naplní aj zoznam Cudzích mien najčastejšie používanými menami (USD, HUF, CZK, GBR a PLN) z Pripravených zoznamov.

Hromadné nastavenie typu platby v príkazoch na úhradu

V Hromadnom príkaze na úhradu teraz môžete nastaviť pre všetky položky príkazu požadovaný Typ platby (SEPA, zahraničný). Výber vykonáte pomocou nového tlačidla Typ platby.

Ďalšie novinky vo verzii

 • Pomocou Importu dokladov z Excelu (Faktúry vystavené, Faktúry prijaté, Záväzky a Pohľadávky) vo verzii START je možné importovať prvých 50 záznamov zdrojovej tabuľky. Rovnaká kapacita je dostupná aj pre zásoby, ak pri importe použijete voľbu Naskladniť importované zásoby (záložka Naskladnenie zásob).
 • Do verzie 17.400 sme zmenili spôsob zálohovania nastavení Elektronického podpisu, Pečiatky a úloh v S3 Automatic. Doteraz sa uchovávali v zálohe Spoločných dát. Od novej verzie sú súčasťou záloh jednotlivých agend. V spoločných dátach sa zálohujú používateľské účty, resp. Prístupové práva, pre zachovanie väzieb nastavení Elektronického podpisu, Pečiatky a úloh v S3 Automatic na používateľské účty je preto potrebné, pri obnove dát agendy zároveň obnoviť aj zálohu spoločných dát.

Pozor!

Pri obnove zálohy spoločných dát vytvorenej vo verzii 17.300 a starších, nebudú obnovené nastavenia Elektronického podpisu, Pečiatok a S3 Automatic. Odporúčame si preto vytvoriť po nainštalovaní verzie 17.400 zálohu všetkých agend a spoločných dát tak, aby záloha zodpovedala aktuálnemu spôsobu ukladania nastavení.

Verzia 17.300 – v distribúcii od 28.03.2017

Kopírovanie položiek objednávok

Money S3 po novom umožňuje kopírovať položky všetkých objednávok (objednávky, ponuky, dopyty). Pri kopírovaní skladových položiek sa preberá číslo skladu a kmeňové karty.

Vrátenie platby kartou na predajkách

Na Skladových predajkách teraz môžete nastaviť platbu Nepeňažnými platidlami (napr. vrátenie platby realizovanej platobnou kartou) aj v prípade, ak ide o skladovú vratku. Pri zaúčtovaní takýchto predajok sa vytvára Záväzkový alebo Výdajový pokladničný doklad. Na Karte nepeňažných platidiel môžete nastaviť typ dokladu pre Záväzok alebo Výdajový pokladničný doklad. Funkcia zaúčtovania predajok funguje pri vratkách rovnakým spôsobom ako u bežných predajoch, s tým rozdielom, že sú sumy záporné a zaúčtovanie platidiel prebieha pomocou dokladu Záväzok alebo Výdajový pokladničný doklad.

Automatické sťahovanie kurzov NBS – nová úloha v S3 Automatic

S3 Automatic vám zjednoduší načítavanie kurzov cudzích mien. Pomocou novej funkcie v module S3 Automatic sa Kurzové lístky NBS, resp. Európskej centrálnej banky prevezmú do Money S3 automaticky. Rovnako ako pri ostatných úlohách máte možnosť zvoliť si čas a frekvenciu aktualizácie kurzových lístkov a o priebehu operácie vás bude program informovať e-mailom.

Nové možnosti výmeny dát

Rozšírili sme možnosti Obchodovania na internete. Nové funkcie vám umožnia spúšťanie ľubovoľnej aplikácie po importe, po exporte a pred importom. Výstupnú správu je po novom možné uložiť do ľubovoľného úložiska. Funkcie sú dostupné pre lokálne, sieťové a vzdialené priečinky na FTP.

Pomocou modulu Import dokladov z Excelu je možné naimportovať aj doklady, ktoré obsahujú historické alebo alternatívne sadzby DPH.

