Novinky v Money / Produktové novinky/Zmeny a novinky Money S3 verzie 21.100
Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie

Zmeny a novinky Money S3 verzie 21.100

Zmeny a novinky Money S3 verzie 21.100
Seyfor Slovensko, a.s.
27. 01. 2021
Doba čtení6 minút čítania
Líbilo se4
Zmeny a novinky Money S3 verzie 21.100

Dokument popisuje všetky novinky a podstatné zmeny medzi verziou 21.002 a verziou 21.100

Nové vzory daňových priznaní a výkazov v module Účtovníctvo

Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty

 • Od roku 2021 platí nový vzor Daňového  priznania k dani z pridanej hodnoty DPHv21. Prvýkrát sa nový vzor použije pri podaní daňového priznania k DPH za Január 2021 (tzn. do 25.2.2021). V novom vzore dochádza najmä k nasledovným zmenám:
  • V riadku 09 (základ) / 10 (daň) sa uvádza aj daňová povinnosť (pri reverse charge) za služby dodané zahraničnou osobou z iného členského alebo tretieho štátu s miestom dodania v tuzemsku podľa § 15 ods. 1. Tieto plnenia už nemajú vyčlenený samostatný riadok daňového priznania, tak ako to bolo pri predošlých vzoroch.
  • V daňovom priznaní sú nové riadky pre vysporiadanie opravy základu a dane pri nevymožiteľných pohľadávkach. Vystavené opravné doklady podľa § 25a sa uvádzajú v riadku 26 (základ) /27 (daň) a prijaté opravné doklady podľa § 53b v riadku 29.
  • V daňovom priznaní sa po novom nevykazuje dodanie a nadobudnutie tovaru prvým odberateľom. Pozor dodávky tovaru v pozícii prvého odberateľa budú naďalej vstupovať do súhrnného výkazu DPH pod kódom 1, tak ako doteraz.
 • K dispozícii je formulár daňového priznania pod názvom DPHv21_1.FRM, ktorý sa pri tlači Priznania za obdobie 2021 automaticky prednastaví . Pripravili sme tlač do originálneho tlačiva, ktorú spustíte pomocou funkcie Nastavenie tlače / Tlačivo MF SR.  Zaktualizovali sme priamy export nového vzoru Daňového priznania k DPH do aplikácie eDane/Win a eDane/Java. Údaje sa automaticky načítajú do nových formulárov platných pre rok 2021.  Upravili sme export Daňového priznania do súboru. ktorý môžete načítať na portáli Finančnej správy. Priamy export do eDane a do súboru spustíte pomocou voľby Elektronické podanie pre Fin. správu na karte Nastavenie tlače.

Kontrolný výkaz DPH

 • Aktualizovali sme zostavu Kontrolný výkaz DPH podľa nového vzoru platného od januára 2021. V oddieloch C1 a C2 je nový údaj príznak oprava dane pri nevymožiteľných pohľadávkach. Údaj sa plní automaticky, ak použijete členenie DPH, ktoré spadá do riadku daňového priznania 26/27 (vystavené opravné doklady) alebo riadku 29 (prijaté opravné doklady).
 • Pripravili sme export nového vzoru Kontrolného výkazu do súboru vhodného pre elektronické podanie na portáli Finančnej správy a aplikácie eDane/Win. Údaje sa automaticky načítajú do nového formulára platného od januára 2021. Priamy export do eDane/Win a Java a rovnako aj export do súboru vhodného pre elektronické podanie na portáli Finančnej správy spustíte pomocou voľby Elektronické podanie pre Fin. správu na karte Nastavenie tlače.

UPOZORNENIE: V produkčných verziách aplikácií eDane Win/Java nebol nový formulár Kontrolného výkazu do uzávierky verzie Money S3 sprístupnený. Priamy export do aplikácie eDane bude možný až po jeho zapracovaní zo strany Finančnej správy.

