Napojenie na službu Semafor CRIBIS

  Money S3 vám umožní ako prvé v SR automaticky pripojiť na váš  Adresára novú službu od spoločnosti CCB – Czech Credit Bureau, a.s., ktorá poskytuje finančné informácie o ekonomických subjektoch a vedľa kontaktov v adresári zobrazí formou názorného grafického ukazovateľa semaforu infoáciu o možnej rizikovosti o vašich obchodných partneroch.

  Charakteristika hodnotenia Semafor CRIBIS.cz

  • hodnotenie je určené ako doplňujúca informačná služba portálu CRIBIS.cz dostupná pre používateľov partnerských služieb CRIBIS
  • systém hodnotenia bol vytvorený pre vás, aby ste sa dokázali rýchlejšie orientovať v informáciach o subjektoch pôsobiacich na Slovensku z verejne dostupných informácií
  • služba je poskytovaná zadarmo na základe údajov externej databázy, bez akejkoľvek záruky zo strany prevádzkovateľa
  • hodnotenie sa najčastejšie využíva pri právnických subjektoch, vedených v Obchodnom registry
  • hodnotenia služby Semafor CRIBIS.cz  sú získané z informácií dostupných prostredníctvom služby SkyMinder.com, ktorú na území SR zastupuje spoločnosť CCB.
  • hodnotenie je zostavené spoločnosťou CCB – Czech Credit Bureau, a.s. a to 12x ročne cca v mesačnom intervale
  • využitie informácií použitých v hodnotení Semafor CRIBIS ktoré boli získané z verejne dostupných zdrojov, je na používateľovi a prevádzkovateľ služby nenesie žiadnu zodpovednosť za rozhodnutia, prijaté kvôli týmto informáciám
  • vzhľadom k povahe nastavenia aktualizácie služby Semafor CRIBIS odporúčame prevádzkovateľovi overovať aktuálny stav informácií v príslušných informačných zdrojoch, alebo prostredníctvom komerčnej služby CRIBIS.cz (testovací účet je dostupný po registrácii ZADARMO)
  • poskytovateľ hodnotenia Semafor CRIBIS.cz nenesie žiadnu zodpovednosť za chybné, mylné alebo zavádzajúce informácie čerpané v zdrojových databázach uvedených nižšie

  Červená farba Semaforu CRIBISČervená barva Semaforu CRIBIS

  Červenú farbu majú objekty, ktoré najneskôr deň pred dátumom aktualizácie Semaforu CRIBIS (k času 23:59):

  • mali v Insolvenčnom registry záznam zodpovedajúci stavu „V úpadku“ alebo „Prehlásený konkurz“
  • boli vedené v Zoznam firiem ktoré vstúpili do konkurzu v stave „Prehlásený konkurz“
  • mali neuhradené záväzky po splatnosti voči ZP nebo SP vo výške viac ako 4000 €. Rozhodujúcim je stav týchto zdrojov ku dňu aktualizácie Semaforu CRIBIS. Táto informácia môže mať oneskorenie podľa aktualizácie zdrojov približne 1 mesiac
  • boli v likvidácii alebo vstúpili do likvidácie podľa zdrojov ARES (Administratívny register ekonomických subjektov)
  • boli vymazané z Obchodného registra

  UPOZORNENIE: Do tejto kategórie nie sú zahrnuté informácie z komerčných či neverejných dlžných databáz. Tieto informácie môžu byť súčasťou prístupu k databáze CRIBIS.cz, ktorá je priebežne rozširovaná o nové zdroje informácií vrátane zdrojov tejto povahy.

  ODPORÚČANIE: Konkrétnu situáciu hodnoteného subjektu máte možnosť overiť z celej rady verejne dostupných zdrojov, alebo prostredníctvom vášho vlastného účtu na portály CRIBIS.cz. O skúšobný prístup ZADARMO na obdobie až 30 dní, máte možnosť zadať prostredníctvom týchto stránok. Zoznámte sa s výhodami on-line účtu CRIBIS.cz v porovnaní so službou Semafor CRIBIS alebo zdĺhavým vyhľadávaním informácií na internete.

