Licenčná zmluva

Predtým než začnete tento softvérový produkt používať, prečítajte si pozorne nasledovnú licenčnú zmluvu:

LICENČNÁ ZMLUVA

Táto zmluva (ďalej len LICENČNÁ ZMLUVA) je licenčnou zmluvou podľa § 46 a nasl. zákona č. 121/2000 Sb. o práve autorskom, v platnom znení, medzi POUŽÍVATEĽOM (oprávneným z licencie) softvérového produktu a spoločnosťou Seyfor, a. s., zapísanou v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel B, vložka 3012, so sídlom v Brne, Drobného 555/49, PSČ 602 00, IČ 25568736, ako poskytovateľom licencie (ďalej len Seyfor).

SOFTVÉROVÝ PRODUKT zahŕňa softvér, dokumentáciu v tzv. „on-line“ alebo elektronickej forme, nosné médiá a môže obsahovať ďalšie materiály v tlačenej alebo elektronickej podobe, ďalej len SOFTVÉROVÝ PRODUKT.

Poskytovateľ licencie udeľuje používateľovi licenciu na používanie softvérového produktu v rozsahu stanovenom touto licenčnou zmluvou. Licencia podľa tejto zmluvy neoprávňuje POUŽÍVATEĽA  k akémukoľvek inému nakladaniu so softvérovým produktom, než ako je upravené touto zmluvou, alebo ako vyplýva z platných právnych predpisov.

Licenčná zmluva je uzatvorená otvorením obalu s inštalačnými médiami, inštaláciou SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU, registráciou SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU ALEBO prevodom licencie softvérového produktu, a to okamžikom, ktorý nastane najskôr.

Poskytnutím licencie podľa tejto licenčnej zmluvy sa rušia všetky predošlé licenčné zmluvy medzi používateľom a Seyforomtýkajúce sa softvérového produktu a nahrádzajú sa touto licenčnou zmluvou.

I. LICENCIA K SOFTVÉROVÉMU PRODUKTU

1.LICENCIA. Na základe tejto LICENČNEJ ZMLUVY sa udeľujú nasledovné práva: Softvérový produkt môže používateľ inštalovať, otvárať, zobrazovať, spúšťať či iným spôsobom používať (ďalej len používať), a to v takom variante, na aký mu je poskytnutá licencia, a iba na toľkých počítačoch a spôsobom, ktorý zodpovedá typu licencie udelenej POUŽÍVATEĽOVI.

Počítačom sa rozumie počítač, pracovná stanica, terminál, PDA, zariadenie typu „inteligentný telefón“, alebo iné elektronické digitálne zariadenie, na ktorom je možné pristupovať k softvérovému produktu.

2.TYPY LICENCIE. Podľa typu licencie sú POUŽÍVATEĽOVI udelené nasledovné práva:

a/ ZÁKLADNÁ LICENCIA PRE JEDEN POČÍTAČ (nesieťová licencia). Licencia oprávňuje inštalovať a spúšťať jednu kópiu SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU na jednom počítači. Licencia neoprávňuje k spúšťaniu softvérového produktu súčasne na viac počítačoch.

b/ Základná serverová licencia1 (server). Licencia oprávňuje inštalovať jednu kópiu SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU na SERVER. SERVEROM môže byť ako počítač, ktorý je iba vyhradený pre uloženia dát zdieľaných inými počítačmi, tak aj stanica siete, ktorá súčasne plní úlohu servera. Licencia neoprávňuje k spúšťaniu SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU – je  nutné k nej vždy obstarať potrebný počet sieťových prídavných, či nesieťových prídavných licencií.

c/ Sieťová prídavná licencia pre ďalších (n) počítačov. Licencia umožňuje spúšťať SOFTVÉROVÝ PRODUKT vo variante, ku ktorej má používateľ udelenú základnú, či základnú serverovú licenciu zo servera na ďalších (N) počítačoch, a to za predpokladu, že používateľ vlastní základnú či základnú serverovú licenciu a používa spoločné dátové úložisko.

