Účtovníctvo / Podvojné účtovníctvo/Odpisovanie auta – ako účtovať nákup a predaj auta?
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Odpisovanie auta – ako účtovať nákup a predaj auta?

Odpisovanie auta – ako účtovať nákup a predaj auta?
Seyfor Slovensko, a.s.
31. 05. 2021
Doba čtení8 minút čítania
Líbilo se25
Odpisovanie auta – ako účtovať nákup a predaj auta?

Obsah

  Ako podnikateľa sa vás týkajú účtovné aj daňové odpisy. Preto by ste mali vedieť, že:

  • účtovné odpisy účtujete v účtovníctve a vyjadrujú reálne opotrebenie auta a vypočítate si ich vo svojom odpisovom pláne,
  • daňovými odpisy si znižujete základ dane tak, že obstarávaciu cenu auta postupne zahrnujete do daňových nákladov firmy. 

  Vstupná cena na pre výpočet odpisov:

  • obstarávacia cena vozidla – nadobudnutie kúpou, ale aj finančným leasingom. K obstarávacej cene sa pripočítajú aj náklady na jeho obstarania, napr. poplatok za prepis auta, dopravu a pod.
  • reálna hodnota vozidla – určená znaleckým posudkom

  Automobil je možné odpisovať iba v tom období, v ktorom sa používa na podnikanie. Ak ste vozidlo nejaké obdobie na podnikanie nepoužívali, potom musíte odpisy prerušiť. Je možné prerušiť iba daňové odpisy. Rovnako, ak ste o vozidle počas celého zdaňovacieho obdobia neúčtovali, nepoužívali ste ho na podnikanie, a teda ste ho ani neodpisovali, potom musíte do 31.1. po skončení zdaňovacieho obdobia odhlásiť vozidlo z dane z motorových vozidiel na predpísanom tlačive daňového úradu.

  Účtovné odpisy vozidla

  Účtovné odpisy sú upravené v zákone o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. Účtovné odpisy sa účtujú mesačne. Metódy účtovných odpisov:

  • časové odpisové metódy
  • výkonové odpisové metódy

  Časová odpisová metóda je založená na predpokladanom čase, počas ktorého budete automobil používať. Výška odpisov sa vypočíta ako podiel obstarávacej ceny a času používania vozidla.

  Príklad na časové účtovné odpisy

  Firma ABC, s.r.o. v júni 2021 obstarala osobné auto v sume 24 000 EUR. Firma predpokladá, že auto bude využívané v  po dobu 7 rokov (84 mesiacov). Výška mesačného účtovného odpisu sa vypočíta nasledovne: 24 000€/84 mesiacov = 285,71€. Mesačný účtovný odpis je 285,71€.

  Výkonová odpisová metóda je založená na určení základne výkonu, podľa ktorej sa vypočíta mesačný odpis na základe konkrétneho výkonu v mesiaci. V prípade automobilu je vhodnou základňou počet najazdených kilometrov.

  Príklad na výkonové účtovné odpisy

  Firma ABC, s.r.o. v júni 2021 obstarala osobný automobil v sume 24 000 EUR. Pri výpočte účtovných odpisov bude spoločnosť postupovať výkonovou účtovnou metódou . Predpokladaný počet prejazdených kilometrov, je 150 000 km. Za mesiac jún bolo podľa tachometra najazdených na automobile 2 000 km. Mesačný odpis sa mesiac jún vypočíta spoločnosť nasledovne: 24 000€/ 150 000 km x 2 000 km = 320€. Mesačný účtovný odpis je 320€.

  Daňové odpisy vozidla

  Daňové odpisy vozidla určuje zákon o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. a jeho ustanovenia nepripúšťajú žiadnu voľnosť pri daňovom odpisovaní vozidla podnikateľa. Zákon uvádza dve metódy daňových odpisov:

  • rovnomerná metóda
  • zrýchlená metóda

  Viac o zrýchlenej metóde odpisovania nájdete v článku Účtovný versus daňový odpis

  Osobné vozidlá sú zaradené do odpisovej skupiny 1, v ktorej je určená doba odpisovania 4 roky rovnomernou metódou. Zrýchlenou metódou je možné odpisovať iba majetok zaradený do odpisovej skupiny 2 a 3. Daňové odpisy sa nepočítajú mesačne, ale jednou sumou za celé účtovné obdobie a do účtovníctva sa neúčtujú, uvádzajú sa iba v daňovom priznaní, ako položka ovplyvňujúca základ dane. Ak obstaráte vozidlo počas účtovného obdobia, daňové odpisy sa vypočítajú pomerne na počet mesiacov, kedy bolo vozidlo evidované v majetku. Čiže bude závisieť od dátumu zaradenia vozidla do majetku. Ak ste obstarali vozidlo v júni, daňový odpis bude pomerne vypočítaný za 7 mesiacov.

