Dane / Daň z príjmov právnickej osoby/Ako na odpočet daňovej straty v daňovom priznaní za rok 2020 a neskôr
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Ako na odpočet daňovej straty v daňovom priznaní za rok 2020 a neskôr

Ako na odpočet daňovej straty v daňovom priznaní za rok 2020 a neskôr
Seyfor Slovensko, a.s.
28. 01. 2021
Doba čtení10 minút čítania
Líbilo se36
Ako na odpočet daňovej straty v daňovom priznaní za rok 2020 a neskôr

Obsah

  Opatrenia vlády počas roka 2020 kvôli korona kríze[1] a aj novela zákona o dani z príjmov s účinnosťou od 1.1.2020[2] zmenili podmienky na odpočet daňových strát pre podnikateľov. Pravidlá platia rovnako pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby. V čom spočívajú zmeny a akým spôsobom sa postupuje v prípade, ak podnikateľ využil možnosť odpočtu daňových strát počas pandémie, si povieme v článku a rozoberieme v ilustračných príkladoch.

  Odpisovanie daňových strát do 31.12.2019

  Odpisovanie daňových strát do 31.12.2019 bolo upravené v §30 ods.1 zákona o dani z príjmov platnom do 31.12.2019 v nasledovnom znení:

  „Od základu dane daňovníka, ktorý je právnickou osobou, alebo od základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 daňovníka, ktorý je fyzickou osobou, možno odpočítať daňovú stratu rovnomerne počas štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, a to počnúc zdaňovacím obdobím bezprostredne nasledujúcim po zdaňovacom období, za ktoré bola táto daňová strata vykázaná. Ku dňu vstupu daňovníka do likvidácie alebo vyhlásenia konkurzu nárok na odpočet daňovej straty odo dňa vstupu do likvidácie alebo vyhlásenia konkurzu zaniká. Ak je zdaňovacie obdobie kratšie ako rok, daňovník môže uplatniť celý ročný odpočet daňovej straty.“

  Týmto spôsobom je možné odpísať daňové straty z rokov 2015 až 2019, pričom daňová strata z roku 2015 sa mohla naposledy odpísať v daňovom priznaní za rok 2019. Pokiaľ nebolo možné štvrtinu z týchto strát odpočítať v predchádzajúcich rokoch, nárok na odpočítanie zanikol. Taká situácia mohla nastať z dôvodu opätovného vykázania daňovej straty viac zdaňovacích období za sebou.

  Ukážme si na príklade č.1 ako sa odpočítajú daňové straty z rokov 2016 až 2019 v daňovom priznaní (DP) za rok 2020. Základ dane u daňovníka je v roku 2020 vo výške 25 000€:

  Vykázaná daňová strata za rok

  Výška daňovej straty v €

  Nárok na odpočítavanie ¼ daňovej straty v rokoch

  Nárok na odpočet straty v €

  Výška odpočítania daňovej straty  v DP 2020

  Zostatok daňovej straty na odpočítanie v €

  2016

  2 000

  2017-2020

  500

  štvrtá štvrtina

  0

  2017

  1 000

  2018 – 2021

  250

  tretia štvrtina

  250

  2018

  1 200

  2019 – 2022

  300

  druhá štvrtina

  600

  2019

  1 000

  2020 – 2023

  250

  prvá štvrtina

  750

  Základ dane po odpočítaní daňových strát v roku 2020:

  25 000€ – 500€ – 250€ – 300€ – 250€ = 23 700€

  Fyzická osoba – podnikateľ s príjmami podľa §6 ods. 1 a 2 uvedie v daňovom priznaní FO typ B na riadkoch 49 až 52 celkové výšky daňových strát a odpočítanie časti daňových strát v roku 2020. Riadky 3, na ktoré sa uvádza výška strát odpočítaných počas obdobia pandémie v daňovom priznaní za rok 2019 zostanú prázdne, pokiaľ daňovník nepostupoval podľa zákona č. 67/2020 Z. z.

  Právnická osoba v daňovom priznaní vyplní časť D odpočet daňovej straty podľa §30 zákona o dani z príjmov štandardne, čiže uvedie zdaňovacie obdobie, celkovú výšku daňovej straty, časť straty odpočítanú v roku 2020 a zostatok straty na odpočítanie v ďalších rokoch.

  Do štandardného procesu podávania daňových priznaní za rok 2019 vstúpila v roku 2020 pandémia koronavírusu. Z toho dôvodu bol prijatý zákon o mimoriadnych opatreniach č. 67/2020 Z. z., ktorý umožnil odpočítať daňové straty inak. Ak daňovník zvolil tento postup, má to vplyv aj na vykazovanie a odpočítavanie daňových strát v daňovom priznaní za rok 2020.

  Ako odpočítať daňovú stratu v daňovom priznaní za rok 2020, ak daňovník postupoval podľa zákona č. 67/2020 Z. z.

