Účtovníctvo / Podvojné účtovníctvo/Zostavenie, schválenie a zverejnenie účtovnej závierky za rok 2023
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Zostavenie, schválenie a zverejnenie účtovnej závierky za rok 2023

Zostavenie, schválenie a zverejnenie účtovnej závierky za rok 2023
Norbert Seneši
06. 03. 2024
Doba čtení8 minút čítania
Líbilo se4
Zostavenie, schválenie a zverejnenie účtovnej závierky za rok 2023

Obsah

  Po skončení účtovného obdobia sú tradičnými povinnosťami podnikateľov tie, ktoré súvisia s účtovnou závierkou. Menovite ide najskôr o samotné zostavenie účtovnej závierky, ktorú je potom potrebné schváliť a v príslušnej lehote zverejniť v registri účtovných závierok. Na všetky tieto činnosti existujú príslušné lehoty, v ktorých je to potrebné stihnúť.

  Kto a k akému dňu zostavuje účtovnú závierku za rok 2023 v roku 2024

  Účtovná závierka a povinnosti s ňou súvisiace upravuje zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a súvisiace opatrenia ministerstva financií o účtovnej závierke. Tieto povinnosti sa však týkajú len tých, ktorí vedú podvojné alebo jednoduché účtovníctvo a preto napríklad fyzická osoba, ktorá vedie daňovú evidenciu alebo si uplatňuje paušálne výdavky, nemá žiadne povinnosti ohľadom účtovnej závierky – nezostavuje ju.

  Riadna účtovná závierka sa zostavuje k poslednému dňu účtovného obdobia za celé účtovné obdobie. Ním je väčšinou kalendárny rok od 1. januára do 31. decembra, ale niektoré právnické osoby môžu mať účtovné obdobie aj hospodársky rok. Zostavenie účtovnej závierky „k“ 31. decembru 2023 samozrejme neznamená, že už 31. decembra 2023 musí byť účtovníctvo nemenne uzatvorené. Aj v roku 2024 sa spätne účtujú účtovné prípady, ktoré súvisia s rokom 2023 až dovtedy, kým nebude účtovníctvo za tento rok kompletné a účtovná závierka zostavená a neskôr schválená. Po jej schválení už nie je možné do „starého“ účtovného obdobia zasahovať.

  Účtovná uzávierka (uzávierkové práce) roku 2023 v roku 2024

  Najskôr sa ešte pred uskutočnením samotných uzávierkových prác spravidla ešte v januári 2024 doúčtujú bežné účtovné prípady súvisiace s rokom 2023 na základe dokladov, ktoré prišli alebo vznikli až v roku 2024. Typicky ide napríklad o mzdy za december 2023, faktúry za služby za december 2023, výpisy z bankových účtov za december 2023.

  Potom sa v rámci procesu zostavovania účtovnej závierky vykonajú viaceré činnosti (uzávierkové práce) označované ako účtovná uzávierka, ktorých výsledkom je účtovná závierka. V rámci účtovnej uzávierky je najdôležitejšou činnosťou inventarizácia, ktorou sa zisťuje, či účtovný stav zodpovedá skutočnému stavu. V dôsledku inventarizácie môže byť potrebné zaúčtovať niektoré inventarizačné rozdiely (manko, schodok, prebytok). K uzávierkovým prácam patrí napríklad aj účtovanie o opravných položkách k majetku, rezervách, kurzových rozdieloch vyplývajúcich z prepočtu majetku a záväzkov v cudzej mene na eurá.

  Okrem toho nie je možné pri účtovnej uzávierke zabudnúť ani na zaúčtovanie splatnej dane z príjmov a vyčíslenie výsledku hospodárenia po zdanení. Všetky tieto účtovné prípady sa účtujú k poslednému dňu účtovného obdobia (najčastejšie teda k 31. decembru 2023).

  Odoberajte účtovné a daňové novinky zrozumiteľne a včas

  Zadajte váš e-mail a naše účtovné a daňové tipy vám budú chodiť priamo do e-mailu. info

  Odoslaním súhlasíte s našimi zásadami pre spracovanie osobných údajov.

  Súčasti účtovnej závierky a vzory účtovnej závierky za rok 2023

  Po vykonaní uzávierkových prác sa účtovné knihy uzatvorenia a zoskupením (zhrnutím) údajov z bežného účtovníctva sa zostaví účtovná závierka. V jednoduchom účtovníctve účtovnú závierku okrem všeobecných náležitostí tvorí výkaz o príjmoch a výdavkoch + výkaz o majetku a záväzkoch. V podvojnom účtovníctve účtovnú závierku okrem všeobecných náležitostí tvorí súvaha + výkaz ziskov a strát + poznámky. V prípade podvojného účtovníctva sa pritom používajú dva druhy vzorov účtovnej závierky v závislosti od toho, či ide o mikro účtovnú jednotku alebo o malú účtovnú jednotku, veľkú účtovnú jednotku a subjekt verejného záujmu.

  V elektronickej podobe s možnosťou tlače vzory výkazov účtovných závierok pre jednoduché aj podvojné účtovníctvo nájdete aj na stránke Finančnej správy Slovenskej republiky. Pre poznámky, ktoré sú súčasťou účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve, neexistuje žiaden predpísaný vzor, iba príslušné opatrenie ministerstva financií ustanovuje ich obsah.

  Lehota na zostavenie účtovnej závierky za rok 2023

  Účtovná závierka fyzickej osoby sa považuje za zostavenú vtedy, keď ju táto osoba podpíše. V prípade právnických osôb sa účtovná závierka považuje za zostavenú vtedy, keď ju podpíše štatutárny orgán účtovnej jednotky alebo člen štatutárneho orgánu účtovnej jednotky. Dátum zostavenia účtovnej závierky sa uvádza v jej všeobecných náležitostiach.

