Účtovníctvo / Podvojné účtovníctvo/Ako so záväzkami v účtovníctve, časť 2?
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Ako so záväzkami v účtovníctve, časť 2?

Ako so záväzkami v účtovníctve, časť 2?
Seyfor Slovensko, a.s.
03. 02. 2023
Doba čtení7 minút čítania
Líbilo se3
Ako so záväzkami v účtovníctve, časť 2?

Obsah

  ‚-

  V článku Ako so záväzkami v účtovníctve, časť 1 sme si povedali všeobecne, čo to sú pohľadávky a prešli sme si účtové skupiny 31 – 34 z účtovnej osnovy pre podnikateľov.

  Pre zopakovanie si povedzme, čo sú to záväzky a ako ich delíme.

  Pre zaúčtovanie väčšiny záväzkov využívame účtovú skupinu 3 – Zúčtovacie vzťahy. Ide o pomerne rozsiahlu účtovú skupinu a my sa v tomto článku pozrieme na náplň jednotlivých účtov, konkrétne v účtovných skupinách 35 – 39.

  Záväzky všeobecne

  Záväzok je vlastne vzťah medzi veriteľom, ktorý očakáva plnenie, a dlžníkom, ktorý má za povinnosť za svoj dlh včas a riadne plniť. Záväzky predstavujú zdroje krytia – pasíva podniku. Môžu mať peňažnú, hmotnú aj nehmotnú formu.

  Na rozdiel od pohľadávok sa účty účtovej skupiny 3 využívajú iba pre krátkodobé záväzky. Dlhodobé záväzky patria do účtovej skupiny 4. Tu je teda nutné správne rozdelenie a zaúčtovanie podľa ich splatnosti, aby bolo možno správne jednotlivé záväzky jednak zaúčtovať, ale tiež vykázať v účtovnej závierke v súvahe.

  Náplň a účtovanie na jednotlivých účtoch skupín 35 -39

  35 – POHĽADÁVKY VOČI SPOLOČNÍKOM A ZDRUŽENIU

  351 – Pohľadávky voči konsolidovanému celku (účet aktívny)

  353 – Pohľadávky za upísané vlastné imanie (účet aktívny)

  354 – Pohľadávky voči spoločníkom a členom pri úhrade straty (účet aktívny)

  355 – Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom (účet aktívny)

  Informácie o účtovaní pohľadávok na účtoch 351, 353, 354, 355, 371, 374, 375,376, 381,382, 385 a 395 nájdete v rozsiahlom samostatnom článku Ako s pohľadávkami v účtovníctve, časť 2

  36 – ZÁVÄZKY VOČI SPOLOČNÍKOM A ZDRUŽENIU

  361 – Záväzky v rámci konsolidovaného celku (účet pasívny)

  Na účte sa evidujú krátkodobé záväzky, napr. z dôvodu prijatých pôžičiek od účtovnej jednotky v konsolidovanom celku.

  PRÍKLAD

  1. Interný doklad – Záväzok z titulu prevodu zisku voči ovládanej osobe (účtovaná v ovládajúcej osobe) MD 431 D 361

  364 – Záväzky voči spoločníkom a členom pri rozdeľovaní zisku (účet pasívny)

  Na účte sa účtujú záväzky voči spoločníkom vrátane akcionárov v obchodných spoločnostiach alebo členom družstiev vo výške ich podielov na zisku spoločnosti alebo družstva, a to súvzťažným zápisom na účte 596 – Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom, ka ide o spoločníkov vo verejnej obchodnej spoločnosti a komplementárov v komanditnej spoločnosti a účte 431 – Výsledok v hospodárení v schvaľovaní, ak ide o spoločníkov v ostatných obchodných spoločnostiach, členov družstiev a komanditistov v komanditnej spoločnosti.

  PRÍKLAD

  1. Interný doklad – Vysporiadanie pohľadávky z úhrady straty so záväzkom z rozdelenia zisku MD 364 D 354
  2. Úhrada dividend akcionárom cez bankový účet MD 364 D 221

  365 – Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom (účet pasívny)

  Účtujú sa tu krátkodobé záväzky, napr. z pôžičiek od spoločníkov obchodnej spoločnosti, záväzky z dôvodu úrokov zo splatených vkladov spoločníkov vo verejnej obchodnej spoločnosti, v komanditnej spoločnosti a v spoločnosti s ručením obmedzeným.

  PRÍKLAD

  1. Interný doklad – úrok z prijatej pôžičky MD 562 D 365
  2. Interný doklad – pôžička od spoločníka MD 365 D 355

  366 – Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti (účet pasívny)

  Na účte sa evidujú záväzky voči spoločníkom v spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditistom komanditných spoločností a členom družstiev z pracovnoprávnych vzťahov vrátane sociálneho poistenia.

  PRÍKLAD

  1. Výplata miezd a iných nárokov z titulu miezd, dávok nemocenského poistenia spoločníkom a členom družstva na účte MD 366 D 221
  2. Interný doklad – zúčtovanie nároku na sociálne dávky u spoločníkov MD 336 D 366

  367 – Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (účet pasívny)

  Na tomto účte sa účtujú záväzky účtovnej jednotky, ako akcionára alebo spoločníka v inej obchodnej spoločnosti alebo člena družstva, za prevzaté a doteraz nesplatené cenné papiere a vklady.

