Podvojné účtovníctvo

Každá z funkcií základného modulu Podvojné účtovníctvo ušetrí desiatky minút denne všetkým živnostníkom aj účtovníkom malých firiem. Nahradíte s nimi neprehľadné tabuľky a dokumenty jedným systémom, ktorý sa postará o celé účtovníctvo firmy.

Popis modulu 

Intuitívna práca s účtovným denníkom

V Money S3 zvládnete vedenie celého podvojného účtovníctva, vrátane účtovného denníka, predkontácii a účtovnej osnovy, a bez pomoci profesionálnych účtovníkov.

Voľba Účtovný denník slúži pre priamu prácu so zápismi podvojného účtovníctva v účtovnom denníku. Tieto zápisy vytvára program automaticky pri spracovaní prvotných dokladov v jednotlivých knihách (Pokladnica, Banka, Pohľadávky, Záväzky, Interné doklady, Fakturácia, Skladové doklady), takže Účtovný denník slúži nielen k prehliadaniu, filtrovaniu a tlači záznamov, ale taktiež k opravám a rozúčtovaniu dokladov. V zozname sú farebne vizualizovane počiatočné stavy a záznamy vytvorené uzávierkou.

Zobrazit obrázek v plné velikosti

Účtovný denník

Hlavná databáza modulu je účtovný denník. Ak v ňom objavíte chybu, kliknete na tlačidlo Zdroj a doklad rýchlo opravíte. Nemusíte sa pritom prepínať do príslušnej časti programu.

Predkontácia a účtová osnova

Pomocou dodaných predkontácii určíte, kam sa jednotlivé doklady či položky dokladu zaúčtujú v účtovnom denníku, a môžete je doplňovať a upravovať. Vďaka prednastavenej účtovnej osnove, ktorú môžete doplniť podľa svojich požiadaviek, začnete účtovať okamžite. Pre zrýchlenie práce máte k dispozícii tlačové zostavy, ktoré odkazujú na účtovnú osnovu.

30minútová ukážka
Vyberáte Money S3 a nechce sa vám klikať a skúšať? Nechajte to na nás, predstavíme vám ho ZADARMO.
Ukázka Money S3

Podávajte doklady elektronicky

Dokumenty odošlete priamo z Money alebo ich exportujete do XML pre odoslanie na Finančnú správu.

 1. Priamy export do eDane. Najjednoduchší spôsob, ako podať dokumenty pre Finančnú správu, je vyplniť ich v Money a odoslať do aplikácie eDane. Týmto spôsobom podáte:
  • Priznanie k dani z pridanej hodnoty,
  • Kontrolný výkaz,
  • Súhrny výkaz,
  • Priznanie k dani z príjmu.
 2. Exportom do XML a podaním cez stránku Finančnej správy.

Celý proces Vám zaberie len niekoľko minút a zvládnete ho, bez toho aby ste museli kdekoľvek chodiť.

Majte vždy perfektný prehľad

Fakturace

V modulu spracujete bežné a zálohové faktúry, doklady k prijatej platbe aj vyúčtovacie faktúry. Jednoducho a prehľadne zdokumentujete všetky obchody Vašej firmy.

Ostatné záväzky a pohľadávky

Pre kompletný prehlaď o všetkých záväzkoch a pohľadávkach účtujete do tohoto modulu mzdy, leasingové splátky, nájmy a všetky ďalšie záväzky a pohľadávky, na ktoré nemáte faktúru. A pracujete s nimi ako s faktúrou – bez ohľadu na to, či ich Money vytvorilo automaticky, alebo ste ich zadali ručne.

Saldo

Účtovný stav pohľadávok a záväzkov skontrolujete pomocou zostavy salda. Ta zobrazí účtovné prípady podľa párovacieho symbolu, IČO alebo variabilného symbolu dokladu.

Aparát kontroly úhrad

Pre prehlaď o tom, ktoré pohľadávky a záväzky sú uhradené, využijete aparát kontroly úhrad. Rad funkcií Vám prehľadne zobrazí dlžníkov, veriteľov, zoznam pohľadávok, pre ktoré je možné vystaviť upomienky a vypočíta výšku penále.

Prednastavíte tu taktiež ľubovoľné texty pre prvú, druhú a poslednú upomienku a následne môžete upomienky vytlačiť alebo odoslať e-mailom.

Money zaistí koniec roku bez účtovného stresu

Uzávierkové operácie

So spracovaním účtovnej uzávierky, založením nového účtovného roka a pri prechode z iného účtovného softwaru, Vám pomôžu uzávierkové operácie, ktoré:

 • precenenia bankové účty, pokladnice, záväzky a pohľadávky v cudzej mene kurzom NBS/ECB k poslednému dňu v roku,
 • automaticky prevedú a založia v novom roku všetky bankové účty a pokladnice podľa toho, ako boli nadefinované (vrátane skratiek, názvov a definícií),
 • prevedú stav salda a prípadne vytvoria počiatočný stav DPH,
 • vykonajú účtovnú uzávierku,
 • prenesú konečné stavy z uzávierky ako počiatočné stavy do nového roku.

V uzávierkových operáciách môžete pripraviť a vyplniť aj Priznanie k dani z príjmu.

