Dane / Daň z pridanej hodnoty/Stal som sa platiteľom DPH: aké povinnosti ma čakajú?
Money S3 v akcii so zľavou 50%
Zistiť viac
Akcia -50% končí za:
dní
hod.
min.
Akcia -50 %

Stal som sa platiteľom DPH: aké povinnosti ma čakajú?

Stal som sa platiteľom DPH: aké povinnosti ma čakajú?
Norbert Seneši
27. 06. 2024
Doba čtení9 minút čítania
Líbilo se0
Stal som sa platiteľom DPH: aké povinnosti ma čakajú?

Obsah

  Stali ste sa platiteľom DPH a neviete, na aké povinnosti si máte dať pozor? Tento článok je venovaný novým platiteľom DPH, v ktorom sa dozvedia o základných povinnostiach, ktoré sa skôr či neskôr budú týkať takmer každého nového platiteľa DPH.

  Kedy sa neplatiteľ DPH stáva platiteľom DPH?

  Na začiatok sa pozrime na to, kedy sa z neplatiteľa DPH stane platiteľ DPH v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z pridanej hodnoty“ v príslušnom tvare).

  Do konca roka 2024 bude platiť, že povinne sa platiteľom DPH stane podnikateľ, ktorý dosiahne za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov obrat 49 790 eur. V tomto prípade je povinný podať žiadosť o registráciu pre DPH do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom tento obrat dosiahol. Dobrovoľne je možné sa stať platiteľom DPH aj pred dosiahnutím tohto obratu.

  Od roku 2025 sa pravidlá registrácie pre DPH menia, a to výrazným spôsobom. Platiteľom DPH sa od roku 2025 povinne stane podnikateľ:

  • prvým dňom kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý hodnota bez dane tovarov alebo služieb dodaných touto osobou, ktoré sa zahŕňajú do obratu, presiahla 50 000 eur (v tomto prípade bude možné na vlastnú žiadosť stať sa platiteľom DPH nie od 1. januára nasledujúceho roka, ale aj skôr), alebo
  • dodaním tovaru alebo služby, ktorým hodnota bez dane tovarov alebo služieb dodaných touto osobou, ktoré sa zahŕňajú do obratu, v prebiehajúcom kalendárnom roku presiahne 62 500 eur.

  Žiadosť o registráciu bude potrebné podať daňovému úradu do piatich pracovných dní po presiahnutí určenej hodnoty obratu. Naďalej však aj od roku 2025 zostane možnosť stať sa platiteľom DPH dobrovoľne aj pred presiahnutím obratu 50 000 eur.

  Povinné náležitosti faktúr v súlade so zákonom o DPH

  Ako platiteľ DPH musíte pri vyhotovovaní faktúr brať do úvahy aj zákon o dani z pridanej hodnoty, podľa ktorého sú povinnými náležitosťami faktúry:

  • meno a priezvisko alebo názov dodávateľa, adresa jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresa miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jeho IČ DPH,
  • meno a priezvisko alebo názov odberateľa, adresa jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresa miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jeho IČ DPH,
  • poradové číslo faktúry,
  • dátum, keď bol tovar alebo služba dodaná, alebo dátum, keď bola platba prijatá, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry,
  • dátum vyhotovenia faktúry,
  • množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby,
  • základ DPH pre každú sadzbu DPH, jednotkovú cenu bez DPH a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene,
  • uplatnenú sadzbu DPH alebo oslobodenie od DPH (pri oslobodení od DPH sa uvedie odkaz na ustanovenie zákona alebo informácia „dodanie je oslobodené od dane“),
  • výšku DPH spolu v eurách, ktorá sa má zaplatiť,
  • slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“, ak osobou povinnou platiť DPH je príjemca tovaru alebo služby.

  Toto sú základné náležitosti faktúry podľa zákona o dani z pridanej hodnoty. Okrem nich sa v špecifických prípadoch pridávajú aj ďalšie, napríklad ak faktúru v mene dodávateľa vyhotovuje odberateľ alebo ak sa uplatňuje nejaký osobitný režim DPH. V bežných prípadoch je lehota na vyhotovenie faktúry do 15 dní odo dňa dodania tovaru alebo služby alebo do 15 dní odo dňa prijatia platby pred dodaním tovaru alebo služby alebo do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bola platba prijatá.

