Účtovníctvo / Podvojné účtovníctvo/Účtovná závierka zobrazuje stav vašej spoločnosti. Kedy sa zostavuje?
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Účtovná závierka zobrazuje stav vašej spoločnosti. Kedy sa zostavuje?

Účtovná závierka zobrazuje stav vašej spoločnosti. Kedy sa zostavuje?
Seyfor Slovensko, a.s.
18. 05. 2021
Doba čtení6 minút čítania
Líbilo se10
Účtovná závierka zobrazuje stav vašej spoločnosti. Kedy sa zostavuje?

Obsah

  Vyhotovenie účtovnej závierky zahŕňa vyhotovenie povinných výkazov, ktoré vypovedajú o ekonomickej kondícii spoločnosti. Povinnosť vyhotoviť účtovnú závierku môže vyplynúť z rôznych udalostí ekonomického života spoločnosti.

  Hneď na začiatku si vyjasníme rozdiel medzi účtovnou závierkou a účtovnou uzávierkou:

  • Účtovná uzávierka je súhrn činností, ktorými sa uzatvára účtovníctvo za bežné obdobie a je konečným cieľom je vyhotovenie účtovnej závierky.
  • Účtovná závierka je finančný výkaz, prípadne súbor finančných a nefinančných výkazov, ktoré musia účtovné jednotky, čiže obchodné spoločnosti a živnostníci účtujúci v jednoduchom účtovníctve uverejniť na základ zákona.

  Účtovná uzávierka – predovšetkým veľa práce pre účtovníkov

  Pri účtovnej uzávierke sa zisťuje stav majetku, záväzkov a kapitálu účtovnej jednotky (živnostníka, prípadne SZČO alebo firmy) , ak vedú jednoduché alebo podvojné účtovníctvo. SZČO, ktoré vedú daňovú evidenciu sa účtovná uzávierka a vyhotovenie účtovnej závierky netýka. Stav majetku, záväzkov a kapitálu sa uskutočňuje  k určitému dátumu, ako je koniec účtovného obdobia – buď koniec kalendárneho alebo hospodárskeho roka.  

  Výsledkom je prehľad o hospodárení účtovnej jednotky, prípadne prehľad o toku finančných prostriedkov za dané obdobie. Rozhodujúcim dátumom je deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, spravidla to je posledný deň kalendárneho roka, čiže 31.12. alebo posledný deň hospodárskeho roka. K tomu dátumu musíte zaistiť, aby koneční zostatky zobrazovali stav majetku, zdrojov krytia a výsledkov hospodárenia v správnej výške.

  Celý proces uzatvára jednotlivé účty za dané účtovné obdobie. Pri účtovnej uzávierke sa

  • doplnenia účtovné zápisy o zápisy, ktoré zabezpečia správnosť a úplnosť účtovníctva
  • uzatvoria sa  účtovné knihy, pričom sa:
  • skontroluje formálna správnosť zápisov,
  • skontroluje úplnosť a vecná správnosť zápisov,
  • porovnajú výsledky účtovníctva s inventarizáciou.

  V podvojnom účtovníctve je potrebné vykonať aj nasledovné práce:

  • kontrola zhody medzi analytickou a syntetickou evidenciou,
  • vyčíslia sa obraty strany MD a D syntetických účtov,
  • zistia sa zostatky výsledkových účtov, čiže nákladov a výnosov,
  • súvahových účtov, čiže účtov aktív a pasív,
  • preúčtujú konečné stavy účtov nákladov a výnosov na účet 710
  • zistí sa výsledok hospodárenia
  • vypočíta sa a zaúčtuje daň z príjmu.

  Zostavovanie a príprava podkladov pre účtovnú uzávierku je však náročný proces, ktorý by ste rozhodne mali zveriť profesionálnemu účtovníkovi. Prácu určite uľahčia účtovné systémy ako napríklad MoneyS3. Súčasťou je program na podvojné účtovníctvo.

  Účtovná závierka – zaznamenanie výsledkov účtovnej závierky

  Účtovná závierka je konečným krokom účtovnej uzávierky, ktorý zobrazuje informácie o celkovom hospodárení spoločnosti, finančnej sile a jej budúcom vývoji. Zákon o účtovníctve hovorí o jednotlivých častiach účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve:

  • súvaha
  • výkaz ziskov a strát,
  • poznámky

  Pre podnikateľov účtujúcich v jednoduchom účtovníctve tvorí účtovnú závierku:

  • výkaz o príjmoch a výdavkoch
  • výkaz o majetku a záväzkoch

  Rozsah účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve

  Účtovné jednotky sa delia na základe zákona o účtovníctve podľa počtu zamestnancov, obratu a výšky aktív (bilančná suma) nasledovne:

  Kategória podniku

  Počet zamestnancov

  Ročný obrat

  Ročná suma majetku

  Mikro účtovná jednotka

  1 až 9

  ≤ 700 000€

  ≤ 350 000€

  Malá účtovná jednotka

  10 až 49

  ≤ 8 000 0000€

  ≤ 4 000 0000€

  Veľká účtovná jednotka

  Nad 50

  ≥ 8 000 0000€

  ≥ 4 000 0000€

  Účtovná jednotka spĺňa zaradenie do príslušnej kategórie, ak jej vyhovujú aspoň dve z troch kritérií.

