Novinky v Money / Produktové novinky/Zmeny a novinky Money S3 verzie 21.100
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Zmeny a novinky Money S3 verzie 21.100

Zmeny a novinky Money S3 verzie 21.100
Seyfor Slovensko, a.s.
27. 01. 2021
Doba čtení6 minút čítania
Líbilo se4
Zmeny a novinky Money S3 verzie 21.100

Dokument popisuje všetky novinky a podstatné zmeny medzi verziou 21.002 a verziou 21.100

Nové vzory daňových priznaní a výkazov v module Účtovníctvo

Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty

 • Od roku 2021 platí nový vzor Daňového  priznania k dani z pridanej hodnoty DPHv21. Prvýkrát sa nový vzor použije pri podaní daňového priznania k DPH za Január 2021 (tzn. do 25.2.2021). V novom vzore dochádza najmä k nasledovným zmenám:
  • V riadku 09 (základ) / 10 (daň) sa uvádza aj daňová povinnosť (pri reverse charge) za služby dodané zahraničnou osobou z iného členského alebo tretieho štátu s miestom dodania v tuzemsku podľa § 15 ods. 1. Tieto plnenia už nemajú vyčlenený samostatný riadok daňového priznania, tak ako to bolo pri predošlých vzoroch.
  • V daňovom priznaní sú nové riadky pre vysporiadanie opravy základu a dane pri nevymožiteľných pohľadávkach. Vystavené opravné doklady podľa § 25a sa uvádzajú v riadku 26 (základ) /27 (daň) a prijaté opravné doklady podľa § 53b v riadku 29.
  • V daňovom priznaní sa po novom nevykazuje dodanie a nadobudnutie tovaru prvým odberateľom. Pozor dodávky tovaru v pozícii prvého odberateľa budú naďalej vstupovať do súhrnného výkazu DPH pod kódom 1, tak ako doteraz.
 • K dispozícii je formulár daňového priznania pod názvom DPHv21_1.FRM, ktorý sa pri tlači Priznania za obdobie 2021 automaticky prednastaví . Pripravili sme tlač do originálneho tlačiva, ktorú spustíte pomocou funkcie Nastavenie tlače / Tlačivo MF SR.  Zaktualizovali sme priamy export nového vzoru Daňového priznania k DPH do aplikácie eDane/Win a eDane/Java. Údaje sa automaticky načítajú do nových formulárov platných pre rok 2021.  Upravili sme export Daňového priznania do súboru. ktorý môžete načítať na portáli Finančnej správy. Priamy export do eDane a do súboru spustíte pomocou voľby Elektronické podanie pre Fin. správu na karte Nastavenie tlače.

Kontrolný výkaz DPH

 • Aktualizovali sme zostavu Kontrolný výkaz DPH podľa nového vzoru platného od januára 2021. V oddieloch C1 a C2 je nový údaj príznak oprava dane pri nevymožiteľných pohľadávkach. Údaj sa plní automaticky, ak použijete členenie DPH, ktoré spadá do riadku daňového priznania 26/27 (vystavené opravné doklady) alebo riadku 29 (prijaté opravné doklady).
 • Pripravili sme export nového vzoru Kontrolného výkazu do súboru vhodného pre elektronické podanie na portáli Finančnej správy a aplikácie eDane/Win. Údaje sa automaticky načítajú do nového formulára platného od januára 2021. Priamy export do eDane/Win a Java a rovnako aj export do súboru vhodného pre elektronické podanie na portáli Finančnej správy spustíte pomocou voľby Elektronické podanie pre Fin. správu na karte Nastavenie tlače.

UPOZORNENIE: V produkčných verziách aplikácií eDane Win/Java nebol nový formulár Kontrolného výkazu do uzávierky verzie Money S3 sprístupnený. Priamy export do aplikácie eDane bude možný až po jeho zapracovaní zo strany Finančnej správy.

