Ekonomika a financie

  Ekonomika a financie je súbor jednotlivých modulov, určených na zabezpečenie finančných tokov spoločnosti, ich účtovnej a daňovej evidencie a ekonomický kontroling.
  Moduly sú určené pre: ekonóma spoločnosti, účtovníka, pokladníka, správcu majetku.

  Účtovníctvo

  • Kľúčový modul pre evidenciu dát určených ostatným modulom a na vykonávanie základných účtovných operácií. Ponúka prehľad ďalších zoznamov, obsahuje účtovný denník so všetkými pohybmi na účtoch spoločnosti, k dispozícii sú aj účtovné prehľady a náhľad okamžitého stavu účtov. Súčasťou aplikácie je účtový rozvrh a tiež kalendár, upozorňujúci na dôležité dátumy a termíny.
  Zobrazení karty účetního zápisu v Money S5

  Zobrazenie karty účtovného zápisu v Money S5

  • Systém tvorby jednotlivých účtovných záznamov môže byť v rôznej miere automatizovaný, takže pri bežnej prevádzke na základe predkontácií na primárnom doklade tvorí nadväzujúce doklady a súčasne priraďuje účty vybraným jednotkám (pokladniciam, pohľadávkam atď.). Okrem vopred vykonaného nastavenia možno pre zaúčtovanie priamo zadať účty MD a D (má dať a dal) pre konkrétny doklad.
  • Systém umožňuje niekoľko spôsobov nadobúdania nových dokladov. Od najjednoduchšieho, kedy novo vytvorený doklad ihneď plnohodnotne ovplyvňuje účtovníctva, až po postupné schvaľovanie a zaúčtovanie dokladu (koncept, aktívny, schválenie, zaúčtovanie a pod).

  Kontroling

  Skôr než o modul sa jedná o niekoľko súvisiacich funkcií, ktoré prestupujú jednotlivými modulmi. Súhrnne sú potom kontrolingové aplikácie dostupné z modulu Účtovníctvo.

  • Saldo – základný prehľad saldokontných účtov a tlač prehľadu, roztříděného podľa jednotlivých kontrolingových premenných a časových období.
  • Aktívne saldo – interaktívne zostava salda, ktorá uľahčuje tzv „čistenie salda“ a výrazne zrýchľuje operácie v rámci saldokontných účtov. Je optimalizované pre rýchlu prácu účtovníkov, pre veľkú mieru používateľského prispôsobenia a umožňuje pohodlné zobrazenie a tlač roztriedený podľa vybraných premenných. Priamo cez modul je možné upravovať všetky zdrojové doklady a účtovné zápisy.
  • Záväzky a pohľadávky – prehľadný zoznam pohľadávok a záväzkov, roztriedený podľa dátumu splatnosti, výšky či iného kľúča umožňuje okamžitý prehľad o solventnosti obchodných partnerov. Vhodným nastavením je možné automatizovať generovanie pohľadávok na základe nesplatených záväzkov a ďalej tvorbu upomienok a penalizácií (viď ďalej).
  • Kontrola účtovnej súvzťažnosti – tieto funkcie podporujú evidenciu jednotlivých účtov oproti sebe, napríklad rýchly prehľad aktuálneho stavu DPH a jeho základnú kontrolu
  • Finančné prostriedky – aktuálny a okamžitý prehľad finančných prostriedkov vrátane výhľadu do budúcnosti na základe cash-flow a nesplatených pohľadávok a iné.

  Banka a Pokladnica

  • Moduly Banka a Pokladnica slúžia pre evidenciu stavu a pohybu finančných prostriedkov a taktiež pre rýchle spracovanie bankových výpisov, príkazov na úhradu a inkasa.
  • Evidujú hotovosť (vrátane cenín a šekov či stravných lístkov), peňažné účty v bankách (v domácej i cudzej mene), krátkodobé úvery, krátkodobý finančný majetok a peniaze na ceste.
  • Okrem aktuálnych zostatkov jednotlivých účtov je k dispozícii aj prehľad histórie pohybov či stav k danému dátumu.