d/ Nesieťová prídavná licencia pre ďalší počítač. Licencia oprávňuje používateľa k inštalácii a používaniu softvérového produktu vo variante, na ktorý vlastní základnú či základnú serverovú licenciu na jednom ďalšom počítači, a to k buď k pripojeniu počítača k sieťovému dátovému úložisku, alebo k nesieťovému spracovaniu lokálnej kópie dát zo servera.

e/ Doplnok (rozšírenie) základnej alebo základnej serverovej licencie. Niektoré SOFTVÉROVÉ PRODUKTY môžu byť poskytovateľom licencie prehlásené za doplnok, či rozšírenie licencie. Tieto doplnky môžu byť používané iba súčasne so základnou, alebo základnou serverovou licenciou. Pokiaľ nie je u doplnku či rozšírenia licencie stanovené inak, je možné ho používať súčasne na toľkých počítačoch, na koľkých počítačoch môže používateľ súčasne používať SOFTVÉROVÝ PRODUKT.

g/ Bezplatné licencie. Softvérové produkty označené ako ŠTART, ŠTART VERZIA, DEMO, DEMO VERZIA či FREEWARE môže používateľ získať od Seyforu bezplatne a môže ich používať na ľubovoľnom počte počítačov súčasne. K bezplatne šíreným produktom neposkytuje Seyfor žiadne záruky, nezodpovedá za vady ani škodu.

h/ Licencia pre školy (označovaná ako EDU licencia). Licencia je určená výhradne pre účely výučby ovládania účtovných programov a pre výučbu vedenia účtovníctva. Táto licencia je poskytovaná zadarmo školám registrovaným Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy ČR, resp. SR, ktoré v rámci svojho učebného programu ponúkajú výučbu účtovníctva. Ďalej môžu licenciu k uvedenému účelu využiť aj komerčné organizácie, a to po predložení živnostenského oprávnenia na organizovanie kurzov či školení v oblasti vedenia účtovníctva. Licenciu označenú ako EDU je možné používať na neobmedzenom počte počítačov.

3.POVINNÁ AKTIVÁCIA. Pokiaľ nedôjde k aktivácii SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU  spôsobom popísaným po spustení SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU, sú licenčné práva k používaniu udelené touto licenčnou zmluvou na prvých 20 (dvadsať) kalendárnych dní po prvej inštalácii SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU. Ak dôjde k úprave hardvéru počítača alebo k INOVÁCIÍ SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU , môže byť pred vykonaním úpravy vyžadovaná deaktivácia a po vykonaní úpravy nová aktivácia SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU. V SOFTVÉROVOM PRODUKTE sú obsiahnuté technologické prostriedky, ktoré boli navrhnuté s cieľom zabrániť použitiu SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU  bez licencie. Spoločnosť Seyfor použije tieto prostriedky k potvrdeniu, že používateľ používa legálne licencovanú kópiu SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU. SOFTVÉROVÝ PRODUKT môže pre svoju prevádzku v bežnom aj terminálovom režime vyžadovať občasné spojenie s licenčným serverom Seyforu pre účely overenia legálnosti použitia licencie.

4.TERMINÁLOVÁ PREVÁDZKA. Pokiaľ je SOFTVÉROVÝ PRODUKT  prevádzkovaný na počítači v terminálovom režime alebo podobnými prostriedkami, kedy s počítačom môže pracovať viac používateľov súčasne, je nutné vyčleniť sieťovú licenciu SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU pre každého používateľa pristupujúceho na tento počítač, ktorému je umožnené spustenie SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU. Používateľ ktorý má vyčlenenú sieťovú prídavnú licenciu na svojom vyhradenom počítači, nepotrebuje pre prístup k rovnakej inštalácii programu v terminálovom režime ďalšiu licenciu. Pre potreby tejto zmluvy sa za vyhradený počítač považuje počítač, ktorý nepoužíva iný používateľ. POUŽÍVATEĽ môže umiestniť SOFTVÉROVÝ PRODUKT na cudzí, prenajatý hardware v dátových centrách alebo u iných prevádzkovateľov, musí však zabezpečiť dodržanie ustanovení tejto licenčnej zmluvy, predovšetkým podľa čl. I odsek 5 tejto zmluvy.

