Zahraničný Reverse charge – vystavovanie dokladov pri dovoze z EÚ i mimo EÚ (JCD)

Návod popisuje problematiku samozdanenia (zahraničný Reverse Charge) pri dovoze tovaru / služieb z členských krajín EÚ a problematiku JCD pri dovoze z nečlenských krajín EÚ.

V prípade obstarania tovaru z územia Európskej únie neprebiehajú obvyklé colné formality na vnútorných hraniciach. K zdaneniu dochádza buď už v členskom štáte dodávateľa (pri obstarávaní tovaru slovenskými osobami neregistrovanými k DPH), alebo až v SR (pri obstarávaní tovaru osobami v SR registrovaným k DPH).

Podľa zákona o dani z pridanej hodnoty je vo vzťahu k transferu tovaru z členských štátov Európskej únie bývalý pojem „dovoz tovaru“ nahradený termínom „obstaranie tovaru z iného členského štátu“, alebo tzv. „intra-komunitárna akvizícia“.

Obstaranie tovaru z iného členského štátu od osoby, ktorá je registrovaná k DPH v inom členskom štáte – „Vzhľadom k tomu, že dodanie tovaru medzi platcami DPH, v rámci EU je považované za oslobodené zdaniteľné plnenie s nárokom na odpočet DPH, obstarávateľ tovaru (slovenský platca DPH) bude nakupovať tovar za cenu bez dane a tieto transakcie deklaruje vo svojom priznaní k DPH ako „intrakomunitárnu akvizíciu“. Slovenský platca DPH je povinný obstaraný tovar riadne priznať a zdaniť v SR v rámci svojho priznania k DPH (uplatňuje pritom sadzby SR podľa zákona o DPH)“.

Uvedené platí obdobne aj pre dodanie služby.

DODANIE TOVARU / SLUŽBY Z ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EÚ

Operáciu medzi platcami DPH v rámci Európskej únie vykonáte v Money S3 vo dvoch krokoch:

1. PRIJATÁ FAKTÚRA

Prijatú faktúru od zahraničného dodávateľa z Európskej únie zapíšete do Money S3 štandardným postupom. Dôležité je správne vyplnenie Členenia DPH, ktoré je v tomto prípade 12P 00 – Výdaje bez vplyvu na DPH a súčasne doklad musí mať uvedené nulové čiastky v kolónkach pre DPH (to znamená, že v základnej alebo zníženej sadzbe bude v základe nenulová suma, ale vyčíslená DPH bude nulová).

Pokiaľ budete tento doklad zadávať ako doklad s položkami a budete chcieť použiť aparát automatického generovanie interného dokladu pre daň, musíte zadávať Typ ceny ako iba základ, uviesť správnu sadzbu DPH a takisto správny dátum zdaniteľného plnenia.

Takto vyplnenú prijatú faktúru uložíte tlačidlom OK.

2. REVERSE CHARGE

Druhým krokom je samotné zaúčtovanie Reverse charge. Postup je pre podvojné a jednoduché účtovníctvo zhodný, s tým rozdielom, že v jednoduchom účtovníctve sa nerieši zaúčtovanie vznikajúceho interného dokladu.

Po uložení prijatej faktúry (s cenou bez dane a s nenulovým základom v niektorej sadzbe DPH) môžete v Zozname prijatých faktúr tlačidlom Reverse Charge v páse kariet v sekcií Operácie automaticky vygenerovať Interný doklad, ktorým bude zaúčtovaná a priznaná, a prípadne odpočítaná DPH.

V prípade ak Reverse charge využívate pravidelne, tak odporúčame si jednotlivé hodnoty prednastaviť, aby ich nebolo potrebné zakaždým vypĺňaťNastavenie vykonáte v menu Money/Možnosti a nastavenia/Nastavenie účtovného roku, záložka Účtovníctvo, záložka Reverse Charge.

V časti Zaúčtovanie s nárokom na odpočet dane zadávate potrebné údaje pre obe daňové položky: Povinnosť priznať daň a Nárok na odpočet dane.

 • Text položky – program automaticky doplňuje texty do položiek Interného dokladu. Ak si ich chcete zmeniť, napíšte text do poľa Text položky.
 • Predkontácia – doplníte predkontáciu do Zoznamu predkontácií a vyberiete ju. Je potrebné vytvoriť a vybrať predkontáciu pre daňovú povinnosť aj pre odpočet DPH. Predkontácia pre daňovú povinnosť môže vyzerať ako na obrázku, pre odpočet bude obdobná.
 • Členenie DPH – vyberiete zo Zoznamu členení DPH (pre daňovú povinnosť pre tovar/službu 12U R05_07/12U R11 resp. pre odpočet 12P R20_1R).

Podobne nastavíte údaje pre Zaúčtovanie bez nároku na odpočet.

 • Typ dokladu – vyberiete Typ interného dokladu zo zoznamu. Údaje z typu dokladu sa prenášajú do vytvoreného interného dokladu (najmä v záložke Podrobnosti odporúčame nastaviť Číselný rad a tiež Predkontáciu a Členenie DPH – posledné dva parametre na zaúčtovanie vplyv nemajú, nakoľko sa doklad zaúčtuje podľa položiek, ale sú nutné pre uloženie dokladu).

