Dane / Správne dane/Prehľad daní: kedy a koľko musíte platiť
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Prehľad daní: kedy a koľko musíte platiť

Prehľad daní: kedy a koľko musíte platiť
Seyfor Slovensko, a.s.
04. 06. 2021
Doba čtení6 minút čítania
Líbilo se3
Prehľad daní: kedy a koľko musíte platiť

Obsah

  Ktoré dane sú priame a ktoré nepriame, koho sa týka daň z motorových vozidiel. To všetko nájdete v prehľade daní.

  V Slovenskej republike sa dane rozdeľujú do dvoch základných kategórií:

  • Priame dane sú tie, ktoré platí daňovník, právnická alebo fyzická osoba, zo svojho majetku alebo z príjmu.
  • Nepriame dane naopak odvedie do štátnej pokladne prostredník – platiteľ dane. Medzi tieto dane typicky patrí DPH nebo spotrebná daň, ktoré za vás zaplatí napríklad supermarket, v ktorom si nakúpite tovar.

  Priame dane

  Medzi priame dane patrí:

  • daň z príjmov právnických osôb,
  • daň z príjmov fyzických osôb,
  • daň z nehnuteľností (miestna daň)
  • daň z motorových vozidiel
  • ostatné miestne dane: daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň z ubytovania, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje, daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta, daň za jadrové zariadenie

  Podrobnosti k jednotlivým priamym daniam

  Daň z príjmov právnických osôb platia právnické osoby, organizačné zložky státu, občianske združenia nebo fondy (akciové, podielové aj.). Právnická osoba sa k dani musí zaregistrovať do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, ktorom získala oprávnenie na podnikanie.

  Paralelou pre fyzické osoby je daň z príjmov fyzických osôb. Týka sa fyzických osôb, ktoré majú trvalý pobyt v SR nebo sa v krajine obvykle zdržujú (to znamená, že pobývajú SR aspoň 183 dní v kalendárnom roku). Tejto dani podliehajú vaše príjmy zo zamestnania, podnikania, nájmov, z kapitálového majetku a tiež ostatné príjmy, ktoré sú rozpísané v zákone o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z.

  Daň z nehnuteľností. Daň z nehnuteľností platí každý majiteľ nehnuteľnosti – teda pozemku a stavby. Okrem majiteľov stavebných pozemkov platia daň aj majitelia ornej pôdy, viníc, záhrad alebo ovocných sadov, hospodárskych lesov a rybníkov s intenzívnym chovom rýb. Daň z nehnuteľností je miestnou daňou, ktorú ukladá mesto alebo obec. Príslušnosť sa stanovuje podľa miesta, kde sa nehnuteľnosť nachádza. Obec si určí vo svojom všeobecne záväznom nariadení podrobnosti o výške dane, znížení alebo oslobodení od dane, ako aj o možnosti podať daňové priznanie elektronicky.

  Detaily o dani z nehnuteľností nájdete v článku Daň z nehnuteľností a daň z príjmov z prevodu nehnuteľnosti

  Daň z motorových vozidiel platia držitelia motorových vozidiel uvedení v technickom preukaze, pokiaľ je vozidlo evidované na území SR a je používané na podnikanie. Výnimku z týchto podmienok majú špeciálne vozidlá označené v technickom preukaze ako „špeciálne vozidlá alebo napríklad vozidlo záchrannej zdravotnej služby, vozidlo banskej záchrannej služby, vozidlo horskej záchrannej služby, vozidlo leteckej záchrannej služby a vozidlo požiarnej ochrany. Výška dane sa odvíja od typu auta.

  Viac o dani z motorových vozidiel nájdete v článku Daň z motorového vozidla. Kedy ju musíte platiť a ako sa počíta?

  Dôležité zákony

  Ďalšie podrobnosti nájdete v nasledujúcich zákonoch:

  Nepriame dane

  Medzi nepriame dane patrí:

  • DPH,
  • spotrebné dane z minerálneho oleja, vína, piva, liehu a tabakových výrobkov,
  • a dane súvisiace so životným prostredím.

