Zmeny a novinky Money S3 20.101

Solitea, a.s. | 20. 01. 2020

Pre používateľov ekonomického systému Money S3 s uhradenou službou Podpora a aktualizácia 2020, bola uvoľnená nová verzia 20.101

Novinky v module Mzdy a personalistika

Aktualizované tlačové zostavy

 • Pridali sme nový vzor Potvrdenia o zdaniteľných príjmoch (POT39_5v20), ktorý je platný od Januára 2020. Je k dispozícii v menu Réžia / Zamestnanci / Daňové zostavy / Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch . Po novom vám Money pri zostavení Potvrdenia o zdaniteľných príjmoch ponúkne automaticky vhodný formulár pre daný rok.
 • V menu Réžia / Zamestnanci / Daňové zostavy sme aktualizovali formulár Vyhlásenia na uplatnenie nezdaniteľnej časti a daňového bonusu pre rok 2020 (vzor VYH36v20).
 • Pripravili sme nový vzor Žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane pre rok 2019 (vzor ŽIA38v19). Nájdete ho v menu Réžia / Zamestnanci / Daňové zostavy / Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane.
 • Zaktualizovali sme výpočet a pripravili sme nový vzor Ročného zúčtovania dane pre rok 2019 (menu Réžia / Daňové zostavy / Ročné zúčtovanie dane). Súčasťou Karty ročného zúčtovania je po novom rozpis nároku na daňový bonus na každé vyživované dieťa samostatne. V prípade, ak je dieťa zaevidované na Karte zamestnanca, program automaticky doplní jeho údaje a mesiace pre nárok na daňový bonus na kartu ročného zúčtovania. Údaje je možné na Karte ročného zúčtovania upraviť.

Nové zložky mzdy od Januára 2020

 • Od nového roka môžu zamestnanci požiadať svojho zamestnávateľa o poskytnutie Príspevku na športovú činnosť dieťaťa. Ak zamestnanec spĺňa zákonom stanovené podmienky (doba zamestnania minimálne 24 mesiacov), príspevok až do výšky 55 % oprávnených výdavkov (max. 275 €) je oslobodený od dane a odvodov. Poskytnutie príspevku je pre zamestnávateľa dobrovoľné (nie je povinné).

V tejto súvislosti sme na Kartu mzdy pridali novú zložku mzdy Príspevok na športovú činnosť dieťaťa.

 • Pri poskytovaní Príspevku na rekreáciu zamestnanca môže dôjsť k situácii, že časť príspevku sa vzťahuje na aktuálny rok a časť na rok minulý. Tieto údaje sa samostatne vykazujú v Potvrdení o zdaniteľných príjmoch pre rok 2020, preto sme na Kartu mzdy pridali novú zložku mzdy Peňažný príspevok na rekreáciu - z toho minulý rok.

Obe nové zložky mzdy sa zobrazujú v záložke Vyúčtovanie zamestnanec v sekcii Nezdaniteľné dávky a oslobodené príjmy.

Prehľadnejšia Karta mzdy

 • Kvôli prehľadnosti výpočtu mzdy sme pôvodnú záložku Vyúčtovanie zamestnanec rozdelili na dve samostatné záložky Odvody zamestnanec a Vyúčtovanie zamestnanec. Na záložke Odvody zamestnanec sú k dispozícii všetky údaje týkajúce sa výpočtu sociálneho a zdravotného poistenia zamestnanca a výpočet dane z príjmu. Na záložke Vyúčtovanie zamestnanec po novom nájdete rozpis Zrážok zamestnanca, Ostatné dávky a Oslobodené príjmy.

Podrobnejšia evidencia "paragrafov"

 • Pri neprítomnosti typu "paragraf" po novom môžete evidovať o akú prekážku v práci na strane zamestnanca ide. Druh prekážky si môžete vybrať priamo v Karte neprítomnosti. Nová roletová ponuka sa sprístupní automaticky po výbere neprítomnosti typu "paragraf". Pri prekážkach typu Vyšetrenie zamestnanca (lekár), Sprevádzanie člena rodiny a Sprevádzanie zdravotne postihnutého dieťaťa program kontroluje počet vyčerpaných dní a pri prekročení ročného limitu vás na tento stav upozorní.
 • Druh prekážky sa automaticky tlačí v rozpise neprítomnosti na tlačovej zostave Karta zamestnanca. Premenné pre tlač zoznamu paragrafov s druhom prekážky sú k dispozícii aj vo Výplatnom lístku, na tlačovú zostavu si ich môžete vybrať.
 • Nastavenie pre kontrolu a počty dní nároku sú definované v Nastavení miezd. Tu si môžete zapnúť aj krátenie počtu dní nároku pri vzniku pracovného pomeru v priebehu roka.

Tieto nastavenia sa do vašej agendy prevezmú automaticky pri použití funkcie Synchronizácia účtovných konštánt.

