Zmeny a novinky Money S3 verzie 11.040

Tento dokument popisuje všetky novinky, odstránené problémy a rozdiely medzi verziou 11.035 (v distribúcii od 7.4.2009) a verziou 11.040 (v distribúcii od 18.6.2009).

  Účtovníctvo

  • Účtovníctvo – Uzávierkové operácie – Uzávierka roku – Precenenie záväzkov a pohľadávok. Do zoznamu prijatých a vystavených faktúr na precenenie vstupovali i zálohové faktúry. Filter zoznamu prijatých a vystavených faktúr na precenenie bol nastavený tak, aby do neho zálohové faktúry nevstupovali.
  • Za určitých okolností sa na karte úhrady cudzomenného dokladu počítal údaj „zostáva uhradiť“ v cudzej mene.
  • V typoch bankových a pokladničných dokladov v agendách jednoduchého účtovníctva je teraz možné nastaviť aj tlač dokladov so zaúčtovaním a tlač daňového dokladu.
  • V prípade, ak si používateľ pridá novú predkontáciu na pokladničných alebo bankových dokladoch, kde už má vyplnenú pokladnicu alebo banku s definovaným primárnym účtom, automaticky sa predvyplní na príslušnú stranu MD(príjem), DAL(výdaj) do polí pre základ a obe sadzby DPH reťazec  „xxxxxx“.
  • V sprievodcovi tlačou priznania k DPH zostáva uložené obdobie posledného vytlačeného priznania.
  • Do typu interného dokladu nebolo možné vybrať členenie DPH pre prijaté zdaniteľné plnenie. Bolo možné vybrať iba uskutočnené zdan. plnenia.
  • Do hromadného a jednoduchého príkazu bolo pridané pole „Firma“ v tomto poli sa zobrazuje názov firmy – v prípade, ak je do riadku príkazu prevzatý doklad, na ktorom je vybraná firma.
  • Zoznam úhrad dokladov – boli prehodené obsahy stĺpcov „v mene vystavenia“ a  „v domácej mene“.
  • Pri pretypovaní záväzkov a pohľadávok typom s nastavenou cudzomennou pokladnicou alebo bankou dochádzalo automaticky k prepnutiu pohľadávok a záväzkov do cudzej meny.
  • Boli aktualizované účtovné výkazy platné pre rok 2009 pre podnikateľské subjekty.
  • Pri  tlači pokladničnej (resp. knihy bankových výpisov) pre cudzomennú pokladnicu alebo banku dochádzalo k nesprávnej identifikácii kurzu zadaného v nepriamom kótovaní a zobrazovala sa chybová hláška  o neexistujúcom kurze. Tento problém bol odstránený.
  • V niektorých prípadoch, ak bolo na doklade použité iné členenie DPH ako na položkách dokladu, dochádzalo k chybe pri  tlači dokladov vstupujúcich do priznania k DPH, tento problém bol odstránený.