  Žltá farba Semaforu CRIBISŽlutá barva Semaforu CRIBIS

  Žltú farbu majú subjekty, ktoré najneskôr k dňu pred dátumom aktualizácie dát na Semaforu CRIBIS (k času 23:59)

  • bola zistená prebiehajúca exekúcia majetku, alebo exekúcia na obchodný podiel (zdrojom pre tieto informácie je príslušný zápis pri subjekte v Obchodnom registry)
  • mali v Insolvenčnom registry záznam v podobe dlžníka zodpovedajúcemu inému stavu ako „V úpadku“ a „Prehlásený konkurz“, tzn. že buď bol podaný návrh na platobnú neschopnosť, alebo riadenie stále prebieha a doposiaľ nebolo príslušným súdom prijaté rozhodnutie zodpovedajúcemu stavu „V úpadku“ alebo „Vyhlásený konkurz“, alebo bolo riadenie ukončené a konečný stav je rôzny od stavu „V úpadku“ a „Prehlásený konkurz“
  • boli vedené v Zoznam firiem ktoré vstúpili do konkurzu v úlohe dlžníka v stave „Prehlásený konkurz“ a tento stav bol ukončený v priebehu posledných troch rokov (tj. od roku 2008 vrátane).
  • na základe zverejnených účtovných výkazov dostupných prostredníctvom Zbierky listín (nie starších ako dva roky) vykazovali výrazne podpriemerné hodnoty finančného zdravia. Hodnotenie stupňa zodpovedajúceho stupni hodnotenia ukazovateľa  CCB Index na hodnote jedna hviezda z piatich možných (bližšie info viď. vzory správ CRIBIS.cz)
  • V použitej metodike je zohľadnená celá rada ukazovateľov s finančného zdravia spoločnosti, ktoré je možné rozdeliť na dve vzájomne prepojené oblasti. Finančné a nefinančné ukazovatele. Z finančných ukazovateľov pre tento stupeň hodnotenia sú významné (nie však rozhodujúce) hodnoty ako sú:
   • celková zadĺženosť
   • likvidita
   • rentabilita
   • zisk/strata
   • tržby

  UPOZORNENIE: Zaradenie subjektov do Žltej farby Semaforu CRIBIS automaticky neznamená, že spoločnosť vykazuje voči svojim dodávateľom zlú alebo dobrú platobnú morálku, alebo neplatí svoje záväzky včas. Toto hodnotenie na základe dostupných informačných zdrojov naznačuje, že subjekt môže mať zhoršenú alebo veľmi zhoršenú pozíciu (podľa povahy konkrétnej situácie) splniť svoje záväzky voči dodávateľom. Konkrétnu situáciu subjektov preto vždy odporúčame preveriť v dostupných zdrojoch dôkladnejšie a to nielen pri uzatváraní nového obchodného vzťahu, ale aj pri uzatváraní obchodných prípadov so súčasným odberateľom. Toto odporúčanie hlavne pri obchodných prípadoch s vyšším objemom plnenia (opäť podľa konkrétnej situácie – faktúry rádovo v stovkách tisíc €, prípadne desiatkach tisíc v menších spoločností).

  ODPORÚČANIE: Konkrétnu situáciu hodnotenia subjektu máte možnosť overiť z celej rady verejne dostupných zdrojov, alebo prostredníctvom vášho vlastného účtu na portály CRIBIS.cz. O skúšobnú verziu ZADARMO na obdobie 30 dní máte možnosť požiadať pomocou týchto stránok. Zoznámte sa s výhodami on-line účtu CRIBIS.cz v porovnaní so službou Semafor CRIBIS alebo zdĺhavým vyhľadávaním informácií na internete.

  Zelená farba Semaforu CRIBISZelená barva Semaforu CRIBIS

  subjekty, ktoré najneskôr ku dňu pred aktualizáciou Semaforu CRIBIS (k času 23:59)