  Daňovník mohol pri podávaní daňového priznania za rok 2019 postupovať aj podľa zákona č. 67/2020 Z., ktorého §24b ods.1 znie:

  „Neuplatnené daňové straty vykázané podľa osobitného predpisu[3] za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2015 až 2018 môže najviac v úhrnnej hodnote 1 000 000 eur odpočítať od základu dane z príjmov daňovník, ktorý je právnickou osobou, alebo odpočítať od základu dane z príjmov (čiastkového základu dane z príjmov) z príjmov daňovník, ktorý je fyzickou osobou, ak posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie uplynie v období od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020.“

  Z uvedeného vyplýva, že daňové straty, na ktorých odpísanie bol nárok, sa odpisovali v DP za rok 2019 nie na základe štvorročného princípu, ale do absolútnej výšky 1 000 000€.

  Ak daňovník využil túto možnosť, v ďalších obdobiach postupuje pri odpočítaní strát podľa §30 zákona o dani z príjmov, ako keby k pandémií nedošlo, čiže druhú štvrtinu daňovej straty, resp. jej zostávajúcu časť odpíše v druhom roku umorovania príslušnej straty, tretiu štvrtinu, resp. jej časť v treťom roku a štvrtinu, resp. jej časť odpíše vo štvrtom roku odpisovania.

  Celý postup uplatňovania strát s využitím pandemických opatrení §24b  ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. si ukážeme na príklade č.2.

  Daňovník dosiahol v rokoch 2015 až 2018 daňové straty uvedené v tabuľke. Za rok 2019 vykázal základ dane 1 900€.  Pri uplatňovaní strát v daňovom priznaní za rok 2019 postupoval nasledovne:

  Rok

  Daňová strata v €

  Možnosť odpočítania podľa §30 v €

  Odpočítanie podľa §24b v €

  Nárok na odpočítanie zostatku daňovej straty v rokoch

  Zostatok na odpočítanie v €

  2015

  2 000

  500

  500

  0

  2016

  1 000

  250

  500

  0

  2017

  2 400

  600

  900

  2020, 2021

  900

  2018

  3 000

  750

  0

  2020,2021,2022

  2 250

  Základ dane po uplatnení odpočtu daňových strát v DP 2019 podľa zákona č.67/2020 Z. z. §24b:

  1 900 – 500 – 500 – 900 = 0€.

  Daňovník si od základu dane 1 900€ odpočítal straty nasledovne:

  • z roku 2015 poslednú štvrtinu vo výške 500€, nárok na odpočet v ďalších obdobiach už nie je,
  • z roku 2016 sumu 500€ (tretia a štvrtá štvrtina) a nárok na odpočet v roku 2020 nemá, keďže v roku 2019 umoril tretiu aj štvrtú štvrtinu straty,
  • z roku 2017 sumu 900€, čo je maximum, čo môže odpočítať kvôli výške základu dane v roku 2019, a do ďalších období si môže odpočítať zostatok z tretej tretiny 300€ a štvrtú štvrtinu 600€. Nárok na odpočet prvej štvrtiny mu zanikol, nakoľko v roku 2018 bola dosiahnutá daňová strata,
  • z roku 2018 neodpočítal žiadnu časť, a nárok na odpočet prvej štvrtiny mu zaniká. Do ďalších období zostáva nárok na odpočet troch štvrtín vo výške 2 250€.

  Daňovník fyzická osoba – podnikateľ uplatnený odpočet strát vykázal v daňovom priznaní FP typ B za rok  2019 súhrnne na riadku 55 vo výške 1 900€ a v oddiele XIII. Miesto na osobitné záznamy uviedol:

  Rok vykázania daňovej straty

  Suma vykázanej daňovej straty

  Suma uplatnenej daňovej straty r.55

  Zostatok neuplatnenej straty pre budúce zdaňovacie obdobia

  2015

  2 000

  500

   

  2016

  1 000

  500

  0

  2017

  2 400

  900

  900

  2018

  3 000

   

  2 250

  Úhrn uplatnených daňových strát na r. 55

  1 900

  Obdobne vyplnila daňové priznanie za rok 2019 aj právnická osoba, ktorá na riadku 500 uviedla súhrnne výšku odpočítanej straty a v časti VII. Miesto pre osobitné záznamy daňovníka rozpísala uplatnenie daňových strát a ich zostatky na uplatnenie strát pre budúce zdaňovacie obdobia.

  Tieto údaje sú dôležité pre správne vyplnenie daňových priznaní za rok 2020, kedy fyzická osoba – podnikateľ vypĺňa podľa uvedených údajov riadky 49 až 52 v daňovom priznaní FO typ B a právnická osoba vypĺňa štandardne časť D Evidencia a odpočet daňovej straty podľa §30. Ako ich vyplnia po umorení strát v roku 2020 si pozrieme v pokračovaní príkladu.