  Príklad na výpočet daňových odpisov

  Firma ABC, s.r.o. v júni 2021 obstarala osobné auto v sume 24 000 EUR. Podľa zákona o dani z príjmov je vozidlo zaradené do odpisovej skupiny 1 a odpisuje sa 4 roky. V tabuľke si pozrite, ako sa vypočítajú daňové odpisy tohto vozidla.

  Rok

  Výpočet

  Daňový odpis

  Zostatková cena

  2021

  24 000/4/12*7 mesiacov

  3 500€

  20 500€

  2022

  24 000/4

  6 000€

  14 500€

  2023

  24 000/4

  6 000€

  8 500€

  2024

  24 000/4

  6 000€

  2 500€

  2025

  24000/4/12*5

  2 500€

  0€

  Daňové odpisy sa uvádzajú v daňovom priznaní právnickej osoby v tabuľke B –  III. časti Odpisy hmotného majetku. Rozdiel medzi zaúčtovanými účtovnými odpismi a daňovými odpismi podľa zákona o dani z príjmov sú položkou, ktorá sa objaví v daňovom priznaní právnickej osoby:

  • na riadku 150: Rozdiel, o ktorý odpisy hmotného majetku uplatnené v účtovníctve prevyšujú daňové odpisy tohto majetku, ak účtovné odpisy prevyšujú daňové odpisy. Rozdiel je položka zvyšujúca základ dane
  • na riadku 250: Rozdiel, o ktorý daňové odpisy hmotného majetku prevyšujú odpisy tohto majetku uplatnené v účtovníctve, ak boli účtovné odpisy nižšie než daňové odpisy. Ide o položku znižujúci základ dane.

  Príklad

  Spomínaná spoločnosť ABC sro účtovala účtovné odpisy podľa časovej metódy odpisovania, mesačne vo výške 285,71€, a to od júna vrátane do decembra 2021. Celková výška účtovných odpisov bola 1 999,97€. Vypočítané daňové odpisy za rok 2021 boli 3 500€, čiže daňové odpisy sú vyššie než účtovné. Rozdiel daňových a účtovných odpisov je 1 500,03€. Táto suma bude položkou znižujúcou základ dane na riadku 250 daňového priznania právnických osôb.

  Odpisovanie vozidla u mikrodaňovníka

  Od 1. januára 2021 existuje nový status mikrodaňovníka, ktorý umožňuje niekoľko výhod a odpisovanie je jedným z nich. Podľa zákona o dani z príjmov si mikrodaňovník určiť ľubovoľnú výšku daňových odvodov pre majetok zaradený v odpisovej skupine 0 až 4.

  Odpisovanie vozidla v odpisovej skupine 0

  Do odpisovej skupiny 0 sú zaradené automobily s druhom paliva BEV alebo PHEV, ľudovo povedané elektromobily alebo hybridné autá. Majetok zaradený do odpisovej skupiny 0 sa odpisuj 2 roky.

  Odpisovanie vozidla účtovaného v daňovej evidencii

  Pokiaľ evidujete svoje príjmy v daňovej evidencii podľa zákona o dani z príjmov a využívate paušálne výdavky, odpisy vozidla sú už uplatnené v týchto paušálnych výdavkoch.

  Pokiaľ evidujete príjmy a výdavky v daňovej evidencii, ale pri výpočte základu dane používate skutoční výdavky, potom ste povinný v evidencii hmotného a nehmotného majetku vypočítať odpisový plán vozidla zaradeného do obchodného majetku a na konci roka pripočítate odpis ako skutočný výdavok k svojim výdavkom, ktoré majú vplyv na výšku základu dane.

