Založenie nového účtovného roka 2019 v Money S3

Pripravili sme pre vás prehľadný postup – ako založiť nový účtovný rok v programe Money S3 .

  Samotné založenie roka je jednoduché, ale začiatok roka je príležitosť optimalizovať používané zoznamy a postupy, preto je vhodné celému procesu venovať náležitú pozornosť. V prípade záujmu o konzultácie ohľadom založenia roka nás kontaktujte.

  Založenie nového účtovného roka

  1. Pridajte nový účtovný rok – kliknite hore na páse kariet na ľavú ovládaciu kartu Money a následne kliknite na prvé tlačidlo „Výber agendy“. Označte agendu, do ktorej chcete pridať rok a zvoľte vpravo možnosť „Pridať rok“. Týmto spustíte Sprievodcu pridaním nového účtovného roka, s ktorého pomocou založíte nový účtovný rok pre príslušnú agendu.

  UPOZORNENIE: pred založením nového roka odporúčame mať nainštalovanú verziu Money S3 minimálne 19.000.

  Aktuálnu verziu si stiahnete tu (pre používateľov Štart verzie tu).

  Na výber máte z dvoch možností:

  1. Štandardné nastavenie – po kliknutí na tlačidlo Dokončiť sa založí nový rok s prevzatými zoznamami z roku 2018.
  2. Vlastné nastavenie – odporúčame v prípade ak chcete vykonať nejaké zmeny pri preberaní zoznamov z roku 2018.

  Založenie nového účtovného roku

  2. V prípade ak ste v bode 1 zvolili Vlastné nastavenie, tak Vás založením nového roka prevedie sprievodca. Ak ste zvolili Štandardné nastavenie, tak tento bod môžete preskočiť.

  I. Vyberte aký rok idete založiť, predvolená hodnota je 2019.

  Založenie nového účtovného roku

  II. Zadajte, odkiaľ sa majú prevziať zoznamy pre nový účtovný rok (účtová osnova, predkontácie a pod). Odporúčame Použiť zoznamy minulého roka, čím budú zoznamy naplnené rovnakými údajmi ako v roku 2018 a v roku 2019 si ich môžete v prípade potreby upraviť.

  Výber spôsobu pridania zoznamov do nového účtovného roku

  III. V tomto kroku viete podrobne určiť,  ktoré zoznamy chcete alebo nechcete prevziať z predchádzajúceho roka. Okrem špecifických prípadov odporúčame prevziať všetky zoznamy z minulého roka. Napr. ak budete i v novom účtovnom roku používať rovnaké členenia na Strediská, nechajte zaškrtnuté Zoznam stredísk, atď. Pokiaľ necháte niektoré políčko nezaškrtnuté, neprenesie sa zoznam z minulého roka, ale z nami pripravených zoznamov, ak sa tam nachádza (ak áno, je to napísané v zátvorke za názvom zoznamu).

  IV. Potom dokončite zostávajúce dva kroky 4/5 a 5/5 Sprievodcu pridaním nového účtovného roku odkliknutím tlačidiel Ďalší a Dokončiť. V nasledujúcom kroku  sa zobrazí karta konfigurácie nového účtovného roku 2019.

  3. Na karte Nastavenie účtovného roku  máte možnosť zmeniť nastavenia novo pridávaného roka. Tlačidlom OK dokončíte založenie nového účtovného roku a zároveň máte možnosť sa do tohto nového účtovného roka prepnúť.

  Nastavenie Účtovného roku

  4. Jednotlivým používateľom v Money/Možnosti a nastavenia/Prístupové práva viete nastaviť, aby sa pri spustení programu automaticky pripojili do konkrétneho (napr. nového) roka, aby omylom nevystavovali doklady v inom roku. Na konkrétnom užívateľovi to nastavíte v záložke Ďalšie nastavenia v poli Používať agendu/rok, kde kliknutím na „tri bodky“ viete vybrať požadovaný rok otvárania.

