Vyúčtovanie zálohových faktúr v Money S3

Tento návod popisuje metodiku zaúčtovania platieb zálohových faktúr, tvorbu daňových dokladov a odpočtu záloh vo vyúčtovacích faktúrach. Pre plné využitie všetkých možností je potrebné mať nainštalovanú verziu Money S3 18.100 a vyššiu.

V tomto návode je vyúčtovanie zálohových faktúr popísané z pohľadu vystavených faktúr, pre prijaté faktúry je postup obdobný (len s otočeným zaúčtovaním).

Pre postup odpočtu zálohy v jednoduchom účtovníctve prejdite na túto stránku.

UPOZORNENIA:
1. V prípade, že používate odpočty záloh často odporúčame si ich účtovanie (Predkontáciu a Členenie DPH) prednastaviť v Money/Možnosti a nastavenia/Nastavenia účtovného roku/Fakturácia/Odpočet zálohy. Predkontácie v tomto návode sú platné pre nastavenie účtovať protizápisom (ODPORÚČANÉ)Ak toto nastavenie nie je zapnuté, odpočet zálohy bude zaúčtovaný mínusovou sumou a teda nastavenie účtov je potrebné upraviť. Na tomto mieste je možné aj nastaviť s akým popisom sa budú tvoriť odpočtové položky.

2. Zálohovú faktúru odporúčame vystavovať vždy s rozpisom DPH (zjednoduší Vám to ďalšiu prácu s dokladom, kde nebudete musieť túto sadzbu určovať v ďalších krokoch). V prípade ak Vám vadí, že je na vytlačenej zálohovej faktúre viditeľný rozpis DPH, je potrebné pri tlači v okne Nastavenie tlače z roletového menu vybrať formulár 2010VZA1: Zálohová faktúra vystavená (vzor 2016) – bez rozpisu DPH.

3. Pre tlač vyúčtovacej faktúry je potrebné pri tlači v okne Nastavenie tlače z roletového menu vybrať formulár 2010VFAV: Faktúra vystavená – vyúčtovacia (vzor 2018).

 

Postup vyúčtovania zálohových faktúr

Je závislý od spôsobu ako sa bude vykazovať DPH. Návrhy riešenia vyúčtovania zaplatených záloh sú prezentované na vystavených faktúrach (tzn. pri prijatých preddavkoch), pre zaplatené preddavky (tzn. prijaté zálohové a vyúčtovacie faktúry) je možné zvoliť analogické postupy.

  1. Vyúčtovanie zaplatenej zálohovej faktúry s vykázaním DPH na vyúčtovacej (tovarovej) faktúre – pre vyúčtovanie zaplatenej zálohovej faktúry, uhradenej bankovým prevodom, pri ktorej sa DPH vykazuje na vyúčtovacej faktúre. Vyúčtovanie zaplatenej zálohy a vstup do DPH je riešené priamo na vyúčtovacej faktúre, bez samostatného dokladu vyúčtovania zaplatenej zálohy. Odpočet zálohy je v nulovej sadzbe. Tento postup môžete využiť v prípade, ak dodávka tovaru alebo služby prebehne do 15 dní od prijatia platby a prijatá platba aj dodávka spadá do toho istého kalendárneho mesiaca. (Zákon 222/2004 o DPH, § 71, ods. 1).

a. Vystavenie zálohovej faktúry
b. Úhrada zálohovej faktúry
c. Vystavenie ostrej vyúčtovacej faktúry

  1. Vyúčtovanie zálohovej faktúry uhrádzanej cez fiskálnu tlačiareň alebo ERP – pre vyúčtovanie zaplatenej zálohovej faktúry uhrádzanej v hotovosti cez registračnú pokladnicu alebo fiskálnu tlačiareň. Tu bude správanie programu závisieť od nastavenia v ceste Money/Možnosti a nastavenia/Pokladničné komponenty/Fiskálna tlačiareň (platí len pre prijaté preddavky).

Pri nastavení Predaj, bude doklad vytlačený z registračnej pokladnice (príjmový pokladničný doklad) daňovým dokladom s rozpisom DPH a pre Vás to bude doklad ovplyvňujúci DPH. Odberateľ si  na základe tohto dokladu bude uplatňovať odpočet DPH zo zaplateného preddavku. Postup pri tomto nastavení je popísaný v tomto bode.
Pri nastavení Úhrada faktúry, bude doklad vytlačený z registračnej pokladnice (príjmový pokladničný doklad) dokladom o úhrade faktúry, teda nedaňovým dokladom. Pre účely DPH je teda potrebné vytvoriť daňový doklad (napr. postupom popísaným v bode 3) a tento vytlačiť a odovzdať odberateľovi.