Nový spôsob generovania PLU na kartách zásob

Zaktualizovali sme algoritmus generovania PLU na Kartách zásob. Pri generovaní sa dodržuje rozsah PLU Skladových skupín. Ak je rozsah zadaný, tieto skupiny majú prednosť pred skupinami, ktoré rozsah PLU zadaný nemajú. Kmeňovým kartám, ktoré nemajú zásoby, rovnako tak Kartám zásob, ktoré už majú PLU, sa PLU negeneruje. Algoritmus prideľuje zásobám vždy najnižšie možné PLU, samozrejme s prihliadnutím k možnému zadanému rozsahu Skladovej skupiny. Po novom je možné uložiť novú Kmeňovú kartu (bez existujúcej zásoby) bez zadaného PLU, aj keď je v Nastavení agendy / Sklad zadané „Povinne zadávať PLU. V tomto prípade kontrola na PLU prebieha až na Karte zásoby.

Verzia 17.202 – v distribúcii od 14.03.2017

 • Upravili sme import vystavených a prijatých faktúr vo formáte XML. Tak, aby bolo možné importovať aj súbory, ktoré neobsahujú celkové ceny základu a DPH za doklad. Pri importe takého súboru Money automaticky vypočíta cenový rozpis na hlavičke faktúry z importovaných položiek.

Verzia 17.200 – v distribúcii od 28.02.2017

Telefón a e-mail – nové údaje na predajných dokladoch

 • Na Faktúru vystavenú, Objednávku prijatú, Ponuku vystavenú, Dopyt prijatý a Servis sme doplnili novú záložku Spojenie, na ktorej sú údaje Telefón a E-mail. Nové premenné nahrádzajú v zoznamoch dokladov pôvodné premenné Odber.telefón, Odber.mobil, Telefón Kon. Príjemcu, Mobil Kon. Príjemcu a Odber. e-mail. Ak má doklad väzbu na adresu z Adresára firiem, na doklad sa automaticky z Karty adresy prevezmú údaje o telefónnom čísle (z adresy Konečného príjemcu) a e-mail z adresy Odberateľa. Ak adresa nie je vybratá z Adresára, údaje o telefóne a e-maile, je možné vyplniť priamo na doklade. Nová funkcia zjednoduší importy dokladov z internetových obchodov. Vďaka tejto zmene nie je nutné vytvárať adresy s väzbami do Adresára firiem, kvôli uloženiu telefónu a e-mailu.

Komunikácia s iDokladom Prehľadnejšie výstupné správy

 • Výstupné správy, ktoré sa zobrazujú po importe faktúr z iDokladu sme upravili tak, aby boli prehľadnejšie a presnejšie vás informovali o prípadoch, v ktorých nie je možné importovať existujúce doklady. Aktualizácia faktúr, ktoré už sú v Money zaevidované je podporovaná iba v prípade, ak ide o doklady, ktoré nemajú väzby na iné doklady a neobsahujú skladové položky.
 • V prostredí iDokladu máte možnosť zmeniť faktúry aj po ich importe do Money S3, preto môže dôjsť k situácii, že sa takýto doklad dostane do importovanej dávky, no už ho nie je možné naimportovať. V momente, keď Money zistí takúto situáciu, nastaví v iDoklade faktúru ako exportovanú a do nasledujúcej importnej dávky sa už nedostane. Táto situácia je po novom popísaná a zahrnutá vo výstupnej správe o importe.