  Dôležitou povinnosť platiteľa DPH v súvislosti s faktúrami je ich uchovávanie. Odoslané a prijaté faktúry sa uchovávajú po dobu desiatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú. Prijaté faktúry vzťahujúce sa na investičný majetok (nehnuteľnosti) sa uchovávajú do konca obdobia na úpravu odpočítanej DPH (20 rokov) a dovozné doklady a vývozné doklady potvrdené colným orgánom do konca kalendárneho roka, v ktorom uplynie desať rokov od skončenia roka, ktorého sa týkajú.

  Zdaňovacie obdobie platiteľa DPH

  Poznať svoje zdaňovacie obdobie je veľmi dôležité, pretože sa od neho odvíja lehota na podávanie daňového priznania k DPH a kontrolného výkazu pre DPH. Základným zdaňovacím obdobím nového platiteľa DPH je kalendárny mesiac.

  Po uplynutí viac ako 12 kalendárnych mesiacov od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom sa stal podnikateľ novým platiteľom DPH, sa môže rozhodnúť zmeniť zdaňovacie obdobie na kalendárny štvrťrok. Podmienkou pre zmenu zdaňovacieho obdobia na kalendárny štvrťrok je to, že za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov obrat nedosiahol 100 000 eur. Pre zmenu zdaňovacieho obdobia na kalendárny štvrťrok postačuje oznámiť túto zmenu daňovému úradu do 25 dní od skončenia kalendárneho mesiaca, v ktorom sa splnili uvedené podmienky. Zmena zdaňovacieho obdobia nastane k prvému dňu nasledujúceho kalendárneho štvrťroka. Ak podmienky prestanú byť splnené, zmení sa zdaňovacie obdobie znovu na kalendárny mesiac.

  Podávanie daňového priznania k DPH

  Do 25 dní po skončení každého zdaňovacieho obdobia je platiteľ DPH povinný podať daňové priznanie. Platiteľ DPH je povinný podať daňové priznanie výhradne elektronickými prostriedkami cez portál finančnej správy. V daňovom priznaní sa uvádzajú údaje o dodaniach a nadobudnutiach tovarov a služieb v potrebnom členení.

  V konečnom dôsledku sa v daňovom priznaní vyčísli nadmerný odpočet alebo vlastná daňová povinnosť. Vlastná daňová povinnosť vzniká ako kladný rozdiel medzi splatnou daňou a odpočítateľnou daňou. Vlastná daňová povinnosť je splatná do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia, teda tiež v lehote na podanie daňového priznania.

  Zaistite si vždy aktuálne podnikateľské a legislatívne informácie

  Zadajte váš e-mail a my vám budeme pravidelne zasielať rad tipov z podnikateľského a legislatívneho prostredia. info

  Odoslaním súhlasíte s našimi zásadami pre spracovanie osobných údajov.

  Podávanie kontrolného výkazu pre DPH

  Kontrolný výkaz pre DPH úzko súvisí s daňovým priznaním k DPH. Obsahuje podrobné údaje z odoslaných faktúr a prijatých faktúr a dokonca niekedy aj zo zjednodušených faktúr (napr. pokladničných dokladov) za príslušné zdaňovacie obdobie.

  Platiteľ DPH je povinný podať kontrolný výkaz za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré je povinný podať daňové priznanie, do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia. Aj kontrolný výkaz pre DPH sa podáva výhradne elektronicky cez portál finančnej správy.

  Platiteľ DPH nie je povinný podať kontrolný výkaz len za to zdaňovacie obdobie, za ktoré podáva daňové priznanie, v ktorom:

  • nie je povinný uviesť žiadne údaje o plneniach (daňové priznanie je nulové), alebo
  • je povinný uviesť len údaje o dodaní tovaru oslobodeného od DPH podľa § 43 (dodanie tovaru do iného členského štátu EÚ) alebo § 47 (vývoz tovaru a služieb do tretieho štátu) zákona o dani z pridanej hodnoty a ak súčasne v tomto daňovom priznaní neuvádza údaje o odpočítaní DPH alebo uvádza len odpočítanie DPH pri dovoze tovaru z tretieho štátu do tuzemska.

