Účtovníctvo / Podvojné účtovníctvo/Ako so záväzkami v účtovníctve?
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Ako so záväzkami v účtovníctve?

Ako so záväzkami v účtovníctve?
Seyfor Slovensko, a.s.
01. 02. 2023
Doba čtení11 minút čítania
Líbilo se4
Ako so záväzkami v účtovníctve?

Obsah

  Pre zaúčtovanie väčšiny záväzkov využívame účtovú skupinu 3 – Zúčtovacie vzťahy. Ide o pomerne rozsiahlu účtovú skupinu a my sa v tomto článku pozrieme na náplň jednotlivých účtov, konkrétne v účtovných skupinách 31 – 34.

  Záväzky všeobecne

  Záväzok je vlastne vzťah medzi veriteľom, ktorý očakáva plnenie, a dlžníkom, ktorý má za povinnosť za svoj dlh včas a riadne plniť. Záväzky predstavujú zdroje krytia – pasíva podniku. Môžu mať peňažnú, hmotnú aj nehmotnú formu.

  Záväzky sa oceňujú pri ich vzniku menovitou hodnotou, v niektorých prípadoch je ale potrebné ich oceniť hodnotou reálnou, napr. u ocenení cenných papierov. Ako reálnu hodnotu je možné použiť hodnotu trhovú, ocenenie znalcom alebo kvalifikovaným odhadom.

  Na rozdiel od pohľadávok sa účty účtovej skupiny 3 využívajú iba pre krátkodobé záväzky. Dlhodobé záväzky patria do účtovej skupiny 4. Tu je teda nutné správne rozdelenie a zaúčtovanie podľa ich splatnosti, aby bolo možno správne jednotlivé záväzky jednak zaúčtovať, ale tiež vykázať v účtovnej závierke v súvahe.

  Taktiež ako pri pohľadávkach sa dlhodobý či krátkodobý záväzok definuje podľa splatnosti ku dňu zostavenia účtovnej závierky, a to:

  Účtovná závierka zostavená ku dňu

  Splatnosť záväzku

  Vykázanie v záväzkoch

  Zachytenie v účtovníctve na účtoch

  31.12.2020

  20.5.2021

  krátkodobých

  3xx

  31.12.2020

  31.12.2022

  dlhodobých

  4xx

  Náplň a účtovanie na jednotlivých účtoch skupín 31 – 34

  31 – POHĽADÁVKY (KRÁTKODOBÉ A DLHODOBÉ)

  311 – Odberatelia (účet aktívny)

  312 – Zmenky na inkaso (účet aktívny)

  313 – Pohľadávky za eskontované cenné papiere (účet aktívny)

  314 – Poskytnuté preddavky – dlhodobé a krátkodobé (účet aktívny)

  315 – Ostatné pohľadávky (účet aktívny)

  O účtoch 311,312, 313, 314 a 315 podrobnejšie hovoríme v článku Ako s pohľadávkami v účtovníctve

  316 – Čistá hodnota zákazky (účet aktívny aj pasívny)

  Čistá hodnota zákazky sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, účtuje rozdiel medzi požadovanými sumami za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe a hodnotou zákazkovej výroby podľa metódy stupňa dokončenia alebo podľa metódy nulového zisku podľa osobitného predpisu so súvzťažným zápisom na účet 606 – Výnosy zo zákazky. V prospech účtu 316 – Čistá hodnota zákazky sa účtuje rezerva na predpokladanú stratu zo zákazkovej výroby so súvzťažným zápisom na ťarchu osobitne vytvoreného analytického účtu k účtu 548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť. Zrušenie rezervy na stratu zo zákazkovej výroby podľa § 30 ods. 14 sa účtuje na ťarchu účtu 316 – Čistá hodnota zákazky so súvzťažným zápisom v prospech osobitne vytvoreného analytického účtu k účtu 548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť. V čase ukončenia zákazkovej výroby sa podľa charakteru zúčtuje zostatok na účte 316 – Čistá hodnota zákazky.

  PRÍKLAD

  1. Doúčtovanie výnosov podľa stupňa dokončenia zákazky, ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka MD 316 D 606
  2. Zníženie výnosov podľa stupňa dokončenia zákazky, ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka MD 606 D 316
  3. Tvorba rezervy na stratu zo zákazkovej výroby MD 548 D 316
  4. Zrušenie rezervy na stratu zo zákazkovej výroby MD 316 D 548

  32 – ZÁVÄZKY (KRÁTKODOBÉ)

  321 – Dodávatelia (účet pasívny)

  Na účet 321 patria záväzky z došlých faktúr od dodávateľov – krátkodobé záväzky z obchodných vzťahov.