  Podľa zaradenia účtovnej jednotky rozlišujeme:

  • účtovnú závierku mikro účtovnej jednotky, a
  • účtovnú závierku malej/veľkej účtovnej jednotky,

  Pre každú účtovnú jednotku existuje Opatrenie Ministerstva financií SR, ktoré upresňujú povinnosti zostavenia účtovnej závierky pre mikro, malé a veľké účtovné jednotky.

  Okrem povinností pri zostavení účtovnej závierky sa musia účtovné jednotky riadiť aj povinnosťou overenia účtovnej závierky audítorom, kde sa kritériá menia v roku 2021 a 2022 nasledovne:

  Pre účtovné obdobie začínajúce 1.1.2020 platia kritériá:

  • celková suma majetku presiahla 2 000 000 eur,
  • čistý obrat presiahol 4 000 000 eur,
  • priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednom účtovnom období presiahol 30,

  Pre účtovné obdobie začínajúce 1.1.2021 platia kritériá:

  • celková suma majetku presiahla 3 000 000 eur,
  • čistý obrat presiahol 6 000 000 eur,
  • priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednom účtovnom období presiahol 40.

  Pre účtovné obdobie začínajúce 1.1.2022 platia kritériá:

  • celková suma majetku presiahla 4 000 000 eur,
  • čistý obrat presiahol 8 000 000 eur,
  • priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednom účtovnom období presiahol 50.

  Druhy účtovnej závierky

  Podľa toho, kedy sa účtovná závierka zostavuje, rozlišujeme:

  • Riadnu účtovnú závierku.  Vzniká pravidelne k poslednému dňu účtovného obdobia – posledný deň kalendárneho roka alebo posledný deň hospodárskeho roka.
  • Mimoriadna účtovná závierka. Zostavuje sa v mimoriadnych situáciách, napr. V prípade vstupu spoločnosti do likvidácie sa zostavuje účtovná závierka ku dňu predchádzajúcemu dňu vstupu do likvidácie..
  • Priebežná účtovná závierka. Vyhotovuje sa počas účtovného obdobia a pri nej sa účtovné knihy neuzatvárajú.
  • Konsolidovaná účtovná závierka. Informuje o konsolidovanom celku. Túto závierku musí zostaviť (preberá povinnosť za konsolidovaný celok) účtovná jednotka, ktorá je ovládajúcou osobou.

  Odoberajte účtovné a daňové novinky zrozumiteľne a včas

  Zadajte váš e-mail a naše účtovné a daňové tipy vám budú chodiť priamo do e-mailu. info

  Odoslaním súhlasíte s našimi zásadami pre spracovanie osobných údajov.

  Čo musí obsahovať účtovná závierka

  Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve má 3 strany a obsahuje:

  • všeobecné náležitosti (ako je obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky, IČO, DIČ, SK NACE, deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, deň jej zostavenia, ako aj obdobie, za ktoré sa zostavuje a ďalšie identifikačné údaje účtovnej jednotky),
  • výkaz o príjmoch a výdavkoch,
  • výkaz o majetku a záväzkoch,

  Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve sa skladá zo 4 hlavných častí, a to:

  • všeobecné náležitosti (ako je DIČ, IČO, SK NACE, obchodné meno, resp. názov účtovnej jednotky a jej sídlo, deň ku ktorému je účtovná závierka zostavená, obdobie a bezprostredne predchádzajúce obdobie, za ktoré je účtovná závierka zostavená a iné),
  • súvaha,
  • výkaz ziskov a strát,
  • poznámky (tvoria samostatnú súčasť účtovnej závierky),

  pričom údaje v účtovnej závierke uvádza účtovná jednotka za bežné zdaňovacie obdobie, ako aj za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

  Zostavenú účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve schvaľuje Valné zhromaždenie, pri jednoosobových sro je to Rozhodnutie jediného spoločníka, a to do 12 mesiacov od posledného dňa skončeného účtovného obdobia.  

  Povinnosťou účtovnej jednotky je uloženie oznámenia o schválení účtovnej závierky do registra účtovných závierok. Avšak účtovná jednotka reálne neukladá účtovnú závierku do registra účtovných závierok, pretože to za ňu urobí daňový úrad. Účtovná jednotka podá oznámenie o schválení účtovnej závierky daňovému úradu, a to listinne alebo elektronicky. Elektronicky tak urobí vždy, ak má povinnosť komunikovať s daňovým úradom elektronicky.

  Účtovná závierka je povinnou súčasťou daňového priznania, ale nie je jeho prílohou.

  S účtovnou uzávierkou vám pomôže účtovný software Money S3.

   

  Autorom článku je Katarína Serinová

  Boli informácie v článku užitočné?

  Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

  Áno
  Nie
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyskúšajte si účtovný program
  Money S3

  Zadarmo a so všetkými funkciami

  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.
  Vyskúšajte zadarmo
  Zavrieť reklamu
  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.