  Ak používate fiskálnu tlačiareň

  Ak máte k Money S3 alebo k S3 Kase pripojenú registračnú pokladnicu alebo fiškálnu tlačiareň, a menili ste v novom roku číselné rady dokladov podliehajúcich fiskalizácií, tak skontrolujte ich nastavenie vo vlastnostiach pokladničného komponentu „Fiškálna tlačiareň“. K tomuto nastaveniu sa dostanete cez ovládaciu kartu Money/Možnosti a nastavenia/Pokladničné komponenty. Cez tlačidlo “tri bodky” vyberte nové číselne rady predajok a pokladničných dokladov. V prípade, ak ste pre tieto doklady číselné rady v novom roku nemenili alebo používate číselné rady s automatickým preberaním roka (so zástupnými znakmi rr – viď obrázok), tak nemusíte meniť nič a tento bod môžete preskočiť.

  Nastavenie nových číselných radov pre pokladničné a fiškálne zariadenia

  Ak používate Predajňu SQL

  Ak používate aj Predajňu SQL s prepojením na Money S3, tak nezabudnite v Manažérovi Predajne SQL zmeniť rok pre export dokladov o predajoch (nastavenie vykonajte po vyexportovaní všetkých predajov do roku 2018, keď už budete exportovať len do roku 2019). Nastavenie vykonajte v menu Nastavenie/Prenosy, záložka Export pohybov.

  Nastavenie exportu rokov z Predajne SQL

  TIP: aktuálna verzia Predajne SQL 3.2.3 umožňuje jednoduchšiu výmenu dát medzi Money S3 a Predajňou SQL (v prípade potreby je možné túto výmenu úplne automatizovať). Ak používate staršiu verziu Predajne SQL, kontaktujte svojho implementátora Predajne SQL pre inštaláciu aktuálnej verzie (nás môžete kontaktovať na linke 02 / 492 12345 alebo mailom na servis@money.sk).

  Nastavenie nového účtovného roka

  Kontrola a nastavenie zoznamov

  1. Odporúčame skontrolovať či máte zapnutú Automatickú synchronizáciu, aby sa Vám do nového roka potiahli všetky zmeny v legislatíve (odvody, príplatky, sadzby a podobne). Nastavenie nájdete cez ovládaciu karta Money/Pomoc, kontakty, v spodnej časti pod voľbou Automaticky synchronizovať účtovné konštanty a účt. osnovu.

  2. Skontrolujte a prípadne upravte zoznamy Stredísk, Zákaziek a Činností, ktoré nájdete pod ovládacou kartou Money/Možnosti a nastavenia – v časti Správa zoznamov.

  3. Skontrolujte nastavenie číselných rád pre všetky druhy dokladov pod ovládacou kartou Money/Možnosti a nastavenia – v časti Správa zoznamov. Ak v číselných radách používate označenia reprezentujúce príslušný rok (napr. pre pokladničné doklady PP18) odporúčame využívať funkciu, kde je možné číslo, ktoré označuje rok nahradiť zástupnými znakmi. Ak chcem napríklad opraviť Číselný rad PP18, pričom “18″ je označenie roka, ktoré každý rok nadobúda inú hodnotu, tak na číselnom rade vyberiem z roletovej ponuky pri voľbe Dosadzovať z roku hodnotu 2. Po novom bude Číselný rad v tvare PPrr a pri založení ďalšieho roka 2019 sa automaticky pri vystavovaní dokladov prevezme hodnota PP19.

  Vo všeobecnosti ale platí, že ak chcete opraviť číselný rad pre nový rok, tak vždy opravou pôvodného, aby sa zmena prejavila vo všetkých nastaveniach kde bol použitý pôvodný číselný rad.