5.Zákaz prenájmu /zdieľania/ poskytovania komerčných hostiteľských služieb. Práca pre iné subjekty. Je zakázané SOFTVÉROVÝ PRODUKT prenajímať, požičiavať, zdieľať, poskytovať sublicenciu iným subjektom (právnickej alebo fyzickej osobe) alebo iným spôsobom umožniť tretím stranám jeho využitie s výnimkou prípadov kedy:

a/ Tretia osoba zabezpečuje prevádzkové potreby používateľa (vlastníka licencie) a súčasne v SOFTVÉROVOM PRODUKTE pracuje iba s účtovnou jednotkou používateľa, napr. externá účtovníčka.

b/ Treťou osobou je klient účtovnej firmy alebo jeho zamestnanec a pristupuje k sieťovej verzii SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU, kedy oprávneným z licencie je účtovná firma, ktorá spracováva AGENDU (napr. účtovníctvo, daňovú evidenciu a inú ekonomickú agendu) pre potreby tohto klienta. Klient má udelenú základnú licenciu SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU alebo základnú serverovú licenciu a to takú, ktorá minimálne pokrýva rozsah funkcií SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU ktoré používa. Pre svoju prácu však využíva jednu či viac sieťových prídavných licencií SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU, ku ktorým má udelenú licenciu účtovná firma. Klient je oprávnený pristupovať iba k jednej (svojej) účtovnej jednotke. Podmienkou je, že účtovná firma aj klient majú oprávnenie využívať službu PODPORA A AKTUALIZÁCIA SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU pre aktuálne obdobie (viď čl. I ods. 7). Vzťah účtovnej firmy a jej klienta je pre potreby tejto zmluvy definovaný takto:  Účtovná firma je podnikateľom s predmetom činnosti vedenie účtovníctva a fakticky spracováva agendu klienta (vrátane účtovných a daňových uzávierok) a zmluvne zodpovedá za správne spracovanie účtovníctva klienta.

Vo všetkých uvedených prípadoch musí byť pre všetky pristupujúce osoby vyčlenená licencia k SOFTVÉROVÉMU PRODUKTU. Na jednej licencii SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU môže používateľ licencie súčasne spracovávať AGENDU iným subjektom v rámci vedenia účtovníctva na zákazku pre iný subjekt.

S výnimkou uvedených prípadov môžu licenciu k SOFTVÉROVÉMU PRODUKTU používať iba pracovníci používateľa, t.j. nie je dovolené zdieľanie sieťových, alebo nesieťových licencií pracovníkom viacerých subjektov. Pokiaľ chce iný subjekt používať SOFTVÉROVÝ PRODUKT, musí mu byť udelená základná licencia k SOFTVÉROVÉMU PRODUKTU, ak sa nejedná o vzťah vymedzený zhora v tomto odseku pod. písm. a/ a b/.

6.INOVÁCIA. Inováciou produktu sa rozumie aktualizácia, update, upgrade softvérových produktov. INOVÁCIA nahrádza alebo dopĺňa staršiu verziu SOFTWAROVÉHO PRODUKTU. Softvérové produkty Seyforu podliehajú ustanoveniam licenčnej zmluvy platným v okamihu ich vydania. Pri INOVÁCII je vlastník licencie povinný uzavrieť novú LICENČNÚ ZMLUVU vzťahujúcu sa na inovovaný SOFTVÉROVÝ PRODUKT, k čomu dôjde jedným zo spôsobov, vymenovaných v úvodnom odseku tejto zmluvy.

