Účtovníctvo / Podvojné účtovníctvo/Ako na účtovanie vyradenia zásob: predaj materiálu, tovaru aj darovanie – 3. diel
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Ako na účtovanie vyradenia zásob: predaj materiálu, tovaru aj darovanie – 3. diel

Ako na účtovanie vyradenia zásob: predaj materiálu, tovaru aj darovanie – 3. diel
Seyfor Slovensko, a.s.
10. 03. 2023
Doba čtení22 minút čítania
Líbilo se4
Ako na účtovanie vyradenia zásob: predaj materiálu, tovaru aj darovanie – 3. diel

Obsah

  Mnoho podnikateľských subjektov využíva pri výkone svojej hospodárskej činnosti zásoby – bez ohľadu na to, či sa jedná o firmu s obchodnou alebo výrobnou činnosťou. Zásoby veľmi často predstavujú významnú položku na strane aktív v súvahe účtovnej jednotky. Je preto nutné venovať veľkú pozornosť ich vymedzeniu a členeniu, ako aj oceňovacím technikám pri jednotlivých spôsoboch obstarania a vyradenia, účtovania zásob spôsobom „A“ alebo „B“, ako aj jednotlivým spôsobom obstarania zásob a ich účtovnému zachyteniu podľa slovenských účtovných predpisov. S týmito súvislosťami sme sa zoznámili v prvom a druhom diele „Ako na zásoby v účtovníctve“. Teraz sa zameriame na jednotlivé spôsoby vyradenia zásob a ich účtovné zachytenie podľa slovenských účtovných predpisov, ďalej na účtovné aspekty transakcií so zásobami v podnikateľskej činnosti firmy a v neposlednom rade aj na niektoré súvislosti spojené s vykazovaním zásob v účtovnej závierke. Poďme sa na tieto témy pozrieť v nasledujúcom článku.

  Účtovanie jednotlivých spôsobov vyradenia zásob

  Rovnako, ako existuje niekoľko spôsobov obstarania zásob, rozoznávame aj niekoľko variantov vyradenia, resp. vyskladnenie zásob a tomu zodpovedajúce účtovné zachytenie podľa slovenských účtovných predpisov. Ukážeme si tie najčastejšie z nich pri materiáli a tovare a vysvetlíme základné súvislosti.

  Účtovanie spotreby zásob materiálu vo výrobe

  Pri rešpektovaní akruálneho princípu, ktorý sa uplatňuje v podvojnom účtovníctve, sa spotreba zásob materiálu vo výrobe účtuje v prospech príslušného účtu zásob materiálu v účtovej skupine 11 – Materiál (v praxi najčastejšie účet 112 – Materiál na sklade) a na ťarchu konkrétneho výsledkového účtu nákladov účtovej skupiny 50 – Spotrebované nákupy (konkrétne účet 501 – Spotreba materiálu). Účtovným dokladom pre toto zaúčtovanie je výdajka zásob materiálu zo skladu. Pripomeňme si, že v duchu akruálneho princípu je teda účtované o úbytku zásob materiálu účtovaním na stranu „Dal“ príslušného majetkového účtu a na „Má dať“ sa väčšinou (nie vždy) účtuje na príslušný výsledkový účet nákladov, ktorý odpovedá na otázku: „Prečo je daná zásoba materiálu vyskladňovaná?“ Pretože sa jedná o výdaj materiálu do spotreby vo výrobe, nachádza sa účet už v účtovej skupine 50 – Spotrebované nákupy, pretože výrobná činnosť predstavuje pre výrobnú firmu základnú činnosť a z tohto dôvodu sa daný nákladový účet nachádza „vyššie“ v rámci rámcovej účtovej osnovy, prípadne účtového rozvrhu podnikateľského subjektu, ktorý je účtovnou jednotkou.

  Účtovanie predaja tovaru

  V prípade predaja tovaru môžeme analogicky vychádzať z metodiky, ktorú sme si vysvetlili pri účtovaní spotreby zásob materiálu vo výrobe. Na základe výdajky zo skladu tovaru bude účtované vyskladnenie z dôvodu predaja v prospech príslušného účtu zásob tovaru v účtovej skupine 13 – Tovar (v praxi najčastejšie účet 132 – Tovar na sklade a v predajniach) a súvzťažne na ťarchu konkrétneho výsledkového účtu nákladov účtovej skupiny 50 – Spotrebované nákupy (konkrétne účet 504 – Predaný tovar).

