Účtovníctvo / Podvojné účtovníctvo/Čo sú daňové a účtovné odpisy majetku a ako na ich výpočet?
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Čo sú daňové a účtovné odpisy majetku a ako na ich výpočet?

Čo sú daňové a účtovné odpisy majetku a ako na ich výpočet?
Seyfor Slovensko, a.s.
30. 12. 2022
Doba čtení9 minút čítania
Líbilo se19
Čo sú daňové a účtovné odpisy majetku a ako na ich výpočet?

Obsah

  Majetok, ktorý potrebujete na podnikanie a ktorého doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok, je postupne daňovo uznateľný. Znamená to, že si ho v účtovníctve a daňovom priznaní odpisujete niekoľko rokov. Existujú však aj výnimky z dlhodobého majetku, ktorý sa neodpisuje. Čítajte, ako na daňový a účtovný odpis postupne starnúceho majetku.

  Najprv vysvetlíme dôležité pojmy.

  Čo je účtovný odpis dlhodobého majetku

  Do nákladov v účtovníctve postupne zahrnujete reálne opotrebenie dlhodobého majetku. Akým spôsobom odpis v účtovníctve vypočítate a do koľkých rokov výdavky rozdelíte, je na vás, ale musíte sa riadiť pokynmi v zákone o účtovníctve a postupoch účtovania. Rozloženie si stanovíte sami v tzv. odpisovom pláne.

  Čo je daňový odpis dlhodobého majetku

  Pri daňovom odpise si časť ceny z majetku postupne zadávate do priznania k dani z príjmov ako daňovo uznateľný náklad. Majetok si nemôžete v nákladoch uplatniť celý naraz, ale podľa presne daného harmonogramu. Novo obstaraný majetok zaradíte do jednej zo siedmich odpisových skupín  podľa paragrafu 26 zákona o dani z príjmov (ďalej v texte len „ZDP“):

  D Doba odpisovania Príklady odpisovaných majetkov
  0 2 roky osobný elektromobil alebo plug-in hybrid
  1 4 roky osobný automobil na benzín, notebook, mobil
  2 6 rokov mikrovlnná rúra, nábytok, kotol ústredného kúrenia
  3 8 rokov pece, plynové generátory, stroje pre metalurgiu
  4 12 rokov parné kotly, lode, lietadlá
  5 20 rokov stavby pre obchod, priemysel, poľnohospodárstvo
  6 40 rokov hotely, stavby pre administratívu, stavby pre kultúru

  Kompletný zoznam hmotného majetku podľa odpisových skupín nájdete v prílohe č. 1 ZDP.

  Poznámka: doba účtovného a daňového odpisovania sa môže pri jednej konkrétnej veci líšiť.

  Dobu daňového odpisovania môžete zmeniť tým, že si odpis prerušíte. V praxi to znamená, že si napr. v roku 2022 vôbec neuplatníte daňový odpis. Tým sa vám doba odpisovania o rok predĺži. Účtovné odpisy vo všeobecnosti prerušiť nemožno, je však možné upraviť ich výšku podľa meniacich sa podmienok (prehodnotiť celý odpisový plán).

  Do odpisovaného majetku nepatrí majetok, ktorý nezastaráva, napríklad:

  • pozemky
  • a umelecké diela.

  Kompletný zoznam majetku, ktorý sa daňovo neodpisuje, nájdete v paragrafe 23 ZDP.

  Výpočet daňových odpisov majetku

  Daňové odpisy hmotného majetku vypočítate podľa jednej z metód, ktoré stanovuje ZDP:

  • rovnomerný odpis (tzv. lineárny), pri ktorom sa výška ročného odpisu nemení,
  • alebo zrýchlený odpis, pri ktorom si môžete na začiatku lehoty odpisovať viac peňazí, pričom je možné zrýchlene odpisovať len majetok zaradený do 2. alebo 3. odpisovej skupiny – podrobnosti nájdete nižšie v príkladoch.

  Poznámka: po obstaraní majetku si vyberiete, podľa ktorého spôsobu ho budete odpisovať. Potom už metódu nemôžete zmeniť.

  Pokiaľ ide o daňové odpisy nehmotného majetku, tak pri nich zákon o dani z príjmov hovorí, že nehmotný majetok sa má odpísať v súlade s účtovnými predpismi.

  1. Rovnomerný odpis

  Pri rovnomernom (lineárnom) odpise odpisujete v každom roku rovnakú sumu.

  Výnimkou je len prvý a posledný rok odpisovania v prípade, ak ste majetok nezaradili do užívania v januári. V takomto prípade sa v prvom roku odpisovania uplatní len pomerná časť z ročného odpisu v závislosti od počtu mesiacov počnúc mesiacom jeho zaradenia do užívania do konca tohto zdaňovacieho obdobia. Napríklad odpis majetku kúpeného v novembri bude iba vo výške 2/12 ročného odpisu. Vypočítavate kvôli tomu aj „pomocný mesačný daňový odpis“, výsledok zaokrúhlite na dve desatinné miesta matematicky a potom ho vynásobíte počtom mesiacov používania majetku v prvom roku odpisovania.

