Dane / Majetkové dane/Ako zistíte, či musíte platiť daň z motorových vozidiel?
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Ako zistíte, či musíte platiť daň z motorových vozidiel?

Ako zistíte, či musíte platiť daň z motorových vozidiel?
Seyfor Slovensko, a.s.
05. 07. 2022
Doba čtení11 minút čítania
Líbilo se2
Ako zistíte, či musíte platiť daň z motorových vozidiel?

Obsah

  Mnoho ľudí vlastní motorové vozidlo. Niektorí ho používajú iba na súkromné účely, zatiaľ čo iní majú vozidlo zahnuté do obchodného majetku svojej firmy alebo živnosti, prípadne svoje súkromné vozidlo občasne používajú aj na podnikanie. Čo je titulom pre platenie dane z motorových vozidiel, resp. kedy podlieha používanie motorového vozidla tejto dani? Poďme sa na tieto súvislosti pozrieť v nasledujúcom článku.

  Predmet dane z motorových vozidiel

  Podstatnou otázkou je, či príslušné motorové vozidlo podlieha dani z motorových vozidiel, resp. kedy je predmetom dane z motorových vozidiel. Podľa zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel (ďalej „zákon o DMV“) definuje ktoré vozidlá a kedy podliehajú tejto dani.

  Ide o vozidlá kategórií:

  • L1e až L7e – mopedy, motocykle, trojkolky, štvorkolky
  • M1 – osobný automobil
  • M2 a M3 – autobusy
  • N1 až N3 – nákladné vozidlá
  • O1 až O4 – prípojné vozidlá

  Predmetom dane z motorových vozidiel je vozidlo, ktoré sa v zdaňovacom období používa na podnikanie alebo na dosahovanie príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a je evidované v Slovenskej republike. Musia platiť obidve podmienky súčasne.

  TIP: Prečítajte si základné informácie o daniach v SR.

  Oslobodenie od dane z motorových vozidiel

  Niektoré vozidlá sú od platenia dane z motorových vozidiel nepodliehajú dani a sú priamo vymedzení v zákone o DMV. Ide o:

  • vozidlo, ktoré má pridelené zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno M, H alebo S v zmysle § 127 ods. 6, 8 a 9 zákona č. 8/2009 Z. z.,
  • vozidlo, ktoré je v o osvedčení o evidencii časť I, osvedčení o evidencii časť II (ďalej „doklad“) označené ako špeciálne vozidlo a zároveň je určené len na vykonávanie špeciálnych činností, a to bez možnosti prepravy.

  Špeciálne vozidlo pre negatívne vymedzenie predmetu dane musí súčasne spĺňať nasledovné tri podmienky:

  1. vozidlo je určené na vykonávanie špeciálnych činností,
  2. vozidlo nie je určené na prepravu,
  3. vozidlo je v dokladoch vozidla označené ako špeciálne vozidlo (nie špeciálne nákladné vozidlo).

  Od dane sú oslobodené tieto vozidlá:

  • Vozidlo diplomatických misií a konzulárnych úradov, ak je zaručená vzájomnosť.Pre uplatnenie oslobodenia od dane musia byť splnené súčasne dve podmienky, musí ísť o vozidlo diplomatických misií a konzulárnych úradov a musí byť zaručená vzájomnosť. Daňové priznanie pri vozidlách diplomatických misií a konzulárnych úradov sa nepodáva.
  • Vozidlo záchrannej zdravotnej služby, vozidlo banskej záchrannej služby, vozidlo horskej záchrannej služby, vozidlo leteckej záchrannej služby a vozidlo požiarnej ochrany; oslobodenie od dane uplatňuje daňovník v daňovom priznaní.
  • Vozidlo osobnej pravidelnej dopravy vykonávajúce prepravu na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme; oslobodenie od dane uplatňuje daňovník v daňovom priznaní.
  • Vozidlo používané výhradne v poľnohospodárskej výrobe a v lesnej výrobe; oslobodenie od dane uplatňuje daňovník v daňovom priznaní.

  Daňovník dane z motorových vozidiel

  Ak je vozidlo predmetom dane z motorových vozidiel a nie je od dane oslobodené, je nutné vyriešiť otázku, kto je daňovníkom tejto dane. Určujúce nie vlastníctvo vozidla, teda kto je v dokladoch uvedený ako vlastník, avšak je potrebné postupovať podľa zákona o DMV.

  Daňovníkom je vždy fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá:

  • je v doklade zapísaná ako držiteľ vozidla, alebo
  • má v doklade ako držiteľa vozidla zapísanú svoju organizačnú zložku, alebo
  • používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, zanikla alebo bola zrušená, alebo
  • používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie.

  Daňovníkom je aj zamestnávateľ, ak vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla. Podmienkou však je, že toto vozidlo sa nepoužíva na podnikanie.

  Daňovníkom dane z motorových vozidiel je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je ako držiteľ vozidla zapísaná v doklade vozidla a používa vozidlo evidované v Slovenskej republike na podnikanie.

