Dane / Daň z príjmov právnickej osoby/Prekluzívna lehota v daňovom poriadku a premlčanie úhrady daňového nedoplatku
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Prekluzívna lehota v daňovom poriadku a premlčanie úhrady daňového nedoplatku

Prekluzívna lehota v daňovom poriadku a premlčanie úhrady daňového nedoplatku
Seyfor Slovensko, a.s.
07. 09. 2021
Doba čtení4 minúty čítania
Líbilo se9
Prekluzívna lehota v daňovom poriadku a premlčanie úhrady daňového nedoplatku

Obsah

  Podnikatelia sa často pýtajú, kedy je možné skartovať účtovníctvo alebo daňovú evidenciu. Povinnú dobu archivácie určuje zákon o účtovníctve, avšak touto otázkou úzko súvisí problematika prekluzívnej lehoty, ktorej je venovaný tento článok.

  Väčšina daňových subjektov rieši otázku, či už pri začiatku podnikania alebo pri dosiahnutí akéhokoľvek iného príjmu, ako s dosiahnutým príjmom (prípadne stratou) naložiť, či mu vzniká povinnosť podať daňové priznanie, akým spôsobom je potrebné stanoviť základ dane z príjmov a následne vypočítať samotnú daň.

  Podaním daňového priznania je začaté vymeriavacie konanie, ktorého poslaním je správne stanoviť daň. Pokiaľ v daňovom priznaní nenájde správca dane nejaké nezrovnalosti alebo mu nie sú známe žiadne iné okolnosti, kvôli ktorým by musel začať postup pre odstránenie pochybností, dochádza k tzv. konkludentnému vymeraniu dane. Správca dane následne môže začať daňovú kontrolu, ktorou zisťuje, či bola daň stanovená v správnej výške. V tejto súvislosti sa vynára otázka, či existuje nejakí prekážka pre uskutočnenie daňovej kontroly. Zásadnou prekážkou pre jej prevedenie je uplynutie tzv. prekluzívnej lehoty.

  Čo je prekluzívna lehota

  Prekluzívnou lehotou sa rozumie časové obdobie, kedy je možné stanoviť daň a naopak po jej uplynutí už stanovenie dane nie je možné, preto uskutočnenie daňovej kontroly po uplynutí prekluzívnej lehoty nie je prípustné.

  Zánik práva na vyrubenie dane upravuje §69 zákona o správe daní č. 563/2009 Z. z. Daň je možné vyrubiť do piatich rokov od konca roka, v ktorom:

  • vznikla povinnosť podať daňové priznanie
  • bol daňový subjekt povinný daň zaplatiť bez povinnosti podať daňové priznanie
  • daňovému subjektu vznikol nárok na uplatnenie sumy podľa osobitných predpisov.

  Ak ide o daňový subjekt, ktorý si uplatňuje odpočítanie daňovej straty, nemožno vyrubiť daň ani rozdiel dane po uplynutí siedmich rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie, v ktorom bola táto daňová strata vykázaná.

  Príklad:

  Daňovník podal daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 dňa 13.02.2020. Pri dani z príjmov je zdaňovacie obdobie jednoročné a daňové priznanie za rok 2019 bolo potrebné podať do 31.03.2020, prípadne do 30.06.2020, ak bolo požiadané o odklad, prípadne do 30.10.2020, kedy platili ustanovenia počas pandémie covid-19. Päťročná lehota začala daňovému subjektu plynúť od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie, t. j. od 31.12.2020. Daň z príjmov môže správca dane vyrubiť do 31.12.2025.

  Zánik práva vymáhať daňový nedoplatok

  Zánik práva vymáhať daňový nedoplatok a zánik práva vyrubiť daň je potrebné dôsledne odlišovať. Daňový nedoplatok vzniká na základe dane, ktorá bola splatná, t. j. ide o dlžnú sumu dane po lehote splatnosti. V súvislosti s daňou, ktorá nebola splatná, napr. z dôvodu, že nebola priznaná alebo zrazená, nemôže vzniknúť daňový nedoplatok.

  V prípade vyrubenia dane vzniká daňový nedoplatok až v momente, ak daňový subjekt (dlžník) nezaplatí vyrubenú daň v lehote splatnosti, ktorú určí správca dane (napr. daňový úrad) v rozhodnutí.

  Právo na vymáhanie daňového nedoplatku je premlčané po šiestich rokoch po skončení kalendárneho roku, v ktorom daňový nedoplatok vznikol, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Ak správca dane v lehote doručí daňovému subjektu výzvu na zaplatenie, začína plynúť nová premlčacia lehota po skončení kalendárneho roku, v ktorom bola výzva doručená. Počas daňového exekučného konania táto lehota neplynie.

  Odoberajte účtovné a daňové novinky zrozumiteľne a včas

  Zadajte váš e-mail a naše účtovné a daňové tipy vám budú chodiť priamo do e-mailu. info

  Odoslaním súhlasíte s našimi zásadami pre spracovanie osobných údajov.

  Správca dane prihliadne na premlčanie, iba ak daňový dlžník vznesie námietku premlčania, a to len v rozsahu uplatnenej námietky. Podanie námietky má odkladný účinok. Proti rozhodnutiu o námietke daňový dlžník nemôže podať odvolanie.

  Daňový nedoplatok zanikne dňom nasledujúcim po dni zániku práva vymáhať daňový nedoplatok. Pre určenie dňa zániku daňového nedoplatku je rozhodujúce určenie dňa, v ktorom došlo k zániku práva vymáhať daňový nedoplatok.

  Právo na vymáhanie daňového nedoplatku zaniká po 20 rokoch po skončení kalendárneho roku, v ktorom daňový nedoplatok vznikol. Lehota určená podľa rokov končí uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej jej začiatok.

  Príklad:

  Daňový nedoplatok vznikol v roku 2008. Šesťročná lehota na jeho vymáhanie uplynula 31.12.2014. Kedy dôjde k premlčaniu a zániku práva vymáhať daňový nedoplatok?

  Odpoveď:

  Po uplynutí šesťročnej lehoty je právo správcu dane na jeho vybratie premlčané, iba vtedy, ak daňový dlžník vznesie námietku premlčania, a to v rozsahu uplatňovanej námietky. Túto lehotu možno predĺžiť, ak správca dane vykonal úkon na jeho vybratie najdlhšie do 20 rokov po skončení roka, v ktorom nedoplatok vznikol.

   

  Autorom článku je Katarína Serinová

  Boli informácie v článku užitočné?

  Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

  Áno
  Nie
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyskúšajte si účtovný program
  Money S3

  Zadarmo a so všetkými funkciami

  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.
  Vyskúšajte zadarmo
  Zavrieť reklamu
  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.