Účtovníctvo / Podvojné účtovníctvo/Ako s pohľadávkami v účtovníctve, časť 2?
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Ako s pohľadávkami v účtovníctve, časť 2?

Ako s pohľadávkami v účtovníctve, časť 2?
Seyfor Slovensko, a.s.
26. 01. 2023
Doba čtení6 minút čítania
Líbilo se1
Ako s pohľadávkami v účtovníctve, časť 2?

Obsah

  V článku sme si povedali všeobecne, čo to sú pohľadávky a prešli sme si účtové skupiny 31 – 34 z účtovnej osnovy pre podnikateľov.

  Pre zopakovanie si povedzme, čo sú to pohľadávky a ako ich delíme.

  Pohľadávky všeobecne

  Pohľadávka v podstate znamená právo alebo nárok osoby (fyzickej alebo právnickej) požadovať od inej osoby plnenie z istého záväzku. Pohľadávka vzniká najčastejšie splnením či realizáciou hmotného i nehmotného plnenia alebo na základe uzavretej zmluvy.

  Na dlhodobé a krátkodobé sa delia pohľadávky podľa ich splatnosti:

  • krátkodobé pohľadávky – so splatnosťou do 1 roka
  • dlhodobé pohľadávky – so splatnosťou dlhšou než 1 rok

  Náplň a účtovanie na jednotlivých účtoch skupín 35 -39

  35 – POHĽADÁVKY VOČI SPOLOČNÍKOM A ZDRUŽENIU

  351 – Pohľadávky voči konsolidovanému celku (účet aktívny)

  Na tomto účte účtuje účtovná jednotka krátkodobé pôžičky poskytnuté účtovným jednotkám v konsolidovanom celku.

  PRÍKLAD

  1. Interný doklad – Úrok z poskytnutej pôžičky

  MD 351

  D 662

  2. Inkaso poskytnutej pôžičky bankovým prevodom

  MD 221

  D 351

  353 – Pohľadávky za upísané vlastné imanie (účet aktívny)

  Účtujú sa pohľadávky voči upisovateľom, ktorými sú akcionári, spoločníci a členovia družstva. Zostatok účtu predstavuje upísané nesplatené akcie alebo podiely.

  PRÍKLAD

  1. Interný doklad – pohľadávka za upísané základné imanie voči spoločníkom

  MD 353

  D 419

  2. Pokladničný doklad – splatenie vkladov spoločníkov v hotovosti

  MD 211

  D 353

  3. Interný doklad – nepeňažný vklad do základného imania

  MD 111

  D 353

  354 – Pohľadávky voči spoločníkom a členom pri úhrade straty (účet aktívny)

  Účtujú sa krátkodobé pohľadávky voči spoločníkom vo verejnej obchodnej spoločnosti, komplementárom v komanditnej spoločnosti, spoločníkom v spoločnosti s ručením obmedzeným alebo členom družstva, vo výške predpísanej úhrady straty súvzťažne s účtom 596 – Prevod podielov na hospodárskom výsledku spoločníkom alebo účtom 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní.

  1. Interný doklad – Pohľadávky voči spoločníkom s.r.o. pri úhrade straty, ak spoločenská zmluva túto povinnosť upravuje

  MD 354

  D 431

  2. Pohľadávky voči spoločníkom s.r.o. pri úhrade straty, ak spoločenská zmluva túto povinnosť upravuje alebo sa na tom dohodli

  MD 354

  D 429

  355 – Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom (účet aktívny)

  Na účte 355 sa účtujú napr. krátkodobé pohľadávky z pôžičiek spoločníkom v obchodnej spoločnosti, úrok z omeškania pri oneskorení splácaní peňažného vkladu spoločníka vo verejnej obchodnej spoločnosti, v komanditnej spoločnosti alebo v spoločnosti s ručením obmedzeným.

  PRÍKLAD

  1. Interný doklad – vyúčtovanie úrokov k poskytnutej pôžičke splatných v bežnom roku

  MD 355

  D 662

  2. Interný doklad – pôžička od spoločníka

  MD 365

  D 355

  Informácie o účtovaní záväzkov na účtoch 361, 364, 365, 367, 325, 326, 372,377, 379,383, 384 a 391 nájdete v rozsiahlom samostatnom článku  

  36 – ZÁVÄZKY VOČI SPOLOČNÍKOM A ZDRUŽENIU

  361 – Záväzky v rámci konsolidovaného celku (účet pasívny)

  364 – Záväzky voči spoločníkom a členom pri rozdeľovaní zisku (účet pasívny)

  365 – Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom (účet pasívny)

  366 – Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti (účet pasívny)

  367 – Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (účet pasívny)

  37 – INÉ POHĽDÁVKY A INÉ ZÁVÄZKY

  371 – Pohľadávky z predaja podniku (účet aktívny)

  Na strane MD tohto účtu účtuje predávajúci predajnú cenu podniku alebo jeho časti; súvzťažný zápis je na strane D účtu 688 – Ostatné mimoriadne výnosy.

