Obchodné podmienky spoločnosti Seyfor Slovensko, a.s.

Tieto podmienky bližšie vymedzujú a spresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je spoločnosť Seyfor Slovensko, a.s., so sídlom Bratislava, Plynárenská 7/C, PSČ 821 09, IČO 36 2373 37, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III., oddiel Sa, vložka 2969/B, a jeho zákazníkmi v oblasti predaja produktov a tovarov a poskytovanie služieb (ďalej len „tovar a služby“, príp. „tovar“).

Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami Zákonom č. 513/1991 Zb., Obchodným zákonníkom v znení neskorších predpisov. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Zb., Občianskym zákonníkom, v platnom znení, a zákonom č. 250/2007 Z. z., O ochrane spotrebiteľa, v platnom znení.

Vymedzenie pojmov

Predávajúcim je obchodná spoločnosť Seyfor Slovensko, a.s. so sídlom Bratislava, Plynárenská 7/C, PSČ 821 09, IČO 36 2373 37, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III., oddiel Sa, vložka 2969/B. Predávajúci je právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej, alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcim tovar alebo poskytuje služby.

Zákazníkom je subjekt, ktorý s predávajúcim uzatvára kúpnu zmluvu na strane druhej. Za zákazníka je v týchto obchodných podmienkach považovaná fyzická alebo právnická osoba bez ohľadu na to, ak ide o spotrebiteľa, alebo nie.

Kupujúcim sa v týchto obchodných podmienkach rozumie podnikateľ, ktorý nakupuje tovar alebo služby za účelom svojho podnikania s týmito tovarmi alebo službami. Kupujúci sa riadi obchodnými podmienkami v rozsahu, v akom sa ho týkajú, a Obchodným zákonníkom.

Spotrebiteľom sa v týchto obchodných podmienkach rozumie osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Spotrebiteľ sa riadi obchodnými podmienkami v rozsahu, v akom sa ho týkajú, občianskym zákonníkom a zákonom o ochrane spotrebiteľa.

Kúpnou zmluvou sa na účely týchto obchodných podmienok rozumie zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a zákazníkom, ktorej predmetom je tovar alebo služba s výnimkou softvérového produktu.

Licenčnou zmluvou je zmluva uzatvorená medzi predávajúcim na strane jednej a zákazníkom na strane druhej, ktorej predmetom je softvérový produkt. Licenčná zmluva je dostupná tu.

Reklamačný poriadok je dokument Predávajúceho upravujúci práva a povinnosti zmluvných strán pri uplatňovaní nárokov zo zodpovednosti za vady. Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok. Reklamačný poriadok je dostupný tu.

Informácie o ponuke a cenách

Informácie o ponuke Predávajúceho sú dostupné na internetových stránkach Predávajúceho. Na vyžiadanie Zákazníka je možné tieto informácie poskytnúť v sídle Predávajúceho, alebo na niektorej z jeho prevádzok.

Ceny tovarov a služieb Predávajúceho sú upravené aktuálnym cenníkom uvedeným na internetových stránkach Predávajúceho. Všetky ceny tovaru a služieb sú, pokiaľ nie je uvedené inak, uvádzané bez DPH.

Objednávky a ich vybavovanie

Objednávku môže Zákazník urobiť prostredníctvom internetových stránok, a to na základe vyplnenia objednávkového formulára, v ktorom musí byť pravdivo vyplnené požadované údaje, alebo je možné zaslať písomnú objednávku na adresu Predávajúceho. Uskutočnením objednávky Zákazník súhlasí s týmito obchodnými podmienkami a záväzne objednáva predmet objednávky. Na základe objednávky Spotrebiteľa alebo potvrdením objednávky Kupujúceho dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy.

Ak je Kúpna zmluva uzatvorená so Spotrebiteľom, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru Predávajúcim na internetovej stránky. Kúpna zmluva je uzatvorená okamihom odoslania objednávky Spotrebiteľom a prijatie tejto objednávky Predávajúcim. Prijatie objednávky Predávajúci bezodkladne potvrdí Spotrebiteľovi informatívnym e-mailom na e-mailovú adresu zadanú Spotrebiteľom. Na vznik kúpnej zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane kúpnej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo zo zákonom stanovených dôvodov.

