Dane / Majetkové dane/Daň z motorového vozidla. Kedy ju musíte platiť a ako sa počíta?
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Daň z motorového vozidla. Kedy ju musíte platiť a ako sa počíta?

Daň z motorového vozidla. Kedy ju musíte platiť a ako sa počíta?
Seyfor Slovensko, a.s.
15. 01. 2021
Doba čtení7 minút čítania
Líbilo se72
Daň z motorového vozidla. Kedy ju musíte platiť a ako sa počíta?

Obsah

  Používate auto na dosiahnutie príjmov zo samostatnej zárobkovej činnosti? Musíte platiť daň z motorových vozidiel. Nezáleží na tom, či je auto zahrnuté v obchodnom majetku, aké uplatňujete výdavky, alebo či máte nákladné alebo osobné auto. Prečítajte si, kedy platiť daň, ako sa daň počíta a ktoré vozidlá do nej nespadajú.

  Daň z motorových vozidiel sa platí do 3 mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia. (novela zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel platná od 1.12.2020). Za rok 2020 tak podávate priznanie do konca marca roku 2021. Do rovnakého dátumu tiež musíte uhradiť prípadné nedoplatky na dani.

  Odoberajte účtovné a daňové novinky zrozumiteľne a včas

  Zadajte váš e-mail a naše účtovné a daňové tipy vám budú chodiť priamo do e-mailu. info

  Odoslaním súhlasíte s našimi zásadami pre spracovanie osobných údajov.

  Za ktoré vozidlá sa platí daň z motorových vozidiel

  Daň z motorových vozidiel odvádzate za všetky cestné motorové vozidlá a ich prípojné vozidlá registrované a prevádzkované v SR, ktoré využívate pre svoje podnikanie. Existuje niekoľko kategórií, ktoré predmetom dane nie sú. Sú vymenované v § 2 zákona o dani z motorových vozidiel. Sú to napríklad:

  • špeciálne vozidlá označené v technickom preukaze ako „špeciálne vozidlá“
  • alebo vozidlá so špeciálnou registračnou značkou, ktorá obsahuje písmena M.H alebo S.

  Za tieto vozidla daň z motorových vozidiel neplatíte a ani nemusíte podávať daňové priznanie.

  Pokiaľ je vaše vozidlo registrované v cudzine, ani z neho daň z motorových vozidiel neodvádzate a nepodávate ani daňové priznanie na Slovensku.

  Ďalšou kategóriou sú vozidlá, ktorú sú od dane z motorových vozidiel oslobodené. Za ne síce nemusíte platiť daň, ale zostáva vám povinnosť podávať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel.

  Od dane z motorových vozidiel sú oslobodené vozidlá:

  • vozidlo diplomatických misií a konzulárnych úradov, ak je zaručená vzájomnosť,
  • vozidlo záchrannej zdravotnej služby, vozidlo banskej záchrannej služby, vozidlo horskej záchrannej služby, vozidlo leteckej záchrannej služby a vozidlo požiarnej ochrany,
  • vozidlo osobnej pravidelnej dopravy vykonávajúce prepravu na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme,
  • vozidlo používané výhradne v poľnohospodárskej výrobe a v lesnej výrobe.

  Všetky oslobodené vozidlá nájdete v § 4 zákona o dani z motorových vozidiel.

  Ako sa daň z motorových vozidiel počíta

  Základná sadzba dane z motorových vozidiel pri vozidlách kategórie L, M a N, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina, sa stanovuje podľa výkonu motora v kW a ročná sadzba je 0€.

  Základná sadzba dane z motorových vozidiel sa pri vozidlách v kategórii L a M1 s klasickým pohonom stanovuje podľa objemu motora. Sadzby sú uvedené v prílohe č.1 zákona o dani z motorových vozidiel.

  Objem motoru auta

  Ročná sadzba dane

  do 150 cm3

  50€

  nad 150 – do 900 cm3

  62€

  nad 900 – do 1200 cm3

  80€

  nad 1200 – do 1500 cm3

  115€

  nad 1500 – do 2000 cm3

  148€

  nad 2000 – do 3000 cm3

  180€

  nad 3000 – a viac cm3

  280€

  Pri nákladných autách a autobusoch rozhoduje počet náprav a súčet najväčších povolených hmotností na nápravy. Presné sadzby nájdete v Prílohe č. 1 zákona o dani z motorových vozidiel pre úžitkové vozidlá okrem ťahačov a návesov a autobusy. V prílohe č. 1a sú uvedené sadzby pre úžitkové vozidlá – ťahače a návesy.

  Výšku dane ovplyvňuje taktiež vek auta v kategórii L, M1, N1, N2, O1 až O3. Pokiaľ je vaše vozidlo registrované pred menej ako 9 rokmi, máte nárok na zľavu:

  • ročná sadzba sa zníži o 25% počas prvých 36 kalendárnych mesiacov počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla
  • ročná sadzba sa zníži o 20% počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov
  • ročná sadzba sa zníži o 15% počas nasledujúcich ďalších 36 kalendárnych mesiacov.

  Pokiaľ je auto z kategórie L,M1,N1, N2, O1 až O3 staršie než 9 rokov, použije sa ročná sadzba počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov po uplynutí súčtu počtu kalendárnych mesiacov podľa písmen a) až c) §7 ods.1 zákona o dani z motorových vozidiel.

  Ak je auto z kategórie L,M1,N1, N2, O1 až O3 staršie než 12 rokov, ročná sadzba sa

  • zvýši o 10% počas nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov po uplynutí súčtu počtu kalendárnych mesiacov podľa písmen a) až d) §7 ods.1 zákona o dani z motorových vozidiel.
  • zvýši o 20% po uplynutí súčtu počtu kalendárnych mesiacov podľa písmen a) až e) §7 ods.1 zákona o dani z motorových vozidiel.

