Účtovníctvo / Podvojné účtovníctvo/Účtovný versus daňový odpis
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Účtovný versus daňový odpis

Účtovný versus daňový odpis
Seyfor Slovensko, a.s.
02. 06. 2021
Doba čtení5 minút čítania
Líbilo se12
Účtovný versus daňový odpis

Obsah

  Majetok, ktorý potrebujete v podnikaní a ktorý obstaráte za viac než 1 700€ s dobou použiteľnosti 1 rok a viac, je premietnutý do daňových nákladov postupne. Znamená to, že si ho v účtovníctve a v daňových priznaniach odpisujete niekoľko rokov. Prečítajte si, ako na daňový a účtovný odpis.

  Najskôr si vysvetlíme dôležité pojmy. Ako podnikateľa sa vás týka:

  1. Účtovný odpis dlhodobého majetku

  Do účtovníctva postupne účtujete reálne opotrebovanie dlhodobého majetku. Akým spôsobom odpis v účtovníctve vypočítate a do koľkých rokov náklady rozdelíte, je na vás, ale musíte sa riadiť ustanoveniami v zákone o účtovníctve. Rozložení si stanovíte sami v tzv. odpisovom pláne.

  2. Daňový odpis dlhodobého majetku

  Pri daňovom odpise si časť obstarávacej ceny z majetku postupne zadávate do daňového priznania právnických osôb k dani z príjmov ako daňovo uznateľný náklad. Nákup majetku si nemôžete v nákladoch uplatniť celý naraz, ale podľa presne daného harmonogramu. Obstaraný majetok zaradíte do jednej zo siedmych odpisových skupín podľa paragrafu prílohy č.1 zákona o dani z príjmu č. 595/2003 Z. z.:

  Odpisová skupina

  Doba odpisovania

  0

  2 roky

  1

  4 roky

  2

  6 rokov

  3

  8 rokov

  4

  12 rokov

  5

  20 rokov

  6

  40 rokov

  Poznámka: dĺžka doby odpisovania sa pri účtovných a daňových odpisoch môže pri jednom konkrétnom majetku líšiť.

  Doba daňového odpisovania sa predĺži, pokiaľ daňový odpis prerušíte. Účtovný odpis nie je možne prerušiť.

  Medzi dlhodobý hmotný majetok, ktorý sa podľa zákona o dani z príjmov odpisuje patria:

  • samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí, ktorý ocenenie je vyššie ako 1 700 € , majú samostatné technicko-ekonomické určenie a ich doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok,
  • budovy a iné stavby okrem prevádzkových banských diel a drobných stavieb na lesnej pôde slúžiacich na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva,
  • pestovateľské celky trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou ako tri roky,
  • zvieratá, ktoré sú dlhodobým majetkom,
  • iný majetok (otvárky nových lomov, pieskovní, hlinísk, skládok odpadov, ak sa nezahrnujú do vstupnej ceny alebo zostatkovej ceny hmotného majetku, technické rekultivácie).

  Nehmotný majetok ste povinný účtovať, ak je jeho ocenenie vyššie než 2 400 € a jeho použiteľnosť je dlhšia viac ako jeden rok. Nehmotný majetok sa nezaraďuje do odpisových skupín ale odpisuje sa na základe jeho predpokladanej doby použiteľnosti.

  Do odpisovaného majetku nepatrí majetok, ktorý sa nezhodnocuje, ako napríklad:

  • pozemky
  • umelecké diela
  • hnuteľné národné kultúrne pamiatky.

  Účtovné aj daňové odpisy sa zaokrúhľujú matematicky na dve desatinné miesta.

  Ako vypočítate daňové odpisy

  Daňové odpisy vypočítate jednou z povolených metód podľa zákona o dani z príjmov:

  • rovnomerné odpisovanie,
  • zrýchlené odpisovanie, avšak len pre majetok zaradený do odpisovej skupiny 2 a 3.

  1. Rovnomerné odpisovanie

  Pri rovnomernom odpisovaní sa ročný odpis určí ako podiel vstupnej ceny hmotného majetku a doby odpisovania ustanovenej pre príslušnú odpisovú skupinu v § 26 ods. 1 zákona o dani z príjmov takto:

  Odpisová skupina

  Ročný odpis

  0

  1/12

  1

  1/4

  2

  1/6

  3

  1/8

  4

  1/12

  5

  1/20

  6

  1/40

  V prvom roku odpisovania hmotného majetku si uplatníte len pomernú časť z ročného odpisu vypočítaného podľa predchádzajúcej tabuľky v závislosti od počtu mesiacov, počnúc mesiacom jeho zaradenia do užívania do konca tohto zdaňovacieho obdobia.

  Firma Kolovrátok, s.r.o. v marci 2021 obstarala osobné auto v sume 25 000 EUR. Podľa zákona o dani z príjmov je vozidlo zaradené do odpisovej skupiny 1 a odpisuje sa 4 roky. V tabuľke si pozrite, ako sa vypočítajú daňové odpisy tohto vozidla.