  Na tomto mieste je vhodné spomenúť dve situácie, na ktoré slovenské účtovné predpisy pamätajú. Ide o tzv. stratné v maloobchode a ďalej o tzv. technologické úbytky zásob, resp. nezavinené úbytky zásob do výšky noriem prirodzených úbytkov zásob tovaru. Uvažované dve situácie však možno aplikovať iba v situácii, že účtovná jednotka na tieto účely vytvorila vnútropodnikovú smernicu s uvedením spôsobu stanovenia výšky stratného a výšky noriem prirodzených úbytkov zásob tovaru. V tejto súvislosti je nutné pri vytváraní týchto interných smerníc rešpektovať zásadu verného a pravdivého zobrazenia skutočnosti, zásadu opatrnosti a zásadu významnosti vykazovaných účtovných informácií. Slovenské účtovné predpisy (a ani daňové) nedefinujú žiadnu absolútnu čiastku alebo metodiku stanovenia týchto hodnôt. Je potrebné zdôrazniť, že ide o úbytky zásob tovaru nezavinené a súčasne rešpektujúce vyššie uvedené účtovné smernice, pokiaľ ich účtovná jednotka vytvorila. Pokiaľ teda firma nedisponuje týmito vytvorenými účtovnými smernicami pre oblasť zásob, nemožno o stratnom v maloobchode a prirodzených úbytkoch zásob tovaru v danej firme uvažovať a účtovať o nich. Na tomto mieste je potrebné upozorniť aj na skutočnosť, že s týmito dvoma výnimkami sú spojené aj daňové aspekty pri dani z príjmov a dani z pridanej hodnoty. V každom prípade, pri splnení vyššie uvedených podmienok sú úbytky z dôvodu stratného v maloobchode a prirodzené úbytky zásob tovaru účtované na ťarchu príslušného účtu účtovej skupiny 50 – Spotrebované nákupy (konkrétne účet 504 – Predaný tovar), avšak možno odporučiť vhodnú analytickú evidenciu, aby tieto úbytky boli účtované oddelene od klasických úbytkov zásob tovaru z dôvodu predaja.

  Pretože sa jedná o vyskladnenie zásob tovaru z dôvodu predaja, nachádza sa príslušný výsledkový účet nákladov tiež už v účtovej skupine 50 – Spotrebované nákupy (konkrétne účet 504 – Predaný tovar), pretože obchodná činnosť predstavuje pre obchodnú firmu základnú činnosť a z tohto dôvodu sa daný nákladový účet nachádza „vyššie“ v rámci rámcovej účtovej osnovy, prípadne účtového rozvrhu podnikateľského subjektu, ktorý je účtovnou jednotkou.

  Účtovanie predaja materiálu

  Ak účtovná jednotka k tzv. dňu uskutočnenia účtovného prípadu, to znamená pri obstaraní zásoby v rámci verného a pravdivého zobrazenia skutočností, uzná, že daná zložka zásoby je získavaná za účelom jej následného využitia (spotreby) vo výrobe, účtuje o obstaraní materiálu. Samozrejme sa v praxi môže stať, že v budúcnosti je z rôznych dôvodov daný materiál predaný a nie je využitý vo výrobe. Z tohto dôvodu je nutné na túto transakciu reagovať aj účtovne. Na základe výdajky zo skladu zásob materiálu účtujeme v prospech účtu materiálových zásob na príslušnom účte účtovej skupiny 11 – Materiál (v praxi najčastejšie účet 112 – Materiál na sklade) a súvzťažne na ťarchu výsledkového účtu nákladov účtovej skupiny 54 – Iné náklady na hospodársku činnosť (konkrétne účet 542 – Predaný materiál). Pripomeňme si, že štruktúra syntetických a analytických účtov v účtovom rozvrhu, ktorý účtovná jednotka tvorí na základe rámcovej účtovej osnovy, vychádza z vlastného rozhodnutia firmy. Je však nutné vždy podľa postupov účtovania dodržať to, aby novovytvorené syntetické účty nadväzovali na ekonomický obsah účtovej skupiny, v rámci ktorej sú vytvorené. Pretože výrobná firma obstaráva materiál za účelom jeho spotreby vo výrobe a nie za účelom jeho predaja, nachádza sa výsledkový účet nákladov na zachytenie vyskladnenia zásob materiálu v dôsledku predaja „až“ v účtovej skupine 54 – Iné náklady na hospodársku činnosť, pretože tento náklad nie je spojený so základnou činnosťou podnikateľského subjektu.