  Upomienky a penalizácie

  Modul slúži na prácu s pohľadávkami, na generovanie upomienok, v neposlednom rade aj k vytváraniu penalizačných faktúr a na vysporiadanie preplatkov a malých nedoplatkov. Je rozdelený na sekciu upomienok a penalizácií.

  • Upomienky umožňujú tvorbu jednotlivých upomienok, ich evidenciu, tlač a e-mailové aj poštové rozosielanie.
  • Penalizácie slúžia na vytváranie penalizačných faktúr a ich distribúciu.
  • Modul ďalej slúži na vystavenie vnútropodnikových dokladov, ktoré riešia problematiku drobných preplatkov a nedoplatkov. Možno ich vďaka tomu ľahko zaúčtovať a vysporiadať.
  • Typický postup je nasledujúci: pri prekročení dátumu splatnosti je vytvorená e-mailová upomienka, po ďalších 14 dňoch druhá a napríklad po mesiaci je prostredníctvom Money S5 vygenerovaná faktúra z omeškania, ktorá už eviduje zvyšujúce sa penále.

  Homebanking

  Money S5 podporuje elektronické obchodovanie a priame prepojenie modulu Banka s peňažnými ústavmi. Bankové výpisy a kurzové lístky je možné automaticky načítať elektronickou cestou, opačným smerom sú potom exportované informácie o platbách a inkasách. Systém tiež inteligentne „zhlukuje“ jednotlivé platby, čím optimalizuje náklady na tieto bankové operácie.

  Majetok

  Money S5 ponúka pokročilú evidenciu majetku, ktorá zahŕňa nasledujúce možnosti a rozlíšenia:

  Majetek - karta

  Karta majetku a všeobecné informácie

  • Majetok krátkodobý, dlhodobý aj leasingový.
  • Evidencia cudzieho, zapožičaného majetku.
  • Viac odpisových plánov, definícia vlastných odpisov.
  • Lineárne a zrýchlené daňové odpisovanie.
  • Zohľadnenie odlišného algoritmu po technickom zhodnotení majetku.
  • Odpisovanie aj podľa skutočnej spotreby kapacity v závislosti na ľubovoľnej jednotke.
  • Evidencia jeho umiestnenia a špecifikácia jednotlivých pracovísk.
  • Priradenie majetku konkrétnemu zamestnancovi vrátane krátkodobého zapožičania.
  • Generovanie splátkového kalendára u leasingového majetku a následné spracovanie záväzkových dokladov vrátane ďalších príslušných nákladov.

  Výkazníctvo

  • Money S5 podporuje tvorbu základných účtovných a legislatívnych zostáv podľa slovenských, českých a medzinárodných štandardov.
  • Súčasťou modulu je aj možnosť definície vlastných účtovných výkazov podľa vlastného nastavenia a kontrolingových premenných.
  • Modul sleduje aj ziskovosť či výnosy pre rôznych obchodných partnerov či typy činností, pri vhodnom previazaní s ďalšími modulmi možno jeho prostredníctvom vykazovať aj ekonomickosť a účinnosť jednotlivých obchodných procesov a prípadov.
  • Typy pripravených výkazov: Intrastat a ďalšie.

