Účtovníctvo / Podvojné účtovníctvo/Odpisové skupiny 2024 a odpisy: ako sa v nich vyznať
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Odpisové skupiny 2024 a odpisy: ako sa v nich vyznať

Odpisové skupiny 2024 a odpisy: ako sa v nich vyznať
Seyfor Slovensko, a.s.
18. 03. 2024
Doba čtení9 minút čítania
Líbilo se15
Odpisové skupiny 2024 a odpisy: ako sa v nich vyznať

Obsah

  Majetok „na odpis“ neznamená majetok, ktorý už doslúžil; odpisy majetku znamenajú postupné znižovanie hodnoty dlhodobého majetku v účtovníctve (účtovné odpisy) alebo zníženie základu dane z príjmov (daňové odpisy). Ak premýšľate nad tým, do akej odpisovej skupiny zaradiť auto, nový firemný softvér alebo nábytok, čítajte ďalej.

  Účtovné vs. daňové odpisy

  Hlavný rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi spočíva v tom, koho sa tieto odpisy týkajú.

  • Daňové odpisy sa týkajú všetkých podnikateľských subjektov a upravuje ich zákon o dani z príjmov. Ich hlavným účelom je stanoviť maximálnu výšku sumy, ktorú si v jednom zdaňovacom období môžete odpísať zo základu dane z príjmov.
  • Účtovné odpisy riešia iba podnikatelia, ktorí vedú jednoduché alebo podvojné účtovníctvo (napríklad s. r. o.) a riadia sa zákonom o účtovníctve a jeho vykonávacími predpismi. Viac odrážajú realitu, tzn. skutočné opotrebovanie alebo spotrebovávanie majetku tak, aby účtovníctvo firmy podávalo realistický prehľad o jej majetku.
  Ak ste SZČO a uplatňujete si paušálne výdavky, tak daňové ani účtovné odpisy vôbec riešiť nemusíte. V prípade, že ako SZČO vediete daňovú evidenciu, týkajú sa vás iba daňové odpisy. A ak ako SZČO vediete jednoduché účtovníctvo, môžete sa rozhodnúť, či budete vypočítavať daňové aj účtovné odpisy alebo budete vypočítavať len daňové odpisy a tie považovať zároveň za účtovné.

  Odpisy majetku podľa zákona o dani z príjmov a daňové odpisové skupiny

  Daňové odpisy sú téma, ktorú rieši každý podnikateľ, ktorý v rámci svojho daňového priznania uplatňuje skutočné výdavky a nie paušálne výdavky. Podľa zákona o dani z príjmov platí, že odpísať z daní si môžete ten majetok, ktorého doba použiteľnosti presahuje jeden rok a spadá do jednej z týchto skupín:

  • Budovy a iné stavby okrem prevádzkových banských diel a drobných stavieb na lesnej pôde slúžiacich na zabezpečenie lesnej výroby a poľovníctva a oplotení slúžiacich na zabezpečenie lesnej výroby a poľovníctva. Pozemky sa neodpisujú vôbec.
  • Samostatné hnuteľné veci, prípadne súbory hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie, ktorých vstupná cena je vyššia ako 1 700 eur a prevádzkovo-technické funkcie dlhšie ako jeden rok. V prípade, že budete viesť účtovníctvo, môžete sa rozhodnúť odpisovať aj také samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí, ktorých vstupná cena nebude vyššia ako 1 700 eur, ale doba ich použiteľnosti bude dlhšia ako jeden rok (napríklad notebook v hodnote 1 000 eur).
  • Zvieratá uvedené v prílohe č. 1 zákona o dani z príjmov (napríklad kone, dojnice, ostatný hovädzí dobytok a byvoly okrem teliat, ovce, kozy, ošípané, husi).
  • Pestovateľské celky trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou ako tri roky. Môže ísť len o vinice, chmeľnice, ovocné stromy na pozemku s výmerou nad 0,25 ha v hustote najmenej 90 stromov na 1 ha alebo ovocné kríky na pozemku s výmerou nad 0,25 ha v hustote najmenej 1 000 kríkov na 1 ha.
  • Iný hmotný majetok stanovený zákonom o dani z príjmov (sem patria napr. otvárky nových lomov, pieskovní, hlinísk, skládok odpadov).
  • Nehmotný majetok, ktorého vstupná cena je vyššia ako 2 400 eur a použiteľnosť alebo prevádzkovo-technické funkcie sú dlhšie ako jeden rok. V prípade, že budete viesť účtovníctvo, môžete sa rozhodnúť odpisovať aj taký nehmotný majetok, ktorého vstupná cena nebude vyššia ako 2 400 eur, ale doba jeho použiteľnosti bude dlhšia ako jeden rok (napríklad softvér v hodnote 500 eur).
  Tip: Ak vediete účtovníctvo a samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí so vstupnou cenou najviac 1 700 eur a dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok sa rozhodnete neodpisovať, tak ich z hľadiska výpočtu dane z príjmu zahrniete do výdavkov na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov už v momente obstarania. To isté platí aj o nehmotnom majetku so vstupnou cenou najviac 2 400 eur a dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok.

