Dane / Daň z pridanej hodnoty/Odpočet DPH na auto pri používaní na súkromné účely
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Odpočet DPH na auto pri používaní na súkromné účely

Odpočet DPH na auto pri používaní na súkromné účely
Seyfor Slovensko, a.s.
30. 09. 2022
Doba čtení7 minút čítania
Líbilo se8
Odpočet DPH na auto pri používaní na súkromné účely

Obsah

  Pri obstaraní dlhodobého majetku má platiteľ za splnenia zákonných podmienok nárok na odpočet DPH. Uplatnením odpočtu však začína 5 ročné obdobie, kedy platiteľ DPH sleduje spôsob použitia dlhodobého majetku a pri prípadnej zmene využitia musí upraviť pôvodne uplatnený odpočet DPH.

  Pozn.: zákon o DPH hovorí o investičnom majetku v §54 ods. 2 zákona č. 222/20224 Z. z, o DPH, nie dlhodobom majetku (kategória podľa §13 opatrenia  Ministerstva financií č. 23054/2002- 92, ktorý vykonáva zákon č.331/2002  Z. z. o účtovníctve, v znení neskorších predpisov). Pojem Hmotný majetok je pojmom zákona č. 595/2003 Z. z. o daniach z príjmu, a podľa tejto charakteristiky zaraďujeme majetok do odpisových skupín podľa tohto zákona. Pre účel tohto článku zostaneme pri pojme dlhodobý majetok.

  Pre informáciu uvádzame citáciu zo zákona o DPH, ktorý definuje investičný majetok takto:

  (2) Investičným majetkom na účely tohto zákona sú

  a) hnuteľné veci, ktorých obstarávacia cena bez dane alebo vlastné náklady sú 3 319,39 eura a viac a ktorých doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok,
  b) budovy stavby, stavebné pozemky, byty a nebytové priestory,
  c) nadstavby budov stavieb, prístavby budov stavieb a stavebné úpravy budov stavieb, bytov a nebytových priestorov, ktoré si vyžadovali stavebné povolenie podľa osobitného predpisu.

  Viac o týchto pojmoch nájdete v článku Dlhodobý hmotný majetok

  Nárok na uplatnenie odpočtu DPH u platcov DPH

  Pokiaľ sa podnikateľ stane dobrovoľným alebo povinným platiteľom DPH, prináša mu to možnosť odpočítať DPH z prijatých plnení. Základné podmienky pre uplatnenie odpočtu DPH sú stanovené v §49 zákona o DPH. Pre účely tohto článku použijeme určité zjednodušenie – nárok na odpočet vzniká vtedy, ak je prijaté plnenie použité na ekonomickú činnosť, ktorá je na výstupe zdanená DPH.

  Ekonomickou činnosťou rozumieme – opäť zjednodušene – akúkoľvek činnosť, z ktorej sa dosahuje príjem, na teraz budeme hovoriť o podnikateľskej činnosť platiteľa. Napríklad: inštalatér, platiteľ DPH, si obstará/kúpi dodávku, ktorú bude používať na svoje podnikanie, vzniká mu právo na uplatnenie odpočtu DPH, nakoľko bude táto dodávka používaná na jeho ekonomickú činnosť. Pokiaľ by si však tento inštalatér kúpil osobný automobil pre rodinné účely, nárok na odpočet mu nevzniká, nakoľko nepoužíva toto vozidlo na ekonomickú činnosť.

  A ako to bude v situácii, keď vyššie uvedený inštalatér zaobstará dodávku pôvodne určenú na podnikanie, spočiatku ju aj na podnikanie používa, ale po určitej dobe ju začne používať na súkromné účely? Ako to bude s pôvodne uplatneným odpočtom DPH?

  Princíp úpravy odpočtu

  Je dobré zdôrazniť, že úprava odpočtu sa týka iba dlhodobého/investičného majetku, ktorý sme si definovali vyššie.

