Účtovníctvo / Podvojné účtovníctvo/Ako funguje účtovanie na účtoch časového rozlíšenia
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Ako funguje účtovanie na účtoch časového rozlíšenia

Ako funguje účtovanie na účtoch časového rozlíšenia
Seyfor Slovensko, a.s.
10. 02. 2022
Doba čtení6 minút čítania
Líbilo se7
Ako funguje účtovanie na účtoch časového rozlíšenia

Obsah

  Jedným zo základných princípov účtovania je zaúčtovanie výnosov a nákladov do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia. Na to slúžia účty časového rozlíšenia. Účty časového rozlíšenia sa najčastejšie používajú pri uzatváraní účtovných kníh, avšak účtuje sa na nich aj počas roka, čo si ukážeme na príkladoch.

  V tomto článku sa pozrieme na účtovnú skupinu 38 – Časové rozlíšenie nákladov a výnosov. Ich používanie vyplýva zo zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, §3 ods.1 a ods.2 nepriamo, a to zo zásady vecnej a časovej súvislosti účtovných skutočností. Spôsob účtovania je upravený v opatrení MF SR o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre podnikateľov v §5 Časové rozlíšenie nákladov a výnosov.

  Kritériom na účtovanie účtovných prípadov časového rozlíšenia je skutočnosť, že je známy ich vecný obsah, suma a je určené obdobie, ktorého sa týkajú. Na účty časového rozlíšenia sa vzťahuje dokladová inventúra a pri inventarizácii sa posudzuje ich výška a odôvodnenosť existencie časového rozlíšenia.

  Náklady a výnosy sa účtujú do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia. Opravy nevýznamných nákladov a nevýznamných výnosov minulých účtovných období sa účtujú ako účtovné prípady bežného účtovného obdobia na príslušných účtoch nákladov alebo výnosov z hospodárskej činnosti účtovnej jednotky. Náhrady vynaložených nákladov predchádzajúcich účtovných období sa účtujú do výnosov bežného účtovného obdobia.

  Náklady a výdavky, ktoré sa týkajú budúcich účtovných období, sa časovo rozlišujú ako

  a) náklady budúcich období na účtoch 381 a 382, 
  b) výdavky budúcich období na účte 383.

  Výnosy a príjmy, ktoré sa týkajú budúcich účtovných období, sa časovo rozlišujú ako

  a) výnosy budúcich období na účte 384,
  b) príjmy budúcich období na účte 385.

  účet 381 – Náklady budúcich období

  Účet 381 je účtom aktív, čiže sa prírastky účtujú na stranu MD a úbytky na stranu D. Konečný zostatok sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde predstavuje začiatočný zostatok. Na účte účtujeme reálne zaplatené služby alebo tovary, ktoré súvisia s ďalšími účtovnými obdobiami.

  PRÍKLAD

  Účtovný rok 2021

  Faktúra prijatá za nájomné skladu za január 2022 dňa 6.12.2021 MD381/D321

  Účtovný rok 2022

  Interný doklad 1.1.2022 MD518/D381

  382 – Komplexní náklady budúcich období

  Na tento účet sa účtujú výdavky bežného účtovného obdobia, ktoré sa týkajú nákladov účtovných v budúcich obdobiach, a ktoré sa súhrnne vzťahujú k danému účelu. Medzi komplexné náklady budúcich období patria napr. náklady na dlhodobú propagáciu a podporu predaja alebo náklady na výskum a vývoj (pokiaľ sa časovo rozlišujú). Ide o náklady, ktoré súvisia a rozkladajú sa na ďalšie časové obdobie. Účtujú sa cez nákladové účty a pri ukončení účtovného obdobia cez účty 382 a 555 (nákladový) a 655 (výnosový) – Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období.

  Pokiaľ nie je úplne jasné z podkladov, napr. zmlúv, ku ktorému obdobiu sa tieto náklady viažu, je vhodné vyhotoviť vnútropodnikovú smernicu a určiť časové obdobie, v ktorom tieto náklady budú zúčtované.

  PRÍKLAD

  Účtovný rok 2021

  Spoločnosť sa rozhodla vyrobiť film na propagáciu svojich výrobkov. Počas roka účtuje náklady na účty nákladov. Film bude premietaný v ďalšom účtovnom období.

  Náklady na výrobu filmu počas roka MD 5xx/D 221,211,321,331
  Tvorba komplexných nákladov budúcich období MD 382/D 655

  Účtovný rok 2022

  Interný doklad 2022 – uvedenie filmu MD 555/D 382

  383 – Výdavky budúcich období

  Tento účet používame v prípadoch, kedy náklady súvisia s bežným účtovným obdobím, ale k poslednému dňu účtovného obdobia neboli výdavky zaplatené. Účet 383 súvisí s nákladovými účtami skupiny 5, čiže ide o náklad bežného obdobia a výdavok budúceho obdobia. Príkladom môže byť nájomné účtované pozadu.