  Predpokladajme, že daňovník dosiahol  v roku 2020 základ dane 1 000€. Daňové straty odpočíta nasledovne:

  Rok

  Daňová strata v €

  Nárok na odpočítania podľa §30 vo výške 1/4

  Odpočítanie podľa §24b v roku 2019

  Odpočítanie zostatku daňovej straty v roku 2020

  Zostatok daňovej straty na odpočítanie v €

  Nárok na odpočítanie daňovej straty v rokoch

  2016

  1 000

  250

  500

  2017

  2 400

  600

  900

  300

  600

  2021

  2018

  3 000

  750

  0

  700

  1 500

  2021,2022

  2019

  0

  Základ dane z roku 2020 po umorení daňových strát:

  1000 – 300 – 700 = 0€

  Daňovník si od základu dane 1 000€ odpočíta straty v DP 2020 nasledovne:

  • z roku 2016 sumu 0€, keďže v roku 2019 umoril tretiu aj štvrtú štvrtinu straty,
  • z roku 2017 sumu 300€, keďže v roku 2019 odpočítal časť z tretej štvrtiny daňovej straty vo výške 300€, na odpočítanie zostane posledná štvrtá štvrtina vo výške 600€,
  • z roku 2018 sumu 700€ do výšky základu dane z roku 2020, a nárok na odpočet zvyšných 50€ zaniká. Do ďalších období zostáva nárok na odpočet dvoch štvrtín vo výške spolu 1 500€,
  • v roku 2019 nemal daňovú stratu.

  Odoberajte účtovné a daňové novinky zrozumiteľne a včas

  Zadajte váš e-mail a naše účtovné a daňové tipy vám budú chodiť priamo do e-mailu. info

  Odoslaním súhlasíte s našimi zásadami pre spracovanie osobných údajov.

  Odpočet daňovej straty po 1.1.2020

  Od 1.1.2020 platia nové pravidlá na odpočítanie daňových strát. Daňová strata za zdaňovacie obdobie 2020 a neskôr sa bude v ďalších rokoch umorovať podľa §30 zákona o dani z príjmov nasledujúcich päť rokov bez obmedzenia výšky, avšak len do 50% vykázaného základu dane. Toto ustanovenie platí rovnako pre právnické osoby a aj fyzické osoby – podnikateľov s príjmami podľa §6 ods. 1 a 2.

  Výnimku z obmedzenia umorovania straty do 50% zo základu dane majú mikrodaňovníci, ktorí môžu odpočítať daňovú stratu z roku 2020 a neskôr v ľubovoľnej výške do výšky základu dane. Prvýkrát sa status mikrodaňovníka bude posudzovať podľa parametrov (obrat, existencia kontrolovaných transakcií, celoročné podnikanie) až za zdaňovacie obdobie 2021.

  Ukážme si na príklade č. 3 ako bude vyzerať odpisovanie daňovej straty u daňovníka v roku 2022. Predpokladajme, že daňovník v roku 2022 dosiahne základ dane 4 000€.

  Rok

  Daňová strata v €

  Nárok na odpočítania podľa §30 v €

  Odpočítanie zostatku daňovej straty v roku 2022

  Zostatok na odpočítanie v €

  Nárok na odpočítanie v rokoch

  2019

  1 000

  250

  250

  2020

  2 400

  2 000

  2 000

  400

  2023,2024, 2025

  2021

  3 000

  2 000

  1 750

  1 250

  2023,2024,2025,2026

  Daňovník si bude môcť odpočítať daňové straty od základu dane v roku 2022 nasledovne:

  4 000 – 250 – 2 000 – 1 750 = 0€ základ dane po umorení strát v roku 2022

  Daňovník si od základu dane 4 000€ odpočíta straty nasledovne:

  • z roku 2019 sumu 250€, čo je posledná štvrtina daňovej straty.
  • z roku 2020 sumu 2 000€, keďže ho limituje 50% základu dane (50% zo 4000€) a do ďalších období si prenesie neuplatnenú daňovú stratu 400€
  • z roku 2021 sumu 1 750€, aj keď má nárok na odpočet 2000€ (50% zo základu dane 4 000€), no strata môže byť odpočítaná len do celkovej výšky základu dane. O neuplatnenú časť straty vo výške 250€ daňovník nepríde a do ďalších období zostáva nárok na odpočet straty vo výške spolu 1 250€.

  Vyplnenie daňového priznania pre právnické osoby je mimoriadne jednoduché v účtovných programoch MONEY S3 a MONEYS S4, ktoré majú integrované aktuálne tlačivá daňových priznaní. Zo zúčtovaných dokladov programy vypočítajú položky jednotlivých riadkov a pomocných tabuliek a bočná navigácia efektívne pomáha orientovať sa v tlačive daňového priznania, vrátane časti na vyplnenie umorovania daňových strát podnikateľa.

   

  [1] §24b ods.1 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej ľudskej choroby COVID-19

  [2] Úplné znenie zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov https://www.zakonypreludi.sk/zz/2003-595

  [3] Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

   

  Autorom článku je Katarína Serinová

  Boli informácie v článku užitočné?

  Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

  Áno
  Nie
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyskúšajte si účtovný program
  Money S3

  Zadarmo a so všetkými funkciami

  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.
  Vyskúšajte zadarmo
  Zavrieť reklamu
  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.