  Účtovanie darovania zásob tovaru a materiálu

  Dar môže mať podobu peňažných prostriedkov, ktoré darca poskytne bez protihodnoty obdarovanému, ako aj formu nepeňažnú. Takým predstaviteľom sú aj dary zásob tovaru a materiálu. V duchu akruálneho princípu účtujeme v prospech účtu účtovej skupiny 11 – Materiál alebo 13 – Tovar a súvzťažne na ťarchu výsledkového účtu nákladov účtovej skupiny 54 – Iné náklady na hospodársku činnosť (konkrétne účet 543 – Dary). Je potrebné poznamenať, že darovanie zásob tovaru a materiálu súvisí aj s daňovými aspektmi, a to tak pri dani z príjmov, ako aj pri dani z pridanej hodnoty.

  Daňové predpisy definujú aj pojem tzv. reklamných predmetov v hodnote neprevyšujúcej 17 eur za jeden predmet, ktoré sa vyznačujú daňovou uznateľnosťou z hľadiska zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZDP) a nárokom na odpočet dane z pridanej hodnoty na vstupe podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len ZDPH) bez toho, aby pri ich bezodplatnom dodaní bolo potrebné odviesť daň z pridanej hodnoty. Je však nutné pre naplnenie definície tzv. reklamného predmetu splniť podmienky definované vyššie uvedenými zákonmi, t. j. ZDP a ZDPH.

  Pokiaľ však nebudeme uvažovať o problematike tzv. reklamných predmetov a zostaneme na úrovni „klasických“ poskytnutých darov, je nutné pripomenúť, že z hľadiska ZDP ide o daňovo neuznateľný náklad (ktorý mimoúčtovne v priznaní k dani z príjmov zvyšuje základ dane). O daňovo uznateľný náklad môže ísť jedine v prípade bezodplatného odovzdania zásob potravín Potravinovej banke Slovenska, daňovníkovi nezaloženému / nezriadenému na podnikanie s presne vymedzeným predmetom činnosti alebo registrovanému sociálnemu podniku s presne vymedzeným predmetom činnosti. Okrem toho môže byť darovanie zásob daňovo uznateľným nákladom aj v prípade, že sú poskytnuté na účel materiálnej humanitárnej pomoci do zahraničia na základe darovacej zmluvy uzatvorenej s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. Z hľadiska legislatívy riešia túto problematiku ustanovenia § 21 ods. 2 písm. m) a § 19 ods. 2 písm. u) ZDP. Darovanie zásob materiálu a tovaru je však spojené aj s problematikou dane z pridanej hodnoty a v súlade so zákonným ustanovením ZDPH je nutné riešiť pri darovaní zásob aj túto problematiku.

  Účtovanie poskytnutia zásob tovaru a materiálu na reprezentáciu

  Zásoby materiálu a tovaru môžu byť poskytnuté aj za účelom reprezentácie. V rámci akruálneho princípu účtujeme v prospech účtu účtovej skupiny 11 – Materiál (v praxi najčastejšie účet 112 – Materiál na sklade) alebo 13 – Tovar (v praxi najčastejšie účet 132 – Tovar na sklade a v predajniach) a súvzťažne na ťarchu výsledkového účtu nákladov účtovej skupiny 51 – Služby (konkrétne účet 513 – Náklady na reprezentáciu). Je nutné opäť upozorniť, že poskytnutie zásob tovaru a materiálu na účely reprezentácie súvisí aj s daňovými aspektmi, a to tak pri dani z príjmov, ako aj pri dani z pridanej hodnoty.