7.PODPORA A AKTUALIZÁCIA. Službu PODPORA A AKTUALIZÁCIA (ďalej len PODPORA A AKTUALIZÁCIA) je možné používať iba v prípade, že POUŽÍVATEĽOVI bola udelená licencia k SOFTVÉROVÉMU PRODUKTU, ku ktorému sa PODPORA A AKTUALIZÁCIA vzťahuje. Služba PODPORA A AKTUALIZÁCIA je povinná u týchto SOFTVÉROVÝCH PRODUKTOV: Money S3, Money S4, Money S5, Predajňa. V prípade omeškania POUŽÍVATEĽA so zaplatením ceny povinnej PODPORY A AKTUALIZÁCIE SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU, je Seyfor oprávnená od tejto LICENČNEJ ZMLUVY písomne odstúpiť podľa čl. IV tejto zmluvy. Cena za PODPORU A AKTUALIZÁCIU je vždy pre príslušné obdobie stanovená v platnom cenníku produktov spoločnosti Seyfor.

V prípade keď POUŽÍVATEĽ vlastní súčasne viac softvérových produktov, je povinný udržiavať podporu a aktualizáciu pre všetky softvérové produkty súčasne. Nie je možné objednať podporu a aktualizáciu iba pre niektoré softvérové produkty.

8.PREVOD LICENCIE. Všetky práva a povinnosti vyplývajúce z tejto LICENČNEJ ZMLUVY môže POUŽÍVATEĽ postúpiť na tretiu stranu (NADOBÚDATEĽ) iba po predchádzajúcom písomnom súhlase Seyforu a za obchodných podmienok stanovených Seyforom. V prípade udelenia súhlasu pre prevod licencie musí POUŽÍVATEĽ (pôvodne oprávnený z licencie) previesť na NADOBÚDATEĽA licencie všetky časti SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU (vrátane všetkých rozširujúcich licencií, komponentov, médií, tlačených materiálov a aktuálnej verzie LICENČNEJ ZMLUVY) a zo svojich počítačov celkom odstrániť všetky inštalácie SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU. Predpokladom možnosti prevodu je aj písomný súhlas potencionálneho NADOBÚDATEĽA s realizáciou prevodu a s LICENČNOU ZMLUVOU.

SOFTVÉROVÝ PRODUKT získaný so zľavou pre profesijnú skupinu je možné previesť za predpokladu, že NADOBÚDATEĽ spĺňa podmienky pre získanie zľavy.

9.ODDELENIE SÚČASTÍ. Licencia k SOFTVÉROVÉMU PRODUKTU sa vydáva na produkt ako celok. Jeho súčasti nejde oddeľovať, inštalovať či spúšťať na viacerých počítačoch, než je uvedené v článku I odseku 1 tejto zmluvy.

10.SPÄTNÁ ANALÝZA SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU NIE JE POVOLENÁ. POUŽÍVATEĽ nesmie akokoľvek využiť znalosti o myšlienkach, postupoch, štruktúre, algoritme a použitých metódach, na ktorých je SOFTVÉROVÝ PRODUKT založený alebo ktoré obsahuje, aj keď ich získal pri oprávnenom použití SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU, okrem ich nevyhnutného použitia k dosiahnutiu vzájomného funkčného prepojenia SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU s inými počítačovými programami. Tieto znalosti nesmú byť využité ani k vývoji, zhotoveniu alebo k obchodnému využitiu iného počítačového programu, ani k inému jednaniu ohrozujúcemu alebo porušujúcemu autorské právo a obchodné záujmy Seyforu. O týchto znalostiach je POUŽÍVATEĽ povinný zachovávať mlčanlivosť voči tretím osobám.

11.VYHRADENIE PRÁV. Všetky práva, ktoré nie sú POUŽÍVATEĽOVI touto LICENČNOU ZMLUVOU výslovne udelenú, sú vyhradené spoločnosti Seyfor. Licencia je poskytnutá ako nevýhradná.

