Mzdy a personalistika / Pracovnoprávne vzťahy/Covid-19: SZČO, zamestnanec, zamestnávateľ a postup v rôznych životných situáciách
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Covid-19: SZČO, zamestnanec, zamestnávateľ a postup v rôznych životných situáciách

Covid-19: SZČO, zamestnanec, zamestnávateľ a postup v rôznych životných situáciách
Seyfor Slovensko, a.s.
20. 05. 2021
Doba čtení15 minút čítania
Covid-19: SZČO, zamestnanec, zamestnávateľ a postup v rôznych životných situáciách

Obsah

  Karanténa, deti na dištančnej výučbe, povinne uzavreté firmy. Vládne opatrenia v boji proti koronavírusu ochromila slovenskú ekonomiku a postavila mnoho z nás do situácií, s ktorými sme doteraz nemali skúsenosti. Pozrime sa na rôzne životné situácie z pohľadu živnostníka, zamestnávateľa a zamestnanca.

  Informácie aktuálne k 3.5.2021

  Vláda neustále mení pravidlá otvorenia prevádzok

  Vláda 26.4.2021 schválila predĺženie núdzového stavu do 28.5.2021, ktorý ale musí ešte schváliť parlament, a to do 20 dní od jeho predĺženia. Zatiaľ nie je jasné, či toto predĺženie parlament schváli alebo nie. V prípade jeho neschválenia parlamentom núdzový stav skončí skôr.

  Situácia sa postupne zlepšuje, pravidlá sa preto často menia, zároveň platia vyhlášky hlavného hygienika, vyhlášky regionálnych úradov verejného zdravotníctva, COVID-automat a nariadenia vlády. Aktuálne informácie nájdete na niekoľkých weboch:

  www.minv.sk, www.mzv.sk, www.health.gov.sk, www.korona.gov.sk

  Od 3. mája 2021 vstupujú do platnosti ďalšie nariadenia, avšak naďalej však zostávajú zatvorené:

  • prevádzky poskytujúce služby wellnes (sauny, vírivky, kúpele),
  • prevádzky divadelných, hudobných, exteriérových filmových alebo iných umeleckých predstavení, ktoré sa nachádzajú v územných obvodoch okresov v III. stupni varovania podľa COVID automatu, tzv. bordové okresy,
  • prevádzky verejného stravovania – naďalej však môžu vydávať pokrmy a nápoje zabalené na odber so sebou, prostredníctvom donáškovej služby alebo prostredníctvom letných terás,
  • prevádzky kín.

  Aké sú aktuálne opatrenia pre podnikateľov na zmiernenie dopadov korona krízy sa pokúsime zhrnúť v nasledujúcom texte.

  SZČO: Ako prerušíte živnosť

  Pokiaľ nemôžete podnikať, evidujete enormné zníženie dopytu po vašich službách, prípadne ste chorý a potrebujete živnosť prerušiť, je to možné na dobu minimálne 6 mesiacov, maximálne na 3 roky. Počas mimoriadnej situácie spôsobenej covid-19 môžete živnosť prerušiť aj na kratšie obdobie než na 6 mesiacov. Pripravuje sa novela zákona, ktorá dovolí prerušiť živnosť na minimálne 1 mesiac a maximálne 4 roky.

  Počas prerušenia živnosti nemusíte platiť preddavky na zdravotné poistenie, avšak po podaní daňového priznania zdravotná poisťovňa vypočíta v ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia nedoplatok, prípadne preplatok na zdravotnom poistení.

  Počas prerušenia živnosti naplatíte sociálne poistenie za mesiace prerušenia živnosti. Sociálna poisťovňa nebude „dopočítavať“ sociálne poistenie, nakoľko zúčtovanie sociálneho poistenia sa bude realizovať až od roku 2022.

  Daňové priznanie podávate štandardne do 3 mesiacov po skončení zdaňovacieho obdobia, prípadne 6 mesiacov, pokiaľ využijete inštitút posunutia lehoty na podanie daňového priznania. V daňovom priznaní FO typ B zdaňujete všetky príjmy, čiže aj tie, ktoré „dobehli“ po prerušení živnosti z predchádzajúcich mesiacov v danom zdaňovacom období, a aj ostatné príjmy ako napr. zo závislej činnosti, z autorských zmlúv a pod. Zároveň, postupujete pri zdaňovaní ako pri ukončení živnosti a zdaníte aj doteraz neuhradené vystavené faktúry, nespotrebované zásoby, a ako daňový výdavok uplatníte svoje neuhradené prijaté faktúry a iné záväzky.