  Rok

  Výpočet

  Daňový odpis

  Zostatková cena

  2021

  25 000/4/12*10 mesiacov

  5 208,33€

  19 791,67€

  2022

  25 000/4

  6 250€

  13 541,67€

  2023

  25 000/4

  6 250€

  7 291,67€

  2024

  25 000/4

  6 250€

  1 041,67€

  2025

  25 000/4/12*2

  1 041,67€

  0€

  2. Zrýchlené odpisovanie

  Podľa zákona o dani z príjmov je zrýchlené odpisovanie povolené iba pre majetok zaradený do 2. a 3. odpisovej skupiny podľa prílohy č.1 zákona o dani z príjmov. Ide napr. o montované stavby z dreva, z plastov, rôzne prístroje, motory, stroje pre lesníctvo, hudobné nástroje, turbíny, a pod.

  Odpisová skupina

  Koeficient pre zrýchlené odpisovanie v 1.roku odpisovania

  Koeficient pre zrýchlené odpisovanie v ďalších rokoch odpisovania

  Koeficient pre zrýchlené odpisovanie pre zvýšenú zostatkovú cenu

  2

  6

  7

  6

  3

  8

  9

  8

  Výška ročného odpisu sa pri zrýchlenej metóde odpisovania určí nasledovne:

  • V prvom roku odpisovania si odpis vypočítate len pre pomernú časť na základe počtu mesiacov od zaradenia majetku do používania do konca zdaňovacieho obdobia a určíte ju ako pomer vstupnej ceny a koeficientu priradeného pre danú odpisovú skupinu v prvom roku odpisovania.
  • V ďalších rokoch odpisovania výšku ročného odpisu určíte ako podiel dvojnásobku zostatkovej ceny majetku a rozdielu medzi koeficientom pre zrýchlené odpisovanie pre ďalšie roky odpisovania a počtu rokov, počas ktorých ste už majetok odpisovali.

  Odoberajte účtovné a daňové novinky zrozumiteľne a včas

  Zadajte váš e-mail a naše účtovné a daňové tipy vám budú chodiť priamo do e-mailu. info

  Odoslaním súhlasíte s našimi zásadami pre spracovanie osobných údajov.

  Spoločnosť Kolovrátok sro v máji 2021 obstarala stroj na výrobu topánok v obstarávacej cene 50 000€. Stroj je zaradený do druhej odpisovej skupiny, teda je odpisovaný 6 rokov a stroj je odpisovaný zrýchlenou metódou odpisovania.

  Rok

  Výpočet

  Ročný odpis

  Uplatnený odpis v daňovom priznaní

  Neuplatnený odpis

  Zostatková cena na účely výpočtu odpisov

  Daňová ZC

  2021

  50 000/6/12*8

  8 333,33

  5 555,52

  2 777,81

  41 666,67

  44 444,48

  2022

  (2×41 666,67)/7-1

  13 888,89

  13 888,89

   

  27 777,78

  30 555,59

  2023

  (2×27 777,78)/7-2

  11 111,11

  11 111,11

   

  16 666,67

  19 444,48

  2024

  (2×16 666,67)/7-3

  8 333,34

  8 333,34

   

  8 333,33

  11 111,14

  2025

  (2×8 333,33)/7-4

  5 555,55

  5 555,59

   

  2 777,78

  5 555,56

  2026

  (2×2 777,78)/7-5

  2 777,78

  2 777,78

   

  0

  2 777,81

  2027

   

   

  2 777,81

  0

  0

  0

  Ako vypočítate účtovný odpis

  Účtovné odpisy sa účtujú do účtovníctva mesačne na základe výpočtu a zobrazujú skutočné opotrebenie majetku. Poznáme tieto metódy účtovných odpisov:

  • časové odpisové metódy (vychádzajú z dĺžky použiteľnosti majetku)
  • výkonová metóda odpisovania (vychádzajú z vopred stanových predpokladaných výkonov, napr. počet najazdených kilometrov, počet vyrobených výrobkov a pod.).

  Účtovné odpisy si vypočítate v odpisovom pláne.

  Príklad na časové účtovné odpisy

  Firma Alfabet, s.r.o. v júni 2021 obstarala osobné auto v sume 24 000 EUR. Firma predpokladá, že auto bude využívané v  po dobu 5 rokov (60 mesiacov). Výška mesačného účtovného odpisu sa vypočíta nasledovne: 24 000€/60 mesiacov = 400,00€. Mesačný účtovný odpis je 400,00€.

  Príklad na výkonové účtovné odpisy

  Firma Alfabet, s.r.o. v júni 2021 obstarala osobný automobil v sume 24 000 EUR. Pri výpočte účtovných odpisov bude spoločnosť postupovať výkonovou účtovnou metódou . Predpokladaný počet prejazdených kilometrov, je 100 000 km. Za mesiac jún bolo podľa tachometra najazdených na automobile 2 000 km. Mesačný odpis sa mesiac jún vypočíta spoločnosť nasledovne: 24 000€/ 100 000 km x 2 000 km = 480€. Mesačný účtovný odpis je 480€.

  Viac informácií o odpisovaní vozidla v podnikaní nájdete v článku Nákup firemného auta: ako na účtovné a daňové odpisy

  Účtovné aj daňové odpisy ľahko a prehľadne vypočítate v odpisových plánoch pomocou účtovných systémov ako je MoneyS3 v module majetok.

   

  Autorom článku je Katarína Serinová

  Boli informácie v článku užitočné?

  Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

  Áno
  Nie
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyskúšajte si účtovný program
  Money S3

  Zadarmo a so všetkými funkciami

  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.
  Vyskúšajte zadarmo
  Zavrieť reklamu
  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.