Účtovníctvo / Podvojné účtovníctvo/Ako na účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve – čo je jej obsahom
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Ako na účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve – čo je jej obsahom

Ako na účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve – čo je jej obsahom
Seyfor Slovensko, a.s.
28. 02. 2022
Doba čtení9 minút čítania
Líbilo se3
Ako na účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve – čo je jej obsahom

Obsah

  Aké sú povinné náležitosti účtovnej závierky subjektov účtujúcich v podvojnom účtovníctve? Na čo je nutné pamätať pri zostavovaní účtovnej závierky a jej výkazov?

  Základná charakteristika účtovnej závierky

  Účtovná závierka je definovaná v zákone č. 431/2002 Z. z. §17. Je to štruktúrovaná prezentácia skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, poskytovaná osobám, ktoré tieto informácie využívajú (ďalej len „používatelia“). Účtovná jednotka zostavuje účtovnú závierku v prípadoch ustanovených zákonom o účtovníctve v štruktúre, ktorá nadväzuje na sústavu účtovníctva používanú v účtovnej jednotke. Účtovná závierka tvorí jeden celok.

  Účtovná jednotka je povinná zostaviť účtovnú závierku najneskôr do šiestich mesiacov od dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

  Kroky pred zostavením účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve

  Pre správne vyplnenie údajov do účtovnej závierky by mala účtovná jednotka vykonať predovšetkým tieto kroky:

  • zaúčtovať všetky účtovné prípady, ktoré súvisia s uzatváraným zdaňovacím obdobím (napr. zaúčtovanie predpisu dane z motorových vozidiel, zaúčtovanie nadspotreby pohonných látok, zaúčtovanie nevyfakturovaných dodávok a pod.),
  • kontrolu začiatočných stavov účtov k prvému dňu bežného účtovného obdobia – ich správne prenesenie z predchádzajúceho účtovného obdobia,
  • vykonať inventarizáciu majetku, záväzkov a vlastného imania (napr. inventúru pokladnice),
  • zaúčtovať tvorbu opravných položiek a rezerv,
  • zaúčtovať predpis dane z príjmov,
  • časovo rozlíšiť náklady a výnosy,
  • vykonať kontrolu účtov, ktoré nemôžu mať na konci účtovného obdobia zostatok (napr. 111 – Obstaranie materiálu a pod.),
  • a iné, ďalšie uzávierkové operácie.

  Náležitosti účtovnej závierky

  Účtovnú závierku obchodných spoločností účtujúcich v podvojnom účtovníctve tvorí:

  • súvaha,
  • výkaz ziskov a strát,
  • poznámky.

  Účtovná závierka obsahuje tieto všeobecné informácie:

  • obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky; právnické osoby uvedú sídlo, a fyzické osoby uvedú miesto podnikania,
  • identifikačné číslo, ak ho má účtovná jednotka pridelené,
  • deň, ku ktorému sa zostavuje,
  • deň jej zostavenia,
  • obdobie, za ktoré sa zostavuje,
  • iné údaje uvedené na úvodnej strane účtovnej závierky ustanovenej opatrením ministerstva,
  • podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky.

  Aké údaje nájdeme v účtovnej závierke a ako je štruktúrovaná

  V účtovnej závierke nájdeme riadky, v ktorých sa uvádzajú súčty zostatkov účtov aktív a pasív a konečné stavy účtov nákladov a výnosov. V každom riadku je uvedené, aké účty sú jeho obsahom.

  Tlačivo účtovnej závierky je tlačivo, ktoré obsahuje súvahu a výkaz ziskov a strát, poznámky sú osobitným dokumentom. Podnikatelia majú povinnosť komunikovať s daňovým úradom elektronicky, preto netreba zabudnúť k podávanej účtovnej závierke pripojiť aj súbor s poznámkami.

  Podľa veľkosti účtovnej jednotky si spoločnosť musí vybrať správne tlačivo na podanie a vyhotovenie účtovnej závierky. Poznáme dve tlačivá na vyhotovenie účtovnej závierky: pre mikro účtovnú jednotku a pre malú a veľkú účtovnú jednotku. Neziskové organizácie majú osobitné tlačivo na účtovnú závierku.

  Viac o rozdelení účtovných jednotiek podľa veľkostným kritérií si prečítate v článku Účtovná závierka zobrazuje stav vašej spoločnosti. Kedy sa zostavuje?