  Ďalšou okolnosťou, ktorá určuje daňovníka dane z motorových vozidiel je postavenie užívateľa vozidla. Zákon o DMV určuje, kedy je daňovníkom užívateľ:

  Kedy je daňovníkom dane z motorových vozidiel užívateľ vozidla

  Zákon o dani z motorových vozidiel taxatívne určuje užívateľa za daňovníka v nasledovných prípadoch:

  • ak sa používa na podnikane vozidlo, v dokladoch ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaná fyzická osoba, ktorá zomrela,
  • ak sa používa na podnikane vozidlo, v dokladoch ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaná právnická osoba, ktorá bola zrušená alebo zanikla,
  • ak sa používa na podnikanie vozidlo, v dokladoch ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie.

  Základ dane z motorových vozidiel

  Pri určovaní základu dane je zásadná informácia o type vozidla a technických parametroch, ktoré sú uvedené v technickom preukaze vozidla. Pri dani z motorových vozidiel je dôležité správne posúdenie základu dane. Tento údaj je určujúcim pre priradenie ročnej sadzby dane uvedenej v prílohe č. 1 zákona o dani z motorových vozidiel.

  Základ dane pre elektrické vozidlá

  Základ dane pre vozidlo kategórie L, M a N, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina (elektromobil), sa určuje v závislosti od výkonu motora v kW.

  Základ dane pre osobné vozidlá

  Základ dane pri osobnom vozidle je zdvihový objem valcov motora v cm3 uvedený v doklade vozidla. Patria sem vozidlá kategórie:

  L1e až L7e – motocykel, trojkolka, štvorkolka
  M1 – osobný automobil

  Základ dane pre úžitkové vozidlá

  Na účely zákona o dani z motorových vozidiel, vozidlá kategórie:

  M2 a M3 – autobusy,
  N1 až N3 – nákladné vozidlá,
  O1 až O4 – prípojné vozidlá, sa považujú za úžitkové vozidlá.

  Základom dane pri úžitkovom vozidle a autobuse je ich najväčšia technicky prípustná celková hmotnosť alebo celková hmotnosť v tonách a počet náprav podľa dokladu.

  Ročná sadzba dane (§ 6)

  Po definovaní základu dane príslušného motorového vozidla sa stanoví sadzba dane pre každé jednotlivé vozidlo. V zákone o DMV sú v prílohe 1 a 1a rozpísané sadzby pre jednotlivé kategórie.

  Zákon o DMV určuje niekoľko výnimiek, kedy sa sadzba dane zvyšuje alebo znižuje podľa počtu rokov veku vozidla a kategórie vozidla, v závislosti od toho, v ktorom mesiaci bolo dané vozidlo registrované, pre vozidlá kategórií L, M1, N1, N2, O1 až O3 nasledovne:

  • počas prvých 36 kalendárnych mesiacov počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla sa ročná sadzba dane uvedená v prílohe č. 1 zákona o DZM zníži o 25 %,
  • počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov sa ročná sadzba dane uvedená v prílohe č. 1 zákona o DZM zníži o 20 % a
  • počas ďalších nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov sa ročná sadzba dane uvedená v prílohe č. 1 zákona o DZM zníži o 15 %.
  • po uplynutí predchádzajúcich 108 (3×36) kalendárnych mesiacov sa použije ročná sadzba dane uvedená v prílohe č. 1 zákona o DZM počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov.
  • po uplynutí 144 (108+36) kalendárnych mesiacov sa ročná sadzba dane uvedená v prílohe č. 1 zákona o DZM  zvýši o 10 % počas nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov.
  • po uplynutí 156 (144+12) kalendárnych mesiacov sa ročná sadzba dane uvedená v prílohe č. 1 zákona o DZM zvýši o 20 %.

  Pre vozidlá kategórií M2, M3 a N3 je zníženie alebo zvýšenie sadzby dane odstupňované nasledovne:

  • počas prvých 36 kalendárnych mesiacov počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla sa ročná sadzba dane uvedená v prílohe č.1 a prílohe č. 1a zákona o DZM zníži o 50 %,
  • počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov sa ročná sadzba dane uvedená v prílohe č. 1 a prílohe č. 1a zákona o DZM zníži o 40 %,
  • počas ďalších nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov sa ročná sadzba dane uvedená v prílohe č. 1 a prílohe č. 1a zákona o DZM zníži o 30 % a
  • po uplynutí predchádzajúcich 108 (3×36) kalendárnych mesiacov sa zníži ročná sadzba dane o 20% uvedená v prílohe č. 1 a prílohe č. 1a zákona o DZM počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov
  • po uplynutí 144 (108+36) kalendárnych mesiacov sa zníži ročná sadzba dane o 10% uvedená v prílohe č. 1 a prílohe č. 1a zákona o DZM počas nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov.
  • po uplynutí 156 (144+12) kalendárnych mesiacov sa použije ročná sadzba dane uvedená v prílohe č. 1 a prílohe č. 1a zákona o DZM.