a. Vystavenie zálohovej faktúry
b. Úhrada zálohovej faktúry
c. Vystavenie ostrej vyúčtovacej faktúry

  1. Vyúčtovanie zaplatenej zálohovej faktúry s vykázaním DPH na daňovom doklade k prijatej platbe v čase úhrady – postup vyúčtovania zaplatenej zálohy, uhradenej bankovým prevodom, kde sa DPH z prijatej platby vykazuje na samostatnom daňovom doklade. Tento postup je možné použiť v prípade, ak medzi prijatím platby a dodávkou tovaru prebehne dlhší časový úsek ako 15 dní, resp. platba a dodávka nie je v tom istom mesiaci.

a. Vystavenie zálohovej faktúry
b. Úhrada zálohovej faktúry
c. Vystavenie daňového dokladu k prijatej platbe
d. Vystavenie ostrej vyúčtovacej faktúry

1.Vyúčtovanie zaplatenej zálohovej faktúry s vykázaním DPH na vyúčtovacej (tovarovej) faktúre

a. Vystavenie zálohovej faktúry

Cez menu Obchod/Faktúry vystavené/Pridať zálohu si pridáme novú zálohovú faktúru na požadovanú sumu (je ju možné vystaviť so skladovými alebo neskladovými položkami). Celkovú suma vo vystavenej zálohovej faktúre odporúčame udávať vždy s rozpisom DPH (z dôvodu možnosti budúcej práce s týmto dokladom). Zálohová faktúra nevstupuje do účtovného denníka a nemá žiadne zaúčtovanie.

b. Úhrada zálohovej faktúry

Pri úhrade vystavenej zálohovej faktúry postupujeme cez Účtovníctvo/Banka/Nový príjem, kde si cez Variabilný symbol a tlačidlo „trojbodka“ na konci riadku vyberieme zo zoznamu danú zálohovú faktúru. Po vybratí faktúry sa suma prenesie do nulovej sadzby DPH a členenie DPH volíme bez vplyvu na DPH. Pri uložení dokladu sa program spýta „Želáte si k úhrade zálohovej faktúry vytvoriť daňový doklad o prijatí platby?“. Zvolíme možnosť Nie – daňový doklad sa nevytvorí.

c. Vystavenie ostrej vyúčtovacej faktúry

Následne vytvoríme ostrú faktúru na vyúčtovanie tovaru s členením vstupujúcim do DPH napr. 12U R01_03. Pridáme odpočet zálohy, vyberieme zálohovú faktúru a potvrdíme cez OK (s položkami), čím preberieme položky pridané na zálohovej faktúre (ak na zálohovej faktúre nie je žiadna položka, teda nie je čo prevziať, tak je na vyúčtovacej faktúre potrebné položku plnenia pridať) a na záložke Podrobnosti nastavíme predkontáciu a členenie DPH (povinný údaj). Odpočet bude v 0% sadzbe DPH, tak ako bola realizovaná aj úhrada, teda DPH neovplyvní.

2. Vyúčtovanie zálohovej faktúry uhradenej v hotovosti cez registračnú pokladnicu alebo fiskálnu tlačiareň

a. Vystavenie zálohovej faktúry

Cez menu Obchod/Faktúry vystavené/Pridať zálohu si pridáme novú zálohovú faktúru na požadovanú sumu (je ju možné vystaviť so skladovými alebo neskladovými položkami). Celkovú suma vo vystavenej zálohovej faktúre odporúčame udávať vždy s rozpisom DPH (z dôvodu možnosti budúcej práce s týmto dokladom). Zálohová faktúra nevstupuje do účtovného denníka a nemá žiadne zaúčtovanie.

b. Úhrada zálohovej faktúry

Pri úhrade vystavenej zálohovej faktúry postupujeme nasledovne. V menu Účtovníctvo/Pokladnica klikneme na tlačidlo Nový príjem. Na pokladničnom doklade v zozname neuhradených dokladov (zoznam neuhradených dokladov vyvoláme kliknutím na symbol „trojbodky“ vedľa variabilného symbolu) vyberieme zálohovú faktúru. Po vybratí  zálohovej faktúry sa suma automaticky prenesie do sadzby DPH podľa zálohovej faktúry. Na doklade volíme členenie DPH s vplyvom na DPH napr. 12U R01_03E. Po uložení dokladu sa nás program opýta, či chceme vytlačiť doklad z fiskálnej tlačiarne, čo potvrdíme tlačidlom Áno.