  Princíp úpravy odpočtu spočíva v tom, že pokiaľ bol pôvodne uplatnený nárok na odpočet DPH vo výške 100% a v niektorom z nasledujúcich kalendárnych rokov dôjde k zmene vo využití daného majetku spočívajúci v tom, že už nie je nárok na 100% odpočet, musí platiteľ upraviť uplatnený odpočet.

  Úprava samozrejme funguje aj v opačnom prípade, kedy bol pôvodne uplatnený odpočet vo výške napr. 50%, ale následne sa majetok začal používať k činnostiam, pri ktorých vzniká nárok na odpočet 90%. Tu ide o právo, nie povinnosť platiteľa DPH.

  Úprava odpočtu DPH sa robí iba za kalendárne roky, ktoré spadajú do lehoty na úpravu odpočtu, ktorá je 5 rokov a počíta sa vrátane kalendárneho roka, v ktorom bol dlhodobý majetok obstaraný. Zmeny v rozsahu použitia dlhodobého majetku sa posudzujú samostatne za každý kalendárny rok, ktorý spadá do tejto lehoty.

  Možnosti odpočítania DPH pri obstaraní dlhodobého majetku, ak viete, že budete používať majetok aj na iný účel, než na podnikanie

  Slovenská legislatíva umožňuje uplatniť odpočet platiteľovi DPH z dlhodobého majetku, o ktorom podnikateľ vie, že ho bude používať aj na iný účel než na podnikanie dvoma spôsobmi:

  1. uplatní si 100% odpočet a následne dodaňuje jeho použitie na iný účel než na podnikanie
  2. uplatní s pomerne odpočet DPH podľa toho, v akom pomere bude používať vozidlo na podnikanie a na iný účel než na podnikanie

  Možnosť 1:

  Pri kúpe dlhodobého majetku si platiteľ dane uplatní odpočítanie dane v plnej výške a pri jeho použití na iný účel ako na podnikanie uplatňuje daň podľa § 9 ods. 2 zákona o DPH, a to za každé zdaňovacie obdobie, v ktorom je majetok použitý aj na iný účel ako na podnikanie. Užívanie dlhodobého majetku, ktorý je vo vlastníctve platiteľa a pri ktorého kúpe alebo vytvorení vlastnou činnosťou bola daň úplne alebo čiastočne odpočítateľná, na osobnú spotrebu platiteľa alebo jeho zamestnancov alebo na ďalší iný účel ako na podnikanie, sa považuje za dodanie služby za protihodnotu. Inak povedané, odvedie časť DPH späť  v daňovom priznaní.

  Možnosť 2:

  Pri obstaraní dlhodobého majetku si platiteľ DPH uplatní odpočítanie dane vo výške, v akej predpokladá použitie kúpeného majetku na podnikanie. Následné použitie majetku na iný účel ako na podnikanie nezdaňuje, pretože sa nepovažuje za dodanie služby za protihodnotu. Pomer použitia dlhodobého majetku na podnikanie a na iný účel ako na podnikanie platiteľ dane určí podľa výšky príjmu z podnikania a iného príjmu ako je príjem z podnikania, doby používania hmotného majetku na podnikanie a na iný účel ako na podnikanie alebo podľa iného kritéria, použitie ktorého objektívne odráža rozsah použitia hmotného majetku na podnikanie a na iný účel ako na podnikanie.

  Zmena použitia dlhodobého majetku

  Ukážme si výpočet úpravy odpočtu na príklade obstarania osobného vozidla.

  Spoločnosť – mesačný platiteľ DPH – si obstarala v roku 2021 osobné vozidlo v obstarávacej cene 24 000 €, z toho cena bez DPH je 20 000 € a DPH je 4 000 €. Pri kúpe podnikateľ vedel, že sa vozidlo bude používať aj na súkromné účely, používanie na podnikanie 85% a na súkromné účely 15%. Platiteľ má nárok na odpočítanie DPH. Platiteľ DPH uplatnil DPH podľa pomeru použitia motorového vozidla vo výške 3 400 €, čiže 4 000 € * 0,85 (podľa § 49 ods. 5 zákona o DPH).