  Podrobnosti k jednotlivým nepriamym daniam

  Daň z pridanej hodnoty (DPH) je všeobecnou daňou – znamená to, že ju platíte ako spotrebitelia pri nákupe každého tovaru a služieb, ktoré spadajú pod tuto daň. Dôležité je napríklad miesto nadobudnutia – DPH sa totiž za určitých podmienok vzťahuje aj na tovar nadobudnutý z iného členského štátu EU (podrobnosti nájdete v zákone o DP č 222/2004 Z. z. ). Tato daň predstavuje významnou položku štátneho rozpočtu – je pomerne jednoduché ju vyberať a vzťahuje sa na väčšinu nákupov tovaru a služieb. Platiteľom sa stáva osoba so sídlom v SR, ktorej obrat za predchádzajúcich dvanásť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov presiahne 49 790€.

  Poznámka: v praxi to znamená, že sa platiteľom môžete stať aj za jediný mesiac, kedy vaše príjmy presiahnu 49 790€.

  Prečítajte si aj článok Od akého obratu sa stáva podnikateľom platiteľom DPH a ako na registráciu

  Spotrebné dane sú jednostupňovou daňou. Vyberajú sa na jednom stupni, a to v zásade pri vyskladnení vybraného druhu tovaru od výrobcu, pretože sa tovar stáva zdaniteľným už výrobou, alebo pri preprave alebo dovoze na územie Slovenskej republiky. Výnos zo spotrebných daní predstavuje nezanedbateľný príjem štátneho rozpočtu, ktorý závisí od konečnej spotreby vybraných druhov tovarov, ktorá je nepriamo regulovaná aj výškou daňového zaťaženia. Ide o spotrebnú daň z:

  • minerálnych palív (benzín, nafta),
  • tabak a tabakové výrobky,
  • liehu,
  • piva
  • a vína.
  • ktoré sú definované nasledovne:

  Dane súvisiace so životným prostredím sú zaradené do týchto kategórií:

  • Dane z energie: daň z minerálnych olejov, daň z elektriny, daň z uhlia, daň zo zemného plynu, daň za umiestnenie jadrového zariadenia, daň z úhrad za uskladňovanie plynov a kvapalín, emisné kvóty.
  • Dane z dopravy: daň z motorových vozidiel, poplatok za registráciu motorového vozidla, daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta.
  • Dane zo znečistenia: poplatky za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd, poplatky za znečisťovanie ovzdušia, daň z úhrady za dobývací priestor.

  V praxi to znamená, že firmy platí napr. poplatok za znečisťovanie ovzdušia, za uloženie odpadov, likvidáciu autovrakov, či za ťažbu nerastov.

  Dôležité zákony

  Ďalšie podrobnosti nájdete v nasledujúcich zákonoch:

  Odoberajte účtovné a daňové novinky zrozumiteľne a včas

  Zadajte váš e-mail a naše účtovné a daňové tipy vám budú chodiť priamo do e-mailu. info

  Odoslaním súhlasíte s našimi zásadami pre spracovanie osobných údajov.

  Ďalšie užitočné pojmy

  Pri zoznamovaní sa s daňovou sústavou (jednotlivými daňami, ktoré sa v SR vyberajú) sa stretnete aj s ďalšími pojmami. Prinášame vám stručný prehľad.

  • Daňovník je osoba, ktorej pri platbe daní reálne ubudnú peniaze. Napríklad zamestnanec.
  • Platiteľ dane je ten, kto odvádza peniaze do štátneho rozpočtu. Príkladom je zamestnávateľ, ktorý strhne daň zo mzdy svojmu zamestnancovi, a zaplatí ju štátu.
  • Správca dane je daňový úrad, ktorý vám vymeria výšku dane.
  • Predmetom dane sú všetky vaše príjmy, ktoré podliehajú zdanenie, tiež aj majetok nebo poskytnutie služby.
  • Oslobodenie z dane z príjmov fyzických osôb sú úľavy stanovené zákonom, ktoré vás oslobodzujú od platby dane.
  • Zdaňovacie obdobie je typicky jeden kalendárny rok, za ktorý platíte dane.

  Ďalšie dôležité pojmy nájdete v našom slovníku.

  Autorom článku je Katarína Serinová

  Boli informácie v článku užitočné?

  Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

  Áno
  Nie
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyskúšajte si účtovný program
  Money S3

  Zadarmo a so všetkými funkciami

  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.
  Vyskúšajte zadarmo
  Zavrieť reklamu
  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.