Dane / Daň z pridanej hodnoty/Platiteľ DPH SZČO a jeho povinnosti: kedy sa ním stanete?
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Platiteľ DPH SZČO a jeho povinnosti: kedy sa ním stanete?

Platiteľ DPH SZČO a jeho povinnosti: kedy sa ním stanete?
Seyfor Slovensko, a.s.
18. 03. 2024
Doba čtení7 minút čítania
Líbilo se60
Aktualizováno: 18. 03. 2024
Platiteľ DPH SZČO a jeho povinnosti: kedy sa ním stanete?

Obsah

  Povinnosť registrovať sa k DPH nastáva, pokiaľ má podnikateľ obrat vyšší než 49 790€ z dodávaných služieb a tovarov v tuzemsku za uplynulých 12 po sebe nasledujúcich mesiacov. V niektorých prípadoch je však výhodné registrovať sa na DPH dobrovoľne. V tomto článku zistíte, ako sa zaregistrovať na DPH na daňovom úrade a čo to pre vás znamená.

  Čo sa pre vás ako pre platiteľa DPH zmení?

  Ako neplatiteľ dane z pridanej hodnoty sa touto daňou, až na špecifické dôvody, vôbec nemusíte zaoberať. Ak sa stanete platiteľom, okrem toho, že si DPH nárokujete a tiež odvádzate, musíte viesť aj evidenciu dokladov pre účely DPH a máte povinnosť pravidelne podávať daňové priznanie k DPH a kontrolné hlásenie.

  Kedy sa stávate platiteľom DPH?

  • ak počas dvanástich po sebe idúcich mesiacoch prekročíte obrat 49 790 € z predaných tovarov a služieb v tuzemsku,
  • ak ste nadobudli majetok privatizáciou, či predajom podniku od platiteľa DPH alebo fúziou, ak na neplatiteľa DPH prechádza majetok platiteľa DPH
  • ak ste zdedili ekonomickou činnosť po zomrelom, ktorý bol platiteľom DPH
  • ak dodáte stavbu alebo jej časť alebo stavebný pozemok alebo prijmete platbu pred jej dodaním a dodaním sa dosiahne obrat 49 790€ a viac (ak nejde o príležitostný predaj).

  O zrušení registrácie na DPH môžete uvažovať po jednom roku od registrácie k DPH. Váš obrat však stále nesmie prekročiť 49 790€ za predchádzajúcich po sebe idúcich 12 mesiacov.

  Ako DPH funguje v praxi?

  DPH sa odvádza v nasledujúcich sadzbách:

  • základná sadzba 20%,
  • znížená sadzba 10%,
  • znížená sadzba 5 % (novinka od roku 2023).

  Novinkou je, že od 1.1.2024 dochádza k zmene uplatňovanej sadzby dane pri podávaní alkoholu. Podávanie alkoholických nápojov v rámci poskytovania reštauračných a stravovacích služieb bude podliehať základnej sadzbe dane vo výške 20 % zo základu dane.

  Vždy, keď nakupujete tovar vrátane DPH (a teda platíte daň), máte následne nárok na to, aby vám štát zaplatenú daň vrátil. Keď naopak tovar vrátane DPH predávate (a teda inkasujete daň od svojho zákazníka), musíte túto daň odviesť štátu.

  Mechanizmus DPH znázorníme na príklade:

  Nakúpite tovar za 1 200€ vrátane DPH. Pri sadzbe 20 % tvorí daň z pridanej hodnoty 200€. Po zaplatení čiastky si týchto 200€ zaevidujete a na konci zdaňovacieho obdobia (mesačne alebo kvartálne) ich budete od štátu žiadať späť.

  Keď potom tovar predáte za 1800€ vrátane DPH, DPH je 300€. Túto daň naúčtujete zákazníkovi, ten vám ju zaplatí a vy ju na konci zdaňovacieho obdobia musíte odviesť štátu.

  Po nákupe tovaru za 1 200€ a následnom predaji za 1 800€ je váš hrubý zisk 600€. Z toho musíte odviesť štátu DPH 300€ a zároveň si necháte vrátiť 200€. Celkovo teda zaplatíte DPH 100€ a váš skutočný zisk je 500€.

  Kedy je výhodné stať sa dobrovoľným platiteľom DPH?

  V niektorých prípadoch je výhodná dobrovoľná registrácia k DPH. Platí to v prípadoch ak:

  • viac nakupujete tovar alebo služby od platiteľov DPH, než predávate. Zaplatenú DPH môžete následne požadovať od štátu späť,
  • vaši zákazníci sú prevažne platitelia DPH. Platitelia DPH si totiž DPH môžu odrátať a služby alebo tovar tak vnímajú ako lacnejšie. Niektoré veľké firmy od neplatiteľov DPH dokonca vôbec nenakupujú,
  • nakupujete tovar v Slovenskej republike a predávate ho podnikateľom do ďalších krajín Európskej únie alebo mimo nej,
  • poskytujete služby hlavne podnikateľom so sídlom v iných štátoch EU, v ktorých sú registrovaní k DPH. V tomto prípade je totiž za odvedenie dane zodpovedný príjemca služby,
  • nakupujete tovar, či služby v základnej sadzbe DPH, ale predávate ich v zníženej sadzbe 10 %, čím zvýšite svoju maržu,
  • plánujete kúpiť do spoločnosti dlhodobý majetok. Pokiaľ ste platiteľom DPH, máte nárok na odpočet.

