Spotrebné dane: čo to je a kedy sa platia?

Solitea, a.s. | 11. 05. 2022

Predmetom tohto článku bude úvodné zoznámenie sa so základnými pojmami, ktoré sa objavujú pri spotrebných daniach.

Obsah

  Spotrebné dane sú jednostupňovou daňou. Vyberajú sa na jednom stupni, a to v zásade pri vyskladnení vybraného druhu tovaru od výrobcu, pretože sa tovar stáva zdaniteľným už výrobou, alebo pri preprave alebo dovoze na územie Slovenskej republiky.

  Spotrebné dane nepatria medzi dane, ktoré by priamo postihovali fyzické osoby alebo právnické osoby. Postihujú ich však nepriamo, a to pri nákupe uvedených vybraných druhov tovarov, keďže spotrebná daň je započítaná do predajnej ceny tovaru.

  Spotrebné dane sa uplatňujú na alkoholické nápoje, elektrinu, uhlia a zemný plyn, minerálny olej a tabakové výrobky.

  Zákony o spotrebných daniach ustanovujú pravidlá, podľa ktorých sa v Slovenskej republike vyberajú jednotlivé spotrebné dane. V týchto zákonoch je upravené, ktorá osoba je povinná platiť spotrebnú daň štátu, aká je výška spotrebnej dane, z ktorých tovarov sa platí spotrebná daň a pod.

  Spotrebné dane upravujú na území SR nasledovné zákony:

  Kľúčové pojmy pri spotrebných daniach

  Pre účely zákonov o spotrebných daniach daňovým územím rozumieme územie Slovenskej republiky. 

  Územím Európskej únie sa rozumie územie členských štátov únie, teda to územie, na ktorom sa uplatňuje právo Európskej únie. 

  Členským štátom sa rozumie členský štát únie

  Územím tretích štátov sa rozumie územie štátov, ktoré nie sú územím únie. Preto je potrebné osvojiť si skutočnosť, že pod pojmom dovoz budeme rozumieť dopravenie tovarov podliehajúcich spotrebným daniam na územie Slovenskej republiky z územia tretích štátov.

  Vývozom budeme rozumieť dopravenie tovarov podliehajúcich spotrebným daniam z územia Slovenskej republiky na územie tretích štátov. 

  Daňový sklad je miesto, kde na základe povolenia na prevádzkovanie daňového skladu je možné tovary podliehajúce spotrebným daniam v pozastavení dane prijímať, skladovať, vyrábať, spracúvať alebo odosielať. 

  Oprávnený príjemca je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nie je prevádzkovateľom daňového skladu a ktorá v rámci podnikania opakovane alebo príležitostne tovary podliehajúce spotrebným daniam na základe povolenia prijíma z iného členského štátu. Tieto tovary však nesmie skladovať ani odosielať v pozastavení dane, t. j. nezdanené. Môže ísť o obchodníka, distributéra, ktorý dopravuje tovary podliehajúce spotrebným daniam z iného členského štátu v pozastavení dane, ale na daňovom území nakupuje takéto tovary už uvoľnené do daňového voľného obehu, to znamená už zdanené. 

  Pojem pozastavenie dane je daňový režim, v ktorom sa vznik daňovej povinnosti posunie na deň uvedenia tovarov podliehajúcich spotrebným daniam do daňového voľného obehu. Režim pozastavenia dane končí okamihom uvedenia tovarov podliehajúcich spotrebným daniam do daňového voľného obehu, t. j. jeho uvoľnením na konečnú spotrebu. 

  Uvedením do daňového voľného obehu je akékoľvek vyňatie tovarov podliehajúcich spotrebným daniam z pozastavenia dane, napríklad odcudzenie tovarov podliehajúcich spotrebným daniam z priestorov skladu, tiež je to akékoľvek vyrobenie tovarov podliehajúcich spotrebným daniam mimo pozastavenia dane, to znamená, že vyrobením takýchto tovarov vzniká daňovému dlžníkovi daňová povinnosť. Tretím spôsobom uvedenia tovarov podliehajúcich spotrebným daniam do daňového voľného obehu je akýkoľvek dovoz tovarov podliehajúcich spotrebným daniam, na ktorý nenadväzuje pozastavenie dane. 