  PRÍKLAD

  1. Interný doklad – zúčtovanie pohľadávky z predaja podniku

  MD 371

  D 013

  2. Úhrada pohľadávky z predaja podniku bankovým prevodom

  MD 221

  D 371

  372– Záväzky z kúpy podniku (účet pasívny)

  373 – Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (účet aktívny aj pasívny) 

  374 – Pohľadávky z nájmu (účet aktívny)

  V účtovníctve prenajímateľa sa účtujú pohľadávky z nájmu majetku vrátane finančného prenájmu.

  375 – Pohľadávky z vydaných dlhopisov (účet aktívny)

  Účtuje sa v účtovníctve emitenta dlhopisov
  a) na ťarchu účtu vydanie
  1. dlhodobých dlhopisov súvzťažne s účtom 473 – Vydané dlhopisy,
  2. krátkodobých dlhopisov súvzťažne s účtom 241 – Vydané krátkodobé dlhopisy,
  b) v prospech účtu úhrada dlhopisov od majiteľa.

  Analytické účty k tomuto účtu sa vedú podľa jednotlivých emisií dlhopisov.

  376 – Nakúpené opcie (účet aktívny)

  Na tomto účte sa účtujú obchody s opciami.

  377 – Predané opcie (účet pasívny)

  378 – Iné pohľadávky (účet aktívny)

  Na účte sa evidujú dlhodobé i krátkodobé pohľadávky iné než z obchodného styku, ako napr. voči zodpovednej osobe na náhradu škody alebo manka, voči poisťovni v dôsledku poistných udalostí, pohľadávky spoločníka alebo člena družstva na priznané podiely na zisku, na vyrovnávacie podiely a podiely na likvidačnom zostatku a pod.

  PRÍKLAD

  1. Interný doklad – postúpenie pohľadávky

  MD 546

  D 378

  2. Interný doklad – predpis iných pokút voči FO alebo PO osobe

  MD 378

  D 648

  3. Interný doklad – nárok na náhradu škody od poisťovne

  MD 378

  D 648

  379 – Iné záväzky (účet pasívny)

  Odoberajte účtovné a daňové novinky zrozumiteľne a včas

  Zadajte váš e-mail a naše účtovné a daňové tipy vám budú chodiť priamo do e-mailu. info

  Odoslaním súhlasíte s našimi zásadami pre spracovanie osobných údajov.

  38 – ČASOVÉ ROZLÍŠENIE NÁKLADOV A VÝNOSOV

  381 – Náklady budúcich období (účet aktívny)

  Na účte sa účtujú výdavky bežného účtovného obdobia, ktoré sa týkajú nákladov v budúcich obdobiach, a to konkrétnych účtov v účtovej triede 5, napríklad vopred platené nájomné a predplatné.

  Zúčtovanie nákladov budúcich období na príslušný účet nákladov sa vykoná v účtovnom období, s ktorým časovo rozlíšené náklady vecne súvisia.

  PRÍKLAD

  1. Nájomné platené vopred bankovým prevodom

  MD 381

  D 221

  2. Interný doklad – zúčtovanie podielu úroku vzťahujúceho sa k bežnému účtovnému obdobiu

  MD 562

  D 381

  382 – Komplexné náklady budúcich období (účet aktívny)

  Na tento účet sa účtujú náklady budúcich období, ktoré sa sledujú vo vzťahu k danému účelu.

  Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období sa vykoná v účtovnom období, s ktorým časovo rozlíšené náklady vecne súvisia.

  1. Interný doklad – zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období

  MD 382

  D 655

  383 – Výdavky budúcich období (účet pasívny)

  384 – Výnosy budúcich období (účet pasívny)

  385 – Príjmy budúcich období (účet aktívny)

  Účtujú sa časovo rozlíšené výnosy, ktoré časovo a vecne patria do bežného účtovného obdobia a týkajú sa príjmov v určitých budúcich obdobiach, napríklad nájomné prijaté pozadu. Na účte 385 sa účtuje so súvzťažným zápisom v prospech príslušných účtov výnosov v účtovej triede 6.

  PRÍKLAD

  1. Interný doklad – zúčtovanie rozdielu zisku vypočítaného metódou percenta dokončenia pri zákazkovej výrobe, ak ide o zníženie účtovného zisku

  MD 602

  D 385

  2. Interný doklad – nájomné za mesiac december účtované do výnosov bežného účtovného obdobia

  MD 385

  D 648

  39 – OPRAVNÁ POLOŽKA K ZÚČTOVACÍM VZŤAHOM A VNÚTORNÉ ZÚČTOVANIE

  391 – Opravné položky k pohľadávkam (účet pasívny)

  395 – Vnútorné zúčtovanie (účet aktívny)

  Na tomto účte sa účtujú vzťahy medzi jednotlivými vnútornými organizačnými útvarmi účtovnej jednotky v závislosti od organizácie účtovníctva účtovnej jednotky. Tento účet pri uzavieraní účtovných kníh nemá zostatok.

   

  Autorom článku je Ing. Katarína Serinová

  Boli informácie v článku užitočné?

  Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

  Áno
  Nie
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyskúšajte si účtovný program
  Money S3

  Zadarmo a so všetkými funkciami

  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.
  Vyskúšajte zadarmo
  Zavrieť reklamu
  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.