Ďalšie novinky vo verzii

 • Money / Možnosti a nastavenia – Zoznam Peňažných ústavov sme presunuli do Pripravených zoznamov. V zozname Peňažných ústavov môžete pridať novú banku, ktorá sa označí ikonou pre používateľský záznam. Zoznam peňažných ústavov vo vašej agende zaktualizujete pomocou tlačidla Pripravený zoznam.
 • Do Nastavenia agendy / Sklad sme pridali novú funkciu Vymazať nevýznamové nuly existujúcich PLU. Funkcia je dostupná iba pri formáte PLU 0+5.
 • Účtovníctvo / Interné doklady – Upravili sme generovanie interných dokladov pre vzájomné zápočty v agendách s jednoduchým účtovníctvom tak, aby sa automaticky vytvorili všetky doklady aj v situácii, ak do zápočtu vstupuje viac dokladov.
 • Sklad / Zásoby na sklade – Zaktualizovali sme importy skladových zásob z Excelu tak, aby bolo možné importovať aj katalógové čísla zložené z alfanumerických znakov.
 • V S3 Kase je aktívne pole pre zadanie počtu MJ pri sadách, kompletoch a výrobkoch.

Verzia 17.100 – v distribúcii od 26.01.2017

Automatické načítanie údajov o firmách z databáz slovenských a českých firiem

 • Adresné údaje vašich obchodných partnerov už nemusíte vypisovať ručne. Stačí zadať IČO a kontaktné údaje ako je názov firmy alebo sídlo sa doplnia automaticky z databáz slovenských a českých firiem. Nová funkcia Automaticky načítať údaje o firme z databázy firiem je dostupná na Kartách dokladov a v Adresári.

Vybaviteľné položky – nová tlačová zostava v objednávkach

 • Nová tlačová zostava Vybaviteľné položky vám umožní vytlačiť zoznam položiek objednávok, ktoré je možné vybaviť (je pre ne tovar skladom). Vybaviteľné položky môžete zoskupovať podľa zásob alebo firiem a zásob. Objednávky od vybraných partnerov môžete uprednostniť voľbou Adresného kľúča, prípadne zostavu obmedziť pomocou dátumu „Vybaviť neskôr“ alebo zostavu vytlačiť len pre kompletne vybaviteľné objednávky. Voliteľne je možné tlačiť čísla dokladov položiek (detaily), alebo do zostavy zahrnúť aj tlač zásob typu Služba alebo neskladových položiek.

Nový modul Import dokladov z Excelu

 • Pripravili sme nový modul Import dokladov z Excelu, ktorý vám umožní importovať doklady a naskladňovať zásoby z externých súborov vo formáte xls. Importovať je možné Faktúry prijaté aj vystavené, vrátane zálohových faktúr, či dobropisov. Import je podporovaný aj v zoznamoch Pohľadávok a Záväzkov. Súčasťou modulu je aj rozšírenie funkcií importovania zásob z Excelu. Po novom je možné naimportované zásoby automaticky naskladňovať pomocou Príjemky alebo Prijatého dodacieho listu.

Automatické zálohovanie a údržba dát

Novinky v module S3 Automatic

 • Rozšírili sme funkcionalitu modulu S3 Automatic o dve nové úlohy Údržba dát a Zálohovanie dát. Rovnako ako všetky existujúce, aj tieto úlohy je možné nastaviť tak, aby sa spustili vo vami zvolenom časovom intervale. O výsledku spracovania úloh vás bude S3 Automatic informovať e-mailom odoslaným prostredníctvom Poštového klienta S3 alebo iným podporovaným poštovým klientom. Tieto úlohy vyžadujú pre svoj bezchybný priebeh jedinečný prístup k databázam programu. Vyžaduje sa teda ukončenie Money S3 a S3 Automatic musí byť spustený na pozadí (v tray ikonách Windows).

Ďalšie novinky vo verzii

Doklady

 • Pri manuálnom vybavovaní objednávok, dopytov a ponúk sa v texte dialógu rozlišuje, či ide o vybavovanie objednávky, ponuky alebo dopytu.
 • Pomocou Hromadných operácií na karte dokladu je možné zadať hromadne zľavu na označené položky dokladov (Faktúry vystavené a prijaté, Objednávky, Ponuky, Dopyty a Skladové doklady). Premenná Zľava nie je v hromadných operáciách prístupná na dokladoch, kde nie je povolená zľava položky (napr. Prevodka)
 • Pri vytvorení novej Predajky pomocou voľby OK a nový zostáva kurzor na tlačidle OK a nový. Predajky je tak možné rýchlo ukladať pomocou klávesu Enter.