Daňové priznania k dani z príjmov fyzických a právnických osôb za rok 2020

 • Pripravili sme nové definície Daňových priznaní k dani z príjmov pre právnické a fyzické osoby (typ B) účtujúce v jednoduchom aj podvojnom účtovníctve podľa vzorov platných za rok 2020.
 • K dispozícii je tlač Priznaní k dani z príjmov do originálnych editovateľných tlačív (vzory DPPOv20 pre právnické osoby a DPFOBv20 pre fyzické osoby), vrátane Potvrdení o podaní daňového priznania k dani z príjmov. Tlač do originálnych tlačív spustíte pomocou funkcie Nastavenie tlače / Tlačivo MF SR.
 • Zaktualizovali sme export nových vzorov Daňových priznaní k dani z príjmov fyzických (typ B) aj právnických osôb do aplikácie eDane/Java a súboru vhodného pre elektronické podanie na portáli Finančnej správy. Export spustíte pomocou voľby Elektronické podanie pre Fin. správu na karte Nastavenie tlače.

Aktualizované mzdové tlačové zostavy

 • Réžia / Vyúčtovanie dane / Ročné zúčtovanie dane z príjmov – zaktualizovali sme výpočet ročného zúčtovania pre rok 2020. Došlo k zmene v zaokrúhľovaní výpočtu nezdaniteľných časti dane, dane a daňového bonusu za zaplatené úroky. Po novom sa zaokrúhľovanie zjednotilo na eurocenty matematicky, pričom je prípustné postupné zaokrúhľovanie, tzn. zaokrúhľujú sa aj medzivýpočty. K dispozícii je aj nový tlačový formulár.

Doplnili sme aj formulár MZROCZUP.frm, ktorý obsahuje premennú pečiatka a je ho teda možné použiť pri tlači do PDF, ak chcete odoslať ročné zúčtovanie zamestnancom e-mailom.

 • Réžia / Zamestnanci / Daňové zostavy / Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – pridali sme nový vzor Potvrdenia o zdaniteľných príjmoch (POT39_5v21), ktorý je platný od Januára 2021. Nový formulár sa automaticky ponúka pri zostavení Potvrdenia o zdaniteľných príjmov za rok 2021.

Pre potvrdenie za rok 2020 (ZDANPS20.FRM) a 2021 (ZDANPS21.FRM) sú pripravené aj tlačové formuláre s doplnenou premennou pečiatka pre odoslanie e-mailom. Môžete si ich zvoliť v Nastavení tlače.

 • Pripravili sme nový vzor Žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane pre rok 2020 (vzor ŽIA38v20). Nájdete ho v menu Réžia / Zamestnanci / Daňové zostavy / Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane.
 • Réžia / Sociálne poistenie – Od obdobia Január 2021 platí nový vzor Mesačného výkazu poistného a príspevkov a Výkazu poistného a príspevkov (pre nepravidelné príjmy). Vo výkazoch je nový povinný údaj Identifikačné číslo pracovného vzťahu. Do zostáv sa automaticky prevezme z Karty zamestnanca. V tejto súvislosti sme upravili export pre elektronické podanie do Sociálnej poisťovne. Pre vašu internú potrebu sme pripravili nové tlačové formuláre, ktoré zodpovedajú aktuálnym vzorom výkazov.

Brexit – úpravy vo výkaze Intrastat

 • V súvislosti s vystúpením Veľkej Británie z EÚ sme upravili algoritmus vstupu dokladov do výkazu  Intrastat. Do sprievodcu tlačou výkazu Intrastat sme doplnili nový prepínač Uvádzať dodávky tovaru z / do Veľkej Británie. Prepínač je od obdobia január 2021 štandardne vypnutý, tzn. doklady, kde je v adrese alebo v krajine odoslania / prijatia uvedený kód GB nebudú do intrastatu vstupovať. Pre staré obdobia (do decembra 2020) je prepínač implicitne zapnutý, a preto sa do výkazu Intrastat tieto obchody zahrnú. Prijatie alebo odoslanie tovaru do Severného Írska je potrebné v Intrastate naďalej uvádzať. Na dokladoch si v takom prípade nastavte Štát prijatia, resp. Štát odoslania s kódom „XI“ (Veľká Británia – Severné Írsko). Kód štátu sa nastavuje na doklade na záložke Intrastat.

Hromadné preúčtovanie dokladov

Rozšírili sme funkciu Hromadné preúčtovanie dokladov. Po novom môžete hromadne preúčtovať aj dobropisy dokladov.

Boli informácie v článku užitočné?

Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

Áno
Nie
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyskúšajte si účtovný program
Money S3

Zadarmo a so všetkými funkciami

Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo
Zavrieť reklamu
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.