  Fakturácia

  • V typoch vystavených a prijatých faktúr bolo rozšírené popup menu o bežné operácie s typmi faktúr.
  • V zozname prijatých faktúr je nový stĺpec „Zostáva pre príkaz na úhradu“, v ktorom sa zobrazuje suma, ktorú ešte zostáva uhradiť.
  • Súčasný aparát Typy faktúr vám umožňoval prednastaviť si základne údaje na formulári – kontrolingové údaje, údaje pre zaúčtovanie, texty pripojené k dokladu. Ak ale často vystavujete faktúry rovnakému adresátovi, faktúry s rovnakými položkami a pod., jedinou možnosťou ako si zjednodušiť prácu bolo doteraz doklad skopírovať a potom prepísať. Typy faktúr prijatých aj vystavených boli preto rozšírené o možnosť vložiť do nich položky, zľavy, či adresu partnera. Typ dnes tvorí v podstate obraz vystaveného dokladu, má rovnaký vzhľad a obsahuje prakticky všetko čo bežná faktúra.  Nový typ nie je potrebné nijak zložito vytvárať. Aparát typov umožňuje uložiť už vystavenú faktúru ako typ a v budúcnosti ju použiť ako vzor pre ďalšiu vystavovanú faktúru.
  • Pri položkách vystavených a prijatých zálohových faktúr bola zavedená klávesová skratka Alt+C pre skok do poľa „Cena“ rovnako, ako je tomu pri položkách zálohových vystavených a prijatých faktúr.
  • Premenná „Druh“ v knihe vystavených faktúr sa pri zálohových faktúrach plnila ako druh „Normálna“. Toto bolo opravené. Premenná „Druh“ bola pridaná aj do knihy prijatých faktúr.
  • Po vytvorení storna faktúry alebo záväzku a pohľadávky a jeho následnom otvorení sa namiesto stornujúceho dokladu otvoril stornovaný.
  • Označenie zálohovej faktúry bez položky za vybavenú, vyvolalo chybovú hlášku, teraz už k chybovej hláške nedochádza.
  • Na faktúrach vystavených a prijatých bola zmenená funkčnosť tlačidla „súčet“. Teraz je možné doklady filtrovať na všetky, normálne a zálohové.
  • Na prijaté a vystavené faktúry je možné pridávať jednoduché skladové položky-vratky. Táto možnosť bola sprístupnená i na prijatých dodacích listoch.
  • Faktúry vedené v domácej mene, ktoré boli úplne uhradené v cudzej mene zostávali v zozname neuhradených dokladov a nedosadzoval sa im dátum úhrady.
  • Do tlačového formulára faktúry vydanej je teraz možné pridať premennú „dátum skladového pohybu“.
  • Bol vylepšený spôsob vytvárania rozpisu úhrad zálohových faktúr.
  • Neplnili sa premenné  „Valuty-sleva částka s dph“ a „Valuty-sleva částka bez dph“, pri tlači cudzomenných vystavených faktúr.

  Adresár

  • K adresáru bolo zavedené nové prístupové právo „Systémové akcie“. Týmto prístupovým  právom je možné regulovať prístup používateľa k informáciám o dokladoch, ktoré boli vystavené pre určitú adresu cez tlačidlo „Aktivity“.

  Sklady

  • Zásoby na sklade – Hromadné operácie – Hromadné zmeny definície predajných cien. Výška zmeny predajnej ceny sa dá nastaviť na 3 des. miesta.
  • V používateľskej konfigurácii v oddiele „sklad“ je teraz možné nastaviť pre jednotlivé skladové doklady funkciu „pri pridaní dokladu automaticky ponúknuť zoznam zásob“.
  • Tlačidlo „Prerušiť“ na tlačovej zostave „Výpis stavu zásob ku dňu“ bolo nefunkčné.
  • Zoznam skladových dodávok je teraz možné zahrnúť do nastavenia v prístupových právach pre používateľa.
  • Pri vratkách sa nelogicky kontrolovalo rezervované množstvo zásoby.
  • Premenná „Cena s dph celkom po zaokrúhlení“ v tlačových formulároch skladových dokladov sa plnila za určitých okolností inou sumou ako zodpovedajúce pole na karte skladového dokladu. Bola preto nahradená premennou „Cena s dph celkom“. Úpravy sa týkajú formulárov: DODALIST.FRM, SD_dok.FRM, SD_dokD.FRM, SD_dokDL.FRM, SD_dokDP.FRM, SD_dokPI.FRM, SD_dokPK.FRM, SD_dokPO.FRM, SD_dokVB.FRM, SD_dokVY.FRM, SKDODPRI.FRM, Skpr1.FRM, SKPREVOD.FRM, SKPRIJEM.FRM, SKPRODEJ.FRM, SKVYDEJ.FRM, SKVYROBA.FRM. Ak využívate premennú „Cena s dph celkom po zaokrúhlení“ v iných formulároch pre tlač skladových dokladov, nahraďte ju prosím premennou „Cena s dph celkom“ ručne.
  • Po vygenerovaní korekčných dokladov skladovej inventúry nedochádzalo k vizualizácii ikon stavu generovania, teda výkričník alebo stav „OK“.
  • Po prevzatí objednávky prijatej do skladovej prevodky sa teraz automaticky nastavuje skladový účet cieľového skladu do jednotlivých položiek dokladu.
  • Inventúrou vygenerovaným korekčným dokladom (dodací list) sa pri položkách s výrobnými číslami neplnila premenná „zostáva MJ“.
  • Dodacie listy prevzaté do faktúry, ktorá mala nastavenú zľavu spôsobili vynulovanie nastavených zliav.

