Účtovníctvo / Podvojné účtovníctvo/Kategórie účtovných jednotiek: zistite kam patríte
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Kategórie účtovných jednotiek: zistite kam patríte

Kategórie účtovných jednotiek: zistite kam patríte
Seyfor Slovensko, a.s.
13. 04. 2022
Doba čtení7 minút čítania
Líbilo se9
Kategórie účtovných jednotiek: zistite kam patríte

Obsah

  Vediete účtovníctvo? Zistite, do ktorej kategórie účtovných jednotiek spadáte a aké povinnosti z toho vyplývajú. Niektorých z vás sa môže týkať aj povinný audit.

  Fyzické osoby si môžu vybrať, či budú uplatňovať výdavky percentom z príjmu a budú viesť daňovou evidenciu alebo účtovníctvo. Právnické osoby na výber nemajú a povinne vedú účtovníctvo.

  Vedenie účtovníctva: pre koho je povinné a dobrovoľné

  Účtovníctvo zachytáva všetky peňažné operácie, ktoré v podniku vzniknú. Nemusí ísť iba o klasické pohyby financií na bankovom účte. Vedie sa tiež prehľad o stave a pohybe majetku, záväzkov, pohľadávok, nákladoch a výnosoch. Všetky tieto skutočnosti totiž majú vplyv na hospodársky výsledok podnikania (zisk či stratu) a na výslednú daň z príjmov.

  Kto musí viesť účtovníctvo

  Povinnosť viesť účtovníctvo primárne určuje Obchodný zákonník č. 513/1991 Zb. a zákon o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o účtovníctve“).

  Podľa zákona o účtovníctve je účtovná jednotka povinná účtovať v podvojnom účtovníctve, ale zákon definuje aj fyzické osoby, ktoré nie sú účtovnými jednotkami, ktoré sa môžu rozhodnúť účtovať v jednoduchom alebo podvojnom účtovníctve. Pomoc vám s tým môže program na podvojné účtovníctvo v rámci účtovného systému Money S3.

  Ako účtovné jednotky sú definované:

  • právnické osoby, ktoré majú sídlo na území SR
  • zahraničné právnické osoby, ak na území SR podnikajú alebo vykonávajú činnosť
  • zahraničné a slovenské fyzické osoby, ktoré podnikajú alebo vykonávajú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazuje svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“)

  Fyzické osoby, ktoré preukazujú svoje výdavky percentom z príjmu, tzv. paušálne výdavky alebo preukazujú skutočné výdavky prostredníctvom daňovej evidencie, nie sú účtovnými jednotkami.

  Aké účtovné sústavy poznáme a kedy si môžete vybrať

  Zákon o účtovníctve v §9 uvádza dve účtovné sústavy:

  • sústava jednoduchého účtovníctva
  • sústava podvojného účtovníctva.

  Ministerstvo financií SR vydalo ku každej sústave účtovníctva opatrenia o postupoch účtovania a k vyhotoveniu účtovnej závierky.

  Zákon o účtovníctve uvádza, že účtovná jednotka je povinná viesť podvojné účtovníctvo, až na tieto výnimky:

  • fyzická osoba
  • občianske združenie, spoločenstvá vlastníkov bytov, združenia právnických osôb, neinvestičné fondy, poľovnícke organizácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, ak nepodnikajú a ich príjmy nedosiahli v predchádzajúcom období 200 000€
  • cirkvi a náboženské spoločnosti, ak nepodnikajú.

  Tieto vymenované organizácie môžu viesť aj jednoduché účtovníctvo. Zjednodušene môžeme povedať, že spoločnosti zapísané do Obchodného registra majú povinnosť viesť podvojné účtovníctvo, a v špecifickým prípadoch je potrebné skúmať, či má spoločnosť voľbu účtovnej sústavy.

  Vedenie účtovníctva vyžaduje odborní znalosti a tiež účtovný software pre jeho spracovanie.

  Podvojné účtovníctvo

  Kvôli spôsobu, akým sa jednotlivé operácie zachytávajú, sa stretávame s označením podvojné účtovníctvo, kde platí, že každá operácia sa zachytí na dvoch rôznych účtoch účtovej osnovy. Viac si o podvojnom účtovníctve prečítajte v tomto článku.

  Jednoduché účtovníctvo

  Jednoduché účtovníctvo sleduje pohyb finančných prostriedkov počas účtovného obdobia, čiže sleduje príjem alebo výdaj finančných prostriedkov v hotovosti alebo na účte. Viac o jednoduchom účtovníctve nájdete v tomto článku.

  Kategorizácia účtovných jednotiek

  Veľkostné kategórie účtovnej jednotky určujú detaily a rozsah vedenia účtovníctva a sú definované v zákone o účtovníctve. Určujúce sú nasledovné kritériá:

  1. veľkosť aktív – nájdete v Súvahe
  2. celkový čistý obrat – nájdete vo Výkaze ziskov a strát
  3. priemerný počet zamestnancov – tento údaj získate z vášho mzdového systému.

