Dane / Daň z pridanej hodnoty/Vplyv dodatočného daňového priznania na úhradu alebo vrátenie DPH
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Vplyv dodatočného daňového priznania na úhradu alebo vrátenie DPH

Vplyv dodatočného daňového priznania na úhradu alebo vrátenie DPH
Seyfor Slovensko, a.s.
14. 07. 2022
Doba čtení13 minút čítania
Líbilo se1
Vplyv dodatočného daňového priznania na úhradu alebo vrátenie DPH

Obsah

  Pravdepodobne sa každý podnikateľ ocitol v situácii, že do riadneho daňového priznania k DPH neuviedol všetky údaje správne a bol nútený podať opravné alebo dodatočné daňové priznanie. V tomto článku sa budeme venovať špecifickým situáciám, ak je potrebné podať dodatočné daňové priznanie, ktorého výsledkom bola vlastná daňová povinnosť (ďalej „VDP“), pričom v riadnom daňovom priznaní bol výsledkom nadmerný odpočet DPH (ďalej „NO“) a NO bol alebo nebol vrátený daňovým úradom platiteľovi DPH.

  Mechanizmus odpočtu NO

  Nadmerný odpočet ako výsledok podaného riadneho daňové priznania spravidla nie platiteľovi DPH vrátený automaticky. Čaká sa na podanie riadneho daňového priznania k DPH za ďalšie obdobie a podľa výsledku tohto daňového priznania sa NO:

  • odpočíta od vzniknutej VDP, čiže zníži VDP alebo
  • ak je výsledkom opäť NO, NO z predchádzajúceho obdobia daňový úrad vyplatí platiteľovi DPH na účet.

  V prípade, že platiteľ DPH splní podmienky podľa § 79 ods. 2 zákona č. 222/2004 o DPH daňový úrad vráti nadmerný odpočet do 30 dní od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom NO vznikol.

  Ide o tieto podmienky:

  1. a) zdaňovacím obdobím platiteľa je kalendárny mesiac,
  2. b) platiteľ bol platiteľom najmenej 12 kalendárnych mesiacov pred skončením kalendárneho mesiaca, v ktorom nadmerný odpočet vznikol, a
  3. c) platiteľ nemal v období 6 kalendárnych mesiacov pred skončením kalendárneho mesiaca, v ktorom nadmerný odpočet vznikol, daňové nedoplatky a colné nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu a nedoplatky na povinných odvodoch poistného v súhrne viac ako 1 000 eur.

  Zvýšenie NO v dodatočnom daňovom priznaní

  Platiteľ DPH podá dodatočné daňové priznanie, ktorým si zvyšuje uplatnený NO v čase, keď NO vykázaný v daňovom priznaní ešte nebol odpočítaný od VDP v nasledujúcom zdaňovacom období: 

  • platiteľ si odpočíta NO v sume vykázanej v dodatočnom daňovom priznaní od VDP v nasledujúcom zdaňovacom období; neodpočítaná časť NO bude platiteľovi vrátená v lehote na vrátenie NO

  Príklad

  Platiteľ dane podal 25. februára 2022 daňové priznanie k DPH za zdaňovacie obdobie január 2022, v ktorom si uplatnil nadmerný odpočet v sume 1 500€. Po lehote na podanie daňového priznania, 3. marca 2022, podal dodatočné daňové priznanie k zdaňovaciemu obdobiu január 2022, ktorým si zvýšil nadmerný odpočet o 1 000€ na sumu 2 500€. Za nasledujúce zdaňovacie obdobie február 2022 podal daňové priznanie 25. marca 2022, v ktorom vykázal vlastnú daňovú povinnosť v sume 2 000 € (v tejto sume odpočítal NO). Neodpočítaná časť nadmerného odpočtu v sume 500€ bude platiteľovi dane vrátená v lehote na vrátenie nadmerného odpočtu, t. j. do 24. apríla 2022. 

  Platiteľ dane podá dodatočné daňové priznanie, ktorým si zvyšuje uplatnený NO, po lehote na vrátenie NO: 

  • rozdiel (v prospech platiteľa DPH) bude vrátený do 30 dní od podania dodatočného daňového priznania.