  Objednávky

  • Vo všetkých typoch objednávkových dokladov je možné vytlačiť zľavu za doklad v domácej mene (s i bez DPH).
  • Skladové doklady je možné triediť podľa stĺpca „Číslo objednávky“.
  • Zoznam rezervácií a objednávok, vyvolaný z faktúr vystavených alebo prijatých prostredníctvom tlačidla pridať „z rezervácií“ bol doplnený o nový stĺpec s názvom „Odberateľ/Dodávateľ“.
  • Pri vytváraní manuálnych rezervácií/objednávok dochádzalo v určitých prípadoch chybne vyplnil popis.
  • Pri preberaní objednávok obsahujúcich neskladové i skladové položky zároveň do faktúr sa do hlavičiek skladových dokladov tvorených týmito faktúrami pripočítala aj cena neskladových položiek. Rovnaká chyba sa prejavovala aj pri vytváraní faktúr z objednávok cez tlačidlo „Vytvoriť doklad“.
  • Pri naťahovaní manuálnych rezervácií do faktúr dochádzalo k chybnému filtrovaniu podľa adresy.
  • Ak nastala situácia, keď objednávka prijatá s položkou s výrobným číslom existovala v minulom i aktuálnom hospodárskom roku na rovnakom čísle riadku v zozname, potom mohlo dochádzať k problémom pri práci s danými výrobnými číslami.

  Mzdy

  • Bol aktualizovaný formulár Potvrdenia o zdaniteľných príjmoch podľa nového vzoru uverejneného vo Finančnom spravodaji.
  • Boli doplnené a aktualizované formuláre Ročného zúčtovania zdravotného poistenia typu A, S a X, Oznámenia zamestnávateľom, Oznámenia zamestnancom a Oznámenia pre zdravotné poisťovne o výške preplatku/nedoplatku platné pre rok 2008. Novým formulárom boli prispôsobené aj výstupy v elektronickej podobe.

  Majetok

  • Za určitých okolností nevznikli pri zaúčtovaní majetku rozúčtovacie položky interných dokladov, tento problém bol odstránený.

