Dane / Daň z príjmov právnickej osoby/Daňová uznateľnosť úrokov z pôžičiek
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Daňová uznateľnosť úrokov z pôžičiek

Daňová uznateľnosť úrokov z pôžičiek
Seyfor Slovensko, a.s.
21. 10. 2021
Doba čtení5 minút čítania
Líbilo se12
Daňová uznateľnosť úrokov z pôžičiek

Obsah

  Pôžička je jedným zo zdrojov financovania podnikateľskej činnosti. Z účtovného hľadiska ich zaraďujeme medzi pasíva, konkrétne medzi takzvané cudzie zdroje. Z pohľadu súkromného práva sa jedná o dlh. V dnešnom článku sa zameriame na daňovú uznateľnosť úrokov z pôžičiek.

  V rámci uzávierkových operácií a následnej transformácie účtovného výsledku hospodárenia do základu dane z príjmov sa daňovníci nevyhnú – za podmienky, že súčasťou cudzích zdrojov je pôžička – daňovému posúdeniu úrokov z tejto pôžičky.

  Súkromnoprávna úprava

  Zmluva o pôžičke predstavuje typ občianskej zmluvy, ktorá je upravená v ustanoveniach § 657 a § 658 Občianskeho zákonníka. Uzatvárajú ju dve fyzické osoby, ale taktiež aj podnikatelia. Obchodný zákonník neupravuje zmluvu o pôžičke. Aj podnikatelia uzatvárajú medzi sebou zmluvu o pôžičke podľa Občianskeho zákonníka.

  Zmluvné strany sú veriteľ a dlžník. Predmetom zmluvy môže byť akákoľvek vec, ale najčastejšie sú to peniaze. Zmluva o pôžičke sa vyznačuje týmito znakmi:

  • Označenie zmluvných strán – identifikácia kto požičiava – veriteľ, a toho, v prospech koho sa vec požičiava – dlžník
  • Učenie predmetu zmluvy – je potrebné presne označiť vec, ktorá sa požičiava
  • Záväzok veriteľa prenechať predmet pôžičky dlžníkovi
  • Záväzok dlžníka predmet pôžičky vrátiť
  • Doba splatnosti – určenie dňa alebo iného termínu, do ktorého musí dlžník vrátiť veriteľovi požičané veci
  • Úrok pro požičaní peňažných prostriedkov, prípadne namiesto úrokov vrátenie väčšieho množstva vecí pri požičaní iných vecí.

  Účtovníctvo

  Z účtovného hľadiska môžu mať úroky dvojakú formu:

  1. podľa rozhodnutia účtovnej jednotky sú súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného či nehmotného majetku,
  2. nebo ako na náklad – účet 562.

  V prvom prípade sa tieto úroky premietajú do výsledku hospodárenia prostredníctvom odpisov.

  V druhom prípade je nutné zachovať základný účtovný princíp – úroky musia byť zaúčtované v nákladoch roku, ktorého sa týkajú, čiže ich časovo rozlíšiť (§5 časové rozlíšenie nákladov a výnosov podľa Postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v podvojnom účtovníctve). V praxi sa niekedy dostávame do situácie, že sú úroky účtované do nákladov nie v časovej súvislosti s daným účtovným obdobím, ale v súvislosti s ich úhradou, bez ohľadu na to, ktorého obdobia sa týkajú.

  Zákon o daniach z príjmov

  Po správnom zaúčtovaniu úrokov do nákladov prichádza testovanie úrokov z pohľadu zákona o daniach z príjmov (ďalej iba „ZDP“). Aby sa úroky stali daňovo účinné, inými slovami, aby znížili základ dane z príjmov, musia byť podrobené testu niekoľkými ustanoveniami ZDP.

  a) § 17 ods. 1

  Základnou podmienkou je aj to, že úrok bude daňovo uznaným nákladom, ak čerpanie pôžičky preukázateľne súvisí s dosahovaním, zabezpečením a udržaním zdaniteľných príjmov daňovníka. Takýto úrok je daňovým výdavkom v tom zdaňovacom období, v ktorom sa o úroku účtuje. To znamená, že pre uznanie úroku v daňových výdavkoch sa nevyžaduje podmienka zaplatenia.

