Dane / Daň z pridanej hodnoty/Viete, kedy vám vzniká povinnosť odviesť DPH?
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Viete, kedy vám vzniká povinnosť odviesť DPH?

Viete, kedy vám vzniká povinnosť odviesť DPH?
Seyfor Slovensko, a.s.
19. 04. 2022
Doba čtení6 minút čítania
Líbilo se5
Viete, kedy vám vzniká povinnosť odviesť DPH?

Obsah

  Dátum vzniku daňovej povinnosti je pojem, s ktorým musia byť platitelia dane z pridanej hodnoty schopní pracovať vo svojej každodennej činnosti. Možno je pre niekoho prekvapením, že aj neplatitelia DPH si musia tento termín osvojiť.

  Dátum vzniku daňovej povinnosti (ďalej „DVDP“) je z pohľadu zákona o dani z pridanej hodnoty (ďalej „ZDPH“) veľmi dôležitým momentom. Väčšinou sa totiž k tomuto momentu viaže povinnosť priznať daň z pridanej hodnoty z dodaného tovaru či z poskytnutej služby.

  Problematika uskutočnenia zdaniteľného plnenia sa týka tiež neplatiteľov DPH. Opomenutie tejto skutočnosti môže mať neblahé daňové následky pre neplatiteľa DPH.

  Platiteľ DPH

  Podľa ZDPH platí všeobecná zásada, že povinnosť priznať DPH vzniká v podstate v dvoch momentoch:

  1. buď ku dňu vzniku daňovej povinnosti, alebo
  2. ku dňu prijatia platby, pokiaľ moment prijatia úhrady predchádza dátumu dodania.

  Len pripomenieme, že pri prijatí platby vopred, pred dodaním tovaru alebo služby, je platiteľ DPH povinný vystaviť v lehote do 15 dní odo dňa prijatia platby vyhotoviť faktúru/doklad k prijatej platbe s rozpisom základu dane a DPH.

  TIP: Prečítajte si článok o sadzbách DPH a ako ich správne určiť.

  DVDP pri dodaní tovaru

  Predmetom dane podľa § 2 ods. 1 písm. a) zákona o DPH je dodanie tovaru za protihodnotu v tuzemsku uskutočnené zdaniteľnou osobou, ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby.

  Tovarom na účely zákona o DPH sa rozumie hmotný majetok, ktorým je hnuteľná vec, nehnuteľná vec vrátane pozemkov, elektrina, voda, chlad, teplo, bankovky a mince, ak sú dodané (predané) na účely zberateľské za cenu inú, ako je ich nominálna hodnota.

  Dodaním tovaru je prevod práva nakladať s hmotným majetkom ako vlastník. Zo slovného spojenia „ako vlastník“ vyplýva, že pri určení toho, či bolo uskutočnené dodanie tovaru nie je dôležité nadobudnutie právneho vlastníctva k tovaru kupujúcim, ale je  rozhodujúce, aby kupujúci získal právo disponovať s tovarom ako vlastník.

  Pri dodaní tovaru dochádza k vzniku daňovej povinnosti nasledovne:

  • pri dodaní hnuteľnej veci (napr.  stroje, materiál, výrobky, elektrina, a pod.) sa za dátum vzniku daňovej povinnosti považuje deň, keď kupujúci nadobudne právo nakladať s tovarom ako vlastník. 
  • dňom príklepu pri vydražení tovaru vo verejnej dražbe,
  • ak je tovar  dodaný formou finančného leasingu, tak je to deň prenechania tovaru,
  • pri prevode alebo prechode nehnuteľnosti vrátane pozemkov  je to deň odovzdania nehnuteľnosti do užívania, ak predávajúci odovzdá nehnuteľnosť kupujúcemu skôr ako v deň zápisu do katastra nehnuteľností. Ak je nehnuteľnosť odovzdaná do užívania až po zápise do katastra nehnuteľností, za deň dodania sa považuje deň zápisu do katastra nehnuteľností,
  • pri dodaní tovaru na základe komisionárskej zmluvy alebo inej obdobnej zmluvy, komitentovi vzniká daňová  povinnosť v ten istý deň, keď vzniká daňová povinnosť komisionárovi,
  • dňom platby za jednoúčelový poukaz,
  • pri predajných automatoch je rozhodujúci deň, kedy sú peniaze vybrané z automatu.

  Pri dodaní tovaru do iného členského štátu vzniká povinnosť priznať toto dodanie do 15. dňa nasledujúceho mesiaca po mesiaci dodania. Toto však neplatí, pokiaľ bola pred týmto dňom  vystavený daňový doklad – deň vzniku daňovej povinnosti je deň vystavenia daňového dokladu.

  Obdobné pravidlo platí pri nadobudnutí tovaru z iného členského státu. Opäť je tam lehota 15. deň nasledujúceho mesiaca po nadobudnutí tovaru. Pokiaľ však bol pred týmto dátumom vystavený daňový doklad, povinnosť priznať DPH vzniká k tomuto dátumu.

  Pri dovoze tovaru z tretích krajín je rozhodujúci moment, kedy je colným úradom tovar prepustený do príslušného colného režimu.