Nové vzory daňových priznaní a výkazov v module Účtovníctvo

Daňové priznania k dani z príjmov fyzických a právnických osôb za rok 2019

 • Pripravili sme nové definície Daňových priznaní k dani z príjmov pre právnické a fyzické osoby (typ B) účtujúce v jednoduchom aj podvojnom účtovníctve podľa vzorov platných za rok 2019.

K dispozícii je tlač Priznaní k dani z príjmov do originálnych editovateľných tlačív (vzory DPPOv19 pre právnické osoby a DPFOBv19 pre fyzické osoby), vrátane Potvrdení o podaní daňového priznania k dani z príjmov. Tlač do originálnych tlačív spustíte pomocou funkcie Nastavenie tlače / Tlačivo MF SR.

 • Zaktualizovali sme export nových vzorov Daňových priznaní k dani z príjmov fyzických (typ B) aj právnických osôb do súboru vhodného pre elektronické podanie na portáli Finančnej správy. Export spustíte pomocou voľby Elektronické podanie pre Fin. správu na karte Nastavenie tlače.

UPOZORNENIE: V produkčných verziách aplikácií eDane Win/Java neboli nové formuláre do uzávierky verzie Money S3 sprístupnené. Priamy export daňových priznaní do aplikácie eDane bude možný až po ich zapracovaní zo strany Finančnej správy.

Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty

 • Od roku 2020 platí nový vzor Daňového priznania k dani z pridanej hodnoty DPHv20. Prvýkrát sa nový vzor použije pri podaní daňového priznania k DPH za Január 2020 (tzn. do 25.2.2020). V novom vzore dochádza najmä k nasledovným zmenám:

- Mení sa náplň riadku č. 18. Po novom sa v ňom bude uvádzať daň podľa § 48ca ods. 2, § 48d ods. 15 a § 48e ods. 3, 6 a 8 zákona v prípadoch, keď sa pri surovej rope a minerálnych olejoch ukončia režimy a situácie, v ktorých sa uplatnilo oslobodenie od dane.

- Daňová povinnosť pri zrušení registrácie podľa § 81 zákona, ktorá sa v predchádzajúcich vzoroch tlačiva uvádzala v riadku č. 18 sa po novom uvedie v riadkoch č. 1 až 4.

- V riadku č. 15 sa po novom uvádza aj základ dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu s oslobodením od dane napr. podľa § 44 zákona.

 • K dispozícii je formulár daňového priznania pod názvom DPHv20_1.FRM, ktorý sa pri tlači Priznania za obdobie 2020 automaticky prednastaví. Pripravili sme tlač do originálneho tlačiva, ktorú spustíte pomocou funkcie Nastavenie tlače / Tlačivo MF SR. Zaktualizovali sme export Daňového priznania do súboru vhodného na elektronické podanie na portáli Finančnej správy.

Súhrnný výkaz DPH

 • V súvislosti s legislatívnymi zmenami v zákone o DPH platí od roku 2020 nový vzor Súhrnného výkazu. Prvýkrát sa nový vzor použije pri podaní Súhrnného výkazu DPH za Január 2020 (tzn. do 25.2.2020), resp. za 1. štvrťrok 2020. Najdôležitejšom zmenou je pridanie časti II. pre evidenciu dodávok tovarov v režime call-off stock. Ak používate tento osobitný režim, pri preprave alebo odoslaní tovaru dohodnutému kupujúcemu v EÚ, oznamujete tieto skutočnosti a ich zmeny v súhrnnom výkaze v časti II. Tieto transakcie (IČ DPH dohodnutého nadobúdateľa, IČ DPH pôvodného nadobúdateľa, vrátenie a opravy) môžete doplniť priamo v Sprievodcovi tlačou a exportom súhrnného výkazu - strana 5/6.
 • K dispozícii je formulár daňového priznania pod názvom SVDPHv20.FRM, ktorý sa pri tlači výkazu za obdobie 2020 prednastaví automaticky. Zaktualizovali sme export Súhrnného výkazu do súboru vhodného na elektronické podanie na portáli Finančnej správy.

Ostatné

 • Do Pripravených zoznamov sme doplnili nové Kódy kombinovanej nomenklatúry platné od roku 2020 a v zozname označili (znak "!") kódy, ktoré už v novom roku nie sú platné.
 • V dashborde Money Dnes je k dispozícii Daňový kalendár s daňovými povinnosťami pre rok 2020.

Klávesová skratka F12 dopĺňa dátum pod kurzorom do všetkých polí dátumov na doklade. Novou vlastnosťou je, že dátum splatnosti sa zaktualizuje podľa zvolených nastavení Účtovného roka, v Type faktúry alebo na Adresnej karte. Prednosť má nastavenie vybraného partnera, ďalej typu a na poslednom mieste Účtovného roka. Dátum splatnosti je dátum vystavenia zvýšený o nastavenú splatnosť.

Ďalšie články

Najhľadanejšie

Money S3 Money S4 Money S5

Obľúbené články