  Odpisové skupiny hmotného majetku podľa zákona o dani z príjmov:

  Zákon o dani z príjmov v prílohe č. 1 delí hmotný majetok do odpisových skupín, pre ktoré určuje dĺžku odpisovania v rokoch. V zásade platí, že čím hodnotnejší majetok, tým dlhšie ho budete odpisovať.

  Odpisová skupina Počet rokov odpisovania Príklad hmotného majetku
  Odpisová skupina 0 2 roky Osobný elektromobil alebo plug-in hybrid
  Odpisová skupina 1 4 roky Benzínový osobný automobil, počítač, projektor
  Odpisová skupina 2 6 rokov Chladnička, nábytok, stroje na obrábanie kovov
  Odpisová skupina 3 8 rokov Elektrické motory, turbíny, pece, horáky
  Odpisová skupina 4 12 rokov Lode, lietadlá, železničné lokomotívy
  Odpisová skupina 5 20 rokov Budovy pre obchod, priemysel, poľnohospodárstvo
  Odpisová skupina 6 40 rokov Bytové budovy, hotely, budovy pre administratívu

  Hmotný majetok, ktorý nemožno zaradiť do žiadnej odpisovej skupiny podľa prílohy č. 1 zákona o dani z príjmov a ktorého doba použiteľnosti nevyplýva z iných predpisov, sa na účely odpisovania zaradí do odpisovej skupiny 2 s dobou odpisovania 6 rokov.

  Tip: Zaradenie hmotného majetku do jednotlivých odpisových skupín nie je pre laika jednoduchá úloha. Riadiť sa môžete vysvetlivkami Štatistického úradu Slovenskej republiky (ale ani v tých nie je jednoduché sa zorientovať), prípadne sa spoľahnúť na skúseného účtovníka.

  Daňové odpisy hmotného majetku môžete uplatňovať v dvoch režimoch:

  • Rovnomerné daňové odpisy: Daňové odpisy sú po všetky roky odpisovania v rovnakej výške. Rovnomerným spôsobom je možné odpisovať majetok akejkoľvek odpisovej skupiny.
  • Zrýchlené daňové odpisy: Výška daňových odpisov sa konštantne znižuje po celú dobu odpisovania majetku. Pozor však na to, že zrýchleným spôsobom je možné odpisovať iba majetok zaradený do odpisovanej skupiny 2 a 3.

  Rozhodnutie, či majetok zaradený do odpisovej skupiny 2 a 3 odpisovať rovnomerne alebo zrýchlene, vždy záleží na konkrétnej firme a situácii, v akej sa nachádza.

  Tip: Konkrétne príklady výpočtu daňových odpisov nájdete v článku Čo sú daňové a účtovné odpisy majetku a ako na ich výpočet?

  Špecifické možnosti ohľadom daňových odpisov hmotného majetku dáva zákon o dani z príjmov tzv. „mikrodaňovníkom“. Ide o fyzické osoby, ktorých ročné príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti neprevyšujú 60 000 eur a právnické osoby, ktorých ročné výnosy neprevyšujú 60 000 eur. Od roku 2024 bude u mikrodaňovníka výhodnejšie odpisovanie hmotného majetku. Mikrodaňovník môže uplatniť daňový odpis hmotného majetku, ktorý je zaradený do odpisovej skupiny 0 až 4 v akejkoľvek výške, najviac však do výšky vstupnej ceny tohto majetku. Uvedené znamená, že ak chce, môže mikrodaňovník napríklad celý osobný automobil odpísať v jednom roku alebo si môže výšku odpisov v jednotlivých rokoch prispôsobiť podľa svojich potrieb.