  Podľa zákona o účtovníctve je účtovná jednotka povinná zostaviť účtovnú závierku do 6 mesiacov od dátumu, ku ktorému sa zostavuje, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v § 49 ods. 11 hovorí, že na účely podania daňového priznania je daňovník povinný zostaviť účtovnú závierku ku koncu zdaňovacieho obdobia a v termíne na podanie daňového priznania ju uložiť do registra účtovných závierok.

  Uvedené znamená, že kľúčovým termínom na zostavenie účtovnej závierky je termín na podanie daňového priznania. Ak má účtovná jednotka účtovné obdobie kalendárny rok, tak za rok 2023 je termín na podanie daňového priznania a zostavenie účtovnej závierky 2. apríl 2024. Túto lehotu je možné na základe podaného oznámenia si predĺžiť do 1. júla 2024 a v prípade poberania aj zdaniteľných príjmov zo zdrojov v zahraničí až do 30. septembra 2024.

  Schválenie účtovnej závierky za rok 2023 v roku 2024

  Po zostavení účtovnej závierky je potrebné ju aj schváliť, ale platí to len pre právnické osoby. Fyzické osoby účtovnú závierku neschvaľujú – stačí jej zostavenie, ktoré je zavŕšené jej podpisom.

  Pre akciové spoločnosti, jednoduché spoločnosti na akcie, spoločnosti s ručením obmedzeným, družstvá a štátne podniky je schvaľovanie účtovnej závierky upravené v § 40 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Podľa neho musí byť účtovná závierka predložená na schválenie príslušnému orgánu tak, aby ju tento orgán schválil do 12 mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje. Rovnaká lehota na schválenie účtovnej závierky však nepriamo vyplýva pre všetky právnické osoby z § 23a ods. 7 zákona o účtovníctve. Záver je teda taký, že za rok 2023 musí byť účtovná závierka schválená do konca roka 2024.

  Účtovná závierka sa schvaľuje v rámci vlastného rozhodovacieho procesu príslušnej právnickej osoby. Napríklad v s. r. o. o nej rozhodujú spoločníci na zasadnutí valného zhromaždenia a informácia o schválení účtovnej závierky sa objaví v zápisnici o valnom zhromaždení. Všeobecné náležitosti účtovnej závierky obsahujú len dátum schválenia účtovnej závierky.

  Vyskúšajte si zadarmo účtovný program Money S3
  S ním môžete jednoducho viesť účtovníctvo, vystavovať faktúry či evidovať sklad pre kamenný i online predaj
  Money S3

  Uloženie účtovnej závierky za rok 2023 do registra účtovných závierok

  Riadne aj mimoriadne, individuálne aj konsolidované účtovné závierky sa ukladajú do registra účtovných závierok, ktorý je dostupný na stránke www.registeruz.sk. Okrem toho sa sem ukladajú aj správy audítorov, výročné správy a iné účtovné dokumenty. Účtovné dokumenty sa ukladajú do registra účtovných závierok v elektronickej podobe. Uskutočňuje sa tak prostredníctvom elektronickej podateľne Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky dostupnej na stránke www.financnasprava.sk. Ide o rovnaký portál, ktorí podnikatelia používajú aj v súvislosti s daňami.

  Po prihlásení sa do osobnej internetovej zóny je potrebné prejsť do katalógu formulárov a tam na oblasť „Účtovné dokumenty – Register účtovných závierok (RÚZ)“. V nej je potrebné vybrať si príslušný elektronický formulár, vyplniť ho (možno to urobiť manuálne alebo aj nahratím súboru exportovaného z účtovného softvéru), priložiť k nemu potrebné prílohy, elektronicky ho podpísať a odoslať. Tie účtovné dokumenty, ktoré nemajú predpísaný vzor (napríklad správa audítora alebo výročná správa), sa do registra účtovných závierok ukladajú cez formulár „všeobecné podanie k ÚZ“, ku ktorému sa následne priložia ako príloha.

  Uloženie oznámenia o schválení účtovnej závierky do registra účtovných závierok

  Ako už bolo predtým vysvetlené, účtovná závierka za rok 2023 musí byť zostavená a uložená do registra účtovných závierok v termíne na podanie daňového priznania. Ten môže byť do 2. apríla 2024 alebo pri predĺženej lehote až do 1. júla 2024 alebo 30. septembra 2024. Schválená však musí byť najneskôr do 31. decembra 2024 a až potom údaje v nej nemožno meniť.

  V dôsledku toho môžu nastať nasledujúce situácie podľa toho, či sa v lehote na podanie daňového priznania do registra účtovných závierok uloží:

  1. zostavená aj schválená účtovná závierka – žiadne dodatočné povinnosti nevznikajú,
  2. zostavená, ale neschválená účtovná závierka, ktorá sa neskôr schváli bez zmien (účtovné knihy sa neotvoria) – vzniká povinnosť uložiť do registra účtovných závierok oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky najneskôr do 15 pracovných dní od jej schválenia,
  3. zostavená, ale neschválená účtovná závierka, ktorá sa neskôr schváli zmenená (účtovné knihy sa otvoria) – vzniká povinnosť uložiť do registra účtovných závierok novú schválenú účtovnú závierku najneskôr do 15 pracovných dní od jej schválenia.

  Boli informácie v článku užitočné?

  Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

  Áno
  Nie
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyskúšajte si účtovný program
  Money S3

  Zadarmo a so všetkými funkciami

  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.
  Vyskúšajte zadarmo
  Zavrieť reklamu
  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.