  A kedy sa neoplatí byť platiteľom DPH

  Ide o dva prípady:

  • ak poskytujete tovar alebo služby hlavne neplatiteľom DPH, neoplatí sa vám k DPH registrovať. Museli by ste totiž zdaniť celú predajnú cenu vrátane marže a zvýšili by ste celkovú cenu produktu.
  • pokiaľ nakupujete so zníženou sadzbou DPH (10 %), ale predávať musíte sa základnou sadzbou DPH (20 %). V takomto prípade by ste museli štátu vracať rozdiel.
  • pokiaľ poskytujete málo nákladné služby, kde je vysoký podiel duševnej práce a nákupy tovarov alebo služieb sú v súčte za zdaňovacie obdobie nízke, dobrovoľná registrácia na DPH by predražila vaše služby.

  Zaistite si vždy aktuálne podnikateľské a legislatívne informácie

  Zadajte váš e-mail a my vám budeme pravidelne zasielať rad tipov z podnikateľského a legislatívneho prostredia. info

  Odoslaním súhlasíte s našimi zásadami pre spracovanie osobných údajov.

  Ako sa registrovať k DPH

  Registrácia k DPH je jednoduchá, stačí vyplniť jeden formulár a podať ho na daňový úrad.  Pre fyzické osoby-podnikateľov a pre osoby zapísané v obchodom registri je online komunikácia povinná od roku 2018. Ostatné právnické a fyzické osoby môžu podať registráciu písomne, avšak odporúčame komunikovať s daňovým úradom on-line. Pre držiteľov občianskych preukazov s čipom a zaručeným elektronickým podpisom je táto forma komunikácie veľmi jednoduchá.

  Na portáli www.financnasprava.sk stačí vyplniť tlačivo Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z poistenia.

  1. Prihláste sa na portál financnasprava.sk.
  2. Vyberte si z ponuky Katalógy – Katalóg formulárov – formulár: Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z poistenia
  3. Vyplňte formulár, podpíšte zaručeným elektronickým podpisom a odošlite.

  K žiadosti o registráciu je možné priložiť aj prílohy, ale nie je to povinnosťou žiadateľa. Spravidla, po prijatí žiadosti žiadateľa pracovník daňového úradu vyzve na predloženie alebo doplnenie dokumentov preukazujúcich výšku obratu za uvedené obdobie, prípadne iné doklady, ktoré dokazujú povinnosť registrácie: zmluvu o dodaní stavby, hlavnú knihu z účtovníctva, knihu pohľadávok, prehľad výnosov alebo faktúry. Pokiaľ daňový úrad nezistí nezrovnalosti, registruje zdaniteľnú osobu do 21 dní od podania žiadosti, vydá osvedčenie o registrácii pre DPH a pridelí jej identifikačné číslo pre daň IČ DPH. Dňom uvedeným na osvedčení sa zdaniteľná osoba stáva platiteľom dane.

  Čo vás čaká ako platiteľa DPH

  Ako platiteľovi DPH vám vznikajú nové povinnosti:

  • informovať dodávateľov, že ste platiteľom DPH,
  • na daňových dokladoch uvádzať rozpis základu dane a DPH,
  • daňové doklady a daňovú evidenciu musíte archivovať 10 rokov,
  • po skončení každého zdaňovacieho obdobia podáte priznanie k DPH, vyplníte kontrolné hlásenie a odvediete DPH, a to k 25. dňu nasledujúceho mesiaca a v tomto termíne aj daň uhradíte.
  • pokiaľ dodávate tovary a služby do EU, budete zasielať aj súhrnný výkaz, ale len za obdobie, v ktorom ste takýto obchod uskutočnili.

  Viesť daňovú evidenciu a vytvárať podklady pre priznanie k DPH a pre kontrolné hlásenie môžete jednoducho, napríklad vo fakturačnej službe iDoklad alebo v účtovnom programe Money S3.

  Zdaňovacie obdobie: mesiac alebo štvrťrok

  Prvých 12 po sebe nasledujúcich mesiacov registrovaného platiteľa DPH trvá zdaňovacie obdobie vždy jeden mesiac, to znamená, že musíte každý mesiac odviesť DPH a podať priznanie k DPH a kontrolné hlásenie. Po uplynutí tejto lehoty môžete požiadať o prechod na štvrťročné zdaňovacie obdobie, ale len ak splníte tieto podmienky:

  • obrat za 12 po sebe nasledujúcich mesiacov nepresiahol 100 000€
  • od registrácie na DPH prešlo 12 po sebe nasledujúcich mesiacov

  Zmena zdaňovacieho obdobia platiteľa dane z kalendárneho mesiaca na kalendárny štvrťrok môže nastať len k prvému dňu kalendárneho štvrťroka nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom platiteľ dane splnil časovú a obratovú podmienku, a preto je potrebné sledovať splnenie podmienok vždy v mesiaci bezprostredne predchádzajúcom začiatku kalendárneho štvrťroka. Ak sa platiteľ dane rozhodne pre zdaňovacie obdobie kalendárny štvrťrok, je povinný túto zmenu oznámiť daňovému úradu do 25 dní od skončenia kalendárneho mesiaca, v ktorom splnil podmienky.

  S nastavením zdaňovacieho obdobia buďte opatrní. Na peniaze tvoriace DPH totiž musíte nazerať ako na prostriedky, ktoré náležia štátu a u vás sú iba v úschove. Myslite na to a majte v zálohe rezervu na uhradenie DPH. Niektorí podnikatelia naopak využívajú štvrťročné zdaňovacie obdobie a berú platbu DPH ako bezúročnú pôžičku s trojmesačnou splatnosťou, ktorú môžu v medziobdobí zhodnotiť.

  Boli informácie v článku užitočné?

  Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

  Áno
  Nie
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyskúšajte si účtovný program
  Money S3

  Zadarmo a so všetkými funkciami

  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.
  Vyskúšajte zadarmo
  Zavrieť reklamu
  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.