  V priebehu účtovného obdobia sa na D účtujú vzniknuté záväzky, naopak na stranu MD ich úhrady, prípadne zápočty, odpisy. Ku dňu zostavenia účtovnej závierky musí zostatok účtu súhlasiť s zinventarizovaným súpisom neuhradených záväzkov, prijatých faktúr.

  PRÍKLAD

  1. Faktúra prijatá za účtovné služby

  MD 518

  D 321

  2. Úhrada faktúry bankovým prevodom

  MD 321

  D 221

  322 – Zmenky na úhradu (účet pasívny)

  Účet 322 slúži na zaúčtovanie krátkodobých zmeniek vlastných a akceptovaných cudzích zmeniek určených k uspokojení dlhu dodávateľa.

  PRÍKLAD

  Účtovanie u odberateľa

  1. Faktúra prijatá za tovar

  MD 131

  D 321

  2. Vystavenie zmenky na úhradu faktúry

  MD 321

  D 322

  3. Úhrada zmenky v lehote splatnosti

  MD 322

  D 221

  323 – Krátkodobé rezervy (účet pasívny)

  Účtujú sa rezervy s predpokladanou dobou vyrovnania pri vzniku najviac jeden rok, napr. za nevyčerpané dovolenky vrátane sociálneho poistenia, reklamácie, nevyfakturované dodávky, ak je neurčité časové vymedzenie alebo výška záväzku.

  PRÍKLAD

  1. Interný doklad: Nevyfakturované dodávky dlhodobého nehmotného majetku, ak účtovná jednotka nepozná presnú sumu

  MD 041

  D 323

  2. Interný doklad: Prevzatie materiálu na základe dodacieho listu, ak účtovná jednotka nemá doklad o cene

  MD 111

  D 323

  324 – Prijaté preddavky (účet pasívny)

  Na tomto účte sú evidované prijaté krátkodobé preddavky pred samotným plnením voči odberateľom.

  PRÍKLAD

  Účtovanie u dodávateľa plnenia

  1. Vystavená zálohová faktúra na poskytnutie služieb, úhrada bankovým prevodom

  MD 221

  D 324

  2. Po poskytnutí služby vystavená faktúra odberateľovi

  MD 311

  D 602

  – vo vystavenej faktúre odpočítaný už uhradený preddavok

  MD 324

  D 311

  325 – Ostatné záväzky (účet pasívny)

  Na účte 325 sú účtované ostatné záväzky z obchodných vzťahov – napríklad reklamácie uplatnené odberateľmi, refundácie miezd, záväzky zo záručného paušálu, dlhy z rôznych služieb či záväzky z pokút, zrazené exekučné zrážky zamestnancom atď.

  PRÍKLAD

  1. Interný doklad – predpísaná exekučná zrážka zamestnancovi

  MD 331

  D 325

  2. Odvod exekučnej zrážky

  MD 325

  D 221

  PRÍKLAD

  1. Interný doklad – predpis predpísanej zmluvnej pokuty

  MD 544

  D 325

  2. Úhrada pokuty z bankového účtu

  MD 325

  D 221

  326 – Nevyfakturované dodávky (účet pasívny)

  Účtujú sa položky neúčtované ako obvyklé záväzky, napr. nevyfakturované dodávky, prijaté služby, ak účtovná jednotka na základe zmluvy, dodacieho listu alebo iného dokladu pozná výšku záväzku do dňa zostavenia účtovnej závierky. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa účtujú upravujúce závierkové účtovné prípady, napr. ak na základe účtovného dokladu účtovná jednotka získala informáciu o výške záväzku a obstarávacej cene majetku, ktorý bol obstaraný do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

  PRÍKLAD

  1. Interný doklad Nevyfakturovaná dodávka stravných lístkov

  MD 213

  D 326

  33 – ZÚČTOVANIE SO ZAMESTNANCAMI A ORGÁNMI SOCIÁLNEHO A ZDRAVOTNÉHO POISTENIA

  331 – Zamestnanci (účet pasívny)

  Ako názov účtu napovedá, evidujú sa tu záväzky voči zamestnancom, a to nárok na ich mzdu. Na stranu D účtujeme mzdu v hrubej výške, na stranu D účtujeme jednotlivé zrážky a odvody sociálneho a zdravotného poistenia (iba časť pripadajúca na zamestnanca) a tiež samotnú úhradu čistej mzdy zamestnanca.