  PRÍKLAD

  1. Interný doklad – upísanie vkladov do dcérskej účtovnej jednotky MD 061 D 367
  2. Interný doklad – splatený vecný vklad do obchodnej spoločnosti MD 367

  D 112

  37 – INÉ POHĽDÁVKY A INÉ ZÁVÄZKY

  371 – Pohľadávky z predaja podniku (účet aktívny)

  372 – Záväzky z kúpy podniku (účet pasívny)

  Na strane D tohto účtu účtuje kupujúci celkovú kúpnu sumu podniku alebo jeho časti; súvzťažný zápis je na strane MD príslušných účtov kúpeného majetku a na strane D príslušných účtov prevzatých záväzkov. Rozdiel medzi kúpnou cenou (účtovanou na účte 372) a sumou, ktorá sa zistí tak, že sa od majetku odpočíta suma záväzkov, je goodwill.

  373 – Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (účet aktívny aj pasívny) 

  374 – Pohľadávky z nájmu (účet aktívny)

  375 – Pohľadávky z vydaných dlhopisov (účet aktívny)

  376 – Nakúpené opcie (účet aktívny)

  377 – Predané opcie (účet pasívny)

  Účet slúži na vysporiadanie obchodov s opciami.

  378 – Iné pohľadávky (účet aktívny)

  379 – Iné záväzky (účet pasívny)

  Na účte sa účtujú sa krátkodobé záväzky mimo obchodného styku, ako napr. zo zodpovednosti za spôsobenú škodu, záväzky voči colnému orgánu z dôvodu cla, dane z pridanej hodnoty a spotrebných daní pri dovoze, záväzky spoločníka alebo člena družstva z úhrady straty v obchodnej spoločnosti alebo družstve a pod.

  PRÍKLAD

  1. Záväzok – clo, dovozná prirážka k zvieratám obstaraným zo zahraničia MD 124 D 379
  2. Úhrada colného dlhu cez bankový prevod MD 379 D 221
  3. Interný doklad – DPH vyrubená colným orgánom pri dovoze tovaru MD 343 D 379

  Odoberajte účtovné a daňové novinky zrozumiteľne a včas

  Zadajte váš e-mail a naše účtovné a daňové tipy vám budú chodiť priamo do e-mailu. info

  Odoslaním súhlasíte s našimi zásadami pre spracovanie osobných údajov.

  38 – ČASOVÉ ROZLÍŠENIE NÁKLADOV A VÝNOSOV

  381 – Náklady budúcich období (účet aktívny)

  382 – Komplexné náklady budúcich období (účet aktívny)

  383 – Výdavky budúcich období (účet pasívny)

  Na účte sa účtuje časové rozlíšenie nákladov bežného účtovného obdobia, ktoré sa týkajú výdavkov v určitých budúcich obdobiach, napríklad nájomné platené pozadu. Zúčtovanie výdavkov budúcich období sa vykoná pri uskutočnení výdavku.

  PRÍKLAD

  1. Interný doklad – Predpis nákladov na záručné opravy, ktoré budú zaplatené v budúcom účtovnom období MD 511 D 383
  2. Interný doklad – Zúčtovanie odmien a prémií spoločníkov a členov družstva, ktoré budú zaplatené v nasledujúcom účtovnom období MD 522 D 383

  384 – Výnosy budúcich období (účet pasívny)

  Účtujú sa tu príjmy v bežnom účtovnom období, ktoré vecne patria do výnosov v budúcich obdobiach, napríklad nájomné prijaté vopred, sumy zaplatených paušálov vopred
  na zabezpečenie servisných služieb a prijaté predplatné. Zúčtovanie výnosov budúcich období sa vykoná v období, s ktorým vecne súvisia.

  PRÍKLAD

  1. Prijaté platby vopred plateného nájomného cez bankový prevod MD 221 D 384
  2. Interný doklad – Nárok na dotáciu na vytvorenie pracovných miest MD 346 D 384

  385 – Príjmy budúcich období (účet aktívny)

   

  39 – OPRAVNÁ POLOŽKA K ZÚČTOVACÍM VZŤAHOM A VNÚTORNÉ ZÚČTOVANIE

  391 – Opravné položky k pohľadávkam (účet pasívny)

  Na tomto účte sa účtuje tvorba a zúčtovanie opravnej položky k pohľadávkam. Tvorba opravnej položky sa účtuje na ťarchu účtu 547 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam so súvzťažným zápisom v prospech účtu 391 – Opravné položky k pohľadávka.

  PRÍKLAD

  1. Interný doklad – tvorba opravnej položky k pohľadávkam z dôvodu prechodného zníženia ich ocenenia (na základe inventarizácie) MD 547 D 391
  2. Interný doklad – čiastočné alebo úplné zrušenie opravnej položky k pohľadávkam, ak pominuli dôvody prechodného zníženia ich ocenenia MD 391 D 547

  395 – Vnútorné zúčtovanie (účet aktívny)

   

  Autorom článku je Ing. Katarína Serinová

  Boli informácie v článku užitočné?

  Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

  Áno
  Nie
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyskúšajte si účtovný program
  Money S3

  Zadarmo a so všetkými funkciami

  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.
  Vyskúšajte zadarmo
  Zavrieť reklamu
  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.