  Škoda na zásobách materiálu a tovaru

  V praxi veľmi často dochádza k omylom v porozumení výrazu „škoda“. Škodou sa rozumie neodstrániteľné poškodenie, zničenie, odcudzenie alebo strata majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky. V takom prípade na základe výdajky zo skladu účtujeme v prospech príslušného účtu zásob účtovej skupiny 11 – Materiál (v praxi najčastejšie účet 112 – Materiál na sklade) alebo 13 – Tovar (v praxi najčastejšie účet 132 – Tovar na sklade a v predajniach) a na ťarchu konkrétneho výsledkového účtu nákladov účtovej skupiny 54 – Iné náklady na hospodársku činnosť (konkrétne účet 549 – Manká a škody). Týmto spôsobom sa účtujú aj výnimočné situácie, kedy dochádza k trvalému poklesu hodnoty zásob v dôsledku ich znehodnotenia. Účtovanie vzniknutých škôd so sebou prináša aj nevyhnutné riešenie daňových aspektov z hľadiska dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty.

  Manko na zásobách materiálu a tovaru

  Mankom sa rozumie inventarizačný rozdiel, keď skutočný stav je nižší ako účtovný a ak ho nemožno preukázať účtovným záznamom. Za manko sa považuje aj inventarizáciou zistené odcudzenie alebo inventarizáciou zistená strata.

  Ako sme si už vysvetlili vyššie, za škody a manká sa nepovažujú technologické a technické úbytky a úbytky vyplývajúce z prirodzených vlastností zásob materiálu a tovaru vznikajúce napríklad rozprašovaním, vysychaním v rámci technologických úbytkov vo výrobnom, zásobovacom a odbytovom procese (prirodzené úbytky zásob materiálu a tovaru), stratné v maloobchodnom predaji, a to do výšky ekonomicky odôvodnenej normy prirodzených úbytkov a stratného ustanovenej účtovnou jednotkou.

  Z hľadiska ZDP môže správca dane posúdiť, či vyššie stanovené normy zodpovedajú charakteru činnosti daňovníka a obvyklej výške noriem iných daňovníkov so zhodnou alebo obdobnou činnosťou, a o zistený rozdiel upraviť základ dane.

  Účtovanie o manku na zásobách materiálu a tovaru sa vykonáva obdobným spôsobom ako o škode na zásobách. Je vhodné však vykonávať analytické členenie účtov pre škody, manká a krádeže.

  Krádež na zásobách materiálu a tovaru

  Účtovanie o krádeži na zásobách materiálu a tovaru sa vykonáva obdobným spôsobom ako o škode na zásobách. Ako už bolo uvedené vyššie, je vhodné však vykonávať analytické členenie účtov pre škody, manká a krádeže.

  Likvidácia zásob materiálu a tovaru

  V rámci rešpektovania akruálneho princípu účtujeme likvidáciu zásob materiálu a tovaru v prospech účtu účtovej skupiny 11 – Materiál (v praxi najčastejšie účet 112 – Materiál na sklade) alebo 13 – Tovar (v praxi najčastejšie účet 132 – Tovar na sklade a v predajniach) a súvzťažne na ťarchu výsledkového účtu nákladov účtovej skupiny 54 – Iné náklady na hospodársku činnosť (konkrétne účet 548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť). Uvedené samozrejme neplatí vtedy, ak k likvidácii zásob materiálu a tovaru dochádza v dôsledku ich predchádzajúcej škody, kedy sa postupuje tak, ako bolo uvedené vyššie. Je potrebné poznamenať, že likvidácia zásob tovaru a materiálu súvisí aj s daňovými aspektmi, a to tak pri dani z príjmov, ako aj pri dani z pridanej hodnoty.

  Z hľadiska ZDP sa za daňovo uznateľné výdavky (náklady) nepovažujú výdavky (náklady) vo výške obstarávacej ceny zásob vyradeného tovaru:

  • z dôvodu jeho klasifikácie ako nebezpečného podľa osobitného predpisu,
  • likvidáciou z dôvodu uplynutia doby použiteľnosti alebo trvanlivosti, ak účtovná jednotka (daňovník) nepreukáže, že pred uplynutím tejto doby vykonala opatrenia na podporu ich predaja do uplynutia tejto doby formou postupného znižovania ceny (táto podmienka sa nevzťahuje na lieky, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis),
  • bez stanovenej doby použiteľnosti alebo trvanlivosti, ak účtovná jednotka (daňovník) nepreukáže príjem z ich predaja.