  Dôležitým pojmom, ktorý je definovaný a vymedzený v základných pojmoch, je pojem majetkovo prepojené osoby a personálne prepojené osoby. Tieto osoby sú dôležité a majú vplyv napríklad na vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu, kde súčasťou žiadosti o vydanie povolenia sú napríklad aj informácie o daňovej disciplíne týchto osôb. 

  Správcom spotrebnej dane je vždy colný úrad miestne príslušný sídlu právnickej osoby.

  Predmetom spotrebných daní je víno, pivo, lieh, tabakové výrobky a minerálne oleje: 

  • vyrobené na daňovom území (na Slovensku), 
  • dodané na daňové územie (na Slovensko) z iného členského štátu (napríklad z Nemecka), 
  • dovezené na daňové územie (na Slovensko) z tretieho štátu, teda zo štátu, ktorý nie je členom Európskej únie (napr. z Moldavska). 

  Zdaňovacím obdobím je mesiac.

  Čo je colný sklad

  V prípade tovaru, ktorý je prepravovaný z tretej krajiny t. j. z územia mimo Európskej Únie na miesto určenia, ktoré sa nachádza na colnom území Únie možno zjednodušené hovoriť o dovoze tovaru. Na to, aby s týmto tovarom mohol konečný príjemca disponovať je potrebné uplatnenie dovozných formalít, ktoré sa na tento tovar vzťahujú podľa colných predpisov.

  V colnom režime colné uskladňovanie sa môže tovar, ktorý nie je tovarom Únie, uskladňovať pod colným dohľadom v priestoroch alebo na iných miestach schválených pre tento colný režim colnými orgánmi.

  Colné sklady môžu byť k dispozícii na colné skladovanie tovaru pre kohokoľvek vo „verejnom colnom sklade alebo na skladovanie tovaru držiteľom povolenia na colné uskladňovanie v súkromnom colnom sklade.

  Vrátenie spotrebnej dane

  Nárok na vrátenie spotrebnej dane z elektriny, uhlia alebo zemného sa uplatňuje podaním daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu, ktoré upravuje Vyhláška MF SR č. 367/2019 Z. z. , ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu.

  Nárok na vrátenie spotrebnej dane z elektriny, uhlia alebo zemného plynu je všeobecne podmienený tým, že je splnená skutočnosť, že nárok sa viaže k:

  • preukázateľne zdanenej elektrine, uhliu a zemnému plynu na daňovom území.
  • preukázateľne spotrebovanému množstvu elektriny, uhlia a zemného plynu, na účely oslobodené od dane.

  Nárok na vrátenie dane si možno uplatniť najneskôr do štyroch rokov od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom nárok na vrátenie dane vznikol.

  Vrátenie spotrebnej dane z alkoholických nápojov alebo z tabakových výrobkov sa uplatní v:

  • daňovom priznaní a dodatočnom daňovom priznaní k spotrebnej dani z alkoholického nápoja, ktorým je lieh,
  • daňovom priznaní a dodatočnom daňovom priznaní k spotrebnej dani z alkoholického nápoja, ktorým je víno a medziprodukt,
  • daňovom priznaní a dodatočnom daňovom priznaní k spotrebnej dani z alkoholického nápoja, ktorým je pivo,
  • daňovom priznaní a dodatočnom daňovom priznaní k spotrebnej dani z tabakových výrobkov.

  Odoberajte účtovné a daňové novinky zrozumiteľne a včas

  Zadajte váš e-mail a naše účtovné a daňové tipy vám budú chodiť priamo do e-mailu. info

  Odoslaním súhlasíte s našimi . zásadami pre spracovanie osobných údajov.


  

  Záver

  Spotrebné dane sú v rámci EU harmonizované. Je potrebné si dať pozor na odlišnosti pojmov, ktoré sa v spotrebných daniach nachádzajú. Pokiaľ rovnaký pojem vysvetľuje aj zákon o spotrebných daniach, aj aj daňový poriadok alebo daňový zákon, vždy má prednosť príslušný zákon o spotrebných daniach.

   

  Autorom článku je Ing. Katarína Serinová

  • Boli tieto informácie užitočné?
  • ÁnoNie

  Štítky článku

  Spotrebná daň

  Najhľadanejšie

  Money S3 Money S4 Money S5

  Obľúbené články

  Vyskúšajte si účtovný program Money S3

  Zadarmo a so všetkými funkciami