c. Vystavenie ostrej vyúčtovacej faktúry

Následne vytvoríme ostrú faktúru na vyúčtovanie tovaru s členením vstupujúcim do DPH napr. 12U R01_03. Pridáme odpočet zálohy, vyberieme zálohovú faktúru a potvrdíme cez OK (s položkami), čím preberieme položky pridané na zálohovej faktúre (ak na zálohovej faktúre nie je žiadna položka, teda nie je čo prevziať, tak je na vyúčtovacej faktúre potrebné položku plnenia pridať) a na záložke Podrobnosti nastavíme predkontáciu a členenie DPH (povinný údaj). Odpočet bude v takej sadzbe DPH ako bola realizovaná úhrada. Na vyúčtovacej faktúre aj položke odpočtu odporúčame použiť členenie DPH s vplyvom na daňové priznanie k DPH napr. 12U R01_03. Je to dôležité najmä v prípade, ak nie je dodávka tovaru a služieb plne zaplatená zálohou.

3. Vyúčtovanie zaplatenej zálohovej faktúry s vykázaním DPH na daňovom doklade k prijatej platbe v čase úhrady

a. Vystavenie zálohovej faktúry

Cez menu Obchod/Faktúry vystavené/Pridať zálohu si pridáme novú zálohovú faktúru na požadovanú sumu (je ju možné vystaviť so skladovými alebo neskladovými položkami). Celkovú suma vo vystavenej zálohovej faktúre odporúčame udávať vždy s rozpisom DPH (z dôvodu možnosti budúcej práce s týmto dokladom). Zálohová faktúra nevstupuje do účtovného denníka a nemá žiadne zaúčtovanie.

b. Úhrada zálohovej faktúry

Pri úhrade vystavenej zálohovej faktúry postupujeme cez Účtovníctvo/Banka/Nový príjem, kde si cez Variabilný symbol a tlačidlo „trojbodka“ na konci riadku vyberieme zo zoznamu danú zálohovú faktúru. Po vybratí faktúry sa suma prenesie do nulovej sadzby DPH a členenie DPH volíme bez vplyvu na DPH. Pri uložení dokladu sa program spýta „Želáte si k úhrade zálohovej faktúry vytvoriť daňový doklad o prijatí platby?“. Ak vieme už v tomto momente, že je daňový doklad potrebné vytvoriť tak zvolíme Áno a otvorí sa karta daňového dokladu (viď bod c). Ak v tomto momente ešte nevieme, či bude daňový doklad potrebný, tak zvolíme Nie a daňový doklad môžeme vytvoriť neskôr. Pri jednej alebo druhej variante ostáva hradiaci doklad v nula percentnej sadzbe DPH.

Upozornenie: aby bolo možné vytvoriť daňový doklad je nutné, ale boli na hradiacom doklade čiastky len v nulovej sadzbe, aby hradiaci doklad hradil len jeden doklad a tiež aby bolo zvolené členenie bez vplyvu na DPH (napr. 12U 00).

c. Vystavenie daňového dokladu k prijatej platbe

Pre účely DPH je potrebné vytvoriť daňový doklad na vyúčtovanie zaplatenej zálohy v sadzbách DPH podľa zálohovej faktúry, ktorým sa preúčtuje sumu DPH na účet 343 a zároveň tento doklad bude vstupovať do Priznania DPH. Ak sme pri ukladaní hradiaceho dokladu nezvolili možnosť Áno, tak môžeme daňový doklad vytvoriť stojac na zálohovej faktúre alebo na úhrade tlačidlom na hornej lište.

d. Vystavenie ostrej vyúčtovacej faktúry

Po dodávke tovaru alebo služby vytvoríme ostrú faktúru na vyúčtovanie tovaru s členením vstupujúcim do DPH napr. 12U R01_03. Pridáme odpočet zálohy, vyberieme zálohovú faktúru a potvrdíme cez OK (s položkami), čím preberieme položky pridané na zálohovej faktúre (ak na zálohovej faktúre nie je žiadna položka, teda nie je čo prevziať, tak je na vyúčtovacej faktúre potrebné položku plnenia pridať) a na záložke Podrobnosti nastavíme predkontáciu a členenie DPH (povinný údaj). Odpočet bude v takej sadzbe DPH aká bola na daňovom doklade. Na vyúčtovacej faktúre aj položke odpočtu odporúčame použiť členenie DPH s vplyvom na daňové priznanie k DPH napr. 12U R01_03. Je to dôležité najmä v prípade, ak nie je dodávka tovaru a služieb plne zaplatená zálohou.

Príklad výsledného zaúčtovania vyúčtovacej faktúry v Účtovnom denníku

Naša stránka využíva súbory cookies, aby sme Vám uľahčili používanie webu pri budúcich návštevách. Ukladanie súborov cookies môžete kedykoľvek odmietnuť v nastavení Vášho webového prehliadača. Viac informácií..

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close