Dane / Daň z pridanej hodnoty/Kontrolný výkaz k DPH: všetko dôležité, čo potrebujete vedieť
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Kontrolný výkaz k DPH: všetko dôležité, čo potrebujete vedieť

Kontrolný výkaz k DPH: všetko dôležité, čo potrebujete vedieť
Seyfor Slovensko, a.s.
27. 03. 2023
Doba čtení7 minút čítania
Kontrolný výkaz k DPH: všetko dôležité, čo potrebujete vedieť

Obsah

  Pokiaľ ste platitelia DPH, máte povinnosť pravidelne podávať kontrolný výkaz. Daňový výkaz, ktorý finančným úradom slúži ako nástroj na odhaľovanie daňových podvodov. Podáva sa elektronicky mesačne alebo štvrťročne. Čo by ste o ňom mali vedieť a aké údaje do neho patria?

  Zásadné informácie hneď na začiatok: kontrolný výkaz nenahradzuje priznanie k DPH. To podávate v rovnakom termíne ako kontrolný výkaz, teda do 25. dňa od skončenia zdaňovacieho obdobia.

  Kontrolný výkaz podávajú platitelia DPH, pokiaľ prijali alebo uskutočnili zdaniteľné plnenie v tuzemsku alebo uplatňujú nárok na odpočet dane. Údaje v kontrolnom hlásení musia zodpovedať konkrétnym riadkom v daňovom priznaní, aj keď nie každý údaj z daňového priznania musí byť uvedený v kontrolnom výkaze. Pokiaľ je daňové priznanie nulové, nemusíte kontrolný výkaz podávať.

  Kontrolný výkaz je zjednodušene prehľad všetkých vydaných a prijatých faktúr a podávajú ho právnické aj fyzické osoby.

  • Platitelia DPH právnické aj fyzické osoby podávajú kontrolný výkaz v termíne ako podávajú daňové priznanie k DPH
  • identifikované osoby kontrolný výkaz nepodávajú.

  Výkaz sa podáva výhradne elektronicky prostredníctvom portálu www.financnasprava.sk.

  Ako sa vypĺňa formulár pre kontrolný výkaz

  V kontrolnom výkaze sa uvádzajú podrobné údaje o jednotlivých daňových povinnostiach platiteľa dane a o jednotlivých odpočtoch uplatňovaných platiteľom dane za dané zdaňovacie obdobie.

  Podrobné údaje o uskutočnených a o prijatých zdaniteľných obchodoch sa budú vykazovať na základe vyhotovených a prijatých faktúr (aj zjednodušených faktúr príp. iných dokladov) o dodaní tovarov alebo služieb, z ktorých v tuzemsku vznikne platiteľovi dane povinnosť platiť daň a z ktorých platiteľovi dane vznikne právo na odpočítanie dane. Údaje o jednotlivých transakciách sa uvádzajú v tabuľkách A.1. až D.2.

  Do kontrolného výkazu sa neuvádzajú tie poskytnuté plnenia, ktoré sú platitelia DPH povinní uvádzať do súhrnného výkazu a údaje o vyvezených tovaroch do tretích štátov. To znamená, že nie všetky údaje, ktoré má platiteľ dane uvedené v daňovom priznaní, budú uvedené aj v kontrolnom výkaze.

  Čo sa uvádza, neuvádza v kontrolnom výkaze:

  1. Platiteľovi dane bol ukradnutý tovar, pri ktorom je platiteľ dane povinný odviesť daň v zmysle § 53 ods. 5 zákona o DPH. Uvádza platiteľ dane krádež tovaru do kontrolného výkazu?

  Nie. V kontrolnom výkaze sa neuvádza krádež tovaru.

  2. Uvádza sa údaj o odpočítaní dane pri registrácii pre DPH, resp. daň pri zrušení registrácie do kontrolného výkazu?

  Nie. V kontrolnom výkaze sa neuvádza odpočítanie dane pri registrácii pre DPH resp. daň pri zrušení registrácie pre DPH.

  3. Kde sa v kontrolnom výkaze uvádza odpočítanie dane pri dovoze tovaru?

  Dovoz tovaru sa neuvádza v kontrolnom výkaze.

  4. Uvádza platiteľ dane plnenia, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 46, § 47 ods. 6 a § 48 ods. 8 zákona o DPH v kontrolnom výkaze?

  Nie. V kontrolnom výkaze platiteľ dane neuvádza údaje o dodaní tovaru a služby oslobodenej od dane s miestom dodania v tuzemsku.

  5. Platiteľ dane prijal od obchodnej spoločnosti preddavok (zálohu) na budúcu dodávku tovaru v tuzemsku. Na predmetný preddavok vyhotovil faktúru, z ktorej odviedol daň. Uvádza platiteľ dane v kontrolnom výkaze aj faktúru na prijatú platbu pred dodaním tovaru?

  Áno. V kontrolnom výkaze sa uvádzajú aj údaje z faktúr, vyhotovených v nadväznosti na vznik daňovej povinnosti podľa § 19 ods. 4 zákona o DPH.

