Infoservis: Viete ako zaúčtovať doklad z registračnej pokladnice pri nákupe v zahraničí?

Solitea Slovensko | 01. 10. 2013

Nakupujete vy, alebo vaši zamestnanci v zahraničí (napríklad v Maďarsku) a pri platbe v hotovosti dostanete doklad z registračnej pokladnice ? Čo ak tento doklad neobsahuje vaše IČ DPH, alebo na doklade nie je vyčíslená daň ? Prinášame Vám informácie v spolupráci s vydavateľstvom Verlag Dashöfer.

Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z členských štátov Európskych spoločenstiev je samostatný predmet dane a má svoj osobitný režim. Rozhodujúce je stanovenie miesta zdaniteľného obchodu. Od miesta zdaniteľného obchodu sa odvíja vznik daňovej povinnosti.

Nadobudnutím tovaru v tuzemsku z iného členského štátu sa v zmysle ustanovenia § 11 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov rozumie nadobudnutie práva nakladať ako vlastník s hnuteľným hmotným majetkom odoslaným a prepraveným nadobúdateľovi dodávateľom alebo nadobúdateľom alebo na ich účet do tuzemska z iného členského štátu. Nadobudnutie tovaru z iného členského štátu sa považuje za uskutočnené, ak by takýto tovar bol považovaný za dodaný v tuzemsku. Znamená to, že dôjde k fyzickému premiestneniu tovaru od predávajúceho z iného členského štátu do tuzemska ku kupujúcemu nadobúdateľovi tovaru. Za nadobudnutie tovaru sa považuje aj prevzatie tovaru na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci, ak sa v členskom štáte prenajímateľa považuje odovzdanie predmetu nájmu za dodanie tovaru do iného členského štátu s oslobodením od dane.

Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu je predmetom dane, ak

a) nadobúdateľom je zdaniteľná osoba konajúca v postavení zdaniteľnej osoby, právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, alebo zahraničná osoba, ktorá je identifikovaná pre daň v inom členskom štáte, a

b) dodávateľom je osoba identifikovaná pre daň v inom členskom štáte, ktorá dodala tovar za protihodnotu, okrem dodania tovaru s inštaláciou alebo montážou dodávateľom alebo na jeho účet a okrem dodania tovaru formou zásielkového predaja,

c) nadobudnutie tovaru sa uskutoční v tuzemsku,

d) nadobudnutie tovaru sa uskutoční za protihodnotu.

Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu nie je predmetom dane, ak

a) dodanie takého tovaru v tuzemsku by bolo oslobodené od dane podľa § 47 ods. 7 až 10,

b) nadobúdateľom je zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom dane a ktorá nie je registrovaná pre daň podľa § 7 alebo právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou a ktorá nie je registrovaná pre daň podľa § 7, a súčasne celková hodnota nadobudnutého tovaru nedosiahla 13 941,45 eura za predchádzajúci kalendárny rok a ani v priebehu kalendárneho roku túto hodnotu nedosiahne.

Ak neboli splnené podmienky pre dodanie tovaru do iného členského štátu a maďarský dodávateľ – zdaniteľná osoba nepreukázala podmienky oslobodenia podľa zákona o dani z pridanej hodnoty platného na území Maďarska, potom doklad vyhotovil s maďarskou daňou. Slovenský platiteľ dane môže požiadať o refundáciu dane zaplatenej v Maďarsku.

Ing. Marta Rešetková PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Sú pre Vás tieto informácie užitočné? Získajte teraz prístup do online knižnice Účtovníctvo a dane (od vydavateľstva Verlag Dashöfer) so zľavou 40%! Túto príležitosť Vám prináša Money.

Naša stránka využíva súbory cookies, aby sme Vám uľahčili používanie webu pri budúcich návštevách. Ukladanie súborov cookies môžete kedykoľvek odmietnuť v nastavení Vášho webového prehliadača. Viac informácií..

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close