12.CENA LICENCIE. Okrem výslovne označených BEZPLATNÝCH LICENCIÍ je licencia k SOFTVÉROVÉMU PRODUKTU poskytovaná úplatne. Výška ceny za poskytnutie licencie k SOFTVÉROVÉMU PRODUKTU je stanovená v platnom cenníku produktov spoločnosti Seyfor.

II. AUTORSKÉ PRÁVO

Nositeľom všetkých majetkových práv autorských k SOFTVÉROVÉMU PRODUKTU (vrátane, ale bez obmedzenia na všetky zobrazenia, fotografie, animácie, videozáznamy, zvukové záznamy, texty a aplety, ktoré sú súčasťou SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU), ako aj tlačených i elektronických materiálov dodávaných so SOFTVÉROVÝM PRODUKTOM a všetkých kópií SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU, je Seyfor.

SOTVÉROVÝ PRODUKT je chránený zákonmi Českej republiky o autorskom práve, ustanoveniami medzinárodných zmlúv a všetkými ďalšími príslušnými právnymi predpismi.

Ak tento SOFTVÉROVÝ PRODUKT obsahuje dokumentáciu, ktorá je poskytovaná iba v elektronickej podobe, môže POUŽÍVATEĽ vytlačiť ľubovoľný počet kópií tejto elektronickej dokumentácie, ale iba pre interné použitie POUŽÍVATEĽA v súvislosti s použitím SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU. Tlačený materiál dodávaný so SOFTVÉROVÝM PRODUKTOM nie je povolené kopírovať.

III. OCHRANNÉ ZNÁMKY

Táto LICENČNÁ ZMLUVA neudeľuje POUŽÍVATEĽOVI žiadne práva v spojení s ochrannými známkami Seyforu.

IV. UKONČENIE LICENCIE

Táto licenčná zmluva je platná a účinná dňom jej uzatvorenia. Pokiaľ nie je u konkrétneho SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU stanovené inak, poskytuje sa licencia na dobu neurčitú.

Túto LICENČNÚ ZMLUVU je možné zrušiť dohodou medzi Seyforom a POUŽÍVATEĽOM.

V prípade porušenia tejto LICENČNEJ ZMLUVY a/alebo autorských práv k SOFTVÉROVÉMU PRODUKTU POUŽÍVATEĽOM a /alebo k inému podstatnému porušeniu povinností POUŽÍVATEĽA je Seyfor oprávnená od tejto zmluvy písomne odstúpiť. Odstúpenie nadobúda účinnosť okamihom jeho doručenia POUŽÍVATEĽOVI. Odstúpením od tejto zmluvy nie je dotknuté právo Seyforu na zaplatenie ceny licencie, ak bola licencia poskytnutá úplatne, ani nárok na náhradu škody.

Niektoré SOFTVÉROVÉ PRODUKTY môžu mať v okamihu obstarania stanovený dátum UKONČENIA PRÁVA POUŽITIA. V takom prípade je tento dátum dňom zániku tejto LICENČNEJ ZMLUVY, končia ním všetky práva použitia poskytnuté POUŽÍVATEĽOVI na základe tejto zmluvy.

Dňom zániku LICENČNEJ ZMLUVY končia všetky práva použitia SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU poskytnuté POUŽÍVATEĽOVI. V takom prípade musí POUŽÍVATEĽ najneskôr v deň UKONČENIA PRÁVA K POUŽITIU zo všetkých svojich počítačov celkom odstrániť všetky inštalácie SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU.

V. ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Seyfor zodpovedá za to, že SOFTVÉROVÝ PRODUKT zodpovedá vo svojich podstatných aspektoch funkčným vlastnostiam špecifikovaným v používateľskej dokumentácii dodanej spolu so SOFTVÉROVÝM PRODUKTOM. POUŽÍVATEĽ je povinný sa s používateľskou dokumentáciou zoznámiť a na prípadné nejasnosti sa opýtať. Absencia alebo rozdielnosť vlastností či funkcií oproti používateľskej dokumentácii sa nepovažuje za chybu a POUŽÍVATEĽOVI nevznikajú z tohto dôvodu žiadne nároky zo zodpovednosti za chyby ani nárok na odstúpenie od LICENČNEJ ZMLUVY.

Seyfor garantuje plnú funkcionalitu SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU iba za predpokladu, že budú POUŽÍVATEĽOM splnené minimálne systémové požiadavky. Minimálne systémové požiadavky aktuálnej verzie SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU uvádza Seyfor na svojich internetových stránkach.

Seyfor zodpovedá iba za funkčnosť aktuálnych verzií SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU, ku ktorým majú prístup iba registrovaní POUŽÍVATELIA po uhradení ceny licencií, resp. PODPORY A AKTUALIZÁCIE. Seyfor nezodpovedá za chyby starších verzií SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU ani za ich prípadnú nekompatibilitu s novými softvérovými či hardvérovými prostriedkami. Seyfor nie je povinná vykonávať technickú podporu, vývoj ani údržbu starších verzií SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU.

Podmienkou vzniku nároku na záruku je registrácia POUŽÍVATEĽA SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU u spoločnosti Seyfor prostredníctvom ZÁKAZNÍCKEHO PORTÁLU na internetových stránkach spoločnosti Seyfor. Na SOFTVÉROVÝ PRODUKT je poskytovaná záruka po celú dobu, po ktorú POUŽÍVATEĽ priebežne prostredníctvom služby PODPORA A AKTUALIZÁCIA aktualizuje SOFTVÉROVÝ PRODUKT na jeho aktuálne verzie.

POUŽÍVATEĽ je povinný pravidelne vykonávať zálohy dát a ich archivovanie, vrátane kontroly bezchybnosti vytvorenej zálohy. Seyfor nezodpovedá za stratu či poškodenie dát, ktoré neboli správne zálohované.

Všetka zákaznícka podpora, servis a údržba sa riadi VŠEOBECNÝMI OBCHODNÝMI PODMIENKAMI Seyfor uverejnenými na internetových stránkach Seyforu. Miestom pre uplatnenie reklamácie je sídlo Seyforu.

Obmedzenie záruk. Nároky zo záruky nevzniknú, pokiaľ bola chyba SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU spôsobená vyššou mocou, nehodou, zlým alebo nesprávnym používaním, používaním na nevhodnom hardvéri, hardvéri, ktorý je v rozpore s TECHNICKÝMI POŽIADAVKAMI uvedenými v dokumentácii, alebo počítačovými vírusmi. Záruka sa nevzťahuje na nutné legislatívne úpravy, ktoré si vynútili zmeny v legislatíve, keď vstúpili do platnosti po dátume výroby danej verzie SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU. Za chybu SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU nemožno označiť skutočnosť , že SOFTVÉROVÝ PRODUKT nepracuje na hardvéri, ktorý nebol  dostupný v okamihu  výroby programu. Seyfor nezodpovedá za správnu funkciu SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU v prípade, že je používaný na počítači spolu s programami iných výrobcov, ktoré svojou funkciou negatívne ovplyvňujú alebo môžu ovplyvniť správanie sa SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU.

Seyfor nezodpovedá za správnu funkciu SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU v prípade, ak je prevádzkovaný na chybne konfigurovanom počítači alebo v prostredí chybne nastavenej počítačovej siete.

Záruka sa nevzťahuje na bezplatne distribuované verzie SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU.

