Zverejnená nová verzia Money S3 17.011

Solitea, a.s. | 01. 12. 2016

Zoznámte sa s novou verziou Money S3 17.011 (v distribúcii od 1. decembra 2016).

[button href="/money-s3/sucasni/aktualizacia/rok-2016" class="download inline"]Prevezmite si Nové Money S3 17.011![/button]

[toc]

 Čo je nové vo verzii?

Vyššie sadzby stravného od decembra 2017

Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR o sumách stravného sa k 1.12.2016 zvýšili sadzby domáceho stravného. Aktuálne platné sumy stravného v jednotlivých časových pásmách sú k dispozícii v Pripravených zoznamoch. Do svojej agendy ich prevezmete priamo v zozname Sadzby domáceho stravného (tlačidlo Pripravený zoznam).

Viac variabilných symbolov pre zdravotné poisťovne

Pridali sme novú funkciu pre modul Miezd a personalistiky. Variabilný symbol (číslo zamestnávateľa) teraz môžete nastaviť pre každú zdravotnú poisťovňu samostatne. Variabilný symbol pre konkrétnu zdravotnú poisťovňu môžete zadať priamo na Karte adresy. Money ho automaticky prevezme pri zostavení Mesačného výkazu preddavkov na ZP, Hromadného hlásenia o zmene platiteľa ZP a pri generovaní záväzkov voči zdravotným poisťovniam pri zaúčtovaní miezd. Preberanie variabilného symbolu z Karty adresy je voliteľné, novú funkciu zapnete v Nastavení agendy v záložke Mzdy.

Vylepšenia tlačovej zostavy Stav záväzkov a pohľadávok ku dňu

Vylepšili sme zoskupovanie dokladov podľa jednotlivých firiem v tlačovej zostave Stav záväzkov a pohľadávok ku dňu. Po novom sa doklady pre jednotlivé firmy zoskupujú podľa obchodného názvu firmy a podľa IČO (tzn. firmy s rovnakým obchodným názvom a odlišným IČOm budú mať samostatné zoskupenie dokladov).

Export zásob do iDokladu

Rozšírili sme možnosti komunikácie s iDokladom. Po novom vám Money S3 umožní prevziať zásoby z agendy Money do agendy vedenej v iDoklade. Rovnako je možné do Money S3 naimportovať zásoby, ktoré ste vytvorili v prostredí iDokladu. Vylepšili sme aj export úhrad z agendy Money do iDokladu. Od novej verzie máte možnosť výberu, či chcete odoslať len úhrady faktúr, ktoré ešte neboli v iDoklade hradené. Ak bude táto voľba vypnutá - vymažú sa všetky úhrady, vrátane tých, ktoré ste realizovali priamo na iDoklade a nahradia sa úhradami tak, ako sú evidované v Money.

Ostatné novinky

Účtovníctvo / Pokladnica - Hromadné prečíslovanie dokladov sa nevykoná v prípade, keď prečíslovávaný doklad spadá do zdaňovacieho obdobia Priznania k DPH / Kontrolného výkazu DPH uloženého v Zozname podaní. Ostatné druhy podaní v zozname prečíslovaniu dokladov nebránia.

Účtovníctvo / DPH - V niektorých situáciách mohlo dôjsť k zostaveniu prázdneho Dodatočného súhrnného výkazu. Algoritmus výpočtu dodatočného súhrnného výkazu sme preto upravili.

Obchod / Faktúry vystavené - Zaktualizovali sme plnenie premennej Čiarový kód 38, ktorá sa používa pri tlači Poštových poukážok. Po novom sa formát čiarového kódu prispôsobuje formátu bankového účtu (IBAN/tuzemské číslo účtu) zadanému na faktúre.

Konfiguráciu pre XML importy faktúr sme upravili tak, aby bolo možné importovať doklady s duplicitnými variabilnými symbolmi.

V prípade, ak sa v agende Klienta vyskytovala faktúra tvorená dodacím listom, nebolo možné preniesť k takémuto dokladu úhradu z Centrály. Program takúto situáciu vyhodnotil ako nežiadúcu, vzhľadom na to, že hradený doklad vytváral väzbu na iný doklad. Pre tento konkrétny prípad sme kontrolu zrušili.

[button href="/money-s3/sucasni/aktualizacia/rok-2016" class="download inline"]Prevezmite si Nové Money S3 17.011![/button]

  • Boli tieto informácie užitočné?
  • ÁnoNie

Najhľadanejšie

Money S3 Money S4 Money S5

Obľúbené články