  DVDP pri službách

  Pri službách má vplyv na DVDP moment dodania služby alebo vystavenia daňového dokladu pri platbách vopred. (s výnimkou splátkového alebo platobného kalendára). Platí, že zdaniteľné plnenie sa považuje za uskutočnené dňom poskytnutia služby alebo dňom vystavenia daňového dokladu, a to tým dňom, ktorý nastane skôr.

  Za deň dodania služby dodávanej čiastkovo alebo opakovane počas trvania zmluvy, sa považuje za deň vzniku daňovej povinnosti najneskôr posledný deň obdobia, na ktoré sa platba za opakovane alebo čiastkovo dodanú službu vzťahuje (deň dodania služby je deň vzniku daňovej povinnosti).

  Za čiastkové dodanie služby sa považuje také dodanie služby, ktoré predstavuje časť celkového plnenia, na ktoré je uzavretá zmluva (napr. prenájom hnuteľnej veci, príp. nehnuteľnosti, opakovane dodávané účtovné, právne služby). Za deň dodania môže byť určený aj skorší deň ako je posledný deň obdobia, na ktoré sa platba za opakovane alebo čiastkovo dodávanú službu vzťahuje, tento deň by však mal byť zrejmý ako deň dodania, napr. z faktúry. Ak je dohodnutá platba za obdobie dlhšie ako 12 kalendárnych mesiacov, považuje sa služba za dodanú posledným dňom 12. mesiaca.

  Odoberajte účtovné a daňové novinky zrozumiteľne a včas

  Zadajte váš e-mail a naše účtovné a daňové tipy vám budú chodiť priamo do e-mailu. info

  Odoslaním súhlasíte s našimi zásadami pre spracovanie osobných údajov.


  

  Neplatiteľ DPH

  Už sme zmienili, že pokiaľ nebude neplatiteľ DPH venovať pozornosť dátum vzniku daňovej povinnosti pri tovaroch a službách, môže sa dostať do problémov s daňovým úradom.

  Pokiaľ totiž obrat za po sebe 12 nasledujúcich mesiacov presiahne sumu 49 790€, stáva sa z neplatiteľa platiteľ DPH a je povinný sa registrovať podľa §4 ZDPH do 20. nasledujúceho mesiaca po prekročení obratu na daňovom úrade ako platiteľ DPH a k svojim plneniam fakturovať DPH. Daňový úrad mu určí v rozhodnutí dátum, od ktorého sa stáva platiteľom DPH.

  Príklad

  Podnikateľ – neplatiteľ DPH – prekročí obrat 49 790€ v januári 2022. Daňový úrad zaregistruje žiadateľa do 21 dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu a pridelí mu identifikačné číslo pre daň. Dňom uvedeným v rozhodnutí o registrácii na DPH sa neplatiteľ DPH stáva platiteľom DPH.

  Praktická skúsenosť ukazuje, že veľmi často si neplatitelia neuvedomujú, že majú povinnosť registrovať sa na DPH a neplnia si teda svoje zákonné povinnosti. Čo z toho vyplýva? Musia spätne odviesť DPH zo svojich zdaniteľných plnení, sú správcom dane sankcionovaní úrokmi z omeškania a samozrejme tiež pokutami za nepodávanie mesačných daňových priznaní a kontrolných výkazov.

  Správca dane za nesplnenie daňových povinností uloží alebo vyrubí daňovému subjektu pokutu za správny delikt ak :

  • nepodá daňové priznanie v
   • a) ustanovenej lehote – pokuta od 30 eur až do 16 000 eur,
   • b) lehote určenej správcom dane vo výzve podľa § 15 ods. 1 daňového poriadku od 30 eur až do 16 000 eur
   • c) lehote určenej správcom dane vo výzve podľa § 15 ods. 2 daňového poriadku – pokuta od 60 eur až do 32 000 eur,
  • nesplní registračnú povinnosť v ustanovenej lehote – pokuta od 60 eur až do 20 000 eur,

  Ako súvisí dátum vzniku daňovej povinnosti s obratom? Odpoveď je jednoduchá – obratom sa rozumie súhrn platieb za uskutočnené zdaniteľné plnenia s miestom dodania v tuzemsku.

  Konkrétne, podľa §4 ods.7 ZDPH sa obratom rozumie hodnota  bez dane  dodaných tovarov a služieb v tuzemsku. Do obratu sa teda zahŕňa reálna hodnota dodávok predstavujúca protihodnotu v čase ich dodania. Platby, ktoré boli prijaté pred dodaním tovarov a služieb sa do obratu nezahŕňajú, a to platí v prípade fyzickej ako aj právnickej osoby.

  Vyskúšajte si účtovný program zadarmo.

   

  Autorom článku je Ing. Katarína Serinová

  

  Boli informácie v článku užitočné?

  Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

  Áno
  Nie
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyskúšajte si účtovný program
  Money S3

  Zadarmo a so všetkými funkciami

  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.
  Vyskúšajte zadarmo
  Zavrieť reklamu
  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.