Zozname prijatých faktúr po stlačení tlačidla Reverse Charge sa vám zobrazí okno pre zadanie údajov potrebných pre generovanie interného dokladu.

Volíte z nasledujúcich možností:

 • Kurz – program automaticky ponúkne kurz platný podľa nastavenia pre danú menu a k dátumu zdaniteľného plnenia faktúry. Kurz môžete meniť.
 • Generovať doklad s nárokom na odpočet dane– túto voľbu použijete v prípade, kedy vzniká nárok na odpočet.
  • Ďalej nastavujete, či sa v internom doklade vytvoria obe položky alebo len jedna z nich.
   – s položkami pre priznanie dane
   – s položkami pre odpočet dane
 • Generovať doklad bez nároku na odpočet dane– túto voľbu použijete v prípade, kedy nevzniká nárok na odpočet.
  • Tlačidlom Vytvoriť doklad sa vám automaticky vygeneruje a zobrazí interný doklad.

Podľa nastavenia sa vytvoria položky pre priznanie dane (uskutočnené plnenie), alebo položky pre nárok na odpočet dane (prijaté plnenie) pre každú sadzbu DPH zvlášť.

Po vyplnení a uložení tohto interného dokladu program následne vykoná zaúčtovanie. Základ a DPH tohto dokladu vstupujú do Priznania k DPH, ako na strane prijatých, tak i na strane uskutočnených zdaniteľných plnení a nevzniká teda povinnosť platby dane.

V prípade, že dátumy pre priznanie dane a nárok na odpočet budete požadovať odlišné (odpočet si nárokovať neskôr), je nutné vystaviť dva interné doklady s inými dátumami zdaniteľného plnenia.

UPOZORNENIE: Dátum zdaniteľného plnenia sa preberá z faktúry a je potrebné ho zadať správne podľa zákona o DPH, podľa dátumu dodávky, resp. vystavenie prijatého dokladu. K tomuto dátumu sa takisto počíta kurz pre výpočet základu a výšky dane, podľa nastavenia kurzu účtovnej jednotky (pevný alebo denný). Tento kurz môže byť obecne iný, ako bola vystavená pôvodná faktúra!

Postup spracovania Reverse Charge k dobropisu prijatej faktúry zo zahraničia je obdobný ako pri normálnej faktúre. Dobropisová faktúra je s členením bez vplyvu na DPH (12P 00) s nenulovými sumami pre základ základnej alebo zníženej sadzbe a s nevyčíslenou DPH. Následne pri Reverse charge je potrebné zvoliť členenia:

 • pre povinnosť – 12U R26EU
 • pre odpočet – 12P R28

DOVOZ TOVARU Z NEČLENSKÝCH KRAJÍN EÚ (JCD)

1. PRIJATÁ FAKTÚRA

Prijatú faktúru od zahraničného dodávateľa zapíšete do Money S3 rovnakým postupom ako vyššie.

2. PRIZNANIE A ODPOČET DANE

Postup pri dovoze tovaru z nečlenských štátov EU je v zásade podobný princípu reverse charge, s tým rozdielom, že v prípade JCD (jednotná colná deklarácia) nie je všeobecne možné použiť tlačidlo Reverse charge, v prijatých faktúrach pre automatické generovanie Interného dokladu, pretože neobsahuje dopravu a clo. Tieto možnosti môžete využiť, pokiaľ by ste tieto položky následne editovali ručne. Pre výpočet základu dane je nutné zohľadniť clo a dopravu.

3. PRÍKLAD ZAÚČTOVANIA JCD

1. Prijatá faktúra – faktúra od dodávateľa. Suma na doklade je zadaná ako „iba základ“ a členenie DPH je 12P 00.

2. Prijatá faktúra alebo interný doklad – samotné JCD. Na tomto doklade pridáme 2 položky:

clo  (typ ceny „iba základ“, účtovanie 131(MD)/379(D) a členenie DPH „bez vplyvu na DPH“ (12P 00))

DPH (typ ceny „iba DPH“, účtovanie 343(MD)/379(D) a členenie DPH 12P R24_25 (suma DPH je súčtom DPH z cla a z dodávateľskej   faktúry)).

POZOR: na faktúre je potrebné nad rozpisom DPH nastaviť Uplatnenie odpočtu DPH – Zaplatením celej DPH. Pri tvorbe dokladu táto možnosť v roletovej ponuke nie je dostupná, aby nevznikali nejasnosti pri výbere v prípade uplatňovania špeciálneho režimu DPH zaplatením. Je potrebné doklad uložiť s hocijakým režimom a po jeho znova otvorení už je voľba Zaplatením celej DPH dostupná.

Naša stránka využíva súbory cookies, aby sme Vám uľahčili používanie webu pri budúcich návštevách. Ukladanie súborov cookies môžete kedykoľvek odmietnuť v nastavení Vášho webového prehliadača. Viac informácií..

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close