  V prípade hybridného motorového vozidla, motorového vozidla s pohonom na stlačený zemný plyn (CNG) alebo skvapalnený zemný plyn (LNG) a motorového vozidla na vodíkový pohon upravená ročná sadzba dane v závislosti od mesiaca prvej evidencie vozidla sa následne zníži ešte o 50 %.

  Zdaňovacie obdobie a daňové priznanie

  Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok. Daňové priznanie za príslušné zdaňovacie obdobie podáva daňovník do 31. januára po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia, pričom týmto dňom je daň splatná.

  Pozn.: Pre zdaňovacie obdobie 2020 novelou k zákonu o dani z motorových vozidiel došlo k úprave podania daňového priznania a zaplatenia dane. Daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 2020 podáva daňovník do 31. marca 2021 po uplynutí zdaňovacieho obdobia 2020, pričom týmto dňom je daň splatná. Daňové priznanie do 31. marca má povinnosť podať daňovník aj vtedy, ak má iné ako ročné zdaňovacie obdobie 2020 a povinnosť podať daňové priznanie mu vznikne po 1.12.2020.

  Vznik a zánik daňové povinnosti, preddavky na daň z motorových vozidiel

  Ktorým okamihom vzniká daňová povinnosť k dani z motorových vozidiel? Daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca, v ktorom boli splnené podmienky pre posúdenie predmetu dane, tzn. došlo k použitiu vozidla príslušnej kategórie (L, M, N a O) evidovaného v Slovenskej republike na podnikanie.

  Novému daňovníkovi vzniká daňová povinnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dôjde k zmene v osobe daňovníka. Vznik daňovej povinnosti sa uvedie v daňovom priznaní, avšak to neplatí pre zamestnávateľa.

  Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo k vyradeniu alebo dočasnému vyradeniu vozidla z evidencie vozidiel v Slovenskej republike, k ukončeniu alebo prerušeniu podnikania, vydaniu potvrdenia orgánom Policajného zboru o odcudzení vozidla, zániku daňovníka bez likvidácie, vykonaniu zápisu prevodu držby vozidla do dokladov vozidla, k ukončeniu použitia vozidla daňovníkom v prípade užívateľa, a to pri používaní vozidla osoby, ktorá zomrela, zanikla, alebo bola zrušená, resp. ktorá nie je podnikateľom, napr. pri prenájme vozidla medzi podnikateľom a nepodnikateľom, k ukončeniu použitia vozidla daňovníkom, ktorým je zamestnávateľ.

  Zánik daňovej povinnosti uvedie daňovník v daňovom priznaní, avšak toto sa nevzťahuje na  zamestnávateľa.

  Vznik aj zánik daňovej povinnosti daňovník uvedie pri podávaní daňového priznania po ukončení zdaňovacieho obdobia. 

  Preddavky na daň z motorových vozidiel sa platia v mesačnej alebo štvrťročnej periodicite. Ak výška predpokladanej dane nepresiahne 700€, preddavky sa neplatia. Štvrťročné preddavky na daň je daňovník povinný platiť vtedy, ak výška jeho predpokladanej dane u jedného správcu dane presiahne 700 eur a nepresiahne 8 300 eur. Mesačné preddavky na daň je daňovník povinný platiť vtedy, ak výška jeho predpokladanej dane u jedného správcu dane presiahne 8 300 eur.

  Odoberajte účtovné a daňové novinky zrozumiteľne a včas

  Zadajte váš e-mail a naše účtovné a daňové tipy vám budú chodiť priamo do e-mailu. info

  Odoslaním súhlasíte s našimi zásadami pre spracovanie osobných údajov.

  Záver

  V prípade dane z motorových vozidiel najskôr preskúmajte, aké motorové vozidlo je predmetom dane. V súvislosti od typu vozidla sa skúma, ktoré podmienky sú splnené podľa zákona o DMV. Zákon tiež vymedzuje prípady, kedy sa daň z motorových vozidiel na automobil nevzťahuje.

  Veľmi dôležité je vedieť určiť, kto je daňovníkom dane z motorových vozidiel, držiteľ alebo užívateľ.

  Následne sa určí podľa typu jednotlivého vozidla výška ročnej sadzby dane z motorových vozidiel, a jej prípadné zníženie alebo zvýšenie.

  Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok a daňové priznanie sa podáva do 31.1. nasledujúceho roka. Vznik a zánik daňovej povinnosti sa oznamuje v daňovom priznaní. Podľa výšky daňovej povinnosti sa určuje povinnosť platiť preddavky na daň z motorových vozidiel.

  Boli informácie v článku užitočné?

  Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

  Áno
  Nie
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyskúšajte si účtovný program
  Money S3

  Zadarmo a so všetkými funkciami

  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.
  Vyskúšajte zadarmo
  Zavrieť reklamu
  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.