Ak je Kúpna zmluva uzatvorená s Kupujúcim, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je objednávka tovaru odoslaná Kupujúcim a samotná kúpna zmluva je uzavretá okamihom, kedy Predávajúci doručí Kupujúcemu záväzný súhlas s návrhom Kupujúceho.

Ak Zákazník uvedie pri vyplňovaní údajov v objednávkovom formulári za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy svoje obchodné meno a identifikačné číslo organizácie (IČO), má sa za to, že je zmluva uzatváraná s podnikateľom (nie teda spotrebiteľom) v rámci jeho podnikateľskej činnosti, a podľa znenia týchto obchodných podmienok bude považovaný za Kupujúceho.

Uzatvorením Kúpnej zmluvy Zákazník potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačného poriadku, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je Zákazník dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Okamihom uzavretia Kúpnej zmluvy Zákazník prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň uzavretia kúpnej zmluvy vrátane ceny objednaného tovaru uvedenej v potvrdení objednávky Predávajúcim, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak.

Objednávka Zákazníka je ďalej ako uzavretá zmluva medzi Predávajúcim a Zákazníkom archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie a jej stav je prístupný Zákazníkovi. Zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku, prípadne aj v iných jazykoch. Nákupom Zákazník súhlasí so zasielaním obchodných oznámení, ak Zákazník túto službu Predávajúceho neodmietne.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy, na základe dohody so Zákazníkom, v týchto prípadoch:

  • tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, alebo
  • výrazným spôsobom sa zmenila cena dodávateľa tovaru.

V prípade, že Zákazník už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na bankový účet, ktorý Zákazník za týmto účelom oznámi, alebo odovzdaná v hotovosti v sídle Predávajúceho, alebo na niektorej z jeho prevádzok a k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zrušenie objednávky u tovaru označeného pojmom „Momentálne nedostupné“ v prípade, že tovar už nie je možné dodať ani nahradiť iným tovarom, alebo ak sa jeho cena výrazne zmenila a Zákazník toto pred samotným vznikom kúpnej zmluvy neakceptuje. Predávajúci bude Zákazníka o tejto situácii informovať. Ak bola časť alebo celá kúpna cena na základe takejto objednávky uhradená, budú Zákazníkovi peniaze vrátené na bankový účet, ktorý Zákazník za týmto účelom oznámi, alebo odovzdané v hotovosti v sídle Predávajúceho, alebo na niektorej z jeho prevádzok.

Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Ak je Kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (napr. v internetovom obchode), má Spotrebiteľ v súlade s ustanovením Zákona na ochranu spotrebiteľa,  právo odstúpiť od zmluvy, a to do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. V takomto prípade Spotrebiteľ kontaktuje Predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Peniaze je možné vrátiť tiež v hotovosti v sídle spoločnosti, alebo na niektorej z prevádzok. Odstúpenie od zmluvy musí byť odoslané Predávajúcemu najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty.

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia musí Predávajúcemu odovzdať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený, alebo spotrebovaný), musí Spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže Predávajúci uplatniť voči Spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok so záväzkom na vrátenie kúpnej ceny. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci Spotrebiteľovi v takom prípade vráti len kúpnu cenu zníženú o vzniknutú škodu.

Právo na odstúpenie od zmluvy Spotrebiteľ nemá, v prípade zmlúv:

  • na poskytovanie Služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dňovej  dní od prevzatia plnenia,
  • na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí od zmien finančného trhu nezávisle na vôli Predávajúceho,
  • na dodávku Tovaru upraveného podľa priania Spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, ako i tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu,
  • na dodávku počítačových programov, ak Spotrebiteľ porušil ich originálny obal.

V prípade, že prejav vôle o odstúpení od zmluvy nebude odoslaný Predávajúcemu do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru Spotrebiteľom, a v prípade, ak Spotrebiteľ poruší originálny obal u softvérového produktu, je odstúpenie od zmluvy neplatné.