  V účtovnej závierke sa niektoré riadky súvahy musia rovnať s riadkami výkazu ziskov a strát. V tlačive účtovnej závierky pre mikro účtovné jednotky sú to tieto riadky:

  • hodnota v súvahe v riadku 01 Spolu majetok v stĺpci 1 a 2 = hodnota v súvahe v riadku 24 v stĺpci 3 a 4 Spolu vlastné imanie a záväzky, t. j. majetok = vlastné imanie a záväzky,
  • hodnota vo výkaze ziskov a strát v riadku 39 v stĺpci 1 a 2 = hodnota v súvahe v riadku 34 v stĺpci 3 a 4, t. j. výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení = výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení.

  V účtovnej závierke malej/veľkej účtovnej jednotky sa musia rovnať hodnoty v nasledovných riadkoch:

  • hodnota v súvahe v riadku 01 Spolu majetok v stĺpci 2 a 3  = hodnota v súvahe v riadku 79 v stĺpci Spolu vlastné imanie a záväzky 4 a 5, t. j. majetok = vlastné imanie a záväzky,
  • hodnota vo výkaze ziskov a strát riadku 61 v stĺpci 1 a 2 = hodnota v súvahe v riadku 100 v stĺpci 4 a 5, t. j. výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení = výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení.

  V účtovnej závierke neziskovej organizácie účtujúcej v podvojnom účtovníctve sa musia rovnať hodnoty v nasledovných riadkoch:

  • hodnota v súvahe v riadku 060 Majetok spolu v stĺpci 3 a 4  = hodnota v súvahe v riadku 104 Vlastné zdroje a cudzie zdroje v stĺpci 5 a 6, t. j. majetok = vlastné zdroje a cudzie zdroje,
  • hodnota vo výkaze ziskov a strát riadku 78 v stĺpci 3 a 4 = hodnota v súvahe v riadku 073 v stĺpci 5 a 6, t. j. výsledok hospodárenia po zdanení = výsledok hospodárenia.

  Tlačivo aktuálne platnej  účtovnej závierky pre mikro účtovné jednotky a malé a stredné účtovné jednotky, a rovnako tiež pre neziskové organizácie účtujúce v podvojnom účtovníctve nájdete na webe Ministerstva financií SR.

  Súvaha

  Súvaha patrí medzi základné súčasti účtovnej závierky a je dôležitým zdrojom informácií o výške a štruktúre aktív a pasív účtovnej jednotky. Vypovedaciu hodnotu súvahy zvyšuje skutočnosť, že sa v nej zobrazujú údaje ku dňu zostavenia účtovnej závierky bežného aj minulého účtovného obdobia, a používatelia účtovnej závierky ich tak môžu porovnať.

  V prípade, že informácie uvedené za minulé a bežné účtovné obdobie nie sú porovnateľné (napr. z dôvodu zmeny používanej metódy), uvedie sa táto informácia v Poznámkach.

  Používatelia účtovnej závierky isto ocenia, že v súvahe za bežné účtovné obdobie  sa pri aktívach uvádza:

  • stĺpec „brutto“ – výška aktív neupravená o opravné položky a oprávky,
  • stĺpec „korekcia“ – výška súvisiacich opravných položiek a oprávok,
  • stĺpec „netto“ – výška aktív znížená o opravné položky a oprávky,

  avšak toto rozdelenie obsahuje iba účtovná závierka malých a veľkých spoločností a účtovná závierka neziskových organizácií. Účtovná závierka mikro účtovných jednotiek obsahuje iba jeden stĺpec za bežné obdobie, ktoré obsahuje netto údaje. Za minulé účtovné obdobie sa uvádzajú iba hodnoty „netto“. Vzory tlačív účtovnej závierky účtovnej jednotky určuje Ministerstvo financií SR vo svojich opatreniach.

  V súvahe sa postupných sčítavaním riadkov sa dostaneme k číslu, ktoré vyjadruje výšku majetku spoločnosti – strana aktív a výšku vlastného imania a záväzkov – strana pasív. Tieto čísla sa musia rovnať.

  Odoberajte účtovné a daňové novinky zrozumiteľne a včas

  Zadajte váš e-mail a naše účtovné a daňové tipy vám budú chodiť priamo do e-mailu. info

  Odoslaním súhlasíte s našimi zásadami pre spracovanie osobných údajov.