  PRÍKLAD

  1. Interný doklad – predpísaná hrubá mzda zamestnanca

  MD 521

  D 331

  2. Zrážka sociálneho a zdravotného poistenia za zamestnanca

  MD 331

  D 336

  3. Výplata čistej mzdy zamestnanca bankovým prevodom

  MD 331

  D 221

  333 – Ostatné záväzky voči zamestnancom (účet pasívny)

  Tu účtujeme ostatné dlhy voči zamestnancom, ktoré nie sú mzdou. Napr. nárok zamestnanca na náhradu škody, náhradu za opotrebenie pracovných prostriedkov alebo nárok na výplatu cestovných náhrad.

  PRÍKLAD

  1. Interný doklad – predpis cestovných náhrad, nevyplatených

  MD 512

  D 333

  2. Preplatenie cestovných náhrad v hotovosti

  MD 333

  D 211

  335 – Pohľadávky voči zamestnancom (účet aktívny)   

  Na účte pohľadávok voči zamestnancom sa účtuje napríklad vyplatenie zálohy na drobné nákupy, ale aj  omylom uhradené súkromné nákupy zverenou firemnou kartou.

  PRÍKLAD

  1. Bankový výpis – omylom uhradená súkromná platba zamestnanca firemnou platobnou kartou

  MD 335

  D 221

  2. Vrátenie  platby zamestnancom na účet

  MD 221

  D 335

  336 – Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (účet pasívny)

  Tu sa evidujú dlhy za zrazené poistné v zákonnej výške. Pri tomto účte je vhodné viesť analytickú evidenciu, nakoľko sa tu účtujú záväzky voči viacerým inštitúciám: Sociálnej poisťovni a jednotlivým zdravotným poisťovniam.

  Účet môže vykazovať ku dňu zostavenia účtovnej závierky  pasívny zostatok (záväzok) alebo aktívny zostatok (preplatok poistného).

  PRÍKLAD

  1. Interný doklad – zrazenie sociálneho poistenia zamestnanca

  MD 331

  D 336100

  2. Interný doklad – zrazenie zdravotného poistenia zamestnanca

  MD 331

  D 336200

  3. Interný doklad – predpis sociálneho poistenia zamestnávateľa

  MD 524

  D 336100

  4. Interný doklad – predpis zdravotného poistenia zamestnávateľa

  MD 524

  D 336200

  5. Odvod sociálneho poistenia (za zamestnanca a zamestnávateľa) úhradou z banky

  MD 336100

  D 221

  6. Odvod zdravotného poistenia (za zamestnanca aj zamestnávateľa) úhradou z banky

  MD 336200

  D 221

   

   

  34 – ZÚČTOVANIE DANÍ A DOTÁCIÍ

  341 – Daň z príjmu (účet pasívny)

  Na tento účet účtujeme o dani, kedy je poplatníkom sama účtovná jednotka. V priebehu účtovného obdobia sa na MD účtu účtujú uhradené preddavky, pokiaľ je účtovná jednotka povinná preddavky platiť, na stranu D sa ku dňu zostavenia účtovnej jednotky zaúčtuje samotná daň.

  Účet tak môže vykazovať buď aktívny alebo pasívny zostatok.

  PRÍKLAD

  1. V priebehu účtovného obdobia uhradený bankovým prevodom preddavok na daň z príjmu

  MD 341

  D 221

  2. Interný doklad – podľa priznania k dani z príjmu predpis daňovej povinnosti

  MD 591

  D 341

  3. Úhrada nedoplatku na dani bankovým prevodom

  MD 341

  D 221

  342 – Ostatné priame dane (účet pasívny)

  Tu účtujeme daň z príjmu fyzických osôb zo závislej činnosti. Tento účet môže vykazovať pasívny zostatok (záväzok), ale aj zostatok aktívny v prípade preplatku na dani (pohľadávka).