  • si splnili zákonnú povinnosť zverejňovať účtovné výkazy  na Zbierke listín. Zároveň platí, že z týchto zverejnených účtovných výkazov dostupných prostredníctvom Zbierky listín (nie starších ako dva roky) boli zistené priemerný, nadpriemerný alebo veľmi dobrý ekonomický stav subjektu, ktorý dáva predpoklady k štandardnému chovaniu z hľadiska platobnej morálky subjektu a zároveň nie je zistená žiadna skutočnosť, ktorý by oprávňovala zaradenie subjektu do kategórie označených červenou alebo žltou farbou. Na hodnotenie subjektov bola použitá interná metodika CRIBIS.cz vyvinutá a dlhodobo testovaná analytickým oddelením CCB a to hlavne pre potreby bankového sektora. Hodnotený stupeň zodpovedná stupňu hodnotenia ukazovateľa CCB Index v rozmedzí 3 až 5-tich hviezd z maximálne piatich možných (bližšie info viď. vzory správ CRIBIS.cz).
  • V použitej metodike je braná do úvahy celá rada ukazovateľov finančného zdravia spoločnosti, ktorú môžeme rozdeliť na dve vzájomné prepojené oblasti. Finančné a nefinančné ukazovatele. Z finančných ukazovateľov sú na hodnotenie významné (nie však rozhodujúce) hodnoty ako:
   • celková zadĺženosť
   • likvidita
   • rentabilita
   • zisk
   • tržby

   Z nefinančných ukazovateľov sú na hodnotenie významné (nie však rozhodujúce) hodnoty ako:

   • hodnotenie odboru podnikania subjektu
   • hodnotenie regiónu v ktorom subjekt podniká

  Spoločnosť tak môže byť hodnotená Zelenou farbou Semaforu CRIBIS ak prevažná väčšina týchto ukazovateľov vykazuje priemernú alebo nadpriemernú úroveň. Do tejto kategórie nie sú zahrnuté informácie z komerčných či neverejných dlžných databáz.

  UPOZORNENIE: Zaradenie subjektu do kategórie Zelenej farby Semaforu CRIBIS automaticky neznamená, že spoločnosť vykazuje voči všetkým svojim dodávateľov dobrú platobnú morálku. Toto hodnotenie iba indikuje, že pre dobrú platobnú politiku má spoločnosť zo strednodobého horizontu ekonomicky obhájiteľné predpoklady.

  ODPORÚČANIE: Konkrétnu situáciu hodnotiaceho subjetku máte možnosť overiť z celej rady verejne dostupných zdrojov, alebo prostredníctvom vášho vlastného účtu na portály CRIBIS.cz. Skúšobný prístup ZADARMO na obdobie 30 dní máte možnosť získať prostredníctvom týchto stránok. Zoznámte sa s výhodami on-line účtu CRIBIS.cz v porovnaní so službou Semafor CRIBIS alebo zdĺhavým vyhľadávaním informácií na internete.

  Subjekty nie sú hodnotené žiadnou farbou Semaforu CRIBIS v nasledovných prípadoch:

  • subjekt nie je právnickou osobou so sídlom na území SR, nemá informačnú povinnosť a neposkytol CCB, alebo spoločnostiam spolupracujúcim s CCB súhlas so zverejňovaním finančných výkazov prostredníctvom služieb CRIBIS a stav informácií v definovaných zdrojoch nezodpovedaná žiadnemu stavu uvedenému v tejto definícii Hodnotenia Semafor CRIBIS
  • subjekt, ktorý riadne plní informačnú povinnosť, ale podľa metodiky portálu CRIBIS.cz hodnotený stupeň zodpovedá indexu CCB na dve hviezdy z maximálne piatich možných (bližšie informácie o hodnotení viď. vzory správ CRIBIS.cz), tzn. že ekonomickú situáciu subjektu nie je možné zaradiť medzi subjekty hodnotené zelenou farbou, ale zároveň nie je podľa finančných výkazov jeho finančná situácia natoľko významná aby bola zaradená medzi subjekty hodnotené žltou farbou. Konkrétna situácia takéhoto subjektu preto odporúčame vždy vyhodnotiť prostredníctvom výstupu služieb CRIBIS v ktorých sú dostupné
  • subjekt, ktorý má informačnú povinnosť, ale nie je preukázateľné, že ju riadne plní, čo v tomto prípade znamená, že na Zbierke listín nie je dostupný finančný výkaz v čitateľnej podobe a to za obdobie posledných dvoch aktuálnych uzatvorených účtovných období

  Naša stránka využíva súbory cookies, aby sme Vám uľahčili používanie webu pri budúcich návštevách. Ukladanie súborov cookies môžete kedykoľvek odmietnuť v nastavení Vášho webového prehliadača. Viac informácií..

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close