Daňové priznania k dani z príjmov fyzických a právnických osôb za rok 2020

 • Pripravili sme nové definície Daňových priznaní k dani z príjmov pre právnické a fyzické osoby (typ B) účtujúce v jednoduchom aj podvojnom účtovníctve podľa vzorov platných za rok 2020.
 • K dispozícii je tlač Priznaní k dani z príjmov do originálnych editovateľných tlačív (vzory DPPOv20 pre právnické osoby a DPFOBv20 pre fyzické osoby), vrátane Potvrdení o podaní daňového priznania k dani z príjmov. Tlač do originálnych tlačív spustíte pomocou funkcie Nastavenie tlače / Tlačivo MF SR.
 • Zaktualizovali sme export nových vzorov Daňových priznaní k dani z príjmov fyzických (typ B) aj právnických osôb do aplikácie eDane/Java a súboru vhodného pre elektronické podanie na portáli Finančnej správy. Export spustíte pomocou voľby Elektronické podanie pre Fin. správu na karte Nastavenie tlače.

Aktualizované mzdové tlačové zostavy

 • Réžia / Vyúčtovanie dane / Ročné zúčtovanie dane z príjmov – zaktualizovali sme výpočet ročného zúčtovania pre rok 2020. Došlo k zmene v zaokrúhľovaní výpočtu nezdaniteľných časti dane, dane a daňového bonusu za zaplatené úroky. Po novom sa zaokrúhľovanie zjednotilo na eurocenty matematicky, pričom je prípustné postupné zaokrúhľovanie, tzn. zaokrúhľujú sa aj medzivýpočty. K dispozícii je aj nový tlačový formulár.

Doplnili sme aj formulár MZROCZUP.frm, ktorý obsahuje premennú pečiatka a je ho teda možné použiť pri tlači do PDF, ak chcete odoslať ročné zúčtovanie zamestnancom e-mailom.

 • Réžia / Zamestnanci / Daňové zostavy / Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – pridali sme nový vzor Potvrdenia o zdaniteľných príjmoch (POT39_5v21), ktorý je platný od Januára 2021. Nový formulár sa automaticky ponúka pri zostavení Potvrdenia o zdaniteľných príjmov za rok 2021.

Pre potvrdenie za rok 2020 (ZDANPS20.FRM) a 2021 (ZDANPS21.FRM) sú pripravené aj tlačové formuláre s doplnenou premennou pečiatka pre odoslanie e-mailom. Môžete si ich zvoliť v Nastavení tlače.

 • Pripravili sme nový vzor Žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane pre rok 2020 (vzor ŽIA38v20). Nájdete ho v menu Réžia / Zamestnanci / Daňové zostavy / Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane.
 • Réžia / Sociálne poistenie – Od obdobia Január 2021 platí nový vzor Mesačného výkazu poistného a príspevkov a Výkazu poistného a príspevkov (pre nepravidelné príjmy). Vo výkazoch je nový povinný údaj Identifikačné číslo pracovného vzťahu. Do zostáv sa automaticky prevezme z Karty zamestnanca. V tejto súvislosti sme upravili export pre elektronické podanie do Sociálnej poisťovne. Pre vašu internú potrebu sme pripravili nové tlačové formuláre, ktoré zodpovedajú aktuálnym vzorom výkazov.

Brexit – úpravy vo výkaze Intrastat

 • V súvislosti s vystúpením Veľkej Británie z EÚ sme upravili algoritmus vstupu dokladov do výkazu  Intrastat. Do sprievodcu tlačou výkazu Intrastat sme doplnili nový prepínač Uvádzať dodávky tovaru z / do Veľkej Británie. Prepínač je od obdobia január 2021 štandardne vypnutý, tzn. doklady, kde je v adrese alebo v krajine odoslania / prijatia uvedený kód GB nebudú do intrastatu vstupovať. Pre staré obdobia (do decembra 2020) je prepínač implicitne zapnutý, a preto sa do výkazu Intrastat tieto obchody zahrnú. Prijatie alebo odoslanie tovaru do Severného Írska je potrebné v Intrastate naďalej uvádzať. Na dokladoch si v takom prípade nastavte Štát prijatia, resp. Štát odoslania s kódom „XI“ (Veľká Británia – Severné Írsko). Kód štátu sa nastavuje na doklade na záložke Intrastat.

Hromadné preúčtovanie dokladov

Rozšírili sme funkciu Hromadné preúčtovanie dokladov. Po novom môžete hromadne preúčtovať aj dobropisy dokladov.

Boli informácie v článku užitočné?

Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

Áno
Nie
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si svoje Money S3

Stiahnite si poslednú verziu Money S3 cez klientský portál.

Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie
Zavrieť reklamu
Objavte aj vy nové online školenia