  Následne sa neuplatnená pomerná časť z ročného odpisu v prvom roku odpisovania uplatní v roku nasledujúcom po roku uplynutia doby odpisovania. V mnohých prípadoch je však potrebné tento posledný odpis v dôsledku rozdielov vzniknutých zo zaokrúhľovania o pár centov manuálne upraviť tak, aby bol odpísaný celý majetok.

  Vzorce pre rovnomerný odpis
  ak bol majetok zaradený do používania v januári ročný odpis: vstupná cena / počet rokov odpisovania v príslušnej odpisovej skupine
  ak nebol majetok zaradený do používania v januári pomocný mesačný odpis = ročný odpis / 12
  uplatnený odpis v prvom roku = pomocný mesačný odpis x počet mesiacov počnúc mesiacom zaradenia majetku do užívania do konca tohto zdaňovacieho obdobia
  odpis v ďalších rokoch: vstupná cena / počet rokov odpisovania v príslušnej odpisovej skupine
  posledný odpis = ročný odpis – uplatnený odpis v prvom roku

  Poznámka: všetky vyššie uvedené výpočty zaokrúhlite na eurocenty matematickým spôsobom.

  Príklad: Vo firme Novotný a syn kúpili v apríli roku 2022 nové auto jazdiace výhradne na benzínový spaľovací motor za 20 000 eur. To patrí do 1. odpisovej skupiny.

  V prvom roku si tak odpíšu 3 750,03 eura (20 000 / 4 = 5 000, potom 5 000 / 12 = 416,67, potom 416,67 x 9 = 3 750,03), v ďalších troch rokoch vždy 5 000 eur (20 000 / 4) a v poslednom roku 1 249,97 eura (5 000 – 3750,03).

  2. Zrýchlený odpis

  Pre úplnosť k zrýchlenému odpisovaniu ešte raz uvádzame to, čo už bolo spomenuté – zrýchlene je možné odpisovať len majetok zaradený do 2. alebo 3. odpisovej skupiny. Pri zrýchlenom odpise pracujete s koeficientmi pre príslušné odpisové skupiny a roky odpisovania. Koeficienty umožňujú odpis vyššej sumy na začiatku doby odpisovania.

  V nasledujúcej tabuľke nájdete prehľady koeficientov pre všetky odpisové skupiny podľa paragrafu 28 ZDP:

  Odpisová skupina V prvom roku odpisovania V ďalších rokoch odpisovania Pre zvýšenú zostatkovú cenu
  2 6 7 6
  3 8 9 8

  Poznámka: stĺpec pre zvýšenú zostatkovú cenu sa týka odpisov technického zhodnotenia majetku. To sú napríklad rekonštrukcie a modernizácie, ktoré prevyšujú sumu 1 700 eur. V tomto článku sa odpisom pri vykonaní technického zhodnotenia venovať nebudeme.

  Podobne ako v prípade rovnomerného odpisovania, aj pri zrýchlenom odpisovaní, ak nebol majetok zaradený do užívania v januári, tak sa ročný odpis v prvom roku odpisovania úmerne kráti. V prvom roku odpisovania sa uplatní len pomerná časť z ročného odpisu v závislosti od počtu mesiacov počnúc mesiacom jeho zaradenia do užívania do konca tohto zdaňovacieho obdobia. Napríklad pri majetku kúpenom v apríli si uplatníte 9/12 ročného odpisu.

  Za týmto účelom sa vypočítava „pomocný mesačný daňový odpis“ s presnosťou na dve desatinné miesta zaokrúhlený matematicky a potom sa vynásobí počtom mesiacov používania majetku v prvom roku odpisovania. Táto neuplatnená pomerná časť z ročného odpisu v prvom roku odpisovania sa uplatní v roku nasledujúcom po roku uplynutia doby odpisovania.

  Vzorce pre zrýchlený odpis bez vykonania technického zhodnotenia

  ak bol majetok zaradený do používania v januári ročný odpis v prvom roku: vstupná cena / koeficient pre zrýchlené odpisovanie platný v prvom roku odpisovania
  ročný odpis v ďalších rokoch: (2 x zostatková cena) / (koeficient pre zrýchlené odpisovanie platný v ďalších rokoch odpisovania – počet rokov, počas ktorých sa majetok už odpisoval)
  ak nebol majetok zaradený do používania v januári pomocný mesačný odpis = ročný odpis v prvom roku / 12.
  uplatnený odpis v prvom roku = pomocný mesačný odpis x počet mesiacov počnúc mesiacom zaradenia majetku do užívania do konca tohto zdaňovacieho obdobia
  odpis v ďalších rokoch: (2 x zostatková cena) / (koeficient pre zrýchlené odpisovanie platný v ďalších rokoch odpisovania – počet rokov, počas ktorých sa majetok už odpisoval)
  posledný odpis = ročný odpis v prvom roku – uplatnený odpis v prvom roku
  Zostatková cena sa len na účely výpočtu zrýchlených odpisov vo vyššie uvedených vzorcoch vypočítava vždy tak, ako keby bol v prvom roku odpisovania uplatnený ročný odpis v plnej výške, teda za celých 12 mesiacov (akoby bol majetok zaradený do užívania v januári). Neberie sa do úvahy krátenie ročného odpisu v prvom roku odpisovania.