  Účtovanie o zásobách v priebehu účtovného obdobia

  Ako sa účtuje o zásobách tzv. spôsobom „A“ a spôsobom „B“ už vieme. Teraz sa zameriame na dve oblasti, o ktorých sme sa doteraz ešte príliš nezmieňovali:

  • účtovanie o poskytnutých zálohách na zásoby,
  • účtovanie o reklamáciách nakupovaných zásob.

  Účtovanie o poskytnutých zálohách na zásoby

  Účtovanie o poskytnutých zálohách na zásoby môžeme systematicky zaradiť do problematiky účtovania poskytnutých preddavkov.

  Z pohľadu poskytovateľa zálohy účtujeme v prospech príslušného účtu pokladnice účtovej skupiny 21 – Peniaze alebo príslušného účtu bankového účtu účtovej skupiny 22 – Účty v bankách a na ťarchu účtu, ktorý prislúcha poskytnutým preddavkom na majetok či „dôvodu“, na ktorý zálohu poskytujeme, alebo na ťarchu všeobecného účtu poskytnutých preddavkov. Poskytovateľovi zálohy totiž vzniká právo na plnenie, resp. pohľadávka na zúčtovanie poskytnutej zálohy z kúpnej ceny. Pokiaľ teda účtujeme o zálohách poskytnutých na obstaranie dlhodobého majetku, účtujeme na ťarchu účtovej skupiny 05 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý majetok. Ak účtujeme o zálohách poskytnutých zamestnancom, účtujeme na ťarchu účtovej skupiny 33 – Zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (v praxi najčastejšie účet 335 – Pohľadávky voči zamestnancom). Ak účtujeme o poskytnutých preddavkoch na daň z príjmov, účtujeme na ťarchu účtovej skupiny 34 – Zúčtovanie daní a dotácií (v praxi najčastejšie účet 341 – Daň z príjmov). A napokon, ak účtujeme o zálohách poskytnutých dodávateľom napríklad na zásoby, služby, energie alebo krátkodobý finančný majetok, účtujeme na ťarchu účtovej skupiny 31 – Pohľadávky (v praxi najčastejšie účet 314 – Poskytnuté preddavky).

  Z pohľadu príjemcu zálohy by sme účtovali na ťarchu príslušného účtu pokladnice účtovej skupiny 21 – Peniaze alebo príslušného účtu bankového účtu účtovej skupiny 22 – Účty v bankách a v prospech účtu prijatých záloh v účtovej skupine 32 – Záväzky (v praxi najčastejšie účet 324 – Prijaté preddavky) alebo v účtovej skupine 47 – Dlhodobé záväzky (v praxi najčastejšie účet 475 – Dlhodobé prijaté preddavky). Prijatá záloha z pohľadu jej príjemcu totiž predstavuje záväzok zúčtovať prijatú zálohu z budúcej predajnej ceny.

  Účtovanie o reklamáciách nakupovaných zásob

  V praxi môže nastať situácia, kedy dodávka zásob sčasti alebo úplne nezodpovedá dohodnutým podmienkam medzi obchodnými partnermi. Konkrétne ide napríklad o situáciu, keď v dodávke zásob materiálu alebo tovaru určité množstvo chýba alebo nie je v dohodnutej kvality. Riešenie v súlade s právom býva rôzne, často dochádza k využitiu tzv. reklamačného nároku.

  Kupujúci, ktorý reklamačný nárok uplatňuje, odúčtuje chýbajúcu alebo chybnú časť dodávky v prospech účtov obstarania zásob (účtová skupina 11 – Materiál alebo 13 – Tovar) a na ťarchu účtu účtovej skupiny 31 – Pohľadávky (v praxi najčastejšie účet 315 – Ostatné pohľadávky). Po tom, ako náhle je reklamačný nárok vyriešený, sa odúčtuje pohľadávka z účtovej skupiny 31 – Pohľadávky spôsobom, ktorý zodpovedá spôsobu ukončenia reklamačného procesu (preplatenie, výmena zásob, odpísanie pohľadávky na ťarchu nákladov pre neuznanú reklamáciu).

