Podvojné účtovníctvo

  Modul Účtovníctvo je základnou súčasťou každého systému. Podnikový informační systém Money S4 umožňuje predovšetkým vedenie podvojného účtovníctva, evidenciu DPH a tvorbu výstupov na základe požiadaviek legislatívy. Sústreďujú sa tu tiež údaje zo všetkých evidencií, ktoré sú previazané s účtovným modulom.

  Plne automatický systém tvorby účtových záznamov pri bežnej prevádzke používa predkontáciu na prvotných dokladoch a ďalej priradzuje primárne účty vybraným jednotkám (pokladniciam, bankovým účtom, pohľadávkam, záväzkom, skladovým zásobám). Ojedinelé prípady je možné samozrejme zdať ručne, priamo na položke dokladu.

  Súčasťou modulu účtovníctvo je aj evidencia pokladníc, bankových účtov, pohľadávok, záväzkov a interných dokladov. Internými dokladmi je možné účtovať akýkoľvek prípad, ktorý nespadá do žiadnej z prvotných evidencií.

  Účetní zápis - karta

  Zobrazenie karty účtovného zápisu v Money S4

  Účtovný denník

  Účtovný denník je prehľadom všetkých uskutočnených účtovných operácií. Sústreďuje všetky účtové zápisy a slúži ako podklad, z ktorého sa čerpajú dáta pre prehľadové zostavy a povinné výkazy. Účtovný denník je interaktívny a možno z neho otvárať ľubovoľné zdrojové doklady. Tie je následne možné v účtovnom denníku priamo upravovať.

  Účtový rozvrh

  Pôvodná inštalácia podnikového informačného systému Money S4 obsahuje základnú podobu účtového rozvrhu. Užívateľ si ho následne môže upraviť svojim potrebám, doplniť syntetické účty alebo odstrániť nepoužívané účty. Účtový rozvrh je možné hierarchicky členiť do skupín, napr. podľa účtových tried a skupín.

  Ku každému účtu je v zozname zobrazený aktuálny zostatok a k dispozícií je tiež prehľad všetkých pohybov na účte, rozčlenených podľa obdobia.

  Predkontácie

  Niektoré bežné operácie sa väčšinou opakujú, napríklad predaj a nákup tovaru alebo materiálu a pod. K ich zaúčtovaniu slúži práve predkontácia. Každá z nich obsahuje položky potrebné k vloženiu rôznych čiastok do účtovníctva (základ DPH, výšku DPH, celkovú čiastku atď.) s možnosťou členenia s ohľadom alebo bez ohľadu na DPH.

  Pokiaľ nie je niektorý z účtov v predkontácií špecifikovaný, je možné podľa kontextu požadovanej operácie zadať potrebné údaje ručne alebo čerpať dáta z primárneho účtu.

  Evidencia DPH

  Rôzne zdaniteľné plnenia sú rozčlenené podľa svojej povahy, čo je využité pri tvorbe výkazov (daňové priznanie, súhrnné hlásenie). K tomu slúži členenie DPH, ktoré je možné zadať na prvotných dokladoch, dokonca i pre každú ich položku.

  Taktiež sa dá tvoriť neobmedzené množstvo rôznych sadzieb DPH vrátanie termínov platnosti, čo slúži k automatickému výberu správnej sadzby na základe dátumu uskutočneného zdaniteľného plnenia.

  V dokladoch je možné zadávať čiastky bez dane aj s daňou, ostatné údaje sú automaticky dopočítavané. V konkrétnych prípadoch môže používateľ podľa potreby upraviť sadzbu ručne. V špecifických prípadoch sa zadávajú položky obsahujúce len základ alebo len daň.

  V záhlaví každého daňového dokladu je zhrnutie všetkých položiek (základ dane, dane, celkové čiastky a pod.). Korekciu DPH možno jednoducho previesť zapísaním potrebných hodnôt, systém následne dopočíta a eviduje rozdiel. V prípade, že doklad nemá žiadne položky je možné priamo editovať súhrnnú čiastku.

  Ďalšie užitočné vlastnosti sú napríklad

  • spracovanie DPH pre prijaté a poskytnuté zálohy pomocou daňového dokladu
  • podpora samovymerania DPH, pri nákupe tovaru alebo služieb od platiteľa z iného členského štátu EÚ (tzv. Reverse Charge).

  Interné doklady

  Tieto doklady sú vedené len v module účtovníctvo, pretože z ľubovoľných dôvodov nespadajú do žiadneho z ostatných modulov. Umožňujú externé spracovanie účtovníctva, teda vedenie prvotných evidencií nie je požadované.

  Internými dokladmi je možné prevádzať aj úrady pohľadávok a záväzkov, pokiaľ k nim dochádza iným spôsobom ako príjmom peňazí do pokladnice alebo na bankový účet. Toto využíva napr. funkcia automatického vzájomného zápočtu pohľadávok a záväzkov s určitým subjektom. Interný doklad môže byť zároveň daňovým dokladom, čo je možné opäť využiť napríklad pri Reverse Charge.

  Pokladnica, banka

  Slúži k evidencii stavu a pohybu finančných prostriedkov. Jedná sa o:

  • Hotovosť (peniaze), šeky, poukážky k zaúčtovaniu, ceniny;
  • Peňažné účty v bankách v domácej aj zahraničnej mene;
  • Krátkodobé bankové úvery a iné krátkodobé finančné výpomoci;
  • Krátkodobý finančný majetok;
  • Peniaze na ceste.

  Okrem aktuálnych zostatkov je k dispozícii aj prehľad histórie pohybu na účtoch a pokladniciach alebo evidencia pokladničných dokladov a bankových výpisov s príjmovými alebo výdajovými položkami. Tie môžu slúžiť ako plnohodnotné daňové doklady, pomocou ktorých sa evidujú úhrady pohľadávok a záväzkov alebo príjem a poskytnutie záloh.