  Príklad

  Platiteľ dane podal 25. februára 2022 daňové priznanie k DPH za zdaňovacie obdobie január 2022, v ktorom si uplatnil nadmerný odpočet v sume 2 000€. Za nasledujúce zdaňovacie obdobie február 2022 podal daňové priznanie 25. marca 2022, v ktorom vykázal vlastnú daňovú povinnosť v sume 1 000€. Neodpočítaná časť nadmerného odpočtu za január 2022 v sume 1 000€ bola platiteľovi vrátená. Po lehote na vrátenie nadmerného odpočtu, 28. mája 2022, podal dodatočné daňové priznanie k zdaňovaciemu obdobiu január 2022, ktorým si zvýšil nadmerný odpočet na sumu 3 000€. Rozdiel oproti poslednému známemu nadmernému odpočtu za január 2022 v sume 1 000€ bude platiteľovi vrátený do 30 dní od podania dodatočného daňového priznania, t. j. do 28. júna 2022. 

  Zníženie NO v dodatočnom daňovom priznaní

  Platiteľ DPH pred odpočítaním NO vykázaného v daňovom priznaní od VDP v nasledujúcom zdaňovacom období podá dodatočné daňové priznanie, ktorým si znižuje uplatnený NO: 

  NO v sume vykázanej v dodatočnom daňovom priznaní si platiteľ odpočíta od VDP v nasledujúcom zdaňovacom období; neodpočítaná časť NO vykázaného v dodatočnom daňovom priznaní bude platiteľovi vrátená v lehote na vrátenie NO, resp. platiteľ uhradí VDP na úhradu po odpočítaní NO uvedeného v dodatočnom daňovom priznaní v lehote splatnosti dane. 

  Príklad

  Platiteľ dane podal 25. februára 2022 daňové priznanie k DPH za zdaňovacie obdobie január 2022, v ktorom si uplatnil NO v sume 2 000€. Po lehote na podanie daňového priznania, 3. marca 2022, podal dodatočné daňové priznanie k zdaňovaciemu obdobiu január 2022, ktorým si znížil NO na sumu 1 500€. Za nasledujúce zdaňovacie obdobie február 2022 podal daňové priznanie 25. marca 2022, v ktorom vykázal vlastnú daňovú povinnosť v sume 1000€. Neodpočítaná časť NO v sume 500€ bude platiteľovi dane vrátená v lehote na vrátenie nadmerného odpočtu, t. j. do 24. apríla 2022. 

  Príklad 

  Platiteľ dane podal 25. februára 2022 daňové priznanie k DPH za zdaňovacie obdobie január 2022, v ktorom si uplatnil nadmerný odpočet v sume 1 000€. Po lehote na podanie daňového priznania, 3. marca 2028, podal dodatočné daňové priznanie k zdaňovaciemu obdobiu január 2022, ktorým si znížil nadmerný odpočet na sumu 500€. Za nasledujúce zdaňovacie obdobie február 2022 podal daňové priznanie 25. marca 2022, v ktorom vykázal vlastnú daňovú povinnosť v sume 1500€. Po odpočítaní nadmerného odpočtu v sume 500€ je platiteľ povinný v lehote na podanie daňového priznania za február 2022, t. j. do 25. marca 2022, uhradiť vlastnú daňovú povinnosť na úhradu v sume 1 000€.. 

  Platiteľ DPH po odpočítaní NO vykázaného v daňovom priznaní od VDP v nasledujúcom zdaňovacom období, ale pred vrátením jeho neodpočítanej časti, podá dodatočné daňové priznanie, ktorým si znižuje uplatnený NO: 

  daňový úrad vráti neodpočítanú časť NO v sume vykázanej v dodatočnom daňovom priznaní v lehote na vrátenie NO, ak NO v dodatočnom daňovom priznaní prevyšuje VDP za zdaňovacie obdobie nasledujúce po zdaňovacom období, v ktorom NO vznikol, resp. platiteľ uhradí správcovi dane sumu, v ktorej si NO odpočítal od VDP neoprávnene, ak suma NO uvedeného v dodatočnom daňovom priznaní neprevyšuje sumu VDP za zdaňovacie obdobie nasledujúce po zdaňovacom období, v ktorom NO vznikol. 

  Príklad

  Platiteľ dane podal 25. februára 2022 daňové priznanie k DPH za zdaňovacie obdobie január 2022, v ktorom si uplatnil NO v sume 1000€. Za nasledujúce zdaňovacie obdobie február 2022 podal daňové priznanie 25. marca 2022, v ktorom vykázal VDP v sume 800€ (túto sumu odpočítal z NO). Pred vrátením neodpočítanej časti nadmerného odpočtu za január 2022 v sume 200€, 17. marca 2022, podal dodatočné daňové priznanie k zdaňovaciemu obdobiu január 2022, ktorým si znížil nadmerný odpočet o 100€, na sumu 900€. Neodpočítaná časť nadmerného odpočtu v sume 100€ bude platiteľovi dane vrátená v lehote na vrátenie nadmerného odpočtu, t. j. do 24. apríla 2022. 