  b) § 17 ods. 17

  Na úroky sa vzťahuje aj tento paragraf o záväzkoch po splatnosti, ak by úroky neboli v budúcnosti zaplatené a boli by po splatnosti viac ako 360 dní, 720 dní, atď. je potrebné vykonať  úpravu základu dane (to znamená navýšiť základ dane o sumu uvedenú v zákone)

  c) § 21a

  Toto ustanovenie hovorí o pravidlách nízkej kapitalizácii, kedy nie sú úroky platené z úverov a pôžičiek a súvisiace náklady na prijaté úvery a pôžičky daňovo uznateľné, ak je veriteľ závislou osobou vo vzťahu k dlžníkovi, pričom do stavu úverov a pôžičiek sa nezahŕňajú úvery a pôžičky alebo ich časti, z ktorých úroky sú súčasťou obstarávacej ceny majetku podľa osobitného predpisu, a to vo výške úrokov, ktoré počas zdaňovacieho obdobia presahujú 25 % hodnoty ukazovateľa vypočítaného ako súčet výsledku hospodárenia pred zdanením a v ňom zahrnutých odpisov a nákladových úrokov, tzv. ukazovateľ označovaný ako EBIDTA.

  Znamená to, že tá časť úrokov a súvisiacich nákladov na prijaté úvery a pôžičky od závislých osôb, ktorá počas zdaňovacieho obdobia presiahne 25 % hodnoty osobitného ukazovateľa, nie je uznaným daňovým výdavkom. Nákladmi súvisiacimi s prijatými úvermi a pôžičkami sú napríklad znalecké posudky, poplatky za bankové záruky, provízie za sprostredkovanie pôžičky, poplatky za predčasné splatenie úveru.

  Odoberajte účtovné a daňové novinky zrozumiteľne a včas

  Zadajte váš e-mail a naše účtovné a daňové tipy vám budú chodiť priamo do e-mailu. info

  Odoslaním súhlasíte s našimi zásadami pre spracovanie osobných údajov.

  Celú problematiku daňovej uznateľnosti úrokov z pôžičky ešte komplikuje situácia, ak je veriteľ a dlžník tzv. závislými osobami. Komplikácia nastáva pri stanovení obvyklej výšky úrokov.

  ZDP §2 písm. n) považuje za závislé osoby:

  • blízka osoba,
  • ekonomicky, personálne alebo inak prepojená osoba alebo subjekt,
  • osoba alebo subjekt, ktorý je na účely konsolidácie súčasťou konsolidovaného celku.

  Ekonomickým alebo personálnym prepojením podľa § 2 písm. o)  ZDP sa rozumie účasť osoby alebo vzájomný vzťah medzi osobami, ktoré sú pod kontrolou alebo vedením tej istej osoby, alebo v ktorých má táto osoba priamy alebo nepriamy majetkový podiel.

  Priamym majetkovým podielom sa rozumie účasť na majetku a kontrole viac ako 25 % na základnom imaní alebo na hlasovacích právach.

  Nepriamy majetkový podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach sa zistí súčinom priamych podielov, ktoré sú vyjadrené v percentuálnej výške, a ten je následne vynásobený stomi. Nepriamy odvodený podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach sa vypočíta ako súčet nepriamych podielov.

  Zahraničnou závislou osobou podľa § 2 písm. r) zákona o dani z príjmov sa rozumie fyzická alebo právnická osoba v tuzemsku, ktorá je vzájomne prepojená s fyzickou alebo právnickou osobou v zahraničí.

   

  Autorom článku je Katarína Serinová

  Boli informácie v článku užitočné?

  Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

  Áno
  Nie
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyskúšajte si účtovný program
  Money S3

  Zadarmo a so všetkými funkciami

  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.
  Vyskúšajte zadarmo
  Zavrieť reklamu
  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.