Účtovníctvo / Podvojné účtovníctvo/Ako účtovať platby vykonané platobnou kartou v účtovníctve podnikateľov
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Ako účtovať platby vykonané platobnou kartou v účtovníctve podnikateľov

Ako účtovať platby vykonané platobnou kartou v účtovníctve podnikateľov
Seyfor Slovensko, a.s.
06. 06. 2019
Doba čtení6 minút čítania
Líbilo se98
Ako účtovať platby vykonané platobnou kartou v účtovníctve podnikateľov

Platobné karty predstavujú moderný platobný prostriedok bezhotovostného platobného styku. V dnešnej dobe platobnou kartou už disponuje takmer každý človek. Platobné karty slúžia na výber peňazí z bankomatov, prípadne na výber peňazí u vybraných obchodníkov (cash back), ďalej na bezhotovostné platby za tovar a služby, ale aj na platby cez internet a pod. Tento platobný prostriedok dnes už v rovnakej miere využívajú aj podnikatelia (účtovné jednotky). V ich prípade však na využívanie platobných kariet možno nazerať z dvoch pohľadov, a to ako na používateľov platobných kariet na realizáciu bezhotovostných úhrad alebo ako na prijímateľov bezhotovostných platieb za tovar a služby prostredníctvom platobných terminálov.

Druhy platobných kariet

Rozlišovať druhy platobných kariet je dôležité najmä pri účtovaní jednotlivých transakcií vykonaných prostredníctvom platobných kariet. Pre účely účtovníctva je potrebné rozlišovať tieto karty: debetnú platobnú kartu a kreditnú platobnú kartu.

Debetná platobná karta

Debetná platobná karta sa vydáva priamo k bežnému účtu. Slúži na platby a výbery peňažných prostriedkov priamo z bežného účtu. Finančné prostriedky v prípade debetnej platobnej karty je možné čerpať len do výšky zostatku na bežnom účte. Z pohľadu účtovníctva ide o vlastný zdroj krytia.

Kreditná platobná karta

V prípade kreditnej platobnej karty nie je potrebné mať bežný účet v banke. Kreditná platobná karta predstavuje formu úveru a preto sa k nej otvára úverový účet. Čerpanie peňažných prostriedkov je možné do výšky dohodnutého úverového rámca. Pri kreditnej platobnej karte ide zväčša o úver, ktorý je krátkodobého charakteru. Úver je revolvingový a po priebežnom alebo úplnom splatení je možné čerpať prostriedky znovu. Z pohľadu účtovníctva predstavuje cudzí zdroj krytia. Kreditnou kartou je možné realizovať rovnaké transakcie ako debetnou platobnou kartou. Nakoľko sa jedná o úverovú kartu – primárne je určená na bezhotovostné platby.

Rozdiel medzi debetnou a kreditnou platobnou kartou

Z uvedeného rozdelenia vyplýva základný rozdiel medzi debetnou a kreditnou platobnou kartou. Ide o „pôvod“ čerpaných peňažných prostriedkov, kým pri debetnej platobnej karte sa čerpajú vlastné peňažné prostriedky, naopak pri kreditnej platobnej karte ide o peniaze banky, čiže o čerpanie cudzích peňažných prostriedkov formou úveru.

Platobné karty v účtovníctve

Smerodajná právna úprava, ktorá sa venuje problematike účtovania transakcií uskutočnených prostredníctvom platobných kariet je Opatrenie MF SR zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ďalej len „postupy účtovania“). Príslušné opatrenie sa zaoberá účtovaním príjmu prostredníctvom platobných kariet, ale v prípade účtovania úhrad prostredníctvom platobnej karty obsahuje iba ustanovenia príslušné pre úhrady kreditnou platobnou kartou a účtovanie úhrad vykonaných debetnou platobnou kartou vôbec nerieši.

1. Účtovanie príjmu prostredníctvom platobných kariet

V prípade, ak účtovná jednotka predáva tovar (alebo výrobky, služby) prostredníctvom elektronickej registračnej pokladnice (ERP), môže dôjsť k príjmu hotovostným alebo bezhotovostným spôsobom. Pri bezhotovostnom spôsobe, t. j. v prípade úhrady platobnou kartou od zákazníka sa postupuje v súlade s § 49 ods. 5 postupov účtovania. Príjem prostredníctvom elektronickej registračnej pokladnice, ktorý vzniká úhradou platobnou kartou, sa účtuje na ťarchu účtu 315 – Ostatné pohľadávky, a to do času pripísania sumy na bankový účet. Pri pripísaní tejto sumy na bankový účet sa účtuje na ťarchu účtu 221 – Bankové účty so súvzťažným zápisom v prospech účtu 315 – Ostatné pohľadávky.