  DPH

  Rôzne zdaniteľné plnenia sú rozčlenené podľa svojej povahy, čo je využité pri tvorbe výkazov (Priznanie k DPH, Súhrnný výkaz). K tomu slúži Členenie DPH, ktoré je možné zadať na prvotných dokladoch, dokonca aj zvlášť pre každú ich položku. Modul obsahuje aj ďalšie funkcie:

  • Neobmedzené množstvo rôznych sadzieb DPH vrátane termínov platnosti.
  • Automatický výber správnej sadzby na základe dátumu uskutočnenia zdaniteľného plnenia.
  • Zadanie čiastky s daňou aj bez dane, zvyšné údaje sú automaticky dopočítané.
  • V prípade potreby ručné úprava konkrétnej sadzby.
  • Možnosť zadať v špecifických prípadoch položky obsahujúce iba základ alebo iba daň.
  • Zhrnutie všetkých položiek v záhlaví každého daňového dokladu (základy dane, dane, celkovej sumy a pod).
  • Korekciu DPH možno jednoducho vykonať zapísaním potrebných hodnôt, systém dopočíta a eviduje rozdiel.
  • Možnosť priamej editácie súhrnnej sumy dokladu v prípade, keď neobsahuje žiadne jednotlivé položky.
  • Spracovanie DPH u prijatých a poskytnutých preddavkov pomocou daňového dokladu, alebo samozdanenie DPH pri nadobudnutí tovaru alebo služieb od platiteľa z iného členského štátu EÚ (tzv. Reverse Charge).

  Intrastat

  Spoločnosti, ktoré prekročia zákonom stanovenú sumu pri exporte alebo pri importe tovaru v rámci Európskej únie, majú zákonnú povinnosť predkladať pravidelný výkaz Intrastat. Money S5 jeho tvorbu maximálne zjednoduší. Automaticky eviduje položky, ktoré do neho bude potrebné zahrnúť, a v pravidelných intervaloch vytvára ich zoznam a súvahu v podobe podľa platnej legislatívy. Samozrejmosťou je elektronické podanie výkazu.

  Fakturácia

  Faktura vydaná

  Náhľad na vystavenú faktúru v programe Money S5

  • Modul eviduje faktúry vystavené aj prijaté, umožňuje ich vystavenie, stornovanie alebo úpravu priamym výberom z cenníkových, adresných a skladových zoznamov či ich „preklopením“ z konkretizovanej objednávky (dodacieho listu atď).
  • Money S5 dokonca podporuje import dát z faktúry v PDF formáte v prípade stálych dodávateľov, čo veľmi výrazne urýchli prácu účtovníka.
  • V prípade, že dodávateľ aj odberateľ používa Money S5, môžu byť aj faktúry vystavené na jednej strane a prijaté na druhej strane automaticky odovzdanej a spárované prostredníctvom XML prenosu.

  Viac informácií o module Fakturácia tu.

  TaxEdit

  Pre správu daňových formulárov je dobrou pomôckou práve TaxEdit. Táto nadstavba pre komfortné výkazníctvo zjednoduší a urýchli inak náročnú prácu ekonóma. Jedná sa o profesionálny softvér, určený pre jednoduché a rýchle zostavenie veľkého množstva daňových priznaní v prostredí originálnych formulárov s priamym prístupom k pomoci a podrobnému helpu. Používateľ sa tak spočiatku nemusí učiť naspamäť presne požadované obsahy jednotlivých polí. TaxEdit je tiež vybavený kontrolným systémom, takže akékoľvek chybné zostavenie alebo vyplnenie vo väzbe na platnú legislatívu je pri jednotlivých riadkov signalizované upozornením alebo zablokovaním chybného vstupu.

  Viac informácií o module TaxEdit tu.

  Prezentácia ZADARMO

  Systém Money S5 Vám radi odprezentujeme. Zanechajte nám kontakt, my sa Vám ozveme a dohodneme si termín stretnutia.

  Vaše meno*

  Spoločnosť*

  Email*

  Telefón*

  Aký podnikový softvér hľadáte? Uveďte čo by mal riešiť, ako by Vám mal pomôcť.

  Ďalšie moduly:

  Naša stránka využíva súbory cookies, aby sme Vám uľahčili používanie webu pri budúcich návštevách. Ukladanie súborov cookies môžete kedykoľvek odmietnuť v nastavení Vášho webového prehliadača. Viac informácií..

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close