  Ak ste platiteľom DPH podľa §4 a váš obrat za posledných 12 po sebe nasledujúcich mesiacov poklesol pod hranicu 49 790€, požiadate o zrušenie statusu platiteľa DPH, avšak budete musieť odviesť DPH z nespotrebovaných zásob, zo zostatkovej ceny odpisovaného majetku a pod. Avšak, ak sa rozhodnete, že sa z DPH neodhlásite pri prerušení živnosti, potom naďalej posielate povinné výkazy k dani z DPH, aj keď budú prázdne. Povinnosť odhlásiť sa z platenia DPH pri prerušení živnosti zo zákona nevyplýva.

  Prerušenie živnosti zvládnete s vašim občianskym preukazom so zaručeným podpisom cez portál www.slovensko.sk.

  Ak nechcete prerušiť živnosť online, môžete tak urobiť osobne na živnostenskom úrade.

  SZČO a zamestnanci: Ako sa prihlásite na úrad práce

  Pokiaľ prerušíte svoju živnosť alebo stratíte zamestnanie počas trvania pandémie Covid-19, môžete sa prihlásiť na Úrad práce. Môžete tak urobiť online alebo osobne, pričom je preferovaná online forma prihlásenia. Kompletný postup, ako tak urobiť je uvedená na webstránke Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny.

  Nárok na dávku v nezamestnanosti vzniká uchádzačovi o zamestnanie ak má platené poistenie v nezamestnanosti najmenej 2 roky (730 dní) za posledné 3 roky (do konca roku 2017) resp. 2 roky za posledné 4 roky (od januára 2018) pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Spôsob skončenia pracovnoprávneho vzťahu nemá vplyv na nárok na dávku v nezamestnanosti, jej výšku ani obdobie jej poskytovania. Takisto ani dohodnutý pracovný pomer na neurčitý čas alebo určitú dobu.

  Nárok na dávku v nezamestnanosti vzniká odo dňa zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie a zaniká uplynutím šiestich mesiacov (podporné obdobie v nezamestnanosti), pričom do tohto obdobia sa nezapočítava obdobie počas ktorého má poistenec nárok na výplatu:

  • nemocenského,
  • ošetrovného,
  • materského
  • a počas ktorých sa mu vypláca rodičovský príspevok.

  Výška dávky v nezamestnanosti je 50% denného vymeriavacieho základu a poskytuje sa za dni. Vyplácanie dávky v nezamestnanosti je v kompetencii Sociálnej poisťovne. Nárok na dávku v nezamestnanosti sa počas pandémie Covid-19 predĺžil o dva mesiace, avšak len do 31.5.2021.

  SZČO a zamestnanci: Ako na ošetrovné, keď ste doma s dieťaťom

  Pandemické ošetrovné je nemocenská, peňažná dávka poskytovaná Sociálnou poisťovňou počas trvania mimoriadnej situácie. Jej účelom je aspoň čiastočne finančne kompenzovať starostlivosť o blízkeho na úkor zárobkovej činnosti.

  Rozdiel medzi „klasickým“ ošetrovným (tzv. OČR) a pandemickým ošetrovným je v tom, že pandemické ošetrovné sa poskytuje na vopred neobmedzenú dobu počas celej krízovej situácie. „Klasické“ ošetrovné sa poskytuje iba na 10 kalendárnych dní

  Kto má nárok na pandemické ošetrovné?

  1. zamestnanec,
  2. povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO),
  3. dobrovoľne nemocensky poistená osoba (DNPO),
  4. fyzická osoba, ktorej vznikla potreba osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote.

  Na pandemické ošetrovné máte nárok, ak musíte Vášmu dieťaťu poskytovať osobné a celodenné ošetrovanie/osobnú a celodennú starostlivosť alebo musíte poskytovať osobnú celodennú starostlivosť blízkemu príbuznému (okrem dieťaťa rodičovi, súrodencovi, starému rodičovi, vnúčaťu alebo svokrovcom).