Príklad č. 1: Účtovanie tržieb inkasovaných prostredníctvom platobných kariet

Č. Dokl. Účtovný prípad Suma MD D
1. ID Tržby za tovar, platené platobnou kartou (20.3.2019) Bez DPH 400,- 604
DPH 20 % 80,- 343
Spolu 480,- 315
2. ID Tržby za služby, platené platobnou kartou (20.3.2019) Bez DPH 70,- 602
DPH 20 % 14,- 343
Spolu 84,- 315
3. VBÚ Tržba zinkasovaná platobnou kartou (25.3.2019) 480,- 221 315
4. VBÚ Tržba zinkasovaná platobnou kartou (25.3.2019) 84,- 221 315
5. VBÚ Poplatky banke (25.3.2019) 10,- 568 221

2. Účtovanie úhrad vykonaných prostredníctvom platobných kariet

2.1. Účtovanie úhrad vykonaných kreditnou platobnou kartou

Ako bolo uvedené vyššie, je zaujímavé, že postupy účtovania riešia iba problematiku účtovania úhrad uskutočnených prostredníctvom kreditnej platobnej karty (ide o § 47 ods. 4).  V súlade s postupmi účtovania sa pri účtovaní účtovného prípadu, ktorým je úhrada kreditnou platobnou kartou, účtuje v prospech účtu 231 – Krátkodobé bankové úvery so súvzťažným zápisom na ťarchu vecne príslušného účtu nákladov alebo majetku.

Príklad č. 2: Úhrada kreditnou platobnou kartou

Č. Dokl. Účtovný prípad Suma MD D
1. IÚD Spoločník Režnák vyúčtoval záručný servis služobného auta uhradený kreditnou platobnou kartou (10.4.2019) Bez DPH 500,- 511
DPH 20 % 100,- 343
Spolu 600,- 231
2. VBÚ Splátka úveru (kreditnej karty) (30.4.2019) 600,- 231 221

2.2. Účtovanie úhrad debetnou platobnou kartou

Čo sa týka transakcií (úhrad) uskutočnených prostredníctvom debetnej platobnej karty, v tomto prípade postupy účtovania neposkytujú žiadne ustanovenie, ktoré by obsahovalo jednoznačný spôsob účtovania úhrad debetnou platobnou kartou. Pritom ide o najbežnejšie používanú platobnú kartu. V praxi sa často nesprávne využíva na účtovanie úhrad debetnou platobnou kartou napríklad  účet 261 – Peniaze na ceste. Vychádzajúc z toho, že platobnú kartu môžu využívať rôzne osoby príslušnej účtovnej jednotky, účtovanie úhrad debetnou platobnou kartou by sa správne malo účtovať na účet pohľadávok, a to v závislosti od toho, či debetnú platobnú kartu má v držbe (resp. používa) zamestnanec alebo spoločník. V prípade, ak debetnú platobnú kartu používa zamestnanec, tak úhrady uskutočnené touto kartou by sa mali účtovať prostredníctvom účtu 335 – Pohľadávky voči zamestnancom súvzťažne s účtom 221 – Bankové účty. Pri následnom vyúčtovaní sa pohľadávka voči zamestnancovi zúčtuje na príslušný účet nákladov podľa predmetu nákupu, plus DPH. Ak debetnú platobnú kartu používa spoločník, tak úhrady uskutočnené kartou by sa mali účtovať prostredníctvom účtu 355 – Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom so súvzťažným zápisom na účte 221 – Bankové účty. Pri vyúčtovaní nákladov platí rovnaký princíp ako v prípade, ak debetnú platobnú kartu používa zamestnanec, a to, zúčtovanie s vecne príslušným účtom nákladov.

Príklad č. 3: Úhrady debetnou platobnou kartou, ktorú používa zamestnanec

Č. Dokl. Účtovný prípad Suma MD D
1. VBÚ Zamestnanec Pánik zaplatil debetnou kartou 96,- 335 221
2. VBÚ Zamestnanec Ondruš zaplatil debetnou kartou 54,- 335 221
3. VBÚ Zamestnanec Lipták zaplatil debetnou kartou 108,- 335 221
4. ID Zamestnanec Pánik vyúčtoval nákup pohonných látok na čerpacej stanici uhradený debetnou platobnou kartou Bez DPH 80,- 501
DPH 20 % 16,- 343
Spolu 96,- 335
5. ID Zamestnanec Ondruš vyúčtoval nákup kancelárskych potrieb uhradených debetnou platobnou kartou Bez DPH 45,- 501
DPH 20 % 9,- 343
Spolu 54,- 335
6. ID Zamestnanec Lipták vyúčtoval platbu za drobnú opravu stroja Bez DPH 90,- 511
DPH 20 % 18,- 343
Spolu 108,- 335

Príklad č. 4 Úhrada debetnou platobnou kartou, ktorú používa spoločník

Č. Dokl. Účtovný prípad Suma MD D
1. VBÚ Spoločník Novák zaplatil debetnou kartou 240,- 355 221
2. ID Spoločník Novák vyúčtoval cestovné náklady uhradené debetnou platobnou kartou Bez DPH 200,- 512
DPH 20 % 40,- 343
Spolu 240,- 355

Autor: Ing. Petra Krišková, PhD.

Vyskúšať účtovný program Money S3 zadarmo >>

Boli informácie v článku užitočné?

Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

Áno
Nie
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyskúšajte si účtovný program
Money S3

Zadarmo a so všetkými funkciami

Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo
Zavrieť reklamu
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.