Účtovníctvo / Podvojné účtovníctvo / Všetko, čo by ste mali vedieť o Money S3/Čo je podvojné účtovníctvo a kto ho musí viesť
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Čo je podvojné účtovníctvo a kto ho musí viesť

Čo je podvojné účtovníctvo a kto ho musí viesť
Seyfor Slovensko, a.s.
20. 12. 2021
Doba čtení4 minúty čítania
Líbilo se13
Čo je podvojné účtovníctvo a kto ho musí viesť

Obsah

  Podvojné účtovníctvo je jeden zo spôsobov vedenia účtovníctva. Je založené na princípe zachytenia každej položky na dvoch účtoch – na jednej strane ako „Má dať“ a na druhej strane „Dal“. Ďalším spôsobom vedenia účtovníctva je jednoduché účtovníctvo založené na toku finančných prostriedkov z podnikania. Mimo zákona o účtovníctve poznáme daňovú evidenciu, ktorú definuje zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Poradíme vám ako sa vedie podvojné účtovníctvo a kto má povinnosť ho viesť.

  Kto vedie podvojné účtovníctvo

  Podvojné účetníctvo je povinné predovšetkým pre právnické osoby zapísané do obchodného registra – v podnikaní ide najmä o spoločnosti s ručením obmedzeným a akciové spoločnosti. Fyzické osoby podnikajúce mimo zákona o živnostenskom podnikaní a živnostníci vedú podvojné účtovníctvo na základe dobrovoľnosti. Povinnosť viesť podvojné účtovníctvo pre fyzické osoby zapísané do obchodného registra zanikla, nakoľko v októbri 2020 zanikla možnosť zapísať fyzickú osobu do obchodného registra.

  Okrem toho je povinnosť viesť podvojné účtovníctvo pre všetky ostatné spoločnosti zapísané do obchodného registra, ako napr. družstvá. Občianske združenie, jeho organizačné zložky, ktoré majú právnu subjektivitu, organizačné zložky Matice slovenskej, ktoré majú právnu subjektivitu, združenia právnických osôb, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, neinvestičné fondy, poľovnícke organizácie a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby a cirkvi musia viesť podvojné účtovníctvo, ak podnikajú a ak ich príjmy dosiahli v predchádzajúcom účtovnom období 200 000 €, ak nie sú subjektom verejnej správy.

  Ako funguje podvojné účtovníctvo

  V podvojnom účtovníctve sa všetky položky zapisujú takzvaným podvojným spôsobom. Používajú sa dva účty, resp. zápisy, a to na ľavej strane MD – má dať a na pravej strane D – dal. Každá položka na jednom z týchto účtov je spárovaná s údajom na druhom účte.

  Napríklad kúpite od dodávateľa materiál. V účtovníctve na strane MD bude to, čo vy získate – v tomto prípade materiál – zvýšenie majetku. Na strane D bude zachytené to, čo musíte dať vy – v tomto prípade úhrada z účtu alebo z pokladne – zníženie majetku. Ak predáte svoj tovar, na strane MD budete mať príjem peňazí za tovar na účet alebo do pokladne – zvýšenie majetku – na druhej strane D bude predaný tovar – úbytok majetku.

  Podvojné účtovníctvo pracuje s dvoma základnými pojmami, a to Aktíva (majetok ako zásoby, pohľadávky, peniaze na účte a v pokladni) a Pasíva (základné imanie, fondy, záväzky). Aktíva a pasíva musia byť v rovnováhe. Ďalšími pojmami sú výnosy a náklady a rozdiel medzi nimi je hospodársky výsledok – strata alebo zisk. V podvojnom účtovníctve sa striktne oddeľujú príjmy od výnosov a výdavky od nákladov. Jednoduché účtovníctvo pracuje s pojmami príjmy a výdavky.

  Pri každej položke musíte uviesť, o aký účet ide. Každý účet má svoje číslo a účty sú zoradené v rámcovej účtovnej osnove. Obsah rámcovej účtovej osnovy pre podnikateľov stanovuje opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ďalej len „opatrenie MFSR o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove“).

  V sústave podvojného účtovníctva sa účtuje v účtovných knihách:

  1. v denníku, v ktorom sú účtovné zápisy usporiadané chronologicky, ktorým sa preukazuje zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov
  2. v účtovnom období, v hlavnej knihe, v ktorej sa účtovné zápisy usporadúvajú z vecného hľadiska systematicky a v ktorej sa preukazuje zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov na účty majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov, nákladov a výnosov v účtovnom období.

  Hlavná kniha zahŕňa syntetické a analytické účty podľa účtového rozvrhu a musí obsahovať najmä tieto údaje

  • stavy účtov ku dňu, ku ktorému sa otvára hlavná kniha,
  • súhrnné obraty strany Má dať a strany Dal jednotlivých účtov, minimálne za kalendárny mesiac,
  • zostatky a stavy účtov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

  V Money S3 pohodlne zvládnete podvojné účtovníctvo a aj jednoduché účtovníctvo. Vyskúšajte si účtovný program zadarmo.

  Odoberajte účtovné a daňové novinky zrozumiteľne a včas

  Zadajte váš e-mail a naše účtovné a daňové tipy vám budú chodiť priamo do e-mailu. info

  Odoslaním súhlasíte s našimi zásadami pre spracovanie osobných údajov.

  Akú formu musí mať podvojné účtovníctvo

  Zatiaľ čo daňovú evidenciu na paušálne alebo skutočné výdavky môžete viesť aj v excelovskej tabuľke, pri podvojnom účtovníctve odporúčame zvoliť špecializovaný účtovný program. V ňom nájdete prehľadne všetky knihy a prehľady, vytlačíte si jednotlivé zostavy a pokiaľ narazíte na chybu, rýchlo a ľahko ju dohľadáte a opravíte.

  Účtovný softvér spravidla ponúka množstvo ďalších funkcií, ktorými pokryjete ďalšiu časť firemnej administratívy ako napríklad:

  • mzdy a personalistika,
  • správa skladov,
  • kniha jázd a majetku
  • či adresár.

  S vedením účtovníctva vám pomôže program na podvojné účtovníctvo, ktorý je súčasťou Money S3.

  Autorom článku je Ing. Katarína Serinová

  Boli informácie v článku užitočné?

  Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

  Áno
  Nie
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyskúšajte si účtovný program
  Money S3

  Zadarmo a so všetkými funkciami

  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.
  Vyskúšajte zadarmo
  Zavrieť reklamu
  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.