  Štruktúra kontrolného výkazu

  Platitelia DPH z vyhotovených dokladov uvádzajú:

  v časti A.1. – ktorá obsahuje údaje z vyhotovených faktúr s DPH pre zdaniteľné osoby alebo pre právnické osoby, ktoré nie sú zdaniteľnými osobami, a taktiež údaje z vyhotovených faktúr s DPH.

  v časti A.2. – ktorá obsahuje údaje z vyhotovených faktúr pre platiteľov za dodávky tovarov a služieb uvedených v § 69 ods. 12 písm. f) až j) zákona o DPH, pri ktorých platí daň odberateľ.

  v časti C.1. – ktorá obsahuje údaje z vydaných opravných faktúr (dobropisy a ťarchopisy) k faktúram uvedeným v A.1, A.2 a údaje z opravného dokladu, ktorý je platiteľ dane (dodávateľ) uplatňujúci opravu základu dane pri nevymožiteľných pohľadávkach povinný vyhotoviť podľa § 25a ods. 7 písm. a) zákona o DPH a údaje z opravného dokladu, ktorý je platiteľ dane (dodávateľ) povinný vyhotoviť podľa § 25a ods. 7 písm. b) zákona o DPH, ak po vyhotovení opravného dokladu prijal platbu

  v časti D.1. – ktorá obsahuje údaje sumárnej výške z dokladov z pokladnice e-kasa (vrátane opráv základu dane) u platiteľa, ktorý je povinný evidovať tržby v pokladnici e-kasa

  v časti D.2. – ktorá obsahuje údaje v sumárnej výške z ostatných vydaných dokladov vrátane opráv základu dane nezaradených v A.1., A.2., C.1., D.1.

  Platitelia DPH z prijatých dokladov uvádzajú:

  v časti B.1. – ktorá obsahuje údaje z prijatých dokladov (resp. aj z interných dokladov) na dodané tovary a služby pri ktorých platí daň odberateľ („samozdanenie“),

  v časti B.2. – ktorá obsahuje údaje z prijatých faktúr od „tuzemských“ platiteľov na dodané tovary a služby, pri ktorých si uplatňuje odpočet dane

  v časti B.3.1. a v časti B.3.2. – ktoré obsahujú údaje z dokladov z pokladnice e-kasa, z dokladov vyhotovených tankovacím automatom, z dokladov za tovar alebo službu, ak cena vrátane dane nie je viac ako 100 eur (napr. parkovacie lístky, cestovné lístky, doklad za elektronickú diaľničnú známku), pri ktorých si platiteľ dane uplatňuje odpočet dane.

  v časti C.2. – ktorá obsahuje údaje z prijatých opravných faktúr k faktúram uvedeným v B.1, B.2, B.3.1, B.3.2. a údaje z prijatého opravného dokladu, ktorý je platiteľ dane (dodávateľ) povinný vyhotoviť podľa § 25a ods. 7 písm. a) zákona o DPH a údaje z prijatého „dodatočného“ opravného dokladu, ktorý je platiteľ dane (dodávateľ) povinný vyhotoviť podľa § 25a ods. 7 písm. b) zákona o DPH, ak po oprave základu dane prijal platbu

  Riadny, opravný a dodatočný kontrolný výkaz

  Kontrolný výkaz môžete podať ako:

  • Riadne kontrolný výkaz podávate v rovnakom termíne ako priznanie k dani z pridanej hodnoty, teda do 25. nasledujúceho mesiaca po uplynutí zdaňovacieho obdobia.
  • Opravný kontrolný výkaz podávate v rovnakej lehote (25. deň v mesiaci) ako riadne hlásenie, v prípade, že ste zistili chyby.
  • Dodatočný kontrolný výlaz podávate v momente, kedy ste zistili chyby alebo ste boli vyzvaný správcom dane k oprave, ale už uplynula lehota pre podanie riadneho kontrolného hlásenia (25. deň v mesiaci).

  Odoberajte účtovné a daňové novinky zrozumiteľne a včas

  Zadajte váš e-mail a naše účtovné a daňové tipy vám budú chodiť priamo do e-mailu. info

  Odoslaním súhlasíte s našimi zásadami pre spracovanie osobných údajov.

  Aké hrozia pokuty, pokiaľ kontrolný výkaz nepodáte

  Výška pokuty za nepodanie, resp. neskoré podanie kontrolného výkazu DPH je určená v § 78a ods. 11 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Platiteľovi DPH hrozí pokuta do výšky 10 000 eur za:

  • nepodanie kontrolného výkazu,
  • neskoré podanie kontrolného výkazu,
  • nesprávne alebo neúplné údaje v kontrolnom výkaze, alebo
  • neodstránenie nedostatkov v kontrolnom výkaze po výzve daňového úradu.

  Ak dôjde k opakovanému porušovaniu povinností v súvislosti s kontrolným výkazom DPH, daňový úrad uloží pokutu do výšky 100 000 eur.

  Najčastejšie chyby pri podávaní kontrolného výkazu

  Najčastejšie podnikatelia chýbajú v týchto prípadoch:

  • Uvedenie neexistujúceho alebo nesprávneho IČ DPH odberateľa alebo dodávateľa.
  • Chybné uvedenie vlastného IČ DPH namiesto IČ DPH dodávateľa alebo odberateľa
  • Chybný základ DPH
  • Chybný odpočet DPH
  • Chybný alebo nevyplnený kód tovaru

  Potrebujete podklady na vyplnenie kontrolného výkazu? Z účtovného softwaru Money S3 alebo on-line fakturační služby iDoklad si ľahko stiahnete .xml súbor, ktorý následne nahráte na daňový portál a vyplňovanie formulára si tak výrazne uľahčíte.

  Boli informácie v článku užitočné?

  Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

  Áno
  Nie
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyskúšajte si účtovný program
  Money S3

  Zadarmo a so všetkými funkciami

  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.
  Vyskúšajte zadarmo
  Zavrieť reklamu
  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.