Účtovníctvo / Daňová evidencia/Čo vás čaká pri prechode z daňovej evidencie na účtovníctvo
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Čo vás čaká pri prechode z daňovej evidencie na účtovníctvo

Čo vás čaká pri prechode z daňovej evidencie na účtovníctvo
Seyfor Slovensko, a.s.
03. 01. 2023
Doba čtení4 minúty čítania
Líbilo se2
Čo vás čaká pri prechode z daňovej evidencie na účtovníctvo

Obsah

  Keď podnikáte ako SZČO a vediete daňovú evidenciu, môžete sa rozhodnúť prejsť na účtovníctvo. Je to vaša možnosť, nie povinnosť. V prípade, že sa rozhodnete viesť účtovníctvo, nemôžete túto zmenu vykonať kedykoľvek. Je to možné len k 1. januáru. Následne ho musíte viesť po celý rok.

  Daňová evidencia verzus účtovníctvo: hlavné rozdiely

  Daňová evidencia je v porovnaní s účtovníctvom jednoduchšia a zvyčajne ju zvládnu aj začiatočníci.

  Účtovníctvo vyžaduje omnoho viac odborných vedomostí a je aj o dosť rozsiahlejšie než daňová evidencia. Zachytáva totiž všetky operácie, ktoré v podniku vzniknú. Nemusí ísť len o pohyby peňazí na bankovom účte alebo v pokladnici. Účtovníctvo poskytuje komplexný prehľad o:

  • stave a pohybe majetku a iných aktív,
  • stave a pohybu záväzkov a iných pasív,
  • stave a pohybe vlastného imania,
  • nákladoch a výnosoch,
  • príjmoch a výdavkoch,
  • výsledku hospodárenia (tým môže byť zisk alebo strata).

  To je jeden z hlavných dôvodov, prečo podnikatelia často zverujú spracovanie účtovnej agendy účtovníkom s potrebnými vedomosťami.

  V praxi sa môžete stretnúť s dvomi druhmi účtovníctva:

  1. jednoduché,
  2. podvojné.

  Jednoduché účtovníctvo môžu viesť:

  • fyzické osoby, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť,
  • občianske združenia, organizačné zložky Matice slovenskej, združenia právnických osôb, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, neinvestičné fondy, poľovnícke organizácie a neziskové organizácie – musia však spĺňať podmienku, že nie sú subjektom verejnej správy, nepodnikajú a ich príjmy nedosiahli v predchádzajúcom účtovnom období 200 000 eur,
  • cirkev a náboženská spoločnosť, ich orgány a cirkevné inštitúcie, ktoré majú právnu subjektivitu, ak nepodnikajú,

  Všetci ostatní sú povinní viesť podvojné účtovníctvo. Preto napríklad podnikatelia, ktorí sú právnickými osobami (obchodné spoločnosti a družstvá) vedú vždy podvojné účtovníctvo. Názov dostalo kvôli spôsobu, akým sa jednotlivé operácie zachytávajú – platí, že každá operácia sa eviduje na dvoch rôznych súvahových účtoch.

  Z toho vyplýva, že obchodné spoločnosti a družstvá nemôžu viesť daňovú evidenciu. Vždy vedú jedine podvojné účtovníctvo. Preto sa prechod z daňovej evidencie na účtovníctvo týka len SZČO, pričom SZČO si môže vybrať, či chce viesť jednoduché alebo podvojné účtovníctvo.

  V tomto článku bude ďalej reč o prechode z daňovej evidencie na podvojné účtovníctvo.

  Uľahčite si prácu vďaka našim účtovným a daňovým novinkám

  Zadajte váš e-mail a naše účtovné a daňové tipy aj aktuálne dianie zo sveta Money vám budú chodiť priamo do e-mailu. info

  Odoslaním súhlasíte s našimi zásadami pre spracovanie osobných údajov.

  Prechod z daňovej evidencie na podvojné účtovníctvo: prakticky

  Pri prechode z daňovej evidencie na podvojné účtovníctvo postupujte podľa usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/11087/2009-721 takto:

  • K začiatku roka (teda k 1.1.) spravte inventúru majetku a záväzkov a vyčíslite súhrnné stavy majetku a záväzkov, ktoré budú tvoriť začiatočné stavy jednotlivých účtov. Taktiež vyčíslite položky, ktoré ovplyvnia základ dane v tomto zdaňovacom období.
  • Vytvorte nový účtový rozvrh (podľa platnej rámcovej účtovej osnovy pre podnikateľov). Účtový rozvrh je súpis všetkých účtov používaných v účtovníctve.
  • K začiatku zdaňovacieho obdobia (teda k 1.1.) zostavte otváraciu súvahu, vytvorte interné smernice (napr. pre postup spracovania dokladov) a otvorte účtovné knihy – denník a hlavnú knihu.
  • Vyčíslite začiatočné stavy príslušných súvahových účtov a s využitím účtu 701 – Začiatočný účet súvahový zaúčtujete začiatočné stavy majetku a záväzkov.
  • Väčšinou vznikne rozdiel medzi súčtom začiatočných stavov novootvorených účtov majetku a záväzkov. Zaevidujte ho na účte 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa, ktorý môže mať aktívny alebo pasívny zostatok.

  Na konci účtovného obdobia (teda k 31. 12.) upravte základ dane, ktorý zvýšite o hodnotu:

  • zásob,
  • poskytnutých preddavkov
  • a pohľadávok.

  A znížite o hodnotu:

  • prijatých preddavkov
  • a záväzkov.

  Uvedená úprava základu dane sa vykoná zo stavu jednotlivých položiek zisteného k začiatku zdaňovacieho obdobia (teda 1.1.), v ktorom sa začne účtovať v sústave podvojného účtovníctva.

  Účtovný program: nutnosť alebo možnosť

  Na vedenie daňovej evidencie vám možno stačil jednoduchý fakturačný softvér, aplikácia alebo Excel. Pri vedení podvojného účtovníctva sa však bez účtovného programu nezaobídete.

  Vyberte si preto taký, ktorý bude mať všetky potrebné funkcie a moduly, ktoré pri podnikaní využijete.

  Vyskúšajte si jednoduchý účtovný systém Money S3 zadarmo – je ideálnou voľbou pre malých až stredných živnostníkov a firmy. Je dostatočne intuitívny, prehľadný a zároveň ho využijete aj na:

  • vedenie skladov,
  • spracovanie miezd,
  • elektronickú evidenciu knihy jázd,
  • prepojenie s e-shopom
  • alebo automatizáciu rutinných procesov.

  Boli informácie v článku užitočné?

  Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

  Áno
  Nie
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyskúšajte si účtovný program
  Money S3

  Zadarmo a so všetkými funkciami

  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.
  Vyskúšajte zadarmo
  Zavrieť reklamu
  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.