  Možné je previesť precenenie bankových účtov a pokladníc v cudzích menách a uzávierky období bankových účtov a pokladníc.

  Ako bankové účty možno evidovať aj úvery.

  Program podporuje elektronické bankovníctvo (homebanking-podporované formáty ABO a MultiCash). Elektronickou cestou sa dajú načítať bankové výpisy a kurzové lístky a posielať do banky príkazy k úhrade priamo zo systému.

  Pohľadávky a záväzky

  Z obchodných vzťahov vznikajú prostredníctvom prijatých a vydaných faktúr (modul Fakturácia) pohľadávky a záväzky. Ich evidencia sa logicky sústreďuje do zoznamu v module účtovníctvo. V nich je zobrazený prehľadný momentálny stavu salda jednotlivých objektov a rýchle prehľady aktuálneho stavu.

  K dispozícii je tu aj história pohybu salda a jeho stav za jednotlivé obdobia.

  Je možné precenenie hodnoty pohľadávok a záväzkov do účtovníctva v cudzích menách.

  Tlačové zostavy

  Okrem povinných výkazov modul obsahuje aj celú radu prehľadových zostáv, slúžiacich pre vlastnú informačnú potrebu podniku.

  Mimo štandardných zostáv je možné pomocou nástroja Definícia účtovných výkazov a s využitím Editora výstupných zostáv definovať účtovné výkazy, ktoré čerpajú informácie z účtovného denníku. Súčasťou definície účtovného výkazu je špecifikácia riadkov a stĺpcov výkazu – každý z nich môže obsahovať rôzne čísla účtov, výpočet hodnoty iných stĺpcov a výslednú sumarizáciu.

  Uzávierkové operácie

  Na konci každého účtovného roka je nevyhnutné uskutočniť isté operácie: zaevidovať opravné položky a rezervy (tvorba, čerpanie, zaúčtovanie) a preceniť bankové účty, pokladnice, pohľadávky a záväzky v cudzích menách. Vlastné prevedenie účtovnej uzávierky sa teda skladá z dvoch krokov:

  • Uzatvorenie účtovných kníh a zistenie hospodárskeho výsledku;
  • Otvorenie účtovných kníh v novom období a prevedenie hospodárskeho výsledku do nového obdobia.

  Tento proces je plne automatický, založený na vytvorení systémových inertných dokladoch, ktoré prevedú zápisy medzi bežnými a uzávierkovými účtami.

  Rozšírenie: Účto Plus

  Nadstavba účtovného modulu Účto plus doplňuje modul účtovníctvo o ďalšie pokročilé funkcie.

  • Aktívne saldo – interaktívny prehľad o stave a pohyboch saldokontných účtov s možnosťou okamžitých úprav stavu salda priamo v dokladoch, úhradách alebo účtovnom denníku.
  • Elektronické podpisovanie PDF – Funkcia pre elektronické podpisovanie dokumentov, exportovaných certifikátom zo systému do formátu PDF.
  • Cestovné náhrady – doplnenie modulu Kniha jázd a cestovné náhrady o tvorbu a archiváciu cestovných príkazov, vrátane výpočtu stravného a iných náhrad.
  • Viac odpisových plánov – Možnosť vytvorenia ľubovoľného počtu odpisových plánov pre vykazovanie alebo simuláciu odpisov.

  Vyskúšať podvojné účtovníctvo v Money S4 zadarmo

  Prezentácia ZADARMO

  Systém Money S4 Vám radi odprezentujeme. Zanechajte nám kontakt, my sa Vám ozveme a dohodneme si termín stretnutia.

  Firma*

  Meno

  E-mail*

  Telefón*

  Čo by mal riešiť softvér, aby uspokojil Vaše potreby?

  Moduly

  Prezentácia ZADARMO

  Systém Money S4 Vám radi odprezentujeme. Zanechajte nám kontakt, my sa Vám ozveme a dohodneme si termín stretnutia.

  Firma*

  Meno

  E-mail*

  Telefón*

  Čo by mal riešiť softvér, aby uspokojil Vaše potreby?

  Obráťte sa na nás.
  Radi zodpovieme Vaše otázky alebo Vám systém bezplatne predvedieme.

  Andrea Formánková
  andrea.formankova@solitea.sk
  0905 588 152
  Ing. Slavomíra Vígová
  slavomira.vigova@solitea.sk
  0907 709 747

  Prezentácia ZADARMO

  Systém Money S4 Vám radi odprezentujeme. Zanechajte nám kontakt, my sa Vám ozveme a dohodneme si termín stretnutia.

  Firma*

  Meno

  E-mail*

  Telefón*

  Čo by mal riešiť softvér, aby uspokojil Vaše potreby?

  Viete, že na Money S4 môžete prejsť kedykoľvek počas roka?

  S informačným systémom Money S4 nie ste viazaný na kalendárny rok, ale vaše účtovné obdobie môže začínať a končiť kedykoľvek počas roka!

  Prezentácia ZADARMO

  Systém Money S4 Vám radi odprezentujeme. Zanechajte nám kontakt, my sa Vám ozveme a dohodneme si termín stretnutia.

  Firma*

  Meno

  E-mail*

  Telefón*

  Čo by mal riešiť softvér, aby uspokojil Vaše potreby?

  Naša stránka využíva súbory cookies, aby sme Vám uľahčili používanie webu pri budúcich návštevách. Ukladanie súborov cookies môžete kedykoľvek odmietnuť v nastavení Vášho webového prehliadača. Viac informácií..

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close