  Ako bude platiteľ DPH postupovať, ak v apríli 2022 zmení pôvodne stanovený rozsah použitia vozidla na podnikanie a na iný účel nasledovne:

  1. situácia: od apríla 2022 to bude pomer podnikanie 70% a iný účel 30%
  2. situácia: od apríla 2022 to bude pomer podnikanie 95% a iný účel 5%?

  Platiteľ DPH bude povinný v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka 2022, t. j. v mesiaci december 2022 vykonať úpravu DPH podľa §54 zákona o DPH nasledovne:

  Postupuje podľa vzorca:

  Riešenie 1. situácie:

  Úprava dane (DD) = 4 000 € * (0,85 – 0,70)/5* 4 = + 480 €

  4 000 € (DV) plná výška DPH pri obstaraní majetku
  0,85 (A) pôvodné % DPH, ktoré mal podnikateľ právo odpočítať pri obstaraní majetku (číslo od 0-1)
  0,70 (B) nové % DPH, ktoré si podnikateľ môže odpočítať po zmene pomeru využívania majetku na podnikanie a iný účel
  5 je počet rokov sledovaného obdobia
  4 (R) je počet rokov, ktoré zostávajú do konca obdobia na úpravu odpočítania dane, vrátane roka, v ktorom došlo k zmene účelu používania majetku (v našom prípade obstaranie v roku 2021, zmena účelu v roku 2022, do konca 5 ročného obdobia – rok 2025 – zostávajú 4 roky)

  Platiteľ DPH je povinný odviesť prostredníctvom daňového priznania DPH vo výške 480 €.

  Riešenie 2. situácie:

  Úprava dane (DD) = 4 000 € * (0,85 – 0,95)/5 * 4 = – 320 €

  Platiteľ DPH si môže odpočítať prostredníctvom daňového priznania DPH vo výške 320 €.

  Odoberajte účtovné a daňové novinky zrozumiteľne a včas

  Zadajte váš e-mail a naše účtovné a daňové tipy vám budú chodiť priamo do e-mailu. info

  Odoslaním súhlasíte s našimi zásadami pre spracovanie osobných údajov.

  Predaj dlhodobého majetku

  Ak platiteľ DPH predá dlhodobý majetok, ktorý sa používa aj na iný účel ako na podnikanie, bude postupovať nasledovne, ukážeme si na príklade.

  Spoločnosť – mesačný platiteľ DPH – si obstarala v roku 2021 osobné vozidlo v obstarávacej cene 24 000 €, z toho cena bez DPH je 20 000 € a DPH je 4 000 €. Pri kúpe podnikateľ vedel, že sa vozidlo bude používať aj na súkromné účely, používanie na podnikanie 85% a na súkromné účely 15%. Platiteľ má nárok na odpočítanie DPH. Platiteľ DPH uplatnil DPH podľa pomeru použitia motorového vozidla vo výške 3 400 €, čiže 4 000 €* 0,85 (podľa § 49 ods. 5 zákona o DPH).

  Ak platiteľ dane v marci 2022 predá motorové vozidlo s uplatnením DPH, motorové vozidlo sa posudzuje až do uplynutia obdobia na úpravu odpočítanej dane, t. j. do roku 2025 akoby bolo používané len na podnikanie.

  Úprava dane (DD) = 4 000 € * (0,85 – 1)/5* 4 = – 480 €

  Platiteľ DPH si môže odpočítať prostredníctvom daňového priznania DPH v poslednom zdaňovacom období roka 2022 DPH vo výške 480 €.

  Boli informácie v článku užitočné?

  Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

  Áno
  Nie
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyskúšajte si účtovný program
  Money S3

  Zadarmo a so všetkými funkciami

  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.
  Vyskúšajte zadarmo
  Zavrieť reklamu
  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.