  Starostlivosť o deti mladšie ako 11 rokov (alebo do 18 rokov)

  • V prípade starostlivosti o deti mladšie ako 11 rokov alebo do 18 rokov (ak má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav; o posúdenie dlhodobo nepriaznivého stavu môžete požiadať aj priamo v žiadosti o pandemické ošetrovné) máte na pandemické ošetrovné nárok ak:
   • dieťaťu bola nariadená karanténa/izolácia, alebo
   • jasle, materská škola alebo škola, ktorú dieťa navštevuje, bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu, alebo
   • osoba, ktorá sa inak o dieťa stará ochorela, bola jej nariadená karanténa/izolácia alebo bola hospitalizovaná.

  Ošetrovanie tínedžerov do 16-tich rokov

  • V prípade ošetrovania dieťaťa do 16-tich rokov máte na pandemické ošetrovné nárok len ak:
   • ošetrujúci lekár dieťaťa zistí náhle zhoršenie zdravotného stavu akoukoľvek chorobou a nie je fyzicky alebo mentálne schopné postarať sa o seba.

  Starostlivosť o blízkeho príbuzného

  • V prípade starostlivosti o iného blízkeho príbuzného (dieťa, manžel či manželka, súrodenec, vnúča, starý rodič, svokrovci) máte na pandemické ošetrovné nárok len ak:
   • zariadenie sociálnych služieb, v ktorom sa inak blízkemu príbuznému poskytuje sociálna služba ambulantnou alebo pobytovou formou bolo uzatvorené rozhodnutím príslušného orgánu.

  Žiadosť o pandemické ošetrovné

  Žiadosť o pandemické ošetrovné podávate počas celej krízovej situácie len raz, keď si uplatňujete nárok prvýkrát. Ak Vám ho už raz schvália, pri opätovnej potrebe postarať sa o dieťa alebo blízkeho príbuzného počas krízovej situácie stačí podať čestné vyhlásenie za dni, ktoré ste starostlivosťou/ošetrovaním strávili. Čestné vyhlásenie podávate za každý mesiac, kedy si chcete ošetrovné uplatniť a to vždy ku koncu mesiaca.

  Aktuálne od 3.5. 2021 sa otvárajú školy na území SR podľa vyhláseného manuálu Ministerstva školstva SR. https://www.minedu.sk/ziaci-uz-nepotrebuju-negativny-test-pri-navsteve-skoly/

  SZČO a zamestnanci: Nárok na pandemický rodičovský príspevok

  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR informovalo, že pandemický rodičovský príspevok je predĺžením poskytovania rodičovského príspevku tým osobám, ktorých dieťa dovŕšilo tri roky (resp. šesť rokov, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom), a nemajú príjem. Uvádzame príklad ministerstva:

  Dieťa dovŕšilo v januári 2021 tri roky. Za mesiac január je matke poskytnutý posledný klasický, nie pandemický, rodičovský príspevok. Matka má uzatvorený pracovný pomer na čiastočný úväzok, ale dieťa nemôže dať do škôlky. Vznikne jej nárok na ošetrovné v sume 300 €/mesiac. Keďže rodičovský príspevok poberala v sume 370 €, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR jej poskytne doplatok k ošetrovnému vo výške 70 €. V mesiaci apríl 2021 by však ošetrovné v dôsledku zvýšenia sumy ošetrovného presiahlo sumu 370 € a matke by tak zanikol nárok na pandemický rodičovský príspevok. Návrhom nariadenia sa docielilo, že v mesiaci apríl matke nebude poskytnutý rodičovský príspevok, ale v mesiaci máj, ak bude naďalej spĺňať podmienky, sa jej opätovne začne poskytovať doplatok.“

  Je potrebné dôsledne preskúmať, v akom postavení sa ako SZČO alebo ako zamestnanec nachádzate vo vzťahu k príjmu pred alebo počas poberania riadneho rodičovského príspevku vo vzťahu k nároku na pandemický rodičovský príspevok. Detailné informácie nájdete na webe Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

  SZČO a zamestnanci: Ako zvládnete karanténu

  Pokiaľ máte nariadenú karanténu a môžete pracovať z domu, urobte tak. Ak tak nemôžete urobiť, požiadajte o pandemické nemocenské, kedy máte nárok 55%denného vymeriavacieho základu. Platí to pre zamestnancov a aj pre SZČO. Kompletné informácie nájdete na webe Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR https://www.employment.gov.sk/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/osetrovne-nemocenske/pandemicke-nemocenske.html

  Pokiaľ to vaše práce umožňuje, pracujte z domu. Nielen pri nariadenej karanténe.