  PRÍKLAD

  Účtovný rok 2021

  Interní doklad – nájom za december vyúčtovaný v januári 2022 MD 518/D383

  Účtovný rok 2022

  Faktúra za nájom za december 2021 v sume MD383/D321

  384 – Výnosy budúcich období

  Na tento účet sú účtované účtovné operácie, kedy je v bežnom účtovnom období  prijaté plnenie-platba, avšak výnosy časovo a vecne súvisia s budúcim účtovným obdobím. Ide napr. o fakturáciu nájomného vopred (účtované u prenajímateľa). Účet 384 teda súvisí s výnosovými účtami účtovnej skupiny 6.

  PRÍKLAD

  Účtovný rok 2021

  Faktúra vydaná – nájom kancelárie za január 2022

  MD311/D384

  Účtovný rok 2022

  Interný doklad – nájomné január 2022 MD384/D602

  385 – Príjmy budúcich období

  Na účet príjmy budúcich období účtujeme prípady, kedy potrebujeme zaúčtovať do výnosov čiastky, ktoré ale inkasovať budeme až v nasledujúcom období. Príkladom je napr. situácia, kedy máme nárok na výplatu provízie, ale podľa podmienok uzavretej zmluvy bude provízia fakticky vyúčtovaná až v nasledujúcom roku. V každom prípade už ale poznáme výšku v budúcnosti vyplatenej provízie. Účet príjmov budúcich období súvisí s výnosovými účtami  skupiny 6.

  PRÍKLAD

  Účtovný rok 2021

  Interný doklad – nárok na výplatu provízie MD385/D602

  Účtovný rok 2022

  Predpis vyúčtovanej provízie MD221/D385

  Kedy nemusíme náklady a výnosy časovo rozlišovať

  Účtovná jednotka má možnosť pri účtovaní nákladov a výnosov na prelome rokov využiť § 56 ods. 14 postupov účtovania a nie je potrebné časovo rozlíšiť náklady a výnosy za dodržania nasledujúcich podmienok s ú č a s n e :

  1. musí ísť o rozhodnutie účtovnej jednotky (v tomto prípade je časové rozlíšenie len na rozhodnutí účtovnej jednotky, ak sa rozhodne časovo rozlišovať, potom § 56 ods. 14 postupov účtovania neberie do úvahy),
  2. musí ísť o nevýznamný a stále sa opakujúci účtovný prípad týkajúci sa nákladov a výnosov (nevýznamnosť je potrebné upraviť v internej smernici) – napr. telefónne poplatky, poplatky za odpad a pod.
  3. pri mikro účtovných jednotkách musí ísť o účtovný prípad medzi dvoma účtovnými obdobiami (napr. nevýznamné a opakujúce sa poistné technického roka, nájomné, poplatky a pod.)
  4. pri malých a veľkých účtovných jednotkách musí ísť len o účtovný prípad týkajúci sa posledného a prvého mesiaca účtovného obdobia (napr. telefónne poplatky na prelome decembra 2020 a januára 2021).

  Odoberajte účtovné a daňové novinky zrozumiteľne a včas

  Zadajte váš e-mail a naše účtovné a daňové tipy vám budú chodiť priamo do e-mailu. info

  Odoslaním súhlasíte s našimi zásadami pre spracovanie osobných údajov.

  Účty časového rozlíšenia vo výkazoch

  Všetky účty časového  rozlíšenia sa uvádzajú v súvahe, ktorá je súčasťou účtovnej závierky. Podľa toho, či účtovná jednotky je mikro, malá alebo veľká, vykazuje zostatky účtov časového rozlíšenia v súčtovom riadku alebo v samostatných riadkov súvahy. Každopádne, pre každú účtovnú jednotku platí, že ide o:

  aktíva – časové rozlíšenie aktív pre účty: 381 a 382, 385

  pasíva – časové rozlíšenie pasív: 383 a 384

  Akokoľvek sa použitie účtov časového rozlíšenia môže zdať komplikované, stačí sa vždy zamyslieť nad vecnou a časovou súvislostí a ich využitím  ako nástroja k správnemu zachyteniu nákladov a výnosov.

  S účtovaním vám pomôže spoľahlivý účtovný program Money. Vyskúšajte si účtovný softvér zadarmo.

   

  Autorom článku je Ing. Katarína Serinová

  Boli informácie v článku užitočné?

  Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

  Áno
  Nie
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyskúšajte si účtovný program
  Money S3

  Zadarmo a so všetkými funkciami

  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.
  Vyskúšajte zadarmo
  Zavrieť reklamu
  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.