Účtovníctvo / Podvojné účtovníctvo/Poznámky k účtovnej závierke: krok za krokom
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Poznámky k účtovnej závierke: krok za krokom

Poznámky k účtovnej závierke: krok za krokom
Seyfor Slovensko, a.s.
08. 07. 2022
Doba čtení4 minúty čítania
Líbilo se4
Poznámky k účtovnej závierke: krok za krokom

Obsah

  Aké informácie musia obsahovať Poznámky? Závisí rozsah zverejňovaných informácií na veľkosti účtovnej jednotky? Aký dopad majú informácie vykázané v Poznámkach na audit účtovnej závierky?

  Prečo je potrebné zostaviť Poznámky k účtovnej závierke

  Poznámky sú neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky. V poznámkach účtovná jednotka dopĺňa, komentuje, spresňuje a bližšie vymedzuje jednotlivé údaje zo súvahy a výkazu ziskov a strát. Uvádza sa v nich zámer nepretržitého trvania účtovnej jednotky, prípadne sa vysvetľuje vplyv mimoriadnych situácií na hospodárenie podniku (napr. COVID-19).

  Formálna stránka nie je zákonom vymedzená, Opatreniami MF SR je vymedzená ich obsahová náplň. Ak pre niektorú informáciu nemá účtovná jednotka obsah, tak sa neuvádza.

  Bez Poznámok by sme nedokázali správne interpretovať údaje uvedené v súvahe a vo výkazu zisku a strát.

  Čo obsahujú Poznámky

  Poznámky obsahujú informácie, ktoré okrem doplnenia údajov zo súvahy a výkazu ziskov a strát informujú o použitých účtovných metódach, ich zmenách a mnoho ďalších údajov dôležitých pre rozhodovanie užívateľov účtovných výkazov.

  TIP: Prečítajte si: Ako na účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve – čo je jej obsahom

  Poradie a rozsah informácii zverejňovaných v Poznámkach

  Štruktúra a obsah Poznámok sú definované v Opatreniach Ministerstva SR, a to podľa zaradenia účtovnej do kategórie mikro, malá a veľká účtovná jednotka.

  Kategória podniku

  Počet zamestnancov

  Ročný obrat

  Ročná suma majetku

  Mikro účtovná jednotka

  1 až 9

  ≤ 700 000€

  ≤ 350 000€

  Malá účtovná jednotka

  10 až 49

  ≤ 8 000 0000€

  ≤ 4 000 0000€

  Veľká účtovná jednotka

  Nad 50

  ≥ 8 000 0000€

  ≥ 4 000 0000€

  Rozdelenie účtovných jednotiek do jednotlivých kategórií na mikro, malou a veľkú, rovnako tak aj povinnosti nechať overiť účtovnú závierku audítorom, sme sa podrobne venovali v jednom z predchádzajúcich článkov.

  Základné náležitosti Poznámok

  • obchodná firma nebo meno nebo názov,
  • sídlo, prípadne bydlisko,
  • identifikačné číslo, pokiaľ ho má účtovná jednotka pridelené, a informácia o zápise do verejného registra,
  • právna forma účtovnej jednotky, prípadne informácia o tom, že je účtovná jednotka v likvidácii,
  • predmet podnikania nebo inej činnosti, prípadne účel, pre ktorý bola zriadená,
  • deň zostavenia účtovnej závierky nebo iný deň, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje,
  • informácie o použitých všeobecných účtovných zásadách a použitých účtovných metódach a prípadných odchýlkach od týchto metód,
  • informácie o oceňovaní reálnou hodnotou,
  • výška pohľadávok a záväzkov, ktoré majú dobu splatnosti dlhšiu než než 5 rokov,
  • celková výška pohľadávok a záväzkov, ktoré sú kryté zárukami (s uvedením povahy a formy týchto záruk),
  • výška pôžičiek a úverov poskytnutých členom riadiacich, kontrolných a správnych orgánov (
  • výška a povaha jednotlivých položiek výnosov a nákladov, ktoré sú mimoriadne svojím objemom alebo pôvodom,
  • celková výška pohľadávok a záväzkov, podmienených záväzkov a poskytnutých záruk, ktoré nie sú vykázané v súvahe,
  • priemerný počet zamestnancov v priebehu účtovného obdobia.

  Poznámky mikro účtovných jednotiek

  Poznámky mikro účtovných jednotiek obsahujú okrem základných informácií uvedených vyššie aj informácie o opravách chýb minulých účtovných období, odpisových plánoch dlhodobého majetku a informáciu o vlastných akciách a podieloch.

  Odoberajte účtovné a daňové novinky zrozumiteľne a včas

  Zadajte váš e-mail a naše účtovné a daňové tipy vám budú chodiť priamo do e-mailu. info

  Odoslaním súhlasíte s našimi zásadami pre spracovanie osobných údajov.

  Poznámky malých a veľkých účtovných jednotiek

  Veľká účtovná jednotka uvádza najmä údaje o použitých účtovných zásadách a metódach, ako napr. spôsob oceňovania, odpisový plán, o iných aktívach a pasívach  ako je ručenie za inú osobu, o transakciách so spriaznenými osobami ako je pôžička členovi štatutárneho orgánu, o udalostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prehľad zmien vlastného imania a peňažných tokov z prevádzkovej, investičnej a z finančnej činnosti a informácie na podsúvahových účtoch. Malá účtovná jednotka zostavuje poznámky obsahovo podobné poznámkam veľkej účtovnej jednotky, ale v menšom rozsahu.

  Všetky informácie o obsahu Poznámok sú uvedené v Opatreniach Ministerstva financií SR.

  Poznámky sú povinnou súčasťou účtovnej závierky všetkých účtovných jednotiek, nakoľko ich obsah vysvetľuje a doplňuje informácie k údajov v súvahe a výkaze ziskov a strát. Rozsah zverejňovaných informácií sa významne líši v závislosti na kategórii účtovnej jednotky.

  Veľkým pomocníkom pri vedení účtovníctva a zostavovaní účtovnej závierky vrátane Poznámok je účtovný systém Money S3, ktorý má pre právnické osoby automaticky zabudovaný modul na vyhotovenie Poznámok pre mikro alebo malú spoločnosť s uložením a exportom do Excelu.

  Vyzkoušejte si účetní program zdarma.

   

  Autorom článku je Ing. Katarína Serinová

  Boli informácie v článku užitočné?

  Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

  Áno
  Nie
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyskúšajte si účtovný program
  Money S3

  Zadarmo a so všetkými funkciami

  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.
  Vyskúšajte zadarmo
  Zavrieť reklamu
  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.