  Poznámka: všetky vyššie uvedené výpočty zaokrúhlite na eurocenty matematickým spôsobom.

  Príklad: Vo firme Novotný a syn kúpili v auguste roku 2022 nový kotol ústredného kúrenia za 20 000 eur. Ten patrí do 2. odpisovej skupiny.

  • V prvom roku si odpíšu 1 388,90 eura (20 000 / 6 = 3 333,33, potom 3 333,33 / 12 = 277,78, potom 277,78 x 5 = 1 388,90),
  • v druhom roku 5 555,56 eura [(2 × 16 666,67) / (7 – 1)],
  • v treťom roku 4 444,44 eura [(2 × 11 111,11) / (7 – 2)],
  • vo štvrtom roku už len 3 333,34 eura [(2 × 6 666,67) / (7 – 3)],
  • v piatom roku 2 222,22 eura [(2 × 3 333,33) / (7 – 4)],
  • v šiestom roku 1 111,11 eura [(2 x 1 111,11) / (7 – 5)],
  • a v siedmom roku 1 944,43 eura (3 333,33 – 1 388,90).

  Suma sa teda postupne znižuje.

  Odoberajte účtovné a daňové novinky zrozumiteľne a včas

  Zadajte váš e-mail a naše účtovné a daňové tipy vám budú chodiť priamo do e-mailu. info

  Odoslaním súhlasíte s našimi zásadami pre spracovanie osobných údajov.

  Výpočet účtovného odpisu majetku

  Účtovné odpisy majetku vypočítate typicky na konci účtovného obdobia podľa jednej z dvoch metód:

  • časový odpis (vychádza z dĺžky použiteľnosti majetku)
  • alebo výkonový odpis (vychádza z vopred stanových predpokladaných výkonov, napr. počet najazdených kilometrov za dobu životnosti auta).

  Aby ste odpis vypočítali, stanovte si odpisový plán – teda počet mesiacov, po ktoré budete majetok odpisovať. Účtovníci v praxi pri zostavovaní odpisového plánu berú do úvahy dĺžku daňových odpisov a stanovujú podobné lehoty.

  Odpisy majetku vám pomôže vypočítať účtovný softvér, ktorý obsahuje moduly pre podvojné účtovníctvo a jednoduché účtovníctvo.

  a) Časový odpis

  Vzorec pre časový odpis
  pre každý rok odpis = (ocenenie v účtovníctve / počet mesiacov v odpisovom pláne) × počet mesiacov v danom roku, kedy majetok vlastníme

  Príklad: Vo firme Novotný a syn kúpili v septembri roku 2022 nové auto za 20 000 eur. Odpisový plán si stanovili na 48 mesiacov. Vo svojom internom účtovnom predpise si určili začiatok odpisovania počnúc mesiacom zaradenia majetku do používania a spôsob zaokrúhľovania mesačného účtovného odpisu na dve desatinné miesta matematicky.

  • V roku 2022 si v účtovníctve odpíšu 1 666,68 eura (20 000 / 48 = 416,67 x 4),
  • v roku 2023 si odpíšu 5 000,04 eura (416,67 x 12),
  • v roku 2024 si odpíšu 5 000,04 eura (416,67 x 12),
  • v roku 2025 si odpíšu 5 000,04 eura (416,67 x 12),
  • v roku 2026 si odpíšu zvyšných 3 333,20 eura (20 000 – 1 666,68 – 5 000,04 – 5 000,04 – 5 000,04).

  b) Výkonový odpis

  Vzorec pre výkonový odpis
  pre každý rok odpis = (ocenenie v účtovníctve / životnosť) × počet najazdených kilometrov, vyrobených súčiastok atď. za rok

  Príklad: Vo firme Novotný a syn kúpili na jeseň roku 2022 nové auto za 20 000 eur, ktoré má životnosť stanovenú na 250 000 najazdených kilometrov. V roku 2022 najazdili 25 000 km, v roku 2023 najazdili 100 000 km, v roku 2024 najazdili 100 000 km a v roku 2025 najazdili 25 000 km. Vo svojom internom účtovnom predpise si určili spôsob zaokrúhľovania mesačného účtovného odpisu na dve desatinné miesta matematicky.

  • V roku 2022 si v účtovníctve odpíšu 2 000 eur (20 000 / 250 000 x 25 000),
  • v roku 2023 si odpíšu 8 000 eur (20 000 / 250 000 x 100 000),
  • v roku 2024 si odpíšu tiež 8 000 eur (20 000 / 250 000 x 100 000)
  • a v roku 2025 si odpíšu 2 000 eur (20 000 / 250 000 x 25 000).

  Prečítajte si aj ďalšie aktuálne články o daniach na blogu Money.

  Boli informácie v článku užitočné?

  Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

  Áno
  Nie
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyskúšajte si účtovný program
  Money S3

  Zadarmo a so všetkými funkciami

  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.
  Vyskúšajte zadarmo
  Zavrieť reklamu
  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.