  Zásoby v účtovnej uzávierke a účtovnej závierke

  Z hľadiska účtovnej uzávierky a účtovnej závierky možno uvažovať predovšetkým o dvoch základných oblastiach, v ktorých sa môžeme s problematikou zásob stretnúť. Ide o:

  • inventarizačné rozdiely u zásob,
  • opravné položky u zásob.

  Inventarizačné rozdiely pri zásobách

  Pripomeňme si, že výsledkom inventarizácie môže byť zistenie nulového inventarizačného rozdielu, prípadne zistenie inventarizačného rozdielu v podobne manka alebo prebytku.

  Ak sú zásoby „obstarané“ z dôvodu inventarizačného prebytku, účtujeme na ťarchu príslušného syntetického, resp. analytického účtu zásob účtovej skupiny 11 – Materiál, resp. 13 – Tovar a v prospech účtovej skupiny 64 – Iné výnosy z hospodárskej činnosti (konkrétne účet 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti). Pri zásobách vlastnej výroby by sme účtovali na ťarchu účtov účtovej skupiny 12 – Zásoby vlastnej výroby a v prospech konkrétneho účtu účtovej skupiny 61 – Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob.

  Mankom sa rozumie inventarizačný rozdiel, keď skutočný stav je nižší ako účtovný a tento rozdiel nemožno preukázať účtovným záznamom.

  Účtovanie o manku na zásobách materiálu, tovaru a zásob vlastnej výroby sa vykonáva v prospech príslušného syntetického, resp. analytického účtu zásob účtovej skupiny 11 – Materiál, 13 – Tovar alebo 12 – Zásoby vlastnej výroby, a na ťarchu príslušného účtu účtovej skupiny 54 – Iné náklady na hospodársku činnosť (konkrétne účet 549 – Manká a škody)

  Opravné položky pri zásobách

  Opravné položky sú nástrojom na zachytenie prechodného zníženia hodnoty zásob. V praxi to znamená, že očakávaná predajná cena zásob znížená o očakávané náklady na ich dokončenie a náklady súvisiace s ich predajom je nižšia ako účtovná hodnota zásob v účtovníctve. Ak sa však v danej konkrétnej situácii predpokladá v budúcnosti opätovné zvýšenie očakávanej predajnej ceny, nejde o trvalé, ale o už uvedené prechodné zníženie hodnoty zásob.

  O prechodnom znížení hodnoty zásob účtujeme nepriamym spôsobom. To znamená, že zníženie hodnoty neúčtujeme priamo v prospech príslušného majetkového účtu zásob, ale v prospech opravnej položky konkrétnej zásoby na účte účtovej skupiny 19 – Opravné položky k zásobám. Súvzťažný zápis sa vykoná, ak ide o materiál alebo tovar, na ťarchu výsledkového účtu nákladov účtovej skupiny 50 – Spotrebované nákupy (konkrétne účet 505 – Tvorba a účtovanie opravných položiek k zásobám), a ak ide o zásoby vlastnej výroby, na ťarchu príslušného výsledkového účtu výnosov účtovej skupiny 61 – Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob.

  V prípade zníženia alebo zrušenia opravnej položky k zásobám z dôvodu zániku prechodného zníženia hodnoty zásob sa účtuje na ťarchu účtu konkrétnej opravnej položky účtovej skupiny 19 – Opravné položky k zásobám a v prospech výsledkového účtu 505 – Tvorba a účtovanie opravných položiek k zásobám, ak ide o materiál alebo tovar, resp. príslušného výsledkového účtu účtovej skupiny 61 – Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob, ak ide o zásoby vlastnej výroby. Zúčtovanie opravnej položky k zásobám z dôvodu vyradenia zásob z účtovníctva (napríklad z dôvodu ich spotreby alebo predaja) sa účtuje na ťarchu príslušného účtu opravných položiek zásob účtovej skupiny 19 – Opravné položky k zásobám a v prospech príslušného účtu zásob účtovej skupiny 11 – Materiál, 13 – Tovar alebo 12 – Zásoby vlastnej výroby.