  Príklad

  Platiteľ dane podal 25. februára 2022 daňové priznanie k DPH za zdaňovacie obdobie január 2022, v ktorom si uplatnil NO v sume 10 000€. Za nasledujúce zdaňovacie obdobie február 2022 podal daňové priznanie 25. marca 2022, v ktorom vykázal vlastnú daňovú povinnosť v sume 9 000€. Pred vrátením neodpočítanej časti nadmerného odpočtu za január 2022 v sume 1 000€, 27. marca 2022, platiteľ zistil, že NO za január 2022 mal byť uplatnený vo výške 8 000 €. Z tohto dôvodu podal 2. apríla 2022 dodatočné daňové priznanie. Po podaní dodatočného daňového priznania správca dane už neodpočítanú časť nadmerného odpočtu uplatneného v daňovom priznaní platiteľovi nevráti, naopak platiteľ je povinný v lehote na podanie a súčasne v lehote splatnosti dodatočného daňového priznania, t. j. do 30. apríla 2022, uhradiť rozdiel neoprávnene odpočítanej časti nadmerného odpočtu v sume 1 000€. Správca dane uloží platiteľovi sankciu. 

  Platiteľ dane po vrátení NO uplatneného v daňovom priznaní podá dodatočné daňové priznanie, ktorým si znižuje uplatnený NO: 

  • platiteľ uhradí správcovi dane sumu neoprávnene uplatneného NO. 

  Zvýšenie VDP v dodatočnom daňovom priznaní

  Platiteľ DPH podá dodatočné daňové priznanie, ktorým si zvyšuje VDP, pred vrátením NO z predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia: 

  platiteľ upraví odpočítanie NO od VDP uvedenej v dodatočnom daňovom priznaní a uhradí rozdiel VDP, ktorý zostane po odpočítaní NO z predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia, resp. správca dane vráti neodpočítanú časť NO, ktorá zostane po odpočítaní NO od VDP uvedenej v dodatočnom daňovom priznaní. 

  Príklad 

  Platiteľ dane podal 25. februára 2022 daňové priznanie k DPH za zdaňovacie obdobie január 2022, v ktorom si uplatnil NO v sume 2 000€. Za nasledujúce zdaňovacie obdobie február 2022 podal daňové priznanie 25. marca 2022, v ktorom vykázal VDP v sume 1 000€ (túto sumu odpočítal od NO). Pred vrátením neodpočítanej časti nadmerného odpočtu za január 2022 v sume 1 000€, 27. marca 2022, podal dodatočné daňové priznanie k zdaňovaciemu obdobiu február 2022, ktorým si zvýšil vlastnú daňovú povinnosť na sumu 1 500€ (v tejto sume upravil aj odpočítanie NO). V lehote na vrátenie nadmerného odpočtu za január 2022, t. j. do 24. apríla 2022, bude platiteľovi vrátená neodpočítaná časť nadmerného odpočtu v sume 500€. 

  Príklad

  Platiteľ dane podal 25. februára 2022 daňové priznanie k DPH za zdaňovacie obdobie január 2022, v ktorom si uplatnil nadmerný odpočet v sume 10 000€. Za nasledujúce zdaňovacie obdobie február 2022 podal daňové priznanie 25. marca 2022, v ktorom vykázal vlastnú daňovú povinnosť v sume 9 000€ (túto sumu odpočítal od NO). Pred vrátením neodpočítanej časti nadmerného odpočtu za január 2022 v sume 1 000€, 27. marca 2022, zistil, že VDP za február 2022 mala byť vyššia o 2 000€. Platiteľ preto 2. apríla 2022 podal dodatočné daňové priznanie k zdaňovaciemu obdobiu február 2022, ktorým si zvýšil vlastnú daňovú povinnosť na sumu 11 000€ (v tejto sume upravil aj odpočítanie NO). Platiteľ je povinný v lehote na podanie a súčasne v lehote splatnosti dodatočného daňového priznania, t. j. do 30. apríla 2022, uhradiť rozdiel oproti poslednej známej vlastnej daňovej povinnosti v sume 1 000€. Správca dane uloží platiteľovi sankciu.

  Platiteľ dane podá dodatočné daňové priznanie, ktorým si zvyšuje VDP, po lehote na vrátenie NO z predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia: 

  • platiteľ zaplatí správcovi dane rozdiel oproti poslednej známej VDP v lehote splatnosti dodatočného daňového priznania. 