Dodacie podmienky a platobné podmienky

Dodacie podmienky

Tovar je Predávajúcim štandardne zasielaný prepravnou službou. Platiteľom prepravy je Zákazník. Tovar je možné tiež osobne prevziať  v sídle Predávajúceho, alebo na niektorej z jeho prevádzok.

Pri prevzatí zásielky si Zákazník ihneď prekontroluje, či je dodávka úplná a nepoškodená. Neúplné alebo poškodenej zásielky nie je Zákazník povinný prebrať. V prípade, že zásielka nie je kompletná, obráti sa zákazník na obchodné oddelenie Predávajúceho. Poškodenie zásielky Zákazník reklamuje na mieste u prepravcu. Ak je zásielka zákazníkom prebrané od prepravcu s tým, že je v poriadku, a všetko je potvrdené podpisom Zákazníka v dokladoch prepravcu, nie je možné na dodatočné reklamácie súvisiace s poškodením tovaru pri preprave brať ohľad.

Obvyklá dodacia lehota je 2 pracovné dni a začína plynúť odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom došlo k uzavretiu kúpnej zmluvy. V prípade, že niektorá objednaná položka nie je ihneď k dispozícii, bude o tejto skutočnosti Predávajúci Zákazníka informovať.

Platobné podmienky

Pri objednávke je možné vybrať si medzi platbou na dobierku, v hotovosti (pri vyzdvihnutí tovaru v hotovosti v sídle Predávajúceho, alebo na niektorej z jeho prevádzok), platobnou kartou alebo prípadne vopred na základe zálohovej faktúry. Ak si Zákazník želá uhradiť objednaný tovar zálohovou faktúrou, je potrebné toto uviesť do poznámky pred potvrdením Zákazníkovi objednávky.

Záruka, zodpovednosť za nedostatky, reklamácie

Postup pri uplatňovaní a vybavovaní reklamácií tovaru, ktorý bol zakúpený u Predávajúceho, u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva Spotrebiteľa zo zodpovednosti za vady (ďalej len „Reklamácie“), alebo ak ide o rozpor s kúpnou zmluvou, je upravený reklamačným poriadkom . Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok.

Na darčeky, ktoré sú poskytované úplne zadarmo, nemožno uplatňovať akékoľvek práva spotrebiteľa.

Ochrana osobných údajov

Pri spracúvaní osobných údajov Zákazníkov a kontaktných osôb a zástupcov Zákazníka (ak Zákazníkom nie je Spotrebiteľ) sa Predávajúci riadi primárne všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (“GDPR”), ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa na Predávajúceho vzťahujú ako aj ďalšími právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na spracúvanie osobných údajov a ochranu súkromia. Informácie o postupoch, účeloch, dobách uchovávania a právach dotknutých osôb sú upravené v Podmienkach ochrany súkromia, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok.

Spätný odber elektrospotrebičov

Konkrétna výška príplatkov a miesta pre spätný odber použitých elektrozariadení je možné nájsť na webových stránkach organizácií, ktoré prevádzkujú kolektívne systémy pre separovaný zber, spätný odber, spracovanie, využitie a odstránenie elektrozariadení a elektroodpadu:

Elektrosped a.s. – Skupina 1, 2, 6
ASEKOL s.r.o. – Skupina 3, 4, 7, 8, 10
EKOLAMP s.r.o. – Skupina 5
EKO-KOM a.s. – Spätný odber obalov
ECOBAT s.r.o. – Spätný odber batérií a akumulátorov

Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky sú súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Zákazníkom, a to v aktuálnom znení, v ktorom sú ku dňu uzavretia kúpnej zmluvy uvedené na internetových stránkach Predávajúceho. Predávajúci je oprávnený zmeniť jednostranne tieto obchodné podmienky a je povinný bez zbytočného odkladu zverejniť novú verziu obchodných podmienok na svojich internetových stránkach.

Tieto obchodné podmienky Zákazníkovi umožňujú ich archiváciu a reprodukciu.