  Podávanie súhrnného výkazu pre DPH

  Podanie súhrnného výkazu pre DPH v porovnaní s podávaním daňového priznania a kontrolného výkazu pre DPH nemusí byť pre platiteľa DPH pravidelnou povinnosťou. Súhrnný výkaz totižto obsahuje informácie týkajúce sa obchodov s tovarom a službami v rámci Európskej únie. Ak takéto obchody platiteľ DPH nebude uskutočňovať, nebude musieť súhrnný výkaz podávať.

  Platiteľ DPH je povinný podať súhrnný výkaz, ak:

  • dodal tovar z tuzemska do iného členského štátu oslobodený od DPH (§ 43 ods. 1 zákona o dani z pridanej hodnoty),
  • premiestnil svoj tovar z tuzemska do iného členského štátu na účely svojho podnikania oslobodený od DPH (§ 43 ods. 4 zákona o dani z pridanej hodnoty),
  • sa zúčastnil na trojstrannom obchode ako prvý odberateľ,
  • dodal službu s miestom dodania v inom členskom štáte podľa § 15 ods. 1 zákona o dani z pridanej hodnoty osobe, ktorá je povinná platiť DPH,
  • odoslal alebo prepravil tovar v režime call-off stock,
  • zdaniteľná osoba, pre ktorú bol tovar odoslaný alebo prepravený v režime call-off stock, bola nahradená inou zdaniteľnou osobou,
  • tovar odoslaný alebo prepravený v režime call-off stock bol vrátený do tuzemska.

  Platiteľ DPH je povinný podať súhrnný výkaz elektronicky cez portál finančnej správy. Lehota je do 25 dní po skončení obdobia, za ktoré sa podáva.

  Všeobecné obdobie, za ktoré sa súhrnný výkaz podáva, je kalendárny mesiac. Platiteľ DPH však môže podať súhrnný výkaz aj za kalendárny štvrťrok, ak hodnota tovarov podľa prvých troch predchádzajúcich bodov nepresiahne v príslušnom kalendárnom štvrťroku a súčasne v predchádzajúcich štyroch kalendárnych štvrťrokoch hodnotu 50 000 eur. Ak táto podmienka prestane byť v príslušnom kalendárnom štvrťroku splnená, súhrnný výkaz musí byť podaný osobitne za každý kalendárny mesiac tohto kalendárneho štvrťroka.

  Vedenie podrobných záznamov na účely DPH

  Platiteľ DPH je povinný viesť podrobné záznamy podľa jednotlivých zdaňovacích období o dodaných tovaroch a službách a o prijatých tovaroch a službách, pričom osobitne vedie záznamy o dodaní/nadobudnutí tovarov a služieb do/z iného členského štátu EÚ a o dovoze tovaru. Na účely odpočítania DPH sa vedú záznamy v členení na tovary a služby s možnosťou odpočítania DPH, bez možnosti odpočítania DPH a s možnosťou pomerného odpočítania DPH. Takisto sa vedú záznamy aj o platbách prijatých/poskytnutých pred dodaním tovarov a služieb. Zaznamenané musí byť napr. aj dodanie tovaru alebo služby na osobnú potrebu podnikateľa a bezodplatné dodanie tovaru alebo služby. Všetky druhy povinných záznamov platiteľa DPH upravuje § 70 zákona o dani z pridanej hodnoty. Tieto povinnosti si môžete ľahko splniť vďaka šikovnému ekonomickému softvéru.

  Boli informácie v článku užitočné?

  Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

  Áno
  Nie
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyskúšajte si účtovný program
  Money S3

  Zadarmo a so všetkými funkciami

  Money S3 v akcii so zľavou 50%
  Zistiť viac
  Akcia -50%
  platí len
  do 2.8.2024
  Money S3 -50%
  Zavrieť reklamu
  Money S3 v akcii so zľavou 50%
  Akcia platí len do 31.7.2023.