Reklamačný poriadok spoločnosti Seyfor Slovensko, a.s.

Tento reklamačný poriadok v súlade so Zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), resp. so Zákonom č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) a Zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) upravuje postup pri uplatňovaní a vybavovaní reklamácií tovaru a služieb zakúpených u predávajúceho, ktorým je spoločnosť:

Seyfor Slovensko, a.s.
so sídlom Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava
IČO 36 2373 37
zapísaná v obchodnom registri
vedenom Okresným súdom v Bratislave I.
oddiel Sa, vložka 2969/B

(ďalej len „Predávajúci“)

Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar/služby, u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho (ďalej len „Zákazník“) zo zodpovednosti za vady (ďalej len „Reklamácie“), alebo ak ide o rozpor s kúpnou zmluvou.

Reklamačný poriadok sa uplatní len v prípade, ak bola uzavretá kúpna zmluva medzi Predávajúcim na strane jednej a Zákazníkom na strane druhej.

Spotrebiteľom je Zákazník, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti; na Zákazníka sa tento Reklamačný poriadok vzťahuje podmienkami v rozsahu upravenom Občianskym zákonníkom a Zákonom o ochrane Spotrebiteľa.

Záručná doba

Predávajúci poskytuje Zákazníkovi záruku písomnou formou (záručný list). Ak to umožňuje povaha veci, postačí namiesto záručného listu vydať Zákazníkovi doklad o zakúpení veci (faktúru) obsahujúci údaje, ktoré musí obsahovať záručný list. Záručný list musí obsahovať obchodné meno, IČO a sídlo Predávajúceho.

Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru Zákazníkom / poskytnutím služby Zákazníkovi.

Záručná doba je 12 mesiacov s výnimkami stanovenými Zákonom. Dlhšia než uvedená záručná doba môže byť poskytnutá len na základe dohody Predávajúceho a Zákazníka, pričom Predávajúci určí podmienky a rozsah predĺženia záruky v záručnom liste. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol Predávajúcim poskytovaný záručný servis. V prípade výmeny tovaru začína plynúť nová záručná doba.

Uplatnenie reklamácie

Reklamáciu uplatňuje Zákazník v záručnej dobe, a to u Predávajúceho. Ak je v záručnom liste pre účely záručných opráv tovaru určený podnikateľ odlišný od Predávajúceho, ktorého sídlo alebo miesto podnikania je v rovnakom mieste ako v prípade Predávajúceho alebo v mieste pre Zákazníka bližšom, uplatní Zákazník právo na záručnú opravu u podnikateľa uvedeného v záručnom liste. Tieto informácie možno prípadne nájsť v dokumente, ktorý nahrádza záručný list.

Zákazník je oprávnený vyžadovať záručnú opravu v autorizovaných servisných strediskách, ktorých zoznam je priložený v dokumentácii k tovaru/službe, prípadne ich oznámi Predávajúci na žiadosť Zákazníka.

O uplatnenej reklamácii spíše predávajúci sa Zákazníkom reklamačný protokol.

Predávajúci je povinný Zákazníkovi vydať písomné potvrdenie o tom, kedy Zákazník právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie Zákazník požaduje, a ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

Reklamáciu je Zákazník povinný uplatniť bez zbytočného odkladu ihneď po zistení nedostatku.

K reklamovanému tovaru/službe je Zákazník povinný predložiť príslušný doklad o kúpe (daňový doklad – účet, faktúra), príp. záručný list, ak bol vydaný. Bez týchto dokladov nebude Tovar bez uvedených dokladov nebude Predávajúcim prevzatý a bude vrátený na náklady Zákazníka späť.

Osobitné ustanovenia k reklamácii tovaru

Zákazník je povinný predložiť k reklamácii tovar čistý – pokiaľ nebude táto podmienka splnená, je Predávajúci oprávnený reklamovaný tovar k reklamačnému konaniu neprevziať.

K reklamácii nebude prijatý tovar viditeľne poškodený, nevhodne zabalený alebo poškodený neodborným zásahom, alebo používaním v rozpore s dokumentáciou. Pri tovare opravovanom výmenou komponentov rozhoduje o uznaní Reklamácie dodatočne výrobca podľa typu a charakteru poškodenia meneného dielu.

Osobitné ustanovenia k reklamácii služby

Zákazník je povinný poskytnúť Predávajúcemu zrozumiteľný popis vady poskytnutej služby. Zákazník v prípade potreby doplnenia informácií poskytne Predávajúcemu nevyhnutnú súčinnosť za účelom zabezpečenia odstránenia reklamovanej vady poskytovanej služby.

Vybavenie reklamácie

Reklamácia vrátane odstránenia nedostatku musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie, pokiaľ sa Predávajúci so Zákazníkom nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty sa Zákazníkovi priznávajú rovnaké práva, ako by sa jednalo o neodstrániteľnú chybu.