Účtovné výkazy

Spoločne s Priznaním k dani z príjmov podávajú podnikatelia aj účtovné výkazy:

 • Súvahu,
 • Výkaz zisku a strát
 • a Prílohu k účtovnej uzávierke.

To všetko nájdete pripravené pro daný účtovný rok v časti Účtovné výkazy. Štandardné výkazy môžete v prípade potreby upraviť alebo si vytvoriť vlastné zostavy, ktoré čerpajú údaje z účtovného denníka.

Číselné rady a zoznamy

Pre každý typ dokladu si navolíte číselnú radu, podľa ktorej sa budú doklady automaticky číslovať. Okrem číselných rád môžete účtovníctvo členiť aj pomocou kontrolingových premenných – stredísk, činností a zákaziek.

Tieto premenné môžete zadať do všetkých dokladoch a ich položiek. Následne podľa stredísk, činností a zákaziek doklady filtrujete a zistíte tu taktiež hospodársky výsledok.

Udržujte si prehľad

Účetní tiskové sestavy a přehledové sestavy

Money S3 ponúka štandardné výkazy, ako sú:

 • hlavná kniha,
 • obratová predvaha,
 • rozvaha za obdobie,
 • výsledovka,
 • cash flow a pod.

Popri tom Vám funkcia účtovnej tlačovej zostavy a prehľadovej zostavy pripraví aj špeciálne zostavy, ktoré vám graficky ukážu obraty tržby jednotlivých odberateľov, stredísk, činností alebo zákaziek. Udržíte si tak prehlaď o dianí v celej firme.

Interné doklady

Funkciu interné doklady pokryjete potrebu pre zaúčtovanie vnútro firemných operácií: kurzových rozdielov pri zaúčtovaní dokladov v cudzej mene či vzájomných zápočtov dokladov.

Základný modul Podvojné účtovníctvo získate v niektorom z našich kompletov

Všetky výhody modulu Podvojné účtovníctvo získate pri zakúpení niektorého z kompletov. Komplety si objednajte priamo cez e-shop alebo na našom obchodnom oddelení na tel.: +421 249 212 323. Výhody modulu môžete bezplatne využívať vo verzii Money S3 Štart.

Modul je súčasťou kompletov:

FAQ

Aké funkcie obsahuje program Podvojné účtovníctvo v Money S3?

V programe nájdete napríklad tieto funkcie: 

 • Účtovný denník,
 • tvorba daňového priznania,
 • agenda k DPH,
 • evidencia záväzkov a pohľadávok,
 • automatické odosielanie upomienok,
 • tvorba účtovnej závierky, rozvahy a výkazu zisku a straty,
 • tvorba a tlač výkazov ako obratová predvaha, výsledovka a prehľad cash flow.

Program Podvojné účtovníctvo obsahuje aj rad ďalších funkcií. Radi vám ich detailne nezáväzne predstavíme. Zavolajte nám na +421 249 212 323 alebo napíšte obchod@money.sk.

Aké dokumenty môžem elektronicky odosielať Finančnej správe?
 • Priznanie k dani z príjmov fyzických osôb.
 • Priznanie k dani z príjmov právnických osôb.
 • Priznanie k DPH.
 • Priznanie k DPH OSS.
 • Kontrolné hlásenie.
 • Súhrnné a následné súhrnné hlásenie.
 • Vyúčtovanie dane z príjmu zo závislej činnosti vrátane príloh.
 • Vyúčtovanie dane vyberanej zrážkou podľa zvláštnej sadzby dane.
 • Žiadosť o poukázanie chýbajúcej čiastky vyplatenej platcom dane poplatníkom na doplatku na daňovom bonuse z ročného zúčtovania záloh a daňového zvýhodnenia.
 • Žiadosť o poukázanie chýbajúcej čiastky vyplatenej platcom dane poplatníkom na mesačných daňových bonusoch.
Ako vám pomôže systém zefektívniť podnikanie?

Doklady a čísla máte na jednom mieste a už ich nemusíte zložito dohľadávať po zložkách alebo rôznych tabuľkách. Pokiaľ vaša externá účtovníčka tiež používa Money S3, pomocou modulu Účtovná centrála a účtovný klient si systém prepojíte. Výhodou je, že si potom už nemusíte posielať podklady e-mailom.

V programe vyplníte daňové priznanie a rovno ho odošlete na finančný úrad. Môžete hromadne párovať úhrady ľahko si zobrazíte či vytlačíte dôležité dokumenty a tlačové zostavy (napr. Peňažný denník, stav pokladne a banky, výkazy príjmov a výdajov).

Aké obmedzenia má program pre podvojné účtovníctvo?

Money S3 sme navrhli tak, aby pokrývalo všetky obvyklé potreby firiem. Pokiaľ ale máte výrazne neštandardné procesy, Money S3 pre vás nie je vhodné - neponúkame doprogramovanie funkcií na mieru.

Money S3 je určené pre menšie a stredné firmy. Pokiaľ máte ročne viac než desaťtisíce dokladov, Money S3 už pre vás nie je vhodné. V prípade potreby môžete prejsť na informačný systém Money S4.