  Odpisovanie vozidla v jednoduchom účtovníctve

  Ak účtujete v jednoduchom účtovníctve, odpisy budete účtovať raz ročne, a to v dvoch účtovných knihách: v knihe dlhodobého majetku, kde zaúčtujete účtovné aj daňové odpisy, a v peňažnom denníku, kde sa účtujú daňové odpisy v rámci uzávierkových operácií.

  Ako účtovná jednotka účtujúca v jednoduchom účtovníctve môžete využiť výnimku v zákone o účtovníctve, §28 ods. 3 a vaše účtovné odpisy sa môžu rovnať daňovým odpisom.

  Odpisovanie luxusného vozidla

  Za „luxusný automobil“ hovorovo považujeme osobné vozidlo vo vstupnej cene minimálne 48 000€. Na základe zákona o dani z príjmov sa daňové odpisy týchto automobilov vypočítajú z limitovanej ceny 48 000€.

  Ak je výška daňových odpisov z „luxusného automobilu“ za účtovné obdobia viac než základ dane, ste povinný svoj základ dane upraviť. Musíte zvýšiť svoj základ dane o kladný rozdiel medzi sumou skutočne uplatnených daňových odpisov z auta, ktorého vstupná cena je aspoň 48 000€ a viac v čase jeho zaradenia do majetku a sumou ročných odpisov za príslušné zdaňovacie obdobie z tohto auta vypočítaných iba zo vstupnej ceny 48 000€. Na výpočet odpisov použije rovnomerná odpisová metóda.

  Príklad

  Spomínaná spoločnosť ABC sro obstarala v januári 2021 osobné vozidlo v sume 50 000€. Ročný daňový odpis tohto vozidla zaradeného do 1. odpisovej skupiny  je 50 000€÷4= 12 500€. Avšak, základ dane za zdaňovacie obdobie je 10 000€, čiže je nižší než ročný daňový odpis „luxusného“ vozidla. Je potrebné upraviť základ dane.

  Daňový odpis z obstarávacej ceny 50 000€ je 12 500€. Daňový odpis z limitnej vstupnej ceny 48 000€ je 12 000€. Rozdiel medzi 12 500€ a 12 000€ je 500€, o ktoré je potrebné zvýšiť základ dane v tomto zdaňovacom období.

  Odoberajte účtovné a daňové novinky zrozumiteľne a včas

  Zadajte váš e-mail a naše účtovné a daňové tipy vám budú chodiť priamo do e-mailu. info

  Odoslaním súhlasíte s našimi zásadami pre spracovanie osobných údajov.

  Odpisovanie vozidla používaného na súkromné účely

  Je možné použiť niekoľko spôsobov, ako určiť výšku odpisov  vozidla používaného na súkromné účely.

  Ak ide o fyzickú osobu, napr. živnostníka, ktorý využíva auto aj na osobnú potrebu:

  • do daňových výdavkov sa zahrnie 80 % výdavkov spojených s autom ( vrátane odpisov) alebo,
  • vedie knihu jázd a preukázateľne vie určiť, aký je pomer používania vozidla na podnikanie a na súkromný účel.

  Ak používate firemné vozidlo ako zamestnanec firmy alebo jej konateľ na súkromné účely,  ide o nepeňažný príjem zamestnanca, ktorý je podľa zákona o dani z príjmov predmetom dane vo výške:

  • 1 % zo vstupnej ceny v každom mesiaci, v ktorom bolo auto poskytnuté aj na súkromné účely počas prvého roka,
  • 1 % zo vstupnej ceny každoročne zníženej o 12,5 % počas nasledujúcich 7 rokov.

  Ak v spoločnosti zdaňujete nepeňažný príjem zamestnanca horeuvedeným spôsobom a odvádzate za zamestnanca odvody, nemusíte krátiť daňové odpisy. Ak bude zamestnanec alebo konateľ používať firemné vozidlo aj ďalšie roky, kedy sa už zamestnancovi nezdaňuje nepeňažný príjem zo závislej činnosti, zamestnávateľ je povinný postupovať v súlade s § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov a všetky výdavky súvisiace s týmto motorovým vozidlom je povinný uplatňovať v daňových výdavkoch v pomernej časti.

   

  Autorom článku je Katarína Serinová

  Boli informácie v článku užitočné?

  Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

  Áno
  Nie
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyskúšajte si účtovný program
  Money S3

  Zadarmo a so všetkými funkciami

  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.
  Vyskúšajte zadarmo
  Zavrieť reklamu
  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.