Plynutie lehoty pre vybavenie reklamácií je pozastavené v prípade, že Predávajúci nedostal všetky podklady potrebné pre vybavenie reklamácie (časti tovaru, iných podkladov a pod). Predávajúci je povinný si vyžiadať doplnenie podkladov od Zákazníka v najkratšej možnej dobe. Lehota je od tohto dátumu pozastavená až do dodania vyžiadaných podkladov Zákazníkom.

Zákazník má právo voľby riešiť odstrániteľný nedostatok výmenou veci za bezchybnú, jej opravou, alebo môže požadovať zľavu z ceny veci. Ak nie je takýto postup možný, môže Zákazník od zmluvy odstúpiť.

Ak sa jedná o chybu odstrániteľnú, má Zákazník právo na jej bezplatné, riadne a včasné odstránenie. Ak to nie je vzhľadom k povahe nedostatku neúmerné, môže Zákazník požadovať výmenu veci, alebo, ak sa týka nedostatok len súčasti veci, výmenu súčasti. Ak nie je takýto postup možný, môže Zákazník žiadať primeranú zľavu z ceny veci, alebo od zmluvy odstúpiť. Odstrániteľný nedostatok je taký, pri ktorého oprave neutrpí reklamovaný tovar na vzhľade a funkčnosti.

Ak ide o nedostatok neodstrániteľný, ktorý bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez nedostatku, má Zákazník právo na výmenu tovaru, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Nárok na výmenu tovaru alebo na odstúpenie od zmluvy má Zákazník tiež pri opakovanej reklamácii rovnakého nedostatku po jej oprave alebo pri výskyte väčšieho počtu chýb. Neodstrániteľný nedostatok je taký, ktorý nemožno v stanovenej lehote odstrániť tak, aby výrobok neutrpel na funkčnosti a vzhľadu.

Pri neodstrániteľnej chybe, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu zakúpeného tovaru, môže Zákazník, ak nepožaduje výmenu veci, požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť.

Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených Obchodným zákonníkom. Odstúpenie od zmluvy je účinné okamihom doručenia odstúpenia od zmluvy Predávajúcemu, ak sú splnené všetky zákonom stanovené podmienky. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší a zmluvné strany sú si povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli. Pri odstúpení od zmluvy z dôvodu uplatnenia práv vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady vracia Zákazník plnenia, ktoré mu poskytol Predávajúci, v rozsahu, v akom je to v danej situácii objektívne možné.

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy alebo poskytnutie zľavy z kúpnej ceny je príslušná platba vrátená Zákazníkovi prevodom na bankový účet, ktorý Zákazník za týmto účelom oznámi, alebo odovzdaná v hotovosti na pokladni v sídle Predávajúceho alebo v niektorej z jeho prevádzok.

Za situácie, kedy je potrebné tovar zaslať Predávajúcemu alebo servisnému stredisku, Zákazník vo vlastnom záujme zabezpečí, aby bol tovar zabalený do vhodného a dostatočne chrániaceho obalového materiálu vyhovujúceho nárokom prepravy krehkého tovaru, a to vrátane všetkého príslušenstva, a označí zásielku príslušnými symbolmi.

Náklady na prepravu na miesto reklamácie hradí Zákazník, dopravu späť hradí pri oprávnenej reklamácii Predávajúci.

Servisné stredisko po riadnom vybavení reklamácie vyzve Zákazníka k prevzatiu opraveného Tovaru.

Pri akejkoľvek návšteve servisného technika u Zákazníka je potrebné, aby bol vyhotovený protokol o zistených nedostatkoch a forme ich odstránenia. Bez takéhoto protokolu nie je návšteva servisného technika braná do úvahy.

Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým používaním.

Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodbornej montáže alebo neodborného uvedenia tovaru do prevádzky, rovnako ako pri neodbornom zaobchádzaní s ním, t.j. najmä pri používaní tovaru v podmienkach a/alebo spôsobom, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami parametrom uvedeným v dokumentácii k tovaru.

 

Pozáručné opravy budú vykonané na základe písomnej objednávky Zákazníka, a to za cenu určenú podľa rozsahu poškodenia a spôsobu vykonania opravy.

Osobitné ustanovenia o ochrane spotrebiteľa

Záručná doba vo vzťahu k Spotrebiteľovi je 24 mesiacov. Vady musí Spotrebiteľ uplatniť u Predávajúceho bez zbytočného odkladu.

Pri zásielkovom predaji cez internet má Spotrebiteľ právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru.

Ostatné ustanovenia tohto Reklamačného poriadku sa vzťahujú na Spotrebiteľa primerane.

Spotrebiteľ má možnosť v prípadoch ustanovených osobitným predpisom (Zákon č. 31/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších predpisov) obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov.

V prípade porušenia práv vyplývajúcich z príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa má Spotrebiteľ právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na dozorujúci orgán štátnej správy – Slovenskú obchodnú inšpekciu.