  Príklad:

  Za auto s objemom motora 1 600 cm3 je základná sadzba dane 148€. Auto bolo registrované v januári roku 2014, takže sa daň zníži o 20%. Ročná daň tak bude 118,40€.

  Ročná sadzba dane podľa § 6 zákona o dani z motorových vozidiel sa pre úžitkové vozidlá kategórie M2, M3 a N3

  • zníži o 50 % počas prvých 36 kalendárnych mesiacov, počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla,
  • zníži o 40 % počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov,
  • zníži o 30 % počas nasledujúcich ďalších 36 kalendárnych mesiacov,
  • zníži o 20 % počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov po uplynutí súčtu počtu kalendárnych mesiacov podľa písmen a) až c),
  • zníži o 10 % počas nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov po uplynutí súčtu počtu kalendárnych mesiacov podľa písmen a) až d),
  • použije po uplynutí súčtu počtu kalendárnych mesiacov podľa písmen a) až e) §7 ods.2 zákona o dani z motorových vozidiel.

  Ročná sadzba dane podľa odsekov 1 až 3 sa zníži o 50 % pre hybridné motorové vozidlo, s pohonom na stlačený alebo skvapalnený zemný plyn a na vodíkový pohon.

  Kto a kedy platí daň z motorových vozidiel

  Daňová povinnosť vzniká v kalendárnom mesiaci, v ktorom auto po prvýkrát použijete pre svoje podnikanie, avšak v prípade, že počas toho istého mesiaca dôjde k zmene v osobe daňovníka na tom istom vozidle, vzniká novému daňovníkovi povinnosť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po zmene. Vznik daňovej povinnosti sa vyznačí priamo v daňovom priznaní.

  Za každý mesiac, za ktorý ste mali povinnosť z auta odviesť daň (používali ste v tom mesiaci auto pre účely podnikania) platíte dvanástinu ročnej sadzby dane, ktorú uvediete v daňovom priznaní (musíte si ju sami vypočítať a určiť zľavu). Elektronické tlačivá na portáli finančnej správy www.financnasprava.sk majú zapnuté mnohé kontrolné upozornenia, ktoré veľmi uľahčujú správne vyplnenie daňového priznania.

  Príklad

  Osobné vozidlo v kategórii M1 má dátum prvej evidencie 23.3.2014. Koľko bude daň z motorových vozidiel v roku 2020?

  Vo februári 2020 uplynie 72 mesiacov od prvej registrácie vozidla, čiže vozidlo prechádza z pásma zľavy 20% na zľavu 15% z ročnej sadzby. Pre mesiace január a február sa použije zľava 20%, pre mesiace marec až december zľava 15%.

  Zánik daňovej povinnosti nastane v tom mesiaci, v ktorom došlo k vyradeniu alebo dočasnému vyradeniu z evidencie vozidiel, k ukončeniu alebo prerušeniu podnikania, vydaniu potvrdenia o odcudzení vozidla, vykonaniu prevodu držby vozidla alebo k ukončeniu používania vozidla. Zánik daňovej povinnosti sa vyznačí priamo v daňovom priznaní.

  Preddavky na daň z motorových vozidiel potom odvádzate mesačne alebo štvrťročne, avšak len v prípade, ak predpokladaná daň bude viac než 700€, nasledovne:

  • do 31.marca 2021 – nie je povinnosť platiť preddavky
  • po 31.marci 2021 sa preddavky platia vo výške:
   • 1/3 z predpokladanej dane so splatnosťou do konca druhého kalendárneho štvrťroka (do 30.6.2021), do konca tretieho kalendárneho štvrťroka (do 30.9.2021) a do konca štvrtého kalendárneho štvrťroka (do 31.12.2021) – ak suma predpokladanej dane je vyššia ako 700 EUR najviac do 8 300 EUR alebo
   • 1/9 z predpokladanej dane so splatnosťou do konca štvrtého až dvanásteho kalendárneho mesiaca (do 30.4.2021, do 30.5.2021, do 30.6.2021, do 31.7.2021, do 31.8.2021, do 30.9.2021, do 31.10.2021, do 30.11.2021 a  do 31.12.2021), ak suma predpokladanej dane je vyššia ako 8 300 EUR

  Daň z motorových vozidiel hradí fyzická alebo právnická osoba, ktorá je zapísaná ako držiteľ vozidla v technickom preukaze alebo má v doklade zapísanú ako držiteľa svoju organizačnú zložku alebo používa vozidlo osoby zapísanej ako držiteľ a tá zomrela alebo táto osoba nepoužíva vozidlo na podnikanie. Čiže, ak si požičiate vozidlo, ktorého držiteľom je strýko, ktorý nepodniká a vy ho používate na podnikanie, daň z motorových vozidiel platíte vy.

  Pokiaľ vyplácate zamestnancovi cestovné náhrady za pracovné cesty, na ktoré jazdí vlastným autom, musíte zaplatiť daň z motorových vozidiel aj za toto vozidlo, hoci nie ste jeho vlastníkom ani prevádzkovateľom. Daň v takomto prípade zaplatíte za každý mesiac, v ktorom sa konala aspoň jedna pracovná cesta.

  Boli informácie v článku užitočné?

  Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

  Áno
  Nie
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyskúšajte si účtovný program
  Money S3

  Zadarmo a so všetkými funkciami

  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.
  Vyskúšajte zadarmo
  Zavrieť reklamu
  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.