  Na zaradenie do kategórie účtovnej jednotky je potrebné presiahnuť dve z troch uvedených kategórií.

  veľkostná kategória

  suma aktív

  čistý obrat

  Priemerný počet zamestnancov

  mikro účtovná jednotka

  do 350 000€

  do 700 000€

  do 10

  malá účtovná jednotka

  od 350 000€ do 4 000 000€

  od 700 000€ do 8 000 000€

  od  10 do 50

  veľká účtovná jednotka

  od 4 000 000€

  od 8 000 000€

  od  50

  Každá kategória má určené povinnosti pri:

  • rozsahu vedenia účtovníctva,
  • zostavení výročnej správy,
  • rozsah zverejnenia účtovnej závierky a výročnej správy,
  • zostavenie výkazu o peňažných tokoch,
  • povinnosť uviesť nefinančné údaje vo výročnej správe,
  • použití vybraných účtovných metód,
  • povinnosť auditu účtovnej závierky.

  Povinnosť auditu

  Povinnosť overiť účtovnú závierku stanovuje zákon o účtovníctve. Overenú účtovnú závierku musí mať overená účtovná jednotka ak ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce obdobie boli splnené dve z troch kritérií:

  • celková suma majetku presiahla 4 000 000€
  • čistý obrat presiahol 8 000 000€
  • priemerný prepočítaný počet zamestnancov presiahol 50.

  Zároveň, účtovná jednotka, ktorá má povinnosť auditu má povinnosť aj uverejniť výročnú správu.

  Začiatok podnikania a prechod do inej kategórie

  Ako začínajúci podnikateľ použijete takú kategóriu, ktorú očakávate v prvom roku podnikania. Pokiaľ  nový podnik nemá skutočne raketový rast, prvý rok obvykle spadá medzi mikro účtovné jednotky. Pri rozhodovaní o tom, do ktorej veľkostnej skupiny sa novovzniknutá účtovná jednotka chce zaradiť, musí myslieť na to, že v tejto veľkostnej skupine zostane aj v bezprostredne nasledujúcom účtovnom období.

  Money S3 je ideálny program pre vedenie účtovníctva menších a stredných firiem. Vyskúšajte si Money S3 zdarma so všetkými funkciami.

  Odoberajte účtovné a daňové novinky zrozumiteľne a včas

  Zadajte váš e-mail a naše účtovné a daňové tipy vám budú chodiť priamo do e-mailu. info

  Odoslaním súhlasíte s našimi zásadami pre spracovanie osobných údajov.

  Kedy zverejniť účtovnú závierku

  Účtovná jednotka je povinná uložiť riadnu účtovnú závierku do registra účtovných závierok najneskôr do 6 mesiacov od dátumu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Iným predpisom je v tomto prípade zákon o dani z príjmov, ktorý hovorí, že účtovná jednotka je povinná zostavenú účtovnú závierku uložiť do registra najneskôr v termíne na podanie daňového priznania k dani z príjmov.

  Z uvedeného vyplýva, že ak účtovná jednotka podá daňové priznania k dani z príjmov do riadneho termínu do 31.3. po skončení zdaňovacieho/účtovného obdobia, má zároveň povinnosť uložiť účtovnú závierku v tomto termíne.

  Ak si účtovná jednotka predĺži termín na podanie daňového priznania, a to zaslaním formulára elektronicky na príslušný daňový úrad do 31.3. nasledujúceho roka, v predĺženom termíne má povinnosť uložiť účtovnú závierku do registra účtovných závierok.

  Ak účtovná jednotka nemá schválenú účtovnú závierku do lehoty na jej uloženie do registra účtovných závierok, môže ju uložiť do registra účtovných závierok aj ako neschválenú, avšak stále platí, že ju musí schváliť v lehote do 1 roka od dátumu, ku ktorému je účtovná závierka vyhotovená, napr. vyhotovená je k 31.12.2021, schválená musí byť do 31.12.2022.

  Ak k schváleniu účtovnej závierky dôjde až po uložení neschválenej, čiže zostavenej účtovnej závierky, do registra účtovných závierok, oznámenie o schválení účtovnej závierky musí uložiť do registra účtovných závierok do 15 pracovných dní od dátumu jej schválenia.

  Uloženie schválenej účtovnej závierky alebo zostavenej účtovnej jednotky a následné oznámenie o schválení účtovnej závierky sa realizuje elektronicky prostredníctvom portálu www.financnasprava.sk. Všetky účtovné jednotky a živnostníci majú povinnosť komunikovať s daňovým úradom elektronicky, čiže elektronickým podaním účtovnej závierky je povinnosť jej uloženia do registra účtovných závierok splnená.

  Neziskové organizácie, resp. neziskové účtovné jednotky, ako sú občianske združenia, cirkvi a náboženské spoločnosti,  neziskové organizácie poskytujúce  všeobecne prospešné služby, nadácie, neinvestičné fondy, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov a podobne majú od 1. januára 2022 povinnosť ukladať účtovné závierky a ostatné účtovné dokumenty (správa audítora, výročná správa) iba v elektronickej podobe aj v prípade uloženia dokumentov za predchádzajúce účtovné obdobia. Účtovná závierka sa do registra účtovných závierok ukladá prostredníctvom portálu www.financnasprava.sk.

   

  Autorom článku je Ing. Katarína Serinová

  Boli informácie v článku užitočné?

  Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

  Áno
  Nie
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyskúšajte si účtovný program
  Money S3

  Zadarmo a so všetkými funkciami

  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.
  Vyskúšajte zadarmo
  Zavrieť reklamu
  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.