VI. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY

Seyfor nenesie zodpovednosť za škody ani za nepriame škody, nech sú akékoľvek (vrátane, nie výhradne, následných škôd, vedľajších škôd, škôd v dôsledku straty zisku z podnikania, prerušenia podnikania, straty informácií o podnikaní alebo akýchkoľvek ďalších finančných strát), aj keď vznikli na základe použitia alebo nemožnosti použitia SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU Seyforu, a to aj v prípade, že Seyfor bola označená ako možný pôvodca týchto škôd a tiež vrátane prípadu, že takúto možnosť bolo možné vopred predpokladať. Seyfor nenesie zodpovednosť za straty zisku POUŽÍVATEĽA.

Seyfor v žiadnom prípade nezodpovedá za správnosť a úplnosť výstupov zo SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU odovzdávaných orgánom štátnej správy a samosprávy, obchodným partnerom a ďalším subjektom.

V žiadnom prípade celková výška náhrady škody spôsobenej prípadným porušením zmluvných či zákonných povinností zo strany spoločnosti Seyfor neprevýši čiastku zaplatenú POUŽÍVATEĽOM za poskytnutie licencie, a to bez ohľadu na výšku a druh uplatňovanej náhrady vzniknutých škôd.

VII. OSOBNÉ ÚDAJE

Spoločnosť Seyfor je oprávnená zhromaždiť, spracovať a uložiť osobné údaje POUŽÍVATEĽA, nevyhnutné pre uzatvorenie LICENČNEJ ZMLUVY a jej realizácie. Potvrdením LICENČNEJ ZMLUVY pri inštalácii produktu a/alebo registráciou SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU udeľuje POUŽÍVATEĽ súhlas k tomu, aby Seyfor v dobe od uzatvorenia LICENČNEJ ZMLUVY do jej ukončenia zhromaždila a spracovala údaje o plnení záväzkov POUŽÍVATEĽA z LICENČNEJ ZMLUVY, príp. zmlúv súvisiacich, a aby tieto údaje prípadne poskytla subjektom, ktoré sú voči nej v postavení osoby ovládané alebo ovládajúce alebo v postavení osoby personálne či majetkovo prepojené, a to aj tým subjektom, ktoré sú zriadené v zahraničí. POUŽÍVATEĽ bol poučený o svojich právach vyplývajúcich zo všeobecne záväzných predpisov o ochrane osobných údajov. Potvrdením LICENČNEJ ZMLUVY pri inštalácii udeľuje POUŽÍVATEĽ súčasne súhlas k zasielaniu informácií týkajúcich sa SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU a súvisiacich služieb a produktov, a to v písomnej aj v elektronickej podobe. Tento súhlas môže kedykoľvek odvolať odoslaním žiadosti na elektronickú adresu obchod@money.sk.

Akékoľvek technické informácie, ktoré POUŽÍVATEĽ poskytne spoločnosti Seyfor v rámci SLUŽIEB ODBORNEJ POMOCI, môžu byť spoločnosťou Seyfor použité pre obchodné potreby, vrátane podpory a vývoja produktov, s výnimkou tých informácií, ktoré sú označené ako „dôverné“. Spoločnosť Seyfor nebude tieto technické informácie používať spôsobom, ktorý by POUŽÍVATEĽA osobne identifikoval. Informácie POUŽÍVATEĽOM označené za dôverné budú spoločnosťou Seyfor použité výhradne pre služby odbornej pomoci POUŽÍVATEĽOVI.

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Všetky písomnosti určené spoločnosti Seyfor v súvislosti s touto zmluvou je POUŽÍVATEĽ povinný posielať výhradne na adresu:

  • Slovenská republika: Seyfor Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, alebo elektronickou poštou na adresu obchod@money.sk
  • Česká republika: Seyfor, a. s., Drobného 555/49, 602 00 Brno, Česká republika, alebo elektronickou poštou na adresu info@money.cz.

Pokiaľ súd rozhodne, že niektoré ustanovenie tejto zmluvy je neplatné, ostávajú ostatné ustanovenia zmluvy platné a účinné a zmluvné strany doplnia zmluvu novým ustanovením  v zmysle jej pôvodného neplatného ustanovenia.

Verzia platná od 1. októbra 2017.