  Výkaz ziskov a strát

  Výkaz ziskov a strát obsahuje informácie popisujúce výsledok hospodárenia. Vo výkaze ziskov a strát je možné získať informácie o výške a štruktúre nákladov a výnosov. Tieto informácie vstupujú do finančnej analýzy, prostredníctvom ktorej je možné bližšie popísať výkonovú stránku podnikania. Základnou kontrolou správnosti vyplnených výkazov je rovnosť hospodárskeho výsledku vypočítaného zo súvahy a z výkazu ziskov strát.

  Vo výkaze ziskov a strát sa ako prvé uvádza výška výnosov – tržieb, ktoré spoločnosť počas účtovného obdobia dosiahla, čiže výnosy z hospodárskej činnosti. Za nimi nasledujú náklady na hospodársku činnosť. Odpočítaním výnosov a nákladov z hospodárskej činnosti dostaneme výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti. Ďalšou časťou je výsledok hospodárenia z finančnej činnosti. Súčtom výsledku hospodárenia z hospodárskej činnosti a výsledku hospodárenia z finančnej činnosti je výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením. Následne sa uvedie výška dane z príjmov a posledný riadok uvádza výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení, čo je pre spoločnosť hospodársky výsledok, o ktorom následne rozhoduje o jeho rozdelení.

  Výkaz ziskov a strát pre neziskové organizácie je špecifický, nakoľko v neziskových organizáciách sa sledujú výnosy a náklady z hlavnej – nezdaňovanej činnosti a zo zdaňovanej činnosti. Je potrebné poznať stanovy neziskovej organizácie, aby bolo možné správne vykázať zdaňovanú a nezdaňovanú činnosť a správne vypočítať daň.

  Vo výkaze ziskov a strát neziskových organizácií nájdeme stĺpce:

  • hlavná nezdaňovaná činnosť
  • zdaňovaná činnosť
  • spolu.

  Z uvedeného vyplýva, že je mimoriadne dôležité v neziskových organizáciách sledovať, či sú výnosy a náklady spojené s hlavnou činnosťou, za účelom ktorej nezisková organizácia vznikla alebo súvisia so zdaňovanou činnosťou, napr. podnikaním, ktorá je podpornou činnosťou na dosahovanie hlavnej činnosti podľa stanov. Správne rozdelenie výnosov a nákladov je vhodné upraviť v internej smernici neziskovej organizácie.

  Poznámky

  Poznámky majú tiež predpísaný obsah, a to prostredníctvom opatrenia Ministerstva financií SR, a rovnako sa ich obsah odlišuje podľa veľkosti účtovnej jednotky. Mikro účtovná jednotka uvádza v poznámkach obmedzený povinný obsah informácií.

  Vo všeobecnosti sa pri zostavovaní účtovnej závierky používa základné matematické pravidlo pre zaokrúhľovanie prirodzených  čísel.  Pri prenose údajov z hlavnej knihy do výkazov sa postupuje pri zaokrúhľovaní tak, že ak po číslici, ktorú zaokrúhľujeme, nasleduje číslo, ktoré je menšie ako 5, zaokrúhľuje sa nadol a ak po číslici, ktorú zaokrúhľujeme , nasleduje číslo, ktoré je väčšie alebo rovné 5, zaokrúhľujeme nahor. 

  Keďže údaje do výkazov účtovnej závierky sa uvádzajú v celých eurách, niekedy sa v dôsledku takéhoto zaokrúhľovania môže stať, že sa  tieto údaje nerovnajú. Vtedy je potrebné vykonať korekciu jednotlivých riadkov, súčtov prvej a vyššej úrovne  v niektorom výkaze tak, aby sa aktíva a pasíva rovnali, a zároveň aby sa  vykázaný výsledok hospodárenia v súvahe rovnal vykázanému  výsledku hospodárenia vo výkaze ziskov a strát.

  Veľkou pomocou pre zostavenie účtovnej závierky sú účtovné systémy ako Money S3, ktoré obsahujú veľmi prehľadne implementované aktuálne tlačivá účtovnej závierky, či už pre mikro alebo malú a veľkú účtovnú jednotku, pričom je ich možné editovať a vygenerovať do požadovaného formátu. Rovnako je implementované tlačivo poznámok, čiže ich vyplnenie je veľmi prehľadné a rýchle.

  Vyskúšajte si účtovný program zadarmo.

   

  Autorom článku je Ing. Katarína Serinová

  Boli informácie v článku užitočné?

  Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

  Áno
  Nie
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyskúšajte si účtovný program
  Money S3

  Zadarmo a so všetkými funkciami

  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.
  Vyskúšajte zadarmo
  Zavrieť reklamu
  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.