Účtovníctvo / Podvojné účtovníctvo/Ako na účtovnú závierku – výkaz ziskov a strát
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Ako na účtovnú závierku – výkaz ziskov a strát

Ako na účtovnú závierku – výkaz ziskov a strát
Seyfor Slovensko, a.s.
12. 07. 2022
Doba čtení3 minúty čítania
Líbilo se3
Ako na účtovnú závierku – výkaz ziskov a strát

Obsah

  Kto môže zostaviť výkaz a strát v skrátenom rozsahu? Na čo je nutné pamätať pri vykazovaní nákladov a výnosov.

  Výkaz ziskov a strát ako povinná súčasť účtovnej závierky

  V jednom z predchádzajúcich článkov sme sa zaoberali nielen úvodom do problematiky účtovnej závierky, ale podrobnejšie aj súvahou. V tomto príspevku budeme venovať pozornosť ďalšej povinnej súčasti účtovnej závierky, a to výkazu ziskov a strát, občas skrátene výsledovka. Výkaz ziskov a strát je základným zdrojom informácií o štruktúre výnosov a nákladov účtovnej jednotky, vygenerovanom zisku či strate a o zaťažení spoločnosti daňou z príjmov.

  Výkaz ziskov a strát obsahuje zostatky výsledkových účtov účtového rozvrhu účtovnej jednotky. Účtovná jednotka vykazuje náklady, výnosy a výsledok hospodárenia za bežné a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie v členení na výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti tzn. z činnosti súvisiacej s predmetom podnikania a finančnej činnosti tzn. z činnosti s finančnými operáciami.

  Výkaz ziskov a strát podľa kategórie účtovnej jednotky

  Podľa veľkostnej kategórie do ktorej účtovná jednotka patrí, bude zostavovať podobne ako súvahu, aj výkaz ziskov a strát. O veľkostných kategóriách sme písali v článku Kategórie účtovných jednotiek.

  Výkaz ziskov a strát mikro účtovných jednotiek má jednoduchšiu a skrátenú formu s označením Uč MÚJ 2-01. Malá a veľká účtovná jednotka zostavujú výkaz ziskov a strát na rovnakom tlačive, podobne ako súvahu, s označením Úč POD 2 -01, pričom malá aj stredná účtovná jednotka sa riadia vlastnými Opatreniami Ministerstva financií SR, ktoré hovorí ako výkaz ziskov a strát v rámci účtovnej závierky zostaviť.

  Všeobecné zásady pre účtovanie nákladov, výnosov a zostavenie výkazu ziskov a strát

  Pri účtovaní nákladov, výnosov a zostavovaní výkazu ziskov a strát je nutné dodržať niekoľko zásad a princípov:

  • Náklady a výnosy sa vykazujú v období, s ktorým vecne a časovo súvisia (bez ohľadu na to, kedy boli zaplatené). Pre zaistenie tejto zásady využívame najmä účty časového rozlíšenia a rezerv.
  • Náhrady vynaložených nákladov minulých účtovných období sa účtujú do výnosov bežného roku.
  • Náklady a výnosy sa vykazujú v plnej výške, tzn. vykazujeme celé čiastky nákladov a výnosov bez ich vzájomného zúčtovania. Vzájomné zúčtovanie je možné iba v špecifických prípadoch. Ide napríklad o tieto situácie:
   • účtovanie rezerv, opravných položiek a komplexných nákladov budúcich období,
   • účtovanie dobropisov,
   • dorubky a vratky daní, poplatkov, účtovanie o odloženej dani,
   • účtovanie niektorých inventarizačných rozdielov.
  • Vykázané údaje za bežné a minulé obdobie by mali byť porovnateľné. V prípade, že tomu tak nie je (napr. z dôvodu zmeny používanej metódy), upraví sa informácia za minulé účtovné období s ohľadom na významnosť. Každá úprava informácií za minulé účtovné obdobie, poprípade ponechanie neporovnateľných informácií sa odôvodní v prílohe.
  • Položka výkazu ziskov a strát „Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení“ sa musí rovnať položke súvahy „Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení“.

  Odoberajte účtovné a daňové novinky zrozumiteľne a včas

  Zadajte váš e-mail a naše účtovné a daňové tipy vám budú chodiť priamo do e-mailu. info

  Odoslaním súhlasíte s našimi zásadami pre spracovanie osobných údajov.

  Záver

  Výkaz ziskov a strát je základným zdrojom informácii o štruktúre nákladov, výnosov a schopnosti účtovnej jednotky generovať zisk. Náklady a výnosy je nutné vykázať v období, s ktorým vecne a časovo súvisia, bez ohľadu na okamih ich platby. Skrátený a zjednodušený rozsah je určený iba pre mikro účtovné jednotky, malé a veľké účtovní jednotky zostavujú výkaz ziskov a strát v plnom rozsahu.

  S účtovnou závierkou vám pomôže účtovný systém Money S3. Vyskúšajte si účtovný program zadarmo.Nájdete tu aj softvér na podvojné účtovníctvo a jednoduché účtovníctvo.

  Boli informácie v článku užitočné?

  Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

  Áno
  Nie
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyskúšajte si účtovný program
  Money S3

  Zadarmo a so všetkými funkciami

  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.
  Vyskúšajte zadarmo
  Zavrieť reklamu
  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.