  Príklad

  Platiteľ dane podal 25. februára 2011 daňové priznanie k DPH za zdaňovacie obdobie január 2022, v ktorom si uplatnil NO v sume 12 000€. Za nasledujúce zdaňovacie obdobie február 2022 podal daňové priznanie 25. marca 2022, v ktorom vykázal vlastnú daňovú povinnosť v sume 10 000€ (túto sumu odpočítal od NO). Neodpočítaná časť nadmerného odpočtu za január 2022 v sume 2 000€ bola platiteľovi vrátená v lehote do 24. apríla 2022. Po lehote na vrátenie nadmerného odpočtu, 28. apríla 2022, podal dodatočné daňové priznanie k zdaňovaciemu obdobiu február 2022, ktorým si zvýšil VDP na sumu 13 000€. Rozdiel oproti poslednej známej vlastnej daňovej povinnosti za február 2022 v sume 3 000€ platiteľ uhradí v lehote splatnosti dodatočného daňového priznania, t. j. do 30. apríla 2022. Správca dane uloží platiteľovi sankciu.

  Odoberajte účtovné a daňové novinky zrozumiteľne a včas

  Zadajte váš e-mail a naše účtovné a daňové tipy vám budú chodiť priamo do e-mailu. info

  Odoslaním súhlasíte s našimi zásadami pre spracovanie osobných údajov.

  Zníženie VDP v dodatočnom daňovom priznaní

  Platiteľ DPH podá dodatočné daňové priznanie, ktorým si znižuje VDP, pred vrátením NO z predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia: 

  platiteľ upraví odpočítanie NO od VDP uvedenej v dodatočnom daňovom priznaní; správca dane následne, v lehote na vrátenie NO, vráti neodpočítanú časť NO, ktorá zostane po odpočítaní NO od VDP uvedenej v dodatočnom daňovom priznaní, ak NO z predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia prevyšuje VDP uvedenú v dodatočnom daňovom priznaní. 

  Príklad

  Platiteľ dane podal 25. februára 2022 daňové priznanie k DPH za zdaňovacie obdobie január 2022, v ktorom si uplatnil nadmerný odpočet v sume 20 000€. Za nasledujúce zdaňovacie obdobie február 2022 podal daňové priznanie 25. marca 2022, v ktorom vykázal vlastnú daňovú povinnosť v sume 10 000€ (túto sumu odpočítal od NO). Pred vrátením neodpočítanej časti nadmerného odpočtu za január 2022 v sume 10 000€, 27. marca 2022, podal dodatočné daňové priznanie k zdaňovaciemu obdobiu február 2022, ktorým si znížil vlastnú daňovú povinnosť o 5 000€, na sumu 5 000€ (v tejto sume upravil aj odpočítanie NO). V lehote na vrátenie nadmerného odpočtu za január 2022, t. j. do 24. apríla 2022, bude platiteľovi vrátená neodpočítaná časť nadmerného odpočtu v sume 15 000€. 

  Platiteľ dane podá dodatočné daňové priznanie, ktorým si znižuje VDP, pričom VDP uvedená v dodatočnom daňovom priznaní prevyšuje NO uplatnený za predchádzajúce zdaňovacie obdobie: 

  • rozdiel oproti poslednej známej VDP zaplatenej platiteľom je preplatkom, ktorý správca dane vráti na základe žiadosti platiteľa o vrátenie preplatku.

  Príklad

  Platiteľ dane podal 25. februára 2022 daňové priznanie k DPH za zdaňovacie obdobie január 2022, v ktorom si uplatnil NO v sume 8 000€. Za nasledujúce zdaňovacie obdobie február 2022 podal daňové priznanie 25. marca 2022, v ktorom vykázal VDP v sume 10 000€. V ten istý deň platiteľ zaplatil vlastnú daňovú povinnosť na úhradu v sume 2 000€. Dňa 27. marca 2022 podal dodatočné daňové priznanie k zdaňovaciemu obdobiu február 2022, ktorým si znížil vlastnú daňovú povinnosť na sumu 9 000€. Rozdiel v sume 1 000€ je preplatkom, ktorý správca dane vráti platiteľovi na základe žiadosti alebo platiteľ DPH požiada o započítanie VDP za ďalšie obdobie.

  Obdobne postupuje aj platiteľ DPH, ktorý podá dodatočné daňové priznanie, ktorým si znižuje VDP, po vrátení neodpočítanej časti NO z predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia: 

  • rozdiel, o ktorý sa znížila VDP po podaní dodatočného daňového priznania, je preplatkom, ktorý správca dane vráti na základe žiadosti. 

  Boli informácie v článku užitočné?

  Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

  Áno
  Nie
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyskúšajte si účtovný program
  Money S3

  Zadarmo a so všetkými funkciami

  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.
  Vyskúšajte zadarmo
  Zavrieť reklamu
  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.