  Ostatné

  • Do programu bola zapracovaná funkcia na overovanie IČ DPH prostredníctvom informačného systému „VIES“.
  • Verifikácia skladov bola doplnená o testy na duplicitu čísla skladovej zásoby a jej popisu.
  • Vo vlastnostiach dll súboru ovládača pos komponenty je možné na záložke „verzia“ v položke „Pos interface“ porovnať verziu.
  • V rámci rýchleho hľadania v zoznamoch Money je teraz možné klávesom „Insert“ označiť vyhľadaný záznam a pokračovať v ďalšom hľadaní pomocou „šípkových“ kláves, prípadne klávesmi „Page Up“ a „Page Down“ bez toho, aby bolo rýchle hľadanie prerušené.
  • V prípade, že je dvoch počítačoch siete spustené Money v zozname aktívneho salda a jeden z používateľov sa rozhodne editovať aktuálne spracovanú konfiguráciu, potom program upozorní, že túto operáciu nebude možné dokončiť.
  • V prípade, ak chce používateľ zmeniť „rad“ v zozname číselných radov a tento číselný rad je použitý v používateľskej konfigurácii alebo v niektorom z typov dokladov, potom sa táto zmena prejaví aj v používateľskej konfigurácii a v typoch dokladov.
  • Upozornenie na nezakúpenú aktualizáciu sa nezobrazuje pri parametrickom spustení Money S3.
  • Bola upravená funkčnosť sprievodcu nasledujúcich tlačových zostáv : Účtovné výkazy, Priznanie k DPH, Výpis stavu zásob. Ak si pred tlačou zvolíte „náhľad“ , tak sa po uzavretí náhľadu vrátite späť do sprievodcu.
  • Správca sieťových licencií teraz vie spravovať viac licencií na jednom PC. Ktorú licenciu má správca sieťových softvérových licencií programu Money S3 poskytnúť sa definuje ručne v súbore MonS3.ini.
  • Súbor RelLinks.dat sa nereindexoval pomocou naplánovaných akcií.
  • Softvér TaxEdit je možné nainštalovať pomocou inštalačného programu Money S3.
  • Zľava z adresy sa nesprávne dosadzovala v objednávkových dokladoch, aj keď bola na adrese zakázaná.
  • Zoznam zákaziek je možné teraz triediť podľa čísla objednávky.
  • Pri tvorbe nového roku agendy je teraz automaticky zapnutá voľba „konfigurácia účtovného roku“.
  • Pri tlači vkladov a výberov do/z prevádzkovej pokladnice sa netlačil v kolónke „Platiteľ“ zamestnanec, ktorý vklad alebo výber uskutočnil.
  • Pri tlači na inú než východziu tlačiareň nastavilo MoneyS3 zvolenej tlačiarne parametre ako je veľkosť alebo orientácia papiera podľa východzej tlačiarne bez ohľadu na skutočné nastavenie zvolenej tlačiarne.
  • Pri pridávaní položiek do faktúr na systéme Windows Vista so zobrazeným postranným panelom vľavo sa každá ďalšia pridaná položka posunula o kúsok viac vľavo.
  • Pri odpočtu viacerých zálohových faktúr z minulých rokov naraz niekedy vyskakovalo hlásenie „Chyba pri inicializácii indexovaného INI súboru“ a program bol nestabilný.
  • Pri novej inštalácii programu nie je teraz možné nastaviť cestu k programu ani k dátam do adresára „Program FilesCIGLER SOFTWARECommon Files“ ani do žiadneho z jeho podadresárov. Cieľom úpravy je, zabrániť nechcenému zmazaniu dát pri odinštalácii programu.
  • Pri editácii aktuálneho filtra nad zoznamami sa neprekopírovalo do editačnej karty aktuálneho filtra nastavenie aktuálne použitého uloženého používateľského alebo globálneho filtra.
  • Prevzatie položiek akéhokoľvek dokladu do editovanej prijatej faktúry neaktualizovalo ceny v hlavičke dokladu.
  • Ak nebol v prístupových právach používateľa povolený modul „Aktívne salda“, nebolo možné ukladať karty filtrov vo Všeobecných zostavách a tlačových zostavách „Výnosy“ a „Zisk“. Karty filtrov na týchto tlačových zostavách sú už nezávislé na nastavení prístupových práv k aktívnemu saldu.
  • Ak používateľ tlačil doklady do PDF, potom dochádzalo k problém, ak sa na doklade nachádzali položky s dlhými poznámkami.
  • Voľba  „pre dodávateľa z EU typ ceny len základ v nastavení účtovného roku (záložka Účtovníctvo/Reverse charge/) po novom ovplyvňuje aj pridávanie položiek na opravovanej faktúre a uplatňuje sa aj pri preberaní položiek iného dokladu.
  • Ak sú prístupové práva nad zoznamom zásob vyššie ako prístupové práva nad zoznamom kmeňových kariet, tak pri ukladaní karty nastavenia prístupových práv sa nastavia automaticky rovnaké práva na zoznam kmeňových kariet.