  Odpisy nehmotného majetku podľa zákona o dani z príjmov:

  Predmetom daňových odpisov je aj nehmotný majetok spĺňajúci vyššie spomínané kritériá ohľadom ocenenia a doby použiteľnosti. Zákon o dani z príjmov však odpisy nehmotného majetku neupravuje. Jednoducho preto hovorí, že nehmotný majetok sa odpíše v súlade s účtovnými predpismi najviac do výšky vstupnej ceny. To znamená, že odpisy nehmotného majetku na daňové účely sa rovnajú účtovným odpisom tohto majetku, o ktorých bude reč v nasledujúcich riadkoch.

  Odoberajte účtovné a daňové novinky zrozumiteľne a včas

  Zadajte váš e-mail a naše účtovné a daňové tipy vám budú chodiť priamo do e-mailu. info

  Odoslaním súhlasíte s našimi zásadami pre spracovanie osobných údajov.

  Ako na účtovné odpisy

  Aj keď existuje niekoľko malých odlišností, tak obsahové vymedzenie hmotného a nehmotného majetku, ktorý je predmetom odpisovania, je v účtovníctve takmer totožné ako to, ktoré sme uviedli pri zákone o dani z príjmov. V účtovníctve sú rovnako predmetom odpisovania stavby, samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok, pestovateľské celky trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou ako tri roky, niektoré zvieratá, iný hmotný majetok a nehmotný majetok s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok.

  Aj v účtovníctve pre samostatné hnuteľné veci, súbory hnuteľných vecí a dlhodobý nehmotný majetku platí hranica ocenenia, ktorá vychádza zo sumy uvedenej v zákone o dani z príjmov. Pri samostatných hnuteľných veciach a súboroch hnuteľných vecí s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok musí byť ich ocenenie vyššie ako 1 700 eur a pri nehmotnom majetku s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok musí byť jeho ocenenie vyššie ako 2 400 eur. Ak ocenenie vyššie nie je, ale doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok, tak je na rozhodnutí účtovnej jednotky, či bude takýto majetok odpisovať alebo ho zaúčtuje hneď do nákladov.

  Účtovné odpisy poskytujú väčšiu voľnosť v rámci samotného účtovného odpisovania majetku. Tu je na vašom uvážení, ako budete dlhodobý majetok odpisovať, po akých čiastkach a ako dlho. Platí to, čo už bolo povedané – účtovné odpisy by mali odrážať realitu. Mala by sa zohľadňovať očakávaná doba používania majetku, intenzita jeho využitia, technické a morálne zastaranie.

  Pokiaľ ešte len začínate podnikať a ešte vám chýba skúsenosť s tým, ako sa ktorý majetok opotrebováva, odporúčame vám poradiť sa s účtovníčkou či účtovníkom. Do istej miery vám môže napovedať aj šikovný účtovný program.

  Je potrebné si stanoviť odpisový plán, podľa ktorého majetok odpisujete:

  • časovo – odpisujete podľa očakávanej životnosti / použiteľnosti majetku a môžete si zvoliť, či odpisy budú:
   • rovnomerné (vždy v rovnakej výške),
   • alebo zrýchlené (výška odpisov je rôzna a konštantne klesá);
  • výkonovo – typickým príkladom bude napr. počet najazdených kilometrov pre firemné auto.

  Zákon to síce nestanovuje, ale v praxi účtovné odpisy veľmi často kopírujú daňové. V účtovnom programe Money S3 preto nájdete užitočnú funkciu „Účtovné odpisy rovné daňovým“.

  Svoje špecifiká má aj účtovné odpisovanie pohľadávok – prečítajte si o tom v článku Ako správne zaobchádzať s pohľadávkami z účtovného hľadiska?

  Zjednodušte si to: Účtovný program Money S3 vám uľahčí prácu ako s daňovými, tak s účtovnými odpismi. Napríklad vám na karte majetku zostaví odpisový plán a spočíta konkrétnu výšku odpisov. Vyskúšať ho môžete zadarmo.

  Boli informácie v článku užitočné?

  Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

  Áno
  Nie
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyskúšajte si účtovný program
  Money S3

  Zadarmo a so všetkými funkciami

  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.
  Vyskúšajte zadarmo
  Zavrieť reklamu
  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.