  Pandemické nemocneské nie je možné vyplácať v dňoch, kedy pracujete. Nie je ju možné kombinovať s tzv. home office.

  SZČO: Ako platíte poistné

  Od vyhlásenia mimoriadnej situácie v marci 2020 a následne núdzového stavu, ktorý sa opätovne s malou prestávkou predlžoval, mohli SZČO požiadať o odklad platenia sociálneho poistenia a to za mesiace marec, máj, jún a júl 2020 a následne za mesiace december 2020 a mesiace január až apríl 2021. Splatnosť sociálneho poistenia za tieto mesiace je jún 2021. Iba za mesiac apríl 2020 boli odvody za sociálne poistenie odpustené.

  Ide o rovnaké pravidlá, aké platili pre odklad platenia sociálneho poistenia v mesiacoch roku 2020, uvedieme iba niektoré body:

  • zdravotné poistenie je potrebné platiť štandardne, je možné odložiť splatnosť iba odvodov na sociálne poistenie,
  • odklad sa týka sa len tých zamestnávateľov a SZČO, ktoré mali pokles čistého obratu za január (resp. február, marec a apríl) 2021 o 40 % a viac.
  • Zamestnávateľ môže požiadať o odklad iba svojich odvodov, ktoré platí za zamestnanca, t. j. netýka sa odvodov za zamestnanca, ktoré odvádza za neho zamestnávateľ a ktoré mu zráža zo mzdy. Sociálnej poisťovni je potrebné podať čestné vyhlásenie zo stránky Sociálnej poisťovne.
  • Ide len o posun splatnosti na 30. jún 2021, a nie o odpustenie platenia odvodov.

  SZČO, zamestnanci a zamestnávatelia: Ako platíte dane

  Daňové priznanie za rok 2020 sa podáva v štandardnej lehote 3 mesiace po skončení do 31.3.2021 zdaňovacieho obdobia, prípadne po využití štandardného inštitútu posunutia daňového priznania o ďalšie tri mesiace do 30.6.2021. Oznámenie o posunutí lehoty na podanie daňového priznania bolo potrebné podať do 31.3.2021.

  SZČO a ostatní podnikatelia: Ako získate úver

  Ak potrebujete pomôcť s cashflow, môžete sa obrátiť na banky.  Ako ďalšie z opatrení počas pandémii covid-1í bol vytvorený systém SIH  antikorona záruka. Ideálne je osloviť svoju banku, v ktorej máte vedený bežný podnikateľský úver, nakoľko ste pre banku už známy klient. Platia tieto všeobecné podmienky:

  • úver je určený na financovanie prevádzkového kapitálu za účelom odvrátenia negatívnych dopadov krízy na fungovanie podnikov v dôsledku vynúteného útlmu ich činností a výpadku ich príjmov, ako aj na nákup hmotných a nehmotných aktív súvisiacich s udržaním alebo zvýšením počtu pracovných miest,
  • pre klientov aj neklientov podnikajúcich/pôsobiacich na území Slovenska:
   • pre malé a stredné podniky do 250 zamestnancov, vrátane mikropodnikov, živnostníkov, slobodných povolaní a fyzických osôb podnikateľov,
   • s ročným obratom do 50 mil. € a/alebo celkovou ročnou súvahou do 43 mil. €,
   • aj pre začínajúcich podnikateľov bez uceleného 1 účtovného obdobia,
  • bez dodatočného zabezpečenia vďaka SIH antikorona záruke,
  • zvýhodnená úroková sadzba úveru s možnosťou získania ďalšieho zníženia až o 4 % p. a. vďaka úrokovej dotácii,
  • istinu a úroky začínate splácať až po 12 mesiacoch od čerpania úveru,
  • bez poplatkov za spracovanie, navýšenie a predčasné splatenie úveru.

  Záruky za úvery a úvery zo schémy SIH poskytuje aj Slovenská záručná a rozvojová banka.

  Zaistite si vždy aktuálne novinky zo sveta miezd a personalistiky

  Zadajte váš e-mail a naše tipy z oblasti miezd a personalistiky vám budú chodiť priamo do e-mailu. info

  Odoslaním súhlasíte s našimi zásadami pre spracovanie osobných údajov.

  SZČO a zamestnávatelia: Aké ďalšie opatrenia na zmiernenie dopadov korona krízy sa vás týkajú

  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravilo pomerne širokú pomoc pre podnikateľov a živnostníkov, aj keď rýchlosť poskytnutej pomoci nebola vždy ideálna a podávanie žiadostí sa nezaobišlo bez dodatočných úprav a doplňovania informácií.

