Príprava Money S4/S5 na nový účtovný rok

Táto stránka popisuje zoznam krokov, ktoré odporúčame vykonať v informačnom systéme Money S4/S5 v súvislosti s prechodom na nový účtovný rok 2013.

  1. Príprava číselných radov

  Zoznamy – ostatné – číselné rady
  Nastaviť nové prefixy číselných radov pre obdobie roku 2013.

  Číselný rad -Karta

  TIP: Ak používate rovnaký číselný prefix pre viacero číselných radov alebo všetky číselné rady, je možné Prefix doplniť aj hromadne: Označiť požadované číselné rady a cez pravá tlačidlo myši vyvolať z POP-UP menu Hromadnú operáciu – Nové obdobie pre číselný rad

  Hromadné operácie – Nové obdobie pre číselný rad

  2. Práca v dvoch obdobiach

  Pri vystavovaní dokladu sa číselný rad dokladu nastaví podľa pracovného dátumu v Money.
  Ak zmeníte dodatočne dátum účtovného prípadu, dôjde automaticky k zmene čísla dokladu podľa číselného radu platného pre dané obdobie.
  Pre zmenu číselného radu je rozhodujúci dátum účtovného prípadu.


  Ďalšou možnosťou ako vykonať zmenu číselného radu na doklade je po zmene dátumu zrušenie väzby na číselný rad v hlavičke dokladu a jeho opätovným výberom zo zoznamu.
  Po uložení dokladu už nie je možné číselný rad na doklade zmeniť.


  Pre zjednodušenie práce odporúčame pred nahrávaním dokladov do „starého roku“ zmeniť pracovný dátum v Money (Agenda – zmena pracovného dátumu). Všetky doklady tak budú mať automaticky požadovaný dátum aj číselný rad. Po skončení nahrávania dokladov do „starého roku“ nezabudnite zmeniť pracovný dátum na aktuálny.

  3. Uzatvorenie skladovej evidencie

  Ku koncu roka odporúčame vykonať „prepočet obstarávacích cien“. (Sklad – skladové operácie – prepočet obstarávacích cien). Na spustenie prepočtu je potrebné odomknúť všetky skladové doklady od poslednej skladovej uzávierky.
  Prepočet opraví obstarávacie ceny výdajových dokladov a všetky doklady skladovej evidencie preúčtuje.
  Po prepočte odporúčame pristúpiť ku kontrole dokladovej a účtovnej evidencie.
  (výpis stavu zásob, stavy účtov 112, 123, 132) ako aj k skladovej inventúre.
  Po zaúčtovaní inventarizačných rozdielov (príjemka, výdajka) odporúčame vykonať Skladovú uzávierku.
  Pred vykonaním skladovej uzávierky je potrebné nastaviť parametre korekčného dokladu. Do nastavenia konfigurácie korekčných dokladov je možné vstúpiť pomocou kliknutia pravého tlačidla myši na sekciu „skladové zásoby“ v navigátore. Po zobrazení menu je potrebné zvoliť možnosť „nastavenie“.
  Otvorí sa karta „Nastavenia zásob“:

  Nastavenie zásob – Karta

  Po nastavení parametrov korekčných dokladov, je možné pristúpiť k samotnej skladovej uzávierke. Sklady – skladové operácie – skladové uzávierky – Pridať.

  Skladová uzávierka – Karta

  Po dokončení skladovej uzávierky vznikne k 31.12.2012 korekčný doklad, ktorý je špecifický tým, že mení hodnotu OC jednotlivých zásob bez vplyvu na počet MJ na sklade (podobný princíp ako pri precenení bankových účtov a pokladníc).
  Po vykonaní skladovej uzávierky, nebude možné uložiť skladový doklad ani faktúru s väzbou na sklad do uzatvoreného obdobia.
  V prípade potreby je možné v zozname skladových uzávierok vždy poslednú skladovú uzávierku odvolať. Odvolanie uzávierky spôsobí automatické vymazanie korekčného dokladu s oceňovacími odchýlkami.

  4. Účtovná uzávierka

  Kontrola nastavenia uzávierky: Agenda – sprievodca nastavením programu – účtovníctvo
  Je potrebné mať správne vyplnené účty:

  • Konečný účet súvahový
  • Počiatočný účet súvahový
  • Účet ziskov a strát
  • Hospodársky výsledok v schvaľovacom riadení

  Rovnako musí byť vyplnená skupina dokladov a členenie DPH (bez vplyvu) pre interné doklady, ktoré vzniknú pri uzávierkových operáciách. Pre tieto doklady odporúčame zriadiť samostatnú skupinu a číselný rad.

  Agenda – Karta

  Kontrola nastavenia saldokontných účtov: Účtovníctvo – účtový rozvrh

  Pre všetky účty, ktoré sú v rozvrhu definované ako saldokontné, je potrebné zadefinovať účet prevodu zostatku. Inak by zostatok účtu nebol prevedený do nového obdobia položkovo (ako jednotlivé doklady) ale len jednou sumou, čo by narušilo evidenciu saldokonta.

  Účet – Karta

  V prípade ak sa v agende používajú cudzie meny, je potrebné pred vykonaním účtovnej uzávierky vykonať precenenie pokladníc a bankových účtov k 31.12.2012 ako aj zoznamu neuhradených pohľadávok a záväzkov k 31.12.2012. (Účtovníctvo – uzávierkové operácie – precenenie pokladníc a účtov / precenenie pohľadávok a záväzkov)
  Po nahraní a kontrole dokladov minulého obdobia a HV (súvaha a výsledovka) je možné vykonať účtovnú uzávierku: Účtovníctvo – uzávierkové operácie – účtovná uzávierka:

  1. KROK – uzatvorenie účtovných kníh
  Nastavenie počiatočného dátumu nového účtovného obdobia. (POZOR nie konečného dátumu!).

  Výber dátumu

  2. KROK – otvorenie účtovných kníh v novom období
  Po vykonaní účtovnej uzávierky dôjde k vytvoreniu nového účtovného obdobia.
  V zoznamoch dokladov sa budú štandardne zobrazovať len doklady posledného účtovného obdobia (rok 2013).
  Pre zobrazenie dokladov všetkých období je potrebné zrušiť voľbu „Aktuálne obdobie“. Rozhodujúcim dátumom pre zobrazenie dokladov v príslušnom období je dátum vystavenia.

  Aktuálne obdobie

  Naša stránka využíva súbory cookies, aby sme Vám uľahčili používanie webu pri budúcich návštevách. Ukladanie súborov cookies môžete kedykoľvek odmietnuť v nastavení Vášho webového prehliadača. Viac informácií..

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close