  Odoberajte účtovné a daňové novinky zrozumiteľne a včas

  Zadajte váš e-mail a naše účtovné a daňové tipy vám budú chodiť priamo do e-mailu. info

  Odoslaním súhlasíte s našimi zásadami pre spracovanie osobných údajov.

  Záver

  Spôsobov vyradenia (vyskladnenia) zásob je celý rad, v článku sme si vymedzili a vysvetlili tie najčastejšie. V duchu akruálneho princípu podvojného účtovníctva sa vyskladnenie zásob materiálu a tovaru účtuje v prospech príslušného účtu účtovej skupiny 11 – Materiál alebo 13 – Tovar a na ťarchu príslušného účtu, ktorý odpovedá na otázku, aký je dôvod vyskladnenia zásob. Veľmi často, nie však vždy, ide o výsledkový účet nákladov. Medzi najobvyklejšie spôsoby vyradenia zásob materiálu a tovaru patrí spotreba materiálu vo výrobe (501 – Spotreba materiálu), predaj tovaru (504 – Predaný tovar), predaj materiálu (542 – Predaný materiál), darovanie zásob materiálu a tovaru (543 – Dary), poskytnutie zásob materiálu a tovaru na reprezentáciu (513 – Náklady na reprezentáciu), škoda na zásobách materiálu a tovaru (549 – Manká a škody), manko na zásobách materiálu a tovaru (549 – Manká a škody), krádež na zásobách materiálu a tovaru (549 – Manká a škody) alebo napríklad likvidácia zásob materiálu a tovaru (548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť).

  V priebehu účtovného obdobia sa často účtuje o poskytnutých zálohách na obstaranie zásob materiálu a tovaru, či o prijatých zálohách na predaj zásob materiálu a tovaru. V prípade poskytnutých záloh vzniká poskytovateľovi zálohy (kupujúcemu) pohľadávka, právo na plnenie na zohľadnenie zaplatenej zálohy v kúpnej cene. Naopak, v situácii prijatých záloh vzniká príjemcovi zálohy (predávajúcemu) záväzok na zohľadnenie prijatej zálohy v predajnej cene.

  V rámci uzávierkových prác sa stretávame v praxi najčastejšie s inventarizačnými rozdielmi pri zásobách a opravnými položkami k zásobám. Inventarizačný rozdiel môže byť buď nulový alebo má charakter manka či prebytku. V prípade manka sa jedná o jeden zo spôsobov vyradenia (vyskladnenia) zásob, v situácii prebytku hovoríme o jednom zo spôsobov obstarania zásob. Opravná položka predstavuje v peňažnom vyjadrení prechodné zníženie hodnoty zásob (v prípade, že predajná cena zásob znížená o náklady na ich dokončenie a náklady súvisiace s ich predajom je nižšia ako účtovná hodnota zásob v účtovníctve) a o jej tvorbe sa účtuje nepriamym spôsobom, t. j. v prospech účtu opravnej položky a na ťarchu výsledkového účtu nákladov (v prípade materiálu a tovaru) alebo výnosov (v prípade zásob vlastnej výroby). Jej zúčtovanie sa môže účtovať z dôvodu vyradenia zásob z účtovníctva alebo z dôvodu úplného alebo čiastočného zániku prechodného zníženia hodnoty zásob. V prvom prípade sa zúčtovanie opravnej položky k zásobám účtuje na ťarchu účtu opravnej položky a v prospech účtu zásoby. V druhom prípade sa zúčtovanie opravnej položky k zásobám účtuje na ťarchu účtu opravnej položky a v prospech výsledkového účtu nákladov (v prípade materiálu a tovaru) alebo výnosov (v prípade zásob vlastnej výroby).

  Boli informácie v článku užitočné?

  Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

  Áno
  Nie
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyskúšajte si účtovný program
  Money S3

  Zadarmo a so všetkými funkciami

  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.
  Vyskúšajte zadarmo
  Zavrieť reklamu
  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.