  Nastavenie číselného radu s previazaním na roky

  4. V závislosti na úpravách číselných radov, predkontácií a kontrolingových premenných (stredisko, zákazka, činnosť) skontrolujte a prípadne nastavte v typoch dokladov nové označenie číselných radov, prípadne predkontácií či iných zmenených parametrov, pokiaľ typy dokladov používate. Typy účtovných dokladov nájdete v ovládacej karte Účtovníctvo/Účtovné zoznamy/Typy účtovných dokladov, typy faktúr nájdete v ovládacej karte  Obchod/Typy dokladov/  a tu nájdete či už typy vystavených faktúr alebo typy prijatých faktúr, či typy objednávok a pod. Typy skladových dokladov sú v ovládacej karte Sklady/Skladové zoznamy/Typy skladových dokladov.

  5. Skontrolujte nastavenia cez ovládaciu kartu Money/Možnosti a nastavenie/Používateľská konfigurácia cez tlačidlá Účtovníctvo, Fakturácia, Sklad príp. Objednávky.

  6. Skontrolujte a prípadne upravte konfiguráciu účtovného roka cez ovládaciu kartu Money/Možnosti a nastavenie/Nastavenie účtovného roku v každej záložke. Používateľov používajúcich sklady typu A upozorňujeme na kontrolu tohto nastavenia v záložke Sklad.

  7. Ak účtujete v podvojnom účtovníctve skontrolujte a prípadne upravte zoznam Účtová osnova (ovládacia karta Účtovníctvo/Účtovné zoznamy/Účtová osnova) a v závislosti na prípadných zmenách v účtovej osnove prispôsobte zoznam Predkontácií (Účtovníctvo/Účtovné zoznamy/Predkontácie) a zoznam Zaúčtovaní DPH (Účtovníctvo/Účtovné zoznamy/Zaúčtovanie DPH), ktoré určujú ako bude zaúčtovaná znížená a základná sadzba DPH. Následne môžete opraviť aj vybraté Zaúčtovania DPH na Predkontáciách.

  Začiatok práce 2. januára resp. prvý pracovný deň

  Podvojné účtovníctvo

  1. Precenenie pohľadávok a záväzkov – ak vystavujete či prijímate faktúry v cudzích menách, vykonajte Precenenie pohľadávok a záväzkov ešte pred tým, než zadáte prvé úhrady týchto faktúr v novom účtovnom roku, ale až potom, ako vykonáte posledné úhrady v minulom účtovnom roku. Funkciu Precenenie pohľadávok a záväzkov k 31.12. spustíte v minulom roku v menu Účtovníctvo/Uzávierkové operácie. Viac o precenení nájdete v samostatnom návode.
  2. Prevod počiatočných stavov – aby sa previedli do nového roka počiatočné stavy Bankových účtov a pokladníc (prípadne prevod salda a DPH) odporúčame sa prepnúť do minulého účtovného roku 2018 a vykonať funkciu prevodu do roku aktuálneho cez menu Účtovníctvo/Uzávierkové operácie/Uzávierka roka a stlačiť tlačidlo Prevod pri bode č. 3. Túto operáciu môžete vykonávať aj opakovane, napríklad ak opravíte nejaký doklad v roku 2018. Neskôr, keď budete mať skutočne uzatvorený predchádzajúci rok môžete vykonať aj uzavretie roka s prevodom stavov účtov do nového roku.

  Prevod počiatočných stavov

  Jednoduché účtovníctvo

  1. Prevod počiatočných stavov – aby sa previedli do nového roka počiatočné stavy Bankových účtov a pokladníc (prípadne DPH) a nastavili počiatočné stavy peňažných prostriedkov v Peňažnom denníku odporúčame sa prepnúť do minulého účtovného roku 2018 a vykonať funkciu prevodu do roku aktuálneho cez menu Účtovníctvo/Uzávierkové operácie/Prevod počiatočných stavov do nového roka. Túto operáciu môžete vykonávať aj opakovane, napríklad ak opravíte nejaký doklad v roku 2018.

  Prevziať návod pre založenie nového účtovného roka v Money S3 v PDF

  Naša stránka využíva súbory cookies, aby sme Vám uľahčili používanie webu pri budúcich návštevách. Ukladanie súborov cookies môžete kedykoľvek odmietnuť v nastavení Vášho webového prehliadača. Viac informácií..

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close