  • Ak bol v prístupových právach nastavený sklad, ktorý sa má v danej agende používať, potom je tento sklad vždy volený ako východzí, aj keď bol pri predchádzajúcej práci v Money ako posledný použitý iný sklad.
  • Ak bola v používateľskej konfigurácii výroby zapnutá voľba „Zobrazovať iba lineárne zoznamy kusovníkov“, potom nastala chyba pri otvorení zoznamu zákazkového kusovníka.
  • Boli odstránené problémy s hláškou „Floating point division by zero“ v Money Dnes.
  • Money Dnes – po nájazde myšou na editačné pole počtu dní v nastavení Money Dnes na záložkách „Cash flow“, „Pohľadávky a záväzky“ a „Objednávky“ sa zobrazí dátum, ktorý tomuto nastaveniu zodpovedá.
  • Od verzie 11.040 je možné samostatne licencovať jednotlivé pokladničné komponenty a jednotlivé komponenty elektronického platobného styku.
  • Od verzie 11.040 je možné do všetkých formulárov faktúr, skladových dokladov a objednávok vložiť premennú „obrázok“ vďaka ktorej je teraz možné zároveň s položkou dokladu tlačiť aj obrázok definovaný v karte zásoby.
  • Od verzie 11.040 bude možné spustiť Money S3 používajúcu lokálnu licenciu v jednom okamžiku maximálne 2x. Každá inštancia Money S3 používajúca sieťovú licenciu spotrebuje jednu licenciu. Výnimku tvorí parametrický xml export alebo import.
  • Nastavenie intrastatu sa nedosadilo do skladových dokladov z typu skladového dokladu, ak boli tieto typy určené skladovým dokladom v používateľskej konfigurácii.
  • Na systémoch Windows Vista so zapnutým riadením užívateľských účtov dochádzalo za určitých okolností pri prvom pokusu o zálohovanie dát agendy od spustenia programu Money S3 k chybe a dáta sa nezálohovali.
  • Na skladových položkách predajných dokladov pribudol nový prepínač „cena zadaná používateľom“. Touto voľbou je používateľ schopný zabezpečiť pevnú cenu položky, ktorá už nebude reagovať na množstevné a iné zľavy.
  • Aktívne saldo/konfigurácia salda – na operačnom systéme Vista program neukladal nastavenie „pre druh účtu“.
  • Koniec stránky už nie je možné vložiť do pätičky stránky. Bola to logická chyba.
  • Komunikácia Money S3 so správcom bola optimalizovaná na prevádzku v zložitejších sieťach. Money S3 bude teraz vedieť komunikovať i so starším správcom sieťových softvérových licencií.
  • Inštalačný program hlásil chybu, ak bol v systéme neštandardne nastavený oddeľovať dátumu a času.
  • Export do excelu – v prípade, ak si používateľ na danom zozname vyfiltroval záznamy fulltextovým vyhľadávaním, tak sa mu do exportu zahrnuli všetky záznamy. Teraz export do excelu podporuje i filtráciu cez fulltextové vyhľadávanie.
  • Dávkový XML import faktúr bol prerušený v prípade, že sa importovala faktúra prijatá alebo vydaná s typom, ktorý automaticky pridával poplatky k zásobám obsiahnutým v dokladoch. K prerušeniu došlo v momente, keď na položkách dokladu chýbali účty zaúčtovania alebo bola predajná cena položky nižšia ako cena obstarávacia.
  • Do celkovej výšky prijatých objednávok Money Dnes započítavalo i položky vystavených zálohových faktúr.
  • Do inštalačného programu a sprievodcu registráciou boli upravené kontroly na zadávanie licenčného čísla a kontroly na dátum exspirácie aktivácie tak, aby používateľ z chybových hlásení spoznal, ako má chybu riešiť.
  • Bolo umožnené zmazať záznam zo zoznamu podania priznania k dph i keď k nemu neexistuje xml súbor so zoznamom dokladov vstupujúcich do mazaného priznania.
  • Bol upravený vzhľad karty korekcie na Windows Vista.
  • Bola opravená tlač viac kópií výtlačkov z Money S3 na duplexných tlačiarniach tak, aby jednotlivé kópie boli od seba oddelené.
  • V nastavení agendy a výrobné zákazky pribudla voľba „Preberať pole poznámka z typového kusovníka“ ak je voľba povolená, tak sa do zákazkového kusovníka preberá poznámka výrobkov a ich komponentov z typového kusovníka.

  Naša stránka využíva súbory cookies, aby sme Vám uľahčili používanie webu pri budúcich návštevách. Ukladanie súborov cookies môžete kedykoľvek odmietnuť v nastavení Vášho webového prehliadača. Viac informácií..

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close