  Aktuálnu ponuku pomoci pod názvom Prvá pomoc, aktuálne Prvá pomoc ++ je uvedená na webe www.pomahameludom.sk. Pozrime sa na jednotlivé druhy pomoci, pre koho sú určené:

  1. zamestnávateľom (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi), ktorí museli svoje prevádzky zatvoriť alebo obmedziť svoju činnosť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR.
  2. SZČO, ktoré museli svoje prevádzky zatvoriť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR alebo im poklesli tržby o najmenej 20 %.
  3. zamestnávateľom (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi), ktorí udržia pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej činnosti počas vyhlásenej mimoriadnej situácie.
  4. SZČO a jednoosobovým s.r.o., ktoré nemajú príjem z podnikania.
  5. občanom, ktorí sa počas pandémie koronavírusu ocitli v krízovej situácii bez príjmu.
  6. Zamestnávateľom, ktorí udržia pracovné miesta v základnej umeleckej škole aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej činnosti počas vyhlásenej mimoriadnej situácie.

  Web www.pomahameludom.sk pri každom opatrení a druhu pomoci uvádza návod a manuál, ako požiadať o finančnú pomoc.

  SZČO a ostatní podnikatelia: Ako získať dotáciu na nájomné

  Dotáciu na nájomné rieši Ministerstvo hospodárstva SR, a to v niekoľkých vlnách poľa toho, ako boli povinne zatvorené prevádzky podľa epidemiologickej situácie v SR.

  Povedzme si základné informácie o tejto forme pomoci. Aktuálne je možné podávať žiadosti na nájomné počas 2. vlny pandémie do 18.4.2021.

  Nárok na dotáciu na nájomné má ten prenajímateľ, ktorý dá svojmu nájomcovi zľavu na nájom, a to maximálne do výšky 50% nájmu bez platieb za energie. Táto forma pomoci nie je oslobodená od dane z príjmu.

  Žiadosti je možné podávať od 16.12.2020 do 30.06.2021, pre poskytnutie dotácie sa nezohľadňuje termín podania žiadosti, ak je v súlade s výzvou. Žiadosti je odporúčané podať žiadosti s predstihom, aby bol pre vás časový priestor podania prípadne ešte opätovnej žiadosti. Po ukončení výzvy (30.6.2021) nebude možné podať opravné žiadosti.

  Podávané žiadosti o Dotáciu na úhradu nájomného je možné podávať vždy len za obdobie sťaženého užívania, ktoré sú stanovené v zmysle prijímaných opatrení zo strany štátu a podľa typu činnosti prevádzky nájomcu.

  Maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby, ktoré boli obmedzené v zmysle prijatých opatrení zákazu vychádzania si podávajú dve samostatné žiadosti a to za obodbie 24.10.2020-8.11.2020(14.11.2020) podľa okresu v ktorom sa prevádzka nachádza a druhú žiadosť za obdobie od 19.12.2020-18.4.2021.

  Špecifické prevádzky (gastro prevádzky, fitnes centrá, kiná a divadlá), ako aj školské zariadenia a prevádzky v školských zariadení majú možnosť podania žiadosti za obdobie do 31.3.2021, alebo do 18.4.2021. V prípade ak už došlo k podaniu žiadosti za obdobie do 15.12.2020, je možné podanie 2.žiadosti za obdobie sťaženého užívania od 16.12.2020-31.3.2021, alebo do 18.4.2021.

  Žiadosti o dotácie na nájomné je možné podať iba elektronicky cez portál www.slovensko.sk za súčinnosti nájomcu aj prenajímateľa.

  Kompletné podmienky a návod na podanie žiadosti dotácie na nájomné sú uvedené na webe https://najmy.mhsr.sk/.

  Ste klientom Money nebo iDokladu a máte otázku ohľadom koronavírusu a podnikania? Obráťte sa na našu zákaznícku linku na čísle +421 249 212 323.

  Autorom článku je Katarína Serinová

  Boli informácie v článku užitočné?

  Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

  Áno
  Nie
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyskúšajte si účtovný program
  Money S3

  Zadarmo a so všetkými funkciami

  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.
  Vyskúšajte zadarmo
  Zavrieť reklamu
  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.