Sklad

Na Karte zásoby v záložke Obchod na internete je možné zadávať Zľavu na desatinné čísla.

Výmena dát

 • Nástroje / Výmena dat / Poštový klient S3 – pridali sme nový priečinok Archív. Na karte správy môžete teraz vyberať e-mailové adresy priamo z Adresára.
 • Nastavenie konfigurácie spracovania dátovej výmeny medzi Centrálou a Klientom sme upravili tak, aby boli akceptované aj faktúry, ktoré majú duplicitný variabilný symbol.
 • Import zásob z XML teraz automaticky generuje PLU v prípade, že je v Nastavení agendy / Sklad zapnutá funkcia Automaticky generovať PLU pri založení skladovej karty.

Ostatné

 • V zozname Pripojených dokumentov pomocou novej voľby Uložiť ako je možné zo zoznamu pripojených dokumentov uložiť do vybraného priečinku súbory pripojené k záznamom v zoznamoch.
 • Optimalizovali sme tiež sťahovanie aktualizácií programu. Sťahovanie aktualizácií je tak rýchlejšie.

Verzia 17.011 – v distribúcii od 01.12.2016

Vyššie sadzby stravného od decembra 2017

Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR o sumách stravného sa k 1.12.2016 zvýšili sadzby domáceho stravného. Aktuálne platné sumy stravného v jednotlivých časových pásmách sú k dispozícii v Pripravených zoznamoch. Do svojej agendy ich prevezmete priamo v zozname Sadzby domáceho stravného (tlačidlo Pripravený zoznam).

Vylepšenia tlačovej zostavy Stav záväzkov a pohľadávok ku dňu

Vylepšili sme zoskupovanie dokladov podľa jednotlivých firiem v tlačovej zostave Stav záväzkov a pohľadávok ku dňu. Po novom sa doklady pre jednotlivé firmy zoskupujú podľa obchodného názvu firmy a podľa IČO (tzn. firmy s rovnakým obchodným názvom a odlišným IČOm budú mať samostatné zoskupenie dokladov).

Export zásob do iDokladu

Rozšírili sme možnosti komunikácie s iDokladom. Po novom vám Money S3 umožní prevziať zásoby z agendy Money do agendy vedenej v iDoklade. Rovnako je možné do Money S3 naimportovať zásoby, ktoré ste vytvorili v prostredí iDokladu. Vylepšili sme aj export úhrad z agendy Money do iDokladu. Od novej verzie máte možnosť výberu, či chcete odoslať len úhrady faktúr, ktoré ešte neboli v iDoklade hradené. Ak bude táto voľba vypnutá – vymažú sa všetky úhrady, vrátane tých, ktoré ste realizovali priamo na iDoklade a nahradia sa úhradami tak, ako sú evidované v Money.

Ostatné novinky

Obchod / Faktúry vystavené – Zaktualizovali sme plnenie premennej Čiarový kód 38, ktorá sa používa pri tlači Poštových poukážok. Po novom sa formát čiarového kódu prispôsobuje formátu bankového účtu (IBAN/tuzemské číslo účtu) zadanému na faktúre.

Konfiguráciu pre XML importy faktúr sme upravili tak, aby bolo možné importovať doklady s duplicitnými variabilnými symbolmi.

V prípade, ak sa v agende Klienta vyskytovala faktúra tvorená dodacím listom, nebolo možné preniesť k takémuto dokladu úhradu z Centrály. Program takúto situáciu vyhodnotil ako nežiadúcu, vzhľadom na to, že hradený doklad vytváral väzbu na iný doklad. Pre tento konkrétny prípad sme kontrolu zrušili.
Naša stránka využíva súbory cookies, aby sme Vám uľahčili používanie webu pri budúcich návštevách. Ukladanie súborov cookies môžete kedykoľvek odmietnuť v nastavení Vášho webového prehliadača. Viac informácií..

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close