  PRÍKLAD

  1. Interný doklad – predpis miezd – zrazenie preddavku na daň

  MD 331

  D 342

  2. Odvod dane bankovým prevodom

  MD 342

  D 221

  343 – Daň z pridanej hodnoty (účet aktívny aj pasívny)

  Tento účet môže byť aktívny aj pasívny. Účtovná jednotka – platiteľ DPH – využíva analytické účty, na ktorých sleduje a účtuje na nich o DPH na výstupe a o DPH na vstupe.

  Vhodné je využiť aj sumárny účet, kam pri každom podaní daňového priznania k DPH preúčtujeme DPH na vstupe a výstupe a ktorý nám bude vykazovať buď nadmerný odpočet DPH (aktívny zostatok, pohľadávka voči finančnému úradu) alebo daňovú povinnosť DPH (pasívny zostatok, záväzok voči finančnému úradu).

  PRÍKLAD

  Daňová povinnosť

  1. Faktúra vydaná za služby

  – Základ DPH

  – DPH 20%

  1.200,-

  1.000,-

  200,-

  MD 311

  D 602

  D 343200

  2. Faktúra prijatá za energie

  – Základ DPH

  – DPH 20%

   60,-

  500,-

  100,-

  MD 502

  MD 343100

  D 321

  3. Interný doklad – zúčtovanie DPH

  – DPH vstup 20%

  – DPH výstup 20%

  – DPH – daňová povinnosť

  100,-

  200,-

  100,-

  MD 343200

  D 343100

  D 343900

  4. Odvod DPH – daňová povinnosť na finančný úrad bankovým prevodom

  100,-

  MD 343900

  D 221

  345 – Ostatné dane a poplatky (účet pasívny)

  Na tento účet účtujeme ostatné dane – napr. daň z motorových vozidiel. Podľa druhu daní sa evidujú jednotlivé dane na analytických účtoch.

  Účet môže vykazovať zostatok pasívny (záväzok) alebo aktívny (pohľadávka v prípade preplatku).

  PRÍKLAD

  1. V priebehu účtovného obdobia uhradený bankovým prevodom preddavok na daň z motorových vozidiel

  MD 345

  D 221

  2. Interný doklad – podľa priznania k dani z motorových vozidiel predpis daňovej povinnosti

  MD 531

  D 345

  3. Úhrada nedoplatku na dani bankovým prevodom

  MD 345

  D 221

  346 – Dotácie zo štátneho rozpočtu (účet pasívny)

  Na tomto účtu  sa eviduje dotácia prijatá zo štátneho rozpočtu. Tie sa delia na dve časti:

  • dotácia na obstaranie dlhodobého majetku
  • dotácia na úhradu nákladov

  V priebehu roka sa na tento účet účtujú príjmy dotácií, prípadne nespochybniteľné právne nároky na tieto dotácie a potom tiež ich vyúčtovanie a ich prípadné vratky pri nesplnení dotačných podmienok.

  PRÍKLAD

  1. Dotácia na obstaranie dlhodobého hmotného majetku – zníženie vstupnej ceny

  MD 346

  D 042

  2. Dotácia na úhradu nákladov účtovnej jednotky

  MD 346

  D 648

  347 – Ostatné dotácie (účet pasívny)

  Účet 347 je obdobný ako predchádzajúci účet 346, avšak tu sa účtuje o ostatných dotáciách, ktoré nie sú poskytnuté zo štátneho rozpočtu. Tiež sa rozdeľujú na dve časti:

  • dotácia na obstaranie dlhodobého majetku
  • dotácia na úhradu nákladov

  Účtuje sa na ňom rovnako ako na účte 346.

  V ďalších článkoch rozoberieme náplň a účtovanie pohľadávok a záväzkov na ostatných účtoch tzv.„trojkových“ účtov, a to skupiny 35 až 39.

  Odoberajte účtovné a daňové novinky zrozumiteľne a včas

  Zadajte váš e-mail a naše účtovné a daňové tipy vám budú chodiť priamo do e-mailu. info

  Odoslaním súhlasíte s našimi zásadami pre spracovanie osobných údajov.

   

  Autorom článku je Ing. Katarína Serinová

  Boli informácie v článku užitočné?

  Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

  Áno
  Nie
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyskúšajte si účtovný program
  Money S3

  Zadarmo a so všetkými